Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz pPI. Istotę działania modelu układu sterowania zilustrowano na schematach blokowych. Dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych. Poddano analizie wyniki symulacji komputerowej modelu układu sterowania.
EN
The paper presents a method of development of a simulation model of the induction furnace control system, using a computer simulation in MATLAB®-Simulink program. Algorithms controls PID and pPI were used. The essence of the model of the control system is illustrated in the block diagrams. The quality of control was evaluated using integral indicators. Results of the computer simulation model of the control system were analyzed.
2
Content available remote Modulacja szerokości impulsu PWM w sterowaniu automatycznym
PL
W pracy przedstawiono problematykę modelowania i stosowania modulacji szerokości impulsów PWM dla automatycznego sterowania procesami. W programie Matlab-Simulink opracowano model układu sterowania z zastosowaniem tej metody dla pieca indukcyjnego, następnie przeprowadzono symulację komputerową, która pozwoliła wstępnie ocenić jakość sterowania dla metody PWM i regulatora PID. Ponadto przedstawiono również możliwości stosowania PWM w sterowaniu procesami z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych PLC.
EN
The paper presents the problem of modeling and application of pulse width modulation PWM for automatic process control. In the program Matlab-Simulink model was developed control system using this method for an induction furnace followed by computer simulation that allowed prejudge the quality control method for a PWM, and the PID controller. In addition, the possibility of using PWM in process control using PLC programmable logic controllers is also presented.
PL
Wykorzystanie mikrofal do eliminacji systemów biologicznych jest możliwe i korzystne z ekologicznego punktu widzenia. W przeprowadzonym doświadczeniu pozwoliło wyeliminować rośliny konkurencyjne pozwalając na optymalny rozwój roślin uprawnych. Barierą we wprowadzeniu takiego rozwiązania na skalę przemysłową pozostaje duże zużycie energii w czasie trwania procesu oraz długi czas ekspozycji organizmu na promieniowanie.
EN
The use of microwaves to eliminate biological systems is feasible and beneficial from an environmental point of view. The experiment has demonstrated that microwave radiation helps eradicate competing plants, thereby enabling the optimal growth of cultivated plants. However, the high energy consumption during the process, and the prolonged exposure of the body to the radiation of 0.000158 m/s remain the main barriers to implementing this solution on an industrial scale.
4
Content available remote Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na wzrost drożdży Yarrowia lipolytica
PL
W badaniach wykorzystano drożdże Yarrowia lipolytica. Drożdże hodowano na pożywce płynnej YPD, w kolbach na wytrząsarce w temperaturze 28oC, przy 180 rpm. Próbki poddano oddziaływaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w czasie 30 – 180 minut, stosując różne natężenia pola (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT), przy częstotliwości 50 Hz. Hodowlę prowadzono przez 120 godzin, dokonując pomiaru zmętnienia w skali McFarlanda co 12 godzin. We wszystkich wypadkach przypadkach wzrost drożdży był większy niż w próbce kontrolnej. Dodatkowo przy oddziaływaniu pola o wartości 40 mT, 70 mT i 90 mT maksymalne przyrosty biomasy następowały w 84 godzinie hodowli i były szybsze niż w próbce kontrolnej i przy oddziaływaniu pola 20 mT. Największy wpływ pola magnetycznego na wzrost drożdży obserwowano przy wartości 70 mT.
EN
The study used the yeast Yarrowia lipolytica. Yeast were grown in YPD liquid medium in shake flasks at 28 ° C, 180 rpm. The samples were exposed to an alternating electromagnetic field for 30 - 180 minutes, using different field strengths (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT) at a frequency of 50 Hz. They were maintained for 120 hours, measuring the McFarland turbidity every 12 hours. In all cases where yeast growth was higher than in the control sample. In addition, the impact on the field of 40 mT, 70 mT and 90 mT maximum growth of biomass followed in 84 hrs of culture, and were faster than in the control sample and the impact field 20 mT. The greatest influence of magnetic field on growth of yeast was observed at a value of 70 mT.
