Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie przyrostowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Skupiono się przede wszystkim na budowie ogniw paliwowych z membraną wymiany protonów. Wskazano zadania jakie pełnią poszczególne elementy składowe oraz wymieniono podstawowe właściwości jakimi powinny się charakteryzować. Szczególną uwagę zwrócono na płyty bipolarne. Bazując na możliwościach zastosowania do produkcji płyt technologii przyrostowych, zaproponowano projekt płyty pozwalający zbudować pojedyncze ogniwo paliwowe. Zostało ono zmontowane z wykorzystaniem gotowego zespołu elektrodowo-membranowego MEA oraz wydrukowanych pozostałych elementów. Przeprowadzone testy pracy ogniwa paliwowego pozwoliły wyznaczyć charakterystyki napięciowo-prądowe i sprawności. Uwzględniając możliwości wykonywania elementów z wykorzystaniem technologii przyrostowych zaprojektowano płyty bipolarne z wewnętrznymi kanałami chłodzącymi do zastosowania w stosie ogniw paliwowych.
EN
The article presents issues related to hydrogen fuel cells. It focusses primarily on the construction of fuel cells with a proton exchange membrane. The tasks performed by individual components are indicated and their basic properties are listed. Particular attention was paid to bipolar plates. On the basis of the possibilities of using additive technologies for the production of plates, a plate design was proposed that would allow the construction of a single fuel cell. It was assembled using a ready-made membrane-electrode assembly MEA and printed other elements. The fuel cell operation tests allowed to determine the voltage-current characteristics and efficiency. Taking into account the possibilities of making elements using additive technologies, bipolar plates with internal cooling channels were designed for use in the fuel cell stack.
EN
Durability of polymer (PCTG, ABS, PLA) chain gears with a modular chain obtained by 3D printing (FFF - Fused Filament Fabrication) was tested under static and dynamic conditions. An analysis was performed using finite element modeling (FEM). The PLA gear showed the highest tensile strength, and the PCTG gear the lowest. However, in dynamic conditions (rotational speed 750 min-1), the ABS gear was characterized by the smallest deformation and the longest operating time. Chain links were damaged at the point of connection during both static and dynamic tensile tests. Probably the surface of the hole where the chain links were joined was not smooth enough, which could lead to their damage.
PL
W warunkach statycznych i dynamicznych zbadano wytrzymałość na rozciąganie polimerowych (PCTG, ABS, PLA) przekładni łańcuchowych z łańcuchem o budowie modułowej otrzymanych metodą druku 3D. Przeprowadzono analizę metodą modelowania elementów skończonych (MES). Największą wytrzymałość wykazywała przekładnia wykonana z PLA, a najmniejszą z PCTG. Natomiast w warunkach dynamicznych (prędkość obrotowa 750 min-1) przekładnia z ABS charakteryzowała się najmniejszym odkształceniem i najdłuższym czasem pracy. Ogniwa łańcucha zarówno podczas statycznych, jak i dynamicznych testów rozciągania ulegały uszkodzeniu w miejscu ich łączenia. Prawdopodobnie powierzchnia otworu w miejscu łączenia ogniw łańcucha nie była wystarczająco gładka, co mogło prowadzić do ich uszkodzenia.
EN
Purpose This paper aims to investigate how the use of 3D printing can facilitate the achievement of lean manufacturing objectives. The main goal of the study is to identify the similarities between the two concepts and evaluate how well they complement each other in terms of improving quality, productivity and reducing costs by eliminating waste. Design/methodology/approach During this study, the methodology involved conducting a thorough and comprehensive examination of existing literature on lean manufacturing and additive manufacturing. The aim was to provide an overview of the relationship between these two concepts and gain insights into areas that require further research. Findings Results obtained indicate a need for more comprehensive and detailed examination of the relationship between lean manufacturing and additive manufacturing in the existing literature. The study highlights the potential synergy between 3D printing and lean manufacturing, suggesting that their integration can enhance quality, productivity, and cost reduction through waste elimination. However, it is important to note that further empirical research is required to validate these findings and quantify the actual impact of combining these two concepts. Research limitations/implications This study’s limitation is that it relies exclusively on a literature review and does not include any experimental testing to verify the suggested connection between lean manufacturing and additive manufacturing. Practical implications This study can help companies understand how the use of 3D printing can aid in achieving lean manufacturing objectives. Additionally, the study can provide insights into best practices for combining lean manufacturing and additive manufacturing and can help companies to optimise the benefits of both. Originality/value The conducted literature review provides valuable insights into the relationship between 3D printing and lean manufacturing. This research contributes to the existing body of knowledge by synthesising and analysing previous studies, highlighting how 3D printing can potentially contribute to the achievement of lean manufacturing goals and how those two concepts can complement each other.
