Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie materiałowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń
PL
W artykule przedstawiono zasady badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń w celu określenia jego zmniejszenia, w przypadkach innych niż przewidziane w normie PN-B-02852:2001. Ponadto podano przykłady postępowania prowadzące do zmniejszania obciążenia ogniowego do obliczeń w przypadkach innych niż przewidziane normą. Do tego celu wykorzystano metody własne bazujące na określeniu rozwoju pożaru. Przyjęto, że warunkiem zastosowania współczynników korekcyjnych jest brak rozwoju spalania w głąb materiału. Otrzymane wyniki uzasadniają zastosowanie współczynników zmniejszających przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego. Metoda przedstawiona w artykule może być wykorzystana do uwzględnienia zmniejszenia obciążenia ogniowego w przypadkach innych niż przewidziane normą.
EN
The article presents the principles of load testing of a firebox taken to calculate it reduction, in cases other than those provided for in PN-B-02852:2001. In addition, examples of conducting proceedings are given to reduce the fire load for calculations in cases other than provided for by the standard. For this purpose, it was used own methods based on determination of fire development. It was assumed that the condition of applying corrective coefficients is lack combustion development deep into the material. The obtained results justify application of decreasing factors in calculations fire load density. The method presented in the article it can be used to take into account the load reduction in cases other than those provided for by the standard.
PL
Omówiono nieprawidłowości oraz inne czynniki, które stały się przyczyną awarii stalowej konstrukcji przekrycia części budynku użytkowanego jako salon i serwis samochodowy. Nieprawidłowości dotyczyły zarówno fazy przygotowania i realizacji inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji obiektu. Opisano analizy oraz badania, jakie wykonano na etapie wyjaśniania przyczyn katastrofy budowlanej.
EN
The paper deals with the series of irregularities and the other factors which leaded to a failure of a roof structure of a building used as a car salon and service. The irregularities occurred in the design and construction phase, as well as in the use stage. The analysis and tests performed while explaining the causes of failure were presented as well.
3
Content available remote Badania porównawcze zużycia strumieniowo-ściernego wybranych materiałów
PL
Zagadnienia odporności na zużycie materiałów stosowanych w budowie maszyn i urządzeń odgrywają istotną rolę. Głównym celem prezentowanych badań było porównanie zużycia wybranych materiałów w warunkach oddziaływania strumienia ściernego na ich powierzchnię. Do badań wytypowano następujące stale: X120Mn12, Hardox Extreme, S355J2. Badania zużycia przeprowadzono na stanowisku zbudowanym na bazie przemysłowego urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej. Jako ścierniwo użyto śrutu metalowego WGH 40. Badania stanowią fragment prac związanych z modyfikacją powierzchni materiałów, a przedstawione wyniki stanowią punkt odniesienia dla badań zużycia warstw napawanych.
EN
Problems of wear resistance of materials used in the construction of machines and devices are very important. The main aim of the presented research was to compare the consumption of selected materials under the conditions of abrasive stream activity on their surface. The following steels were selected for the tests: X120Mn12, Hardox Extreme, S355J2. Wear tests were carried out on a stand constructed on the basis of an industrial device for abrasive blasting. WGH 40 metal shot was used as the abrasive. The research is part of the work related to the modification of the surface of the materials, and the presented results are a reference point for the study of wear of the hardfacing layers.
PL
Przedstawiono wyniki badań fizykomechanicznych i chemicznych materiałów pobranych z konstrukcji komina murowanego wysokości 25 m istniejącego na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, który jest pozostałością infrastruktury wojskowych koszar zbudowanych pod koniec XIX w. Oceniono stan techniczny komina oraz podano zalecenia w zakresie przygotowania prac renowacyjno-konserwatorskich.
EN
The article presents the results of physical-mechanical and chemical tests for materials taken from 25 m high chimney masonry, located at the campus of the Cracow University of Technology. It is a remnant of the military infrastructure named Rudolf Habsburg built at the end of the 19th century for the needs of the army of the Austro-Hungarian Monarchy. On their basis evaluation of state of the technical chimney was performed. Besides recommendations for the preparation of renovation and conservation work were specified.
PL
Przedstawiono metodę ochrony przed korozją zbrojenia projektowanych konstrukcji żelbetowych narażonych na karbonatyzację betonu według prenormy FIB Model Code for Service Life Design. Model obliczeniowej głębokości karbonatyzacji ujmuje laboratoryjnie wyznaczoną odporność betonu na karbonatyzację oraz wpływy pielęgnacji w okresie dojrzewania, wilgotności betonu, stężenia CO2 w powietrzu oraz sytuacji pogodowych powodujących zamakanie powierzchni konstrukcji.