PL
W światowym przemyśle spożywczym Pulsacyjne Pola Elektryczne (PEF) stają się jedną z najpopularniejszych metod konserwacji płynnych produktów spożywczych. Efektywność stosowania PEF (tj. inaktywacja drobnoustrojów) jest wyższa jeżeli produkty, w ramach tzw. „teorii płotkowej”, poddaje się również oddziaływaniom innych metod takich jak: impulsy światła wysokiej intensywności (HILP), promieniowanie UV, mikrofiltracja membranowa, „średnia temperatura” lub dodatek głównie naturalnych substancji. W naszej pracy przedstawiliśmy przykłady takich „płotkowych metod” z wykorzystaniem PEF w odniesieniu do soku jabłkowego, mleka, płynnej masy jajowej oraz innych płynnych produktów.
EN
Pulsed Electric Fields (PEF) become one of the most popular unconventional preservation method in the world food industry. Efficiency of PEF treatment (i.e. inactivation of microorganism) is higher when liquid food is treated also by other methods like high intensity light pulses (HILP), ultraviolet (UV), membrane microfiltration, mild temperature treatment or addition of mainly natural substances (in the framework of so called “hurdle theory”). Examples of such “hurdle methods” combined with PEF on apple juice, milk, liquid whole egg (LWE) and other liquid food products were presented in our paper.
6
Content available remote Sterowanie piecem indukcyjnym do laboratoryjnego spalania biomasy
PL
W pracy przedstawiono koncepcję modernizacji pieca indukcyjnego przeznaczonego do laboratoryjnego spalania biomasy. Polegała ona na zastosowaniu programowalnego sterownika logicznego (PLC) do sterowania temperaturą spalania próbek biomasy. Opracowano jeden główny program sterujący, składający się z kilku podprogramów. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły skuteczność funkcjonowania w/w systemu sterowania piecem indukcyjnym.
EN
The paper presents the concept of modernization of the induction furnace designed for laboratory biomass combustion. This entails the use of a programmable logic controller (PLC) to control the combustion temperature of samples of biomass. Developed one of the main control program, consisting of several sub-schemes. Results of laboratory tests have confirmed the effectiveness of w / w induction furnace control system.
PL
Skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF) jest jedną z niekonwencjonalnych metod utrwalania żywności. W pracy scharakteryzowano urządzenie, w którym można metodą CMF utrwalać płynne produkty spożywcze. W części eksperymentalnej przetestowano skuteczność oddziaływania CMF w odniesieniu do bakterii Escherichia coli, którymi zaszczepiono masę jajową i białko jaja kurzego. W wielowariantowym eksperymencie stwierdzono skuteczność metody CMF w odniesieniu do inaktywacji E. coli, co czyni metodę atrakcyjną w ramach „teorii płotkowej”.
EN
Concentrated Microwave Field is one of the unconventional food preservation method. Our CMF equipment was characterized in the work. During the practical experiment we found that CMF had preservation effect on Escherichia coli placed in Liquid Whole Eggs and in the liquid albumen. Results of our experiment confirmed the effectiveness of CMF for liquid food as a part of more complex treatment in the context of hurdle theory.
8
Content available remote Kompatybilność elektromagnetyczna w pomiarach energii elektrycznej
PL
W artykule przedstawiono wymagania zasadnicze Dyrektywy EMC oraz informacje podstawowe o normach zharmonizowanych z tą dyrektywą. Następnie podano krótki przegląd metod pomiaru emisji elektromagnetycznej oraz badań odporności na zaburzenia elektromagnetyczne, zalecanych przez normy zharmonizowane. Przedstawiono również programy badań KEM liczników energii elektrycznej. W podsumowaniu podkreślono konieczność znajomości zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej w procesie oceny zgodności wyrobów elektrycznych z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy EMC.
EN
This paper presents essential requirements of EMC Directive as well as general information about harmonized standards. A short review of electromagnetic emission measurement methods and immunity tests methods, recommended by harmonised standards with this directive is given. The programs of EMC tests of electronic energy meters have been also presented. In conclusion the necessity of knowledge of electromagnetic compatibility problems in assessment of conformity process with essential requirements of EMC Directive are underlined.