PL
Poniższa praca prezentuje możliwość zastosowania projektowania generatywnego w procesie projektowania implantów personalizowanych. Zaproponowano dwie geometrie personalizowanego implantu kości jarzmowej, zaprojektowanego z wykorzystaniem projektowania generatywnego. Wyniki tego badania wskazują, że integracja metod projektowania generatywnego może znacznie poprawić wydajność procesów projektowania implantów personalizowanych. Korzyści obejmują lepszą wydajność implantu, niższe koszty produkcji i krótsze cykle iteracji projektu.
EN
The following work explores the application of generative design to the traditional patient-specific implant design process. Two geometries of a patient- specific zygomatic implant designed using generative design were proposed. The results of this study show that the integration of generative design methods can significantly improve the efficiency of patient-specific implant design processes. Benefits include improved implant performance, reduced manufacturing costs and shorter design iteration cycles.
EN
The article considers the features of additive prototyping with the use of additive material by means of high-energy heating. Mathematical modeling of the process of surfacing of filler metal is performed. A significant influence of the feed and electrical characteristics of the arc on the parameters of the surfacing roller was revealed. Regression equations of influence of parameters of mechanized argon-arc welding on the shape of the seam and parameters of accuracy of the obtained product are determined.
PL
W artykule omówiono cechy prototypowania przyrostowego z wykorzystaniem przyrostu materiału za pomocą nagrzewania wysokoenergetycznego. Przeprowadzane jest matematyczne modelowanie procesu napawania spoiwa. Wykazano istotny wpływ parametrów posuwowych i elektrycznych łuku na parametry walca napawającego. Wyznaczono równania regresji wpływu parametrów zmechanizowanego spawania argonem na kształt spoiny oraz parametry dokładności otrzymanego produktu.
6
EN
Events related to climate change and the increase in the occurrence of natural disasters, as well as the increasing incidence of new diseases, have all caused the prominence of regional security and crisis management around the world to rise. Three-dimensional printing, which has seen noteworthy developed in recent years, both in terms of print parameters, and the magnitude of the production potential, may prove helpful in this matter. Enormous opportunities have arisen which, if properly directed, can save human life and preserve health in crisis situations, when traditional supply chains could be disrupted or even prevented. The use of additive technologies, however, has its limitations and in order to be able to take full advantage of the opportunities they offer, a legitimate functional system should be created and embedded within proper structures to support crisis management. This paper presents the advantages and disadvantages of using 3D printers and the possibility of their implementation as part of the current crisis-response systems. The article proposes a model for incorporating additive technologies into the crisismanagement system.
PL
Zdarzenia związane ze zmianami klimatu i nasileniem się naturalnych kataklizmów oraz częstszym występowaniem nowych chorób spowodowała wzrost znaczenia bezpieczeństwa regionalnego oraz zarządzania kryzysowego na całym świecie. Pomocny w tej kwestii może okazać się wydruk trójwymiarowy, który w ostatnich latach znacząco się rozwinął zarówno pod względem parametrów wydruku jak i wielkości potencjału produkcyjnego. Stwarza to olbrzymie możliwości, które odpowiednio pokierowane mogą ratować życie i zdrowie w sytuacjach kryzysowych, gdy klasyczne łańcuchy dostaw zostają zaburzone lub wręcz przerwane. Wykorzystywanie technologii przyrostowych posiada jednak swoje ograniczenia i by móc wykorzystać w pełni oferowane przez nie możliwości, należy stworzyć i osadzić prawnie funkcjonalny system do wsparcia zarządzania kryzysowego. Niniejsza praca skupia się na pokazaniu wad oraz zalet wykorzystania drukarek 3D oraz możliwości ich implementacji do obecnych systemów przeciwkryzysowych. W artykule został zaproponowany model włączenia technologii przyrostowych do systemu zarządzania kryzysowego.