EN
The method of corrosion protection of reinforcement of reinforced concrete structures exposed to carbonation of concrete according to the pre-code FIB Model Code for Service Life Design is presented. The design carbonation depth model takes into account the laboratory's determined resistance of concrete to carbonation and the effects of care during maturation, concrete moisture, CO2 concentration in the air and weather conditions that cause the structure surface to dampen.
PL
Badaniom poddano tworzywa pozyskane podczas badań archeologicznych na Wysokiej Górce w Chełmie w obrębie XIII-wiecznych założeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza. Występują one w formie cegieł, płytek szkliwionych oraz dużych objętościowo nagromadzeń bez określonej formy i przeznaczenia, wskazujących na ich produkcyjne pozostałości. Tworzywa te są barwy białej, zielonej i wielobarwne. Nawiązują do pierwotnie tu stosowanych (przed pożarem w 1256 r.) białych alabastrów halickich i zielonego glaukonitytu chełmskiego, o czym wspomina latopis halicko-wołyński. Prowadzono badania fazowe pozyskanych tworzyw za pomocą mikroskopu elektronowego SEM oraz dyfrakcji rentgenowskiej. Wykonano także analizę chemiczną w mikroobszarze przy użyciu mikroskopu elektronowego SEM z przystawką EDS. Badania wykazały, że tworzywa te uzyskiwano w technologiach innych niż ceramiczne, zbliżonych do współcześnie produkowanych materiałów silikatowych. Badane tworzywa gwarantowały realizację założeń ideowych pierwotnych budowli pod wyraźnym wpływem stylistyki XII-wiecznej szkoły pizańskiej.
EN
Materials obtained during archaeological excavations on Wysoka Gorka in Chelm in the area of Daniel Romanowicz’s 13th century residential-sacral complex have been subject to examination. They come in the forms of bricks and glazed tiles, as well as sizeable shapeless and purposeless accumulations indicating post-manufacturing remains. The materials are white, green and multi-coloured. They refer to Galicia alabasters and green glauconite from Chelm which were originally used there (before the fire of 1256) – the fact mentioned in the Galicia–Volhynia Chronicle. They were diagnosed by means of a SEM microscope and x-ray diffraction. Furthermore, a micro area chemical analysis was conducted by means of SEM microscope with EDS module. The conducted examination indicated that the materials in question were manufactured using other than ceramic technologies, but similar to the ones used to produce silicate materials nowadays. The tested materials guaranteed the realization of the conceptual assumptions of the structures constructed under the explicit influence of the style of the 12th century Pisan School.
7
Content available remote Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych
PL
W artykule przedstawiono przykład realizacji przebudowy prywatnego budynku mieszkalnego, podczas której okazało się, że nie jest on wykonany zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. Opracowany i zatwierdzony projekt budowlany przebudowy niewiele miał wspólnego z obiektem, którego dotyczył. Realizacja prac zgodnie z tym projektem była więc obarczona dużym ryzykiem, a w konsekwencji groziła katastrofą budowlaną.
EN
The paper presents a case study of a private house rebuilding, showing that the structure does not meet the design and building craftsmanship requirements. The accepted reconstruction project was not relevant to the real structure. The reconstruction performance, brought a high structural risk, consequently, a collapse.
PL
W artykule przedstawiono warunki i sposób podejścia do naprawy stalowej konstrukcji nośnej kilkukondygnacyjnego obiektu przemysłowego, który uległ uszkodzeniu w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury pożaru. Omówiono rodzaje badań i sprawdzeń oraz sposób przeprowadzenia kontroli konstrukcji, które stały się podstawą do wydania oceny technicznej o możliwości odbudowy i remontu obiektu, bez jego nadmiernej rozbiórki. Wskazany schemat działania może być wytyczną postępowania w przypadku podobnych zdarzeń.
EN
The paper presents conditions and the renovation of a load-carrying steel multi-storey industrial structure, damaged by a high temperature of a fire. The paper covers test and check types together with the inspection procedure, aimed at the technical opinion on structural renovation without a significant demolition. The presented procedure is a possible guideline in similar future cases.
PL
Nowoczesne urządzenia wizualne, takie jak wideoskopy, umożliwiają przeprowadzenie oględzin konstrukcji oraz warstw wykończeniowych przegród budowlanych w sposób nieinwazyjny lub mało inwazyjny. Stanowią istotne uzupełnienie tradycyjnych odkrywek konstrukcji. Opisana w artykule diagnostyka stropów przeprowadzona w nieprzerwanie funkcjonującym szpitalu pokazuje, że prace eksperckie nie muszą wiązać się z wyłączaniem obiektu.