PL
Praca opisuje zaprojektowany i wykonany piec rurowy przeznaczony między innymi do określania temperatury topliwości popiołu zgodnie z normą PN-ISO-540:2001. Prototypowe stanowisko laboratoryjne daje możliwość cyfrowej obserwacji próbki w trakcie badania oraz posiada kilka programów sterowania temperaturą dzięki czemu możliwe jest dokładne ustalenie programu badań.
EN
Designed and manufactured tube furnace for determination of the melting temperature of ash acording to the ISO-540: 2001 standard was described in our paper. Construction of our prototype equipment allows for digital observation of the process. There are also some pre-defined temperature programs which are very usefull for determination of the optimal investigation parameters of the equipment.
10
PL
Z wykonanych analiz wynika, że badana siłownia fotowoltaiczna w okresie od listopada do lutego wygenerowała 290 kWh energii elektrycznej co stanowi ok. 8% rocznej produkcji energii. Najwięcej energii (2,4MWh) zostało natomiast wytworzonej w okresie od kwietnia do sierpnia a jej udział stanowił aż 70% pozyskanej energii w okresie rocznym. W celu opracowania zależności wiążących wydajności poszczególnych systemów fotowoltaicznych (mono i polikrystalicznych oraz amorficznych) opracowano w programie Statistica modele regresyjne, dla których zmiennymi wejściowymi było natężenie promieniowania słonecznego oraz temperatura pracy paneli.
EN
From the studies conducted so that the test fitness photovoltaic period from November to February has generated 290 kWh of electricity which is approx. 8% of the annual energy production. Most energy (2,4MWh) were produced while in the period from April to August and its share made up 70% of the energy acquired during the year. In order to develop depending on the binding efficiency of each photovoltaic systems (mono and polycrystalline and amorphous) was developed in the program Statistica regression models for which the input variables was the intensity of solar radiation and the operating temperature of the panels.
PL
W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz neuronowo-rozmytego (model Takagi- Sugeno). Istotę działania modelu układu sterowania zilustrowano na schematach blokowych. Dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych. Analizowano wyniki symulacja komputerowej modelu układu sterowania.
EN
The paper presents a method of development of a simulation model of the induction furnace control system, using a computer simulation in MATLAB®-Simulink program. Algorithms controls PID and neuro-fuzzy (Takagi-Sugeno model) were used. The essence of the model of the control system is illustrated in the block diagrams. The quality of control was evaluated using integral indicators. Results of the computer simulation model of the control system were analyzed.
PL
W artykule przedstawiono założenia projektowe dla systemu automatycznego przezbrajania stanowiska pakowania robotem przemysłowym. Przez przezbrojenie rozumiana jest automatyczna zmiana podciśnienia chwytaka w funkcji masy przenoszonego detalu. Skonstruowano stanowisko badawcze z systemem pomiarowym. Dla omówienia właściwości dynamicznych obiektu określono charakterystykę skokową. Projektowany system opisano za pomocą symulacyjnego modelu transmitancyjnego. W środowisku MATLAB/Simulink przeprowadzono symulację komputerową, w wyniku której dobrano nastawy dla regulatora sterującego procesem. Symulacja sprzętowa prototypu układu automatycznego sterowania podciśnieniem chwytaka robota przemysłowego, w ogólnym ujęciu potwierdziła poprawność założeń projektowych.
EN
The design intent for the system of automatic changeover position packing industrial robot. By retrofitting is understood here automatic change vacuum gripper as a function of the weight of the workpieces. Constructed test stand of the measuring system. For the determination of dynamic properties of the object removed step response. The designed system are described simulation transmittance model. The program MATLAB/Simulink was carried out computer simulation, a result of which the setting were selected for the control of the control process. Simulation of a hardware prototype of the automatic control of the vacuum gripper of an industrial robot, in broad terms reaffirmed the correctness of project assumptions.