7
Content available remote Druk 3D. Zakup drukarki 3D czy outsourcing wydruku 3D?
PL
Druk 3D należy do jednej z najmłodszych technologii wytwarzania. Jej rys historyczny sięga lat 80. ubiegłego wieku. Ograniczenia patentowe oraz potrzeby wytwarzania różnymi materiałami zaowocowały pojawieniem się wielu technik druku 3D. W obecnych czasach można podzielić druk 3D, w zależności od użytego materiału, na techniki druku z materiałów stałych, proszków i cieczy.
EN
3D printing is one of the latest manufacturing technologies. Its history dates back to the 1980s. Patent limitations and the need to manufacture with different materials have resulted in the emergence of many 3D printing technologies. Nowadays, 3D printing can be divided, depending on the material used, into printing from solid materials, powders and liquids.
EN
In this work, on the example of a spline connection, the effect of 3D printing on the structure of machine elements made of polymeric materials after a torsion test was investigated. A clear influence of the type of polymer and the printing direction in the applied incremental technology [FFF (Fused Filament Fabrication) also known as FDM (Fused Deposition Modeling)] on the structure of the obtained elements was observed.
PL
W pracy, na przykładzie połączenia wielowypustowego, zbadano wpływ druku 3D na strukturę elementów maszyn wykonanych z materiałów polimerowych po próbie skręcania. Zaobserwowano wyraźny wpływ rodzaju polimeru i kierunku druku w stosowanych technologiach przyrostowych (FFF/FDM) na strukturę otrzymanych elementów.
EN
The article presents the possibility of polymeric materials incremental processing, using the network structure of INDUSTRY 4.0. The selected network control systems for 3D printers processing polymer materials were analyzed in terms of software and hardware identification used in industrial conditions, science and education. Both solutions requiring continuous data exchange between the controlling computer and the 3D printer and systems dedicated to control with the use of a computer network were taken into account. The possibilities of adapting 3D printers to work in the remote control mode and control of the incremental process are presented. The possibilities of developing processes related to 3D printing based on remote control using network systems were also determined.
PL
Artykuł przedstawia możliwości przyrostowego przetwarzania materiałów polimerowych z zastosowaniem sieciowej struktury INDUSTRY 4.0. Analizie poddano wybrane systemy sterowania sieciowego dla drukarek 3D pod względem identyfikacji softwarowej i hardwarowej stosowane w warunkach przemysłowych, nauce i edukacji. Wzięto pod uwagę zarówno rozwiązania w których występuje konieczność ciągłej wymiany danych pomiędzy komputerem sterującym a drukarką 3D oraz systemy, które są dedykowane do sterowania z zastosowaniem sieci komputerowej. Przedstawiono możliwości adaptacji drukarek 3D do pracy w trybie zdalnego sterowania i kontroli procesu przyrostowego. Określono również możliwości rozwoju procesów związanych z drukiem 3D w oparciu o zdalne sterowanie wykorzystujące systemy sieciowe.
EN
The influence of temperature (80, 95 and 110°C) and annealing time (20, 25, 30 min) on the tensile strength and elongation at break of the modified polylactide (PLA Pro) processed by 3D printing (FFF – Fused Filament Fabrication) was investigated. The properties of PLA Pro were compared with properties of unmodified PLA and ABS. It was observed that the tensile strength was comparable for all annealed samples and was about 45 MPa. Moreover, the annealing process decreased the tensile strength of the modified PLA and increased the elongation at break, which may be related to a change in the degree of crystallinity. The modified PLA was characterized by tensile properties similar to ABS.
PL
Zbadano wpływ temperatury (80, 95 i 110°C) i czasu wygrzewania (20, 25, 30 min) na wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu modyfikowanego polilaktydu (PLA Pro) przetwarzanego metodą druku 3D (FFF – Fused Filament Fabrication). Właściwości PLA Pro porównano z właściwościami niemodyfikowanego PLA i ABS. Zaobserwowano, że wytrzymałość na rozciąganie była porównywalna dla wszystkich próbek i wynosiła około 45 MPa. Ponadto, proces wygrzewania spowodował zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie modyfikowanego PLA i zwiększył wydłużenie przy zerwaniu, co może być związane ze zmianą stopnia krystaliczności. Modyfikowany PLA charakteryzował się właściwościami mechanicznymi przy rozciąganiu podobnymi do ABS.