EN
Modern visual devices, such as videoscopes, allow visual inspection of the construction and layers of building partitions in a non-invasive or minimally invasive way. They are an important suplement to the traditional excavation of the structure. The diagnostic work on the floors described in the article carried out in the continuous functioning hospital shows that expert work does not have to involve the breake in the functioning of the building.
PL
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z planami inwestycyjnymi. Błędy popełnione przez inżynierów przyczyniły się do podjęcia niewłaściwych decyzji, które skutkowały problemami już przy pierwszych pracach budowlanych w obiekcie. Po ujawnieniu jego rzeczywistego stanu technicznego proces inwestycyjny został wstrzymany, a istniejąca substancja techniczna obiektu nie przedstawiała w odkrytym stanie żadnej wartości materialnej, którą warto byłoby ratować.
EN
The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical and economic decisions concerning the investment perspectives. The errors made by engineers triggered wrong decisions resulting in improper execution of the initial building operations. Explicit image of technical structural conditions made the investment process stop, thus any technical facilities did not present a significant property, in order to recover.
PL
Bardzo dobre właściwości mechaniczne, a przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie, zginanie, rozłupywanie oraz moduł sprężystości pozwalają beton z nawierzchni autostrady zbudowanej w 1935 roku zaliczyć do grupy betonów wysokowartościowych. Beton ten ma małą przepuszczalność dla wody, dużą odporność na ścieranie, spełniając wymagania najwyższej klasy 4. Współczynnik migracji jonów chlorkowych wykazuje, że ma dobrą odporność na wnikanie chlorków. Badania strefy przejściowej stali zbrojeniowej z matrycą cementową wykazały, że wiązanie stali z matrycą cementową jest bardzo zwarte, brak porowatości, a na powierzchni stali powstała warstwa uwodnionego żelazianu wapnia, która jest mocno związana z fazą C-S-H w matrycy cementowej.
EN
Very good mechanical properties and principally compressive, bending and splitting strength as well as modulus of elasticity are showing that the concrete of pavement constructed in 1935 year can be rated to the High Performance Concrete. This concrete has very low water permeability, high resistance to abrasion, fulfilling the demands of the highest class 4. The migration coefficient of chloride ions is also low. The examination of interfacial transition zone of reinforcing steel and cement matrix is very compact, practically without porosity and on the steel surface a layer of hydrated calcium ferrite is formed which has a string bond with C-S-H of cement matrix.
PL
W artykule omówiono stan energetyki w Polsce. Scharakteryzowano materiały i technologie stosowane do łączenia stali energetycznych oraz zwrócono uwagę na problematykę ich spawania. Dobrano różne gatunki drutów spawalniczych i gazów osłonowych, z zastosowaniem których wykonano połączenia spawane metodą MAG. Przeprowadzono badania złączy na podstawie wytycznych PN-EN ISO 15614-1. Wykonano statyczne próby wytrzymałości na rozciąganie i zginanie, badania udarności. Dodatkowo przeprowadzono pomiary twardości. Określono makroskopową i mikroskopową budowę połączeń spawanych.
EN
This article discusses the state of power generation sector in Poland. Many materials and joining technologies used in power generation sector are characterized. In addition, the article draws attention to the problem of their welding. Different types of welding wires and shielding gases were chosen to make welded joints using using MAG (GMAW) method. The full test procedure of joints was conducted according to the guidelines of PN-EN ISO 15614-1. Statistical tests were carried out to prove tensile, bending and impacts strength and additionally hardness was measured. The samples were analyzed in terms of methodological approaches while macroscopic and microscopic examinations were conducted.
13
Content available remote Ocena właściwości materiałów w trzonach kominów murowanych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań materiałów pobranych z dwóch kominów murowanych, wybudowanych na początku ubiegłego wieku. Badaniami objęto cegłę ceramiczną, zaprawę oraz fragmenty muru pobrane w formie odwiertów rdzeniowych. Celem przeprowadzonych badań było określenie aktualnych właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych pobranych materiałów. Zaprezentowano wiele badań i analiz, które pozwalają, naszymzdaniem, na przyjęcie odpowiednich danych materiałowych do obliczeniowego sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji kominów murowanych oraz poprawną ocenę stanu technicznego tych obiektów.
EN
In this paper the results of tests of materials taken from masonry chimneys (built at the beginning of the last century) are presented. The tests were carried out on ceramic bricks, mortars and masonry cores. The aim of the study was to identify the physical, chemical and mechanical properties of masonry materials. According to the authors, the results of the presented research are basic data for determining of the ultimate and serviceability limit states of brick masonry chimneys and proper assessment of the technical state of these structures.