EN
A paper web produced under industrial conditions always exhibits an anisotropy in its mechanical properties measured in the machine and cross directions. Proper and fast information about current paper anisotropy would significantly increase the efficiency of web quality control systems and allow to produce paper with greater precision. The main objective of the work presented was to determine the possibility of measurement of paper anisotropy. The method proposed is based on the image analysis of the orientation and location of special markers – luminescent fibres – which were introduced to the structure of the paper. Studies have shown that the method of image analysis provides a detection of fibres with a satisfactory level of efficiency, thus allowing accurate examination of the anisotropy of the paper samples analyzed. On the basis of experiments, it was also found that the method of image analysis proposed allows to detect fibres with an accuracy appropriate for the problem under consideration. The invention presented has already been registered in a Patent Office as submission no. P.411294.
PL
Celem pracy było określenie możliwości wyznaczenia zorientowania włókien celulozowych w papierze co pozwoliłoby określić anizotropię wytwarzanego materiału. Parametr ten jest niezwykle istotny w technologii papieru ze względu na ścisłą zależność między anizotropią a właściwościami mechanicznymi wytworów papierowych. Pomiar orientacji włókien realizowano drogą analizy obrazu, gdzie analizowanymi obiektami były wprowadzane do struktury papieru znaczniki – sztuczne włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych. Cechą charakterystyczną tych włókien były ich właściwości zbliżone do właściwości naturalnych włókien celulozowych. Dzięki temu włókna luminescencyjne nie zmieniały właściwości papieru a przy tym zachowywały się w sposób podobny do pozostałych włókien występujących w masie papierniczej. Efekt luminescencji pojawiał się w chwili oświetlenia tych włókien światłem UV, co pozwalało na uzyskanie wyraźnego obrazu badanych obiektów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zaproponowane: metoda pomiarowa oraz zastosowany algorytm analizy obrazu umożliwiły określenie zorientowania włókien w badanych strukturach papierniczych oraz pozwoliły na wyznaczenie anizotropii tych struktur. Wyniki zostały potwierdzone laboratoryjnymi badaniami wytrzymałościowymi badanych papierów. Na tej podstawie zaproponowano również sposób realizacji układu pomiarowego dla maszyny papierniczej, w którym byłaby zastosowana ta metoda. Rozwiązanie zostało już zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP i zarejestrowane pod numerem P.411294.
EN
Design intents for an actuator of the suction pressure control system in an autonomous milking machine were presented. For determination of its dynamic properties step characteristic was taken. The considered object was described with transmittance and thermodynamic models. Models were identified and their parameters were adjusted. Computer simulation was carried out in MATLAB®-Simulink. Analysis of research results proved that the thermodynamic model allows more detailed reflection of dynamic characteristic of the real object. Its degree of imperfections is 0.99%. For the transmittance model a degree of imperfection with the value of 2.02% was obtained.
PL
Przedstawiono założenia projektowe dla zespołu wykonawczego układu sterowania podciśnieniem ssącym w autonomicznym aparacie udojowym. Dla określenia jego właściwości dynamicznych na stanowisku badawczym zdjęto charakterystykę skokową. Rozpatrywany obiekt opisano modelami: transmitancyjnym i termodynamicznym. Modele zidentyfikowano i dostrojono ich parametry. Przeprowadzono symulację komputerową w programie MATLAB®-Simulink. Analiza wyników badań wskazała, iż model termodynamiczny pozwala na dokładniejsze odwzorowanie charakterystyki dynamicznej obiektu rzeczywistego. Jego stopień niedoskonałości εi wynosi 0,99%. Dla modelu transmitancyjnego otrzymano stopień niedoskonałości εi o wartości 2,01%.
15
Content available remote Konstrukcja i analiza modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym
PL
W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Istotę działania modelu zilustrowano na schematach blokowych. Omówiono wykorzystanie charakterystyki dynamicznej obiektu regulacji w aspekcie określenia stopnia niedoskonałości modelu. Analizowano wyniki symulacja off-line modelu układu sterowania.
EN
The paper presents a method to develop a simulation model induction furnace control system using a computer simulation in MATLAB®- Simulink program. The essence of the model is illustrated in the block diagrams. Were discussed use of the dynamic characteristics of the control object in terms of determining the degree of imperfection of the model. Results were analyzed off-line simulation model of the control system.