EN
The article presents the results of basic tribological research of polylactide enriched with MoS2 powder. The research was conducted on a pin-on-disc station. Samples dimensions: 8 mm height, 8 mm diameter, printed in FFF/FDM method. Two mass percentages of addition were created: 1% and 2.5%. As counter-specimen steel (C45) disc was used. Ra roughness of counter-specimen was in the range of 0.3–0.4. The main purpose is to determine optimal, in the light of tribological properties, mass percentage values of additions in polylactide in the 3D printing application. The research has shown that materials with more MoS2 addition would not be a good material for use in the production of prototype bearings, due to increased linear wear. It is also worth noting that the MoS2 addition improves material properties in terms of the 3D printing process. Thanks to the addition, even up to 1%, the required temperature of the printing nozzle has been significantly reduced, as well as flow resistance in the nozzle.
PL
Artykuł przedstawia wyniki podstawowych badań tribologicznych polilaktydu wzbogaconego proszkiem MoS2. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku pin-on-disc. Jako próbki zostały zastosowane walce o średnicy 8 mm, wytworzone w technologii FFF/FDM, stopnie wzbogacenia próbek to 1% oraz 2,5% wag. Jako przeciwpróbkę zastosowano dysk ze stali C45 o chropowatości Ra = 0,3–0,4. Badania mają charakter wstępny mają na celu ustalenie optymalnych pod kątem właściwości tribologicznych, wartości zawartości dodatków w polilaktydzie stosowanym w druku 3D. Badania wykazały, że materiały z większą ilością dodatku MoS2 nie stanowiłyby dobrego materiału do zastosowania w produkcji prototypowych łożysk ślizgowych z powodu zwiększonego zużycia liniowego. Wartym odnotowania jest również fakt, iż dodatek MoS2 powoduje polepszenie właściwości materiałowych pod kątem procesu druku 3D – dzięki dodatkowi już nawet w wysokości 1% znacznie obniżona została wymagana temperatura dyszy drukującej, a także obniżone opory przepływu w dyszy.
PL
Początki technologii przyrostowych sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku, lecz ich intensywny rozwój rozpoczął się w 1986 r., w momencie opatentowania wytwarzania metodą stereolitografii i jej pierwszych komercyjnych zastosowań. Od tamtego czasu powstało wiele nowych metod przyrostowego wytwarzania, które znajdują coraz szersze zastosowania w technice.
PL
W celu utrzymania ruchu, serwisu, remontów w szeroko rozumianym przemyśle wykorzystywane jest 7% wyprodukowanej energii elektrycznej na całym świecie. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Delft, zastosowanie technologii przyrostowych pozwoli na obniżenie zużycia energii eklektycznej o 27% do 2050r.
EN
Purpose: Identification of structural-geometrical parameters, technological properties and elemental composition of spherical powders in a wide fraction range with respect to the VT20 alloy has been carried out. This is important for evaluating the optimum filling of a given volume by mixture of powders of different fractions during 3D printing. Design/methodology/approach: During the investigation of spherical Ti-alloy powders, a comprehensive approach was performed using Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), Dynamic Light Scattering (DLS) and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). The surface morphology of the powders was studied on a Tuescan Vega 3 Scanning Electron Microscope. Using the Quantax energy dispersive spectrometer, element distribution maps were obtained and histograms of element distribution in the investigated powders were constructed. ICP-MS analysis was performed to clarify the elemental composition. DLS analysis using Malvern's Zetasizer Nano-ZS equipment allowed us to determine the functional parameters (hydrodynamic radius – Rh, zeta potential – z and specific conductivity) of particles of titanium alloy powder that indirectly indicate a tendency to form conglomerates. Findings: According to the microscopic examinations, the VT20 alloy powder consists of globular-shaped particles with the lamellar traces on their surfaces. The uniformity of the chemical element distribution within each fraction of the investigated powders was confirmed by EDS, and the full conformity of the powder fractions with the elemental composition of the VT20 alloy was confirmed by ICP-MS. The DLS method allowed to establish that the formation of conglomerates would not occur within the studied fractions of the VT20 alloy powder. Research limitations/implications: The use of high sensitive investigation methods gives understanding of the mechanisms of fine structure formation and possibility to control the processes of powder coagulation in the stage of electrostatic interactions. Practical implications: The obtained results can be used for the formation of fine spherical particles of the powder, but at the same time, these technologies can be extended for the particles of non-spherical shape. Originality/value: The DLS method allowed to establish that the formation of conglomerates would not occur within the studied fractions of the VT20 alloy powder. This, in turn, will improve powder melting during 3D printing. The measured zeta potential values allowed us to reveal mechanisms of fine structure formation and to control the processes of powder coagulation in the stage of electrostatic interactions.