14
Content available remote Ocena stanu technicznego materiałów trzonu kominów żelbetowych
PL
Żelbetowe kominy przemysłowe mają ograniczoną trwałość ze względu na trudne warunki eksploatacji. Analizę pozwalającą wykazać tendencje procesów degradacji trzonów żelbetowych kominów energetycznych na skutek wieloletniej eksploatacji przedstawiono na przykładzie badań odwiertów pobranych z 15 podobnych kominów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników przedstawiono tendencje postępu procesów degradacji trzonów żelbetowych kominów energetycznych w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny wyników badań odwiertów.
EN
Industrial reinforced concrete chimneys are characterized by their limited durability which is connected with operating conditions. This article presents the results of research conducted on 15 industrial chimneys which are located in heating plants throughout the country. The tests were performed on cored samples. The test results allowed examiners to determine the way in which degradation of reinforced concrete chimneys occurs.
PL
Symulacje komputerowe wskazują, iż wzrost gęstości przegrody ma niewielki wpływ na osłabienie promieniowania neutronowego. Optymalna kompozycja składu betonu osłonowego przed promieniowaniem gamma jest inna niż optymalna kompozycja betonu osłonowego przed promieniowaniem neutronowym. W artykule przedstawiono dwa badania eksperymentalne pozwalające na analizę zjawiska transportu neutronów przez zaprawy cementowe i naprawcze zaprawy polimerowo-cementowe PCC. Przedmiotem analizy był m.in. wpływ rodzaju cementu, dodatku polimeru oraz wilgotności na transport neutronów oraz możliwości wykorzystania tego zjawiska w badaniach materiałowych.
EN
Monte Carlo computer simulations indicate that an incre- ase in the density of the shielding member has minor effect on the weakening of neutron transport and, therefore, the optimal composition of a shielding concrete against gamma radiation is different than the optimal composition of shielding concrete against neutron radiation, which results from the atomic composition of the barrier. The article presents an analysis of neutrons transport through concrete cement mortar and PCC mortar. The goal was to find an influence of the cement type and moisture content on the shielding properties against neutron of a composite and the possibility of using this phenomenon in building material investigation.
PL
Wiadukt został zbudowany w 1886 r. nad drogą lokalną w Szydłowie. Sklepienie jest wykonane z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozpiętość wiaduktu wynosi 6,00 m, światło pionowe 4,26 m, a całkowita szerokość 7,42 m. Przedstawiono wybrane wyniki badań elementów wiaduktu (cegły, zaprawa, wycinek muru). Podano założenia i wyniki obliczeń z wykorzystaniem programu Robot. Przedstawiono zakres i sposób wykonania remontu elementów wiaduktu.
EN
The viaduct was built in 1886 over local road in Szydłów. A vault is made of the bricks on the cement-lime mortar. The effective span of the viaduct is 6.00 m, vertical light of 4.26 m and total width is 7.42 m. The selected experimental test results conducted on the viaduct elements (brick, mortar, part of wall) were shown. The assumptions and selected results of the calculations using the Robot program were given. The range and manner of viaduct elements repair were presented.
PL
Artykuł prezentuje specjalną technologię wykonania próbek do badań wytrzymałościowych materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych. Uwzględnia ona specyficzne wymagania dotyczące dokładności i geometrii warstwy wierzchniej próbek do badań wytrzymałości zmęczeniowej. Opisano specjalne urządzenie do ściernej obróbki wykańczającej odcinka po-miarowego oraz wyniki pomiarów uzyskanych dokładności.
EN
The article presents the special technology for manufacturing of the samples for strength tests of materials used in aviation constructions. It considers the specific requirements for accuracy and geometry of the top layer of the samples for strength testing. It describes the special device for abrasive processing for finishing of the tested section and presents the results of measurement of the achieved accuracy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań materiałowych w tym właściwości funkcjonalnych, składu chemicznego, twardości oraz mikrostruktury sworzni przegubów ramion przekładni kierowniczych w samochodach w celu ustalenia przyczyny powstających w nich w trakcie eksploatacji uszkodzeń natury awaryjnej. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że pośrednią przyczynę powstających uszkodzeń stanowią zarówno rozległa korozja oraz zbyt niska twardość rdzenia sworzni, jak również niewłaściwa konstrukcja układu kierowniczego.
EN
In the research work the results of material examinations, in this: functional properties, chemical composition, hardness and microstructure of pin articulated joints of drop arms in vehicles have been presented. The aim of this work was to ascertain the causes of emergency defects formation in those. Basing on the performed investigations it was possible to determine the indirect causes of defects forming as the result of extensive corrosion and too low pin core hardness as well as improper design of steering system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.