16
Content available Pomiar objętościowego natężenia przepływu mleka
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą pomiaru poziomu mleka w kolumnie autonomicznego aparatu udojowego, jako wymierną informację o chwilowym objętościowym natężeniu wypływu mleka ze strzyka wymienia krowy. Badania laboratoryjne przeprowadzono z wykorzystaniem trzech różnych czujników poziomu cieczy. Opracowano prototypy dwóch wersji rezystancyjnych układów pomiaru poziomu cieczy, których działanie porównano z czujnikiem Sensortechnic – CLC100. Wybrana metoda pomiarowa może być stosowana w bioinżynierii zwierząt; pozwoli dodatkowo na pomiar przewodności elektrycznej mleka. Ta wielkość fizyczna pozwala wykryć przypadki kliniczne u poszczególnych zwierząt w stadzie. Na podstawie informacji o poziomie mleka w kolektorze, w bloku funkcyjnym zaprogramowanym w sterowniku logicznym, obliczane jest chwilowe objętościowe natężenie wypływu mleka z ćwiartki gruczołu mlekowego krowy. Precyzyjny pomiar tej wielkości umożliwia sterowanie parametrami doju maszynowego krów, dopasowanymi do każdego strzyka wymienia krowy, z uwzględnieniem cech osobniczych w zakresie oddawania mleka.
EN
The peper presents a comparative analysis measuring the level of milk in the column autonomous milking cluster, as tangible information about the momentary volume flow of milk outflow from a teat of a cow. Laboratory tests were carried out for the three liquid level sensors. Prototypes of two versions of the resistive circuits liquid level developed, whose function was compared with a sensor sensortechnic – CLC100. The chosen method of measurement is related to the bioengineering of animals, will also allow for the measurement of electrical conductivity of milk. This physical quantity enables to detect the clinical cases in individual animals in the herd. On the basis of information on the level of milk in a collector, function block programmed logic controller, the instantaneous volumetric flow of milk from the udder quarters of a cow is calculated. Precise measurement of this quantity allows one to control the parameters of machine milking cows, matched to each teat of the cow, taking into account ontogenetic differences in the putting milk.
PL
W artykule opisano metodę opracowania algorytmu sterowania instalacją solarną o podstawowym wariancie hydraulicznym z wykorzystaniem symulacji w programie MATLAB-Simulink-RTWT. Przeprowadzono logiczną (symulacja off-line) i sprzętową (symulacja on-line według metody Rapid Prototyping) weryfikację poprawności działania sterownika. Przedstawiono sposób walidacji rozwiązania na stanowisku laboratoryjnym.
EN
The paper describes a method for compiling a control algorithm for a solar installation with basic variant hydraulic simulation, using the MATLAB-Simulink-RTWT program. The methodology of Model-Based Design was applied. The solar heating system with the control system is illustrated in Fig. 1. The action of the control system is shown in the block diagram (Fig. 2). A logical (off line) simulation was conducted in MATLAB- Simulink in order to verify the proper operation of the virtual controller prototype, as illustrated in the flowchart of Fig. 4. The simulation showed the correctness of the prototype operation, which calculated the correct value of the output signal when given specific values of the input signal. The input and output signals during simulation are shown in Fig. 5. Fig. 6 presents the way of validating solutions for the laboratory - on-line simula-tion by the method of Rapid Prototyping. The block diagram of the control algorithm in MATLAB-Simulink used during the simulation is shown in Fig. 7. A post in the laboratory for on-line hardware simulation with elements of the real object connected to a virtual loopback control system is presented in View 1. The on-line simulation did not show any errors in the prototype driver. With specific signals from the measuring elements, prototype calculated the control signal for a pump-Executive solar installation correctly.
PL
Przedstawiono innowacyjne stanowisko badawcze, umożliwiające: ocenę efektywności systemów automatycznej identyfikacji w logistyce oraz prowadzenie dalszych prac naukowych nad wdrażaniem technologii EAN i RFID w inżynierii rolno-spożywczej. Stanowisko weryfikowano laboratoryjnie poprzez realizację funkcji przyjęcia towaru do magazynu z wykorzystaniem urządzeń stosowanych w technologiach EAN i RFID. Na podstawie badań stwierdzono, że RFID posiada znacznie większą szybkość identyfikacji niż EAN. Ponadto technologia RFID dedykowana jest wszędzie tam, gdzie oczekiwana jest jednoczesna identyfikacja różnych kodów. Obydwie technologie umożliwiają realizację zautomatyzowanego procesu magazynowania i dystrybucji towarów pochodzenia rolno-spożywczego, dodatkowo RFID umożliwia wprowadzanie danych do kodu w trakcie procesu logistycznego.