16
Content available remote Characteristics of titanium alloys used in the SLM additive technology
EN
The article presents an overview of titanium alloys presently used in the Selective Laser Melting (SLM) technology. In the article, particular attention is paid to obtained strength properties and structural transformations of materials used in the tests. The article also presents the application potential of individual alloys and discusses the SLM additive technology.
PL
Przedstawiono przegląd obecnie stosowanych stopów tytanu w technologii selektywnego przetapiania wiązką lasera (SLM, ang. Selective Laser Melting). Zwrócono uwagę w szczególności na osiągane właściwości wytrzymałościowe oraz zachodzące podczas wytwarzania elementów zmiany strukturalne wykorzystanych materiałów. Ponadto zaprezentowano możliwości aplikacyjne poszczególnych stopów oraz scharakteryzowano technologię przyrostową SLM.
PL
Artykuł został poświęcony projektowi spersonalizowanego sztucznego implantu krążka miedzykręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa. Praca zawiera analizę wstępną związaną z prawidłowym funkcjonowaniem krążka podczas obciążenia, doborem materiałów oraz metody wykonania implantów z wykorzystaniem technologii addytywnych SLS i SLM. Przy wykorzystaniu analizy MES przeprowadzono symulację wytrzymałościową implantu w warunkach obciążenia odcinka szyjnego wynikającego z zadanej pozycji ciała.
EN
The article is devoted to the design of a personalized artificial implant of the intervertebral disc of the cervical spine. The work contains preliminary analysis related to the proper functioning of the disc during loading, selection of materials and methods of implant preparation using SLS and SLM additive technologies. Using the MES analysis, strength simulation of the implant was carried out under load conditions of the cervical segment resulting from the position of the body.
PL
Wytwarzanie przyrostowe (addytywne), potocznie zwane drukiem 3D, polega na wytwarzaniu trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu, Do niedawana druk 3D stosowano głównie do szybkiego prototypowania i analizy funkcjonowania prototypu przed jego wdrożeniem do produkcji masowej.
EN
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku grafitu do PLA na zużycie liniowe oraz współczynnik tarcia. Jako próbkę zastosowano walec o średnicy 8 milimetrów wytworzony w procesie Fused Filament Fabrication, popularnie zwanym drukiem 3D. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku typu pin-on-disc, w którym wykorzystano wyżej wspomnianą próbkę, współpracującą ślizgowo ze stalową tarczą – przeciwpróbką. Próbki użyte w badaniu wzbogacone były kolejno o 5%, 10%, 20% oraz 30% grafitu względem filamentu bazowego, tzw. Natural PLA, niewzbogaconego żadnymi dodatkami polepszającymi właściwości tribologiczne. Przeprowadzony eksperyment ma charakter badań wstępnych, a uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania optymalnego składu filamentu o polepszonych właściwościach tribologicznych.
20
Content available remote Additive manufacturing of titanium with application of cold spray process
EN
Cold spraying is a new technology which can be used in the area of additive manufacturing. This method is suitable for oxygen-sensitive materials, such as titanium. In this paper the microstructure and mechanical properties of cold sprayed titanium deposit were characterized.
PL
Natryskiwanie zimnym gazem jest nową technologią, która może być wykorzystana również w technologiach przyrostowych. Ta metoda jest odpowiednia dla materiałów łatwo utleniających się takich jak tytan. W artykule scharakteryzowano mikrostrukturę i właściwości mechaniczne natryskanej zimnym gazem tytanowej struktury.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.