EN
Innovative test rigs were presented. It enables: assessment of efficiency of automatic identification systems in logistics and carrying out further scientific works concerning implementation of EAN and RFID technology in agro-food engineering. The test rigs was verified by laboratory means through execution of the function of receiving goods for storage with the use of devices applied in EAN and RFID technologies. Based on the tests, it was stated that RFID has considerably higher speed of identification than EAN. Moreover, RFID technology is dedicated where simultaneous identification of various codes is expected. Both technologies enable execution of the automatized process of storing and distribution of agri-food goods, additionally RFID enables introduction of data to the code during the logistic process.
PL
Przedstawiono zrobotyzowane stanowisko badawcze z chwytakiem podciśnieniowym do analizy procesu pakowania. Wykorzystano dwa rodzaje przyssawek, Piab BX 52P i Piab F50-2. Na podstawie badań dla procesu pakowania kartonowych opakowań zbiorczych ustalono relacje pomiędzy parametrami, tj.: podciśnieniem, prędkością roboczą robota i masą opakowań. Stwierdzono, iż dla procesu pakowania opakowań o masie 0,25 kg właściwe podciśnienie powinno wynosić 0,4 bar, natomiast dla opakowań o masie 0,5 i 1 kg powinno być równe 0,6 bar. Analizowano także wpływ odległości między opakowaniami w położeniu początkowym na przebieg procesu pakowania. W tym przypadku najlepszy rezultat uzyskano stosując odległość równą 15 mm.
EN
A robotic test rigs with vacuum gripper for analysis of the packing process was presented. Two types of vacuum cups were used, Piab BX 52P and Piab F50-2. Based on the research for the packing process of cardboard packages, relations between parameters were determined, i.e. negative pressure, working speed of a robot and weight of packages. It was determined that for the process of packing 0.25 kg packages, a proper negative pressure should be 0.4 bar, whereas for 0.5 and 1 kg packages should be equal to 0.6 bar. The maximum working speed of a robot, which ensured proper execution of the packing process was 80%. Moreover, impact of the distance between packages in the initial location on the course of packing process was analysed. In this case, the best results were obtained with the use of 15 mm distance.
PL
Celem pracy było sformułowanie założeń i konstrukcja układu regulacji i stabilizacji ciśnienia bezwzględnego, zasilającego autonomiczny aparat udojowy. Układ ten może być również stosowany w innych rozwiązaniach bazujących na tzw. doju ćwiartkowym, ale musi być spełniony warunek, że ciśnienie ssące jest dostarczane indywidualnie do każdego kubka obsługującego ćwiartkę wymienia. Zakres pracy obejmował: opracowanie koncepcji systemu sterowania, budowę rzeczywistego obiektu, zaprogramowanie sterownika PLC dla przyjętego algorytmu sterowania (bazującego na wcześniejszych badaniach naukowych autorów) oraz weryfikację pracy systemu na stanowisku laboratoryjnym. Głównym elementem układu regulacji jest sterownik mikroprocesorowy, w którym zaprogramowano algorytm regulacji ciśnienia, korzystając z logiki rozmytej. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych pozwoliły na pozytywną ocenę opisywanego rozwiązania technicznego.
EN
The objective of the paper was to formulate and construct the control and stabilization system of absolute pressure, supplying autonomous milking unit. This system may also be used in different solutions basing on the so-called quarter milking, however, one requirement must be met - suction pressure is individually supplied to each cup operating a quarter of an udder. The scope of the paper included: developing the concept of the control system, construction of a real facility, programming PLC controller for the accepted control algorithm (basing on the previous scientific research of authors) and verification of the system operation on the laboratory stand. The main element of the control system is a microprocessor controller, where algorithm of pressure control, with the use of fuzzy logic, was programmed. Results of the experimental research allowed a positive assessment of the described technical solution.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.