Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface texture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
High-temperature thermo-mechanical processing (HTTMP) is a combination of plastic deformation and heat treatment operations. Such action makes it possible to increase metal mechanical properties resulting from both mechanical strengthening and heat treatment. As a result, it is possible to achieve high complex of operating characteristics of different types of steel and other alloys. However, there is a lack of information on the applicability of HTTMP of powder steel. These types of steel are very effective substitutes for traditional structural steel but are characterized by poor mechanical properties. This study considers the possibility of using HTTMP for powder steel frame additionally infiltrated by bronze with MoS2 addition to increase mechanical properties of the materials studied. Steel infiltrated, infiltrated and then hardened, infiltrated and then HTTMP treated with strain rates of 30, 50 and 70% were compared. The microstructural properties and hardness of the materials before machining were studied as well as the cutting forces and surface topography of those materials after turning with AH8015 carbide inserts. Cutting forces tests were realized with vc = 157 m/min, f = 0.25 mm/rev and ap = 0.25 mm. Surface topography tests were carried out with vc = 157 m/min, f = 0.25 mm/rev and ap = 0.25 mm. Constant cutting parameters were used to eliminate the effects of rest factors. It was found that the lowest cutting forces (Fc, Fp and Ff), surface roughness parameters (Sa and Sq) and small areas with single high peaks on the machined surface were obtained for infiltrated powder steel with subsequent HTTMP machining under 50% strain rate.
EN
The properties of titanium nitride (TiN:Ag) coatings applied by physical vapour phase deposition technique (PVD) on Ti13Nb13Zr alloy were subject to evaluation. The study presents the results of surface geometrical structure, adhesion and tribological tests. The geometric structure of the surface was examined using optical microscopy. A scratch test was used to assess adhesion. The model tribological tests were carried out in a rotary motion under technically dry friction conditions, lubricated with Ringer’s solution. In the case of technically dry friction, the analysis of the tribological test results indicated that the TiN:Ag coating was characterised by higher resistance to motion and lower wear compared to Ti13Nb13Zr. Friction coefficients registered during friction subject to lubrication with Ringer’s solution were compared for both materials; however, the surface wear was significantly lower in titanium alloy. The scratch test pointed towards high adhesion of the TiN:Ag coating. The study results provide insight into Ti13Nb13Zr alloy, titanium nitride coatings and their potential use for surgical instruments.
PL
Ocenie poddano właściwości powłok azotku tytanu (TiN:Ag) naniesionych metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD na stopie Ti13Nb13Zr. Przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni, adhezji oraz testów tribologicznych. Strukturę geometryczną powierzchni zbadano przy użyciu mikroskopii optycznej. Do oceny adhezji wykorzystano test zarysowania, tzw. scratch test. Modelowe badania tribologiczne przeprowadzono w ruchu obrotowym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz ze smarowaniem płynem Ringera. Analiza wyników badań tribologicznych wskazała, że w przypadku tarcia technicznie suchego powłoka charakteryzowała się jedocześnie większymi oporami ruchu i mniejszym zużyciem w porównaniu z Ti13Nb13Zr. Współczynniki tarcia zarejestrowane podczas tarcia ze smarowaniem roztworem Ringera były porównywane dla obu materiałów, z kolei zużycie powłoki było dużo mniejsze w odniesieniu do stopu tytanu. Test zarysowania wskazał na wysoką adhezję powłoki TiN:Ag. Uzyskane wyniki badań stanowią źródło wiedzy na temat stopu Ti13Nb13Zr, powłok azotku tytanu oraz możliwości ich potencjalnego zastosowania na narzędzia chirurgiczne.
3
Content available remote Analiza struktury geometrycznej powierzchni stali X5CRNI18-10 po cięciu plazmowym
PL
W artykule skrótowo przedstawiono charakterystykę procesu cięcia strumieniem plazmy. Dała ona podstawę do analiz struktury geometrycznej powierzchni (SGP) przecięcia stali nierdzewnej X5CRNI18-10 po cięciu plazmowym. Na podstawie mikrotopografii zarejestrowanych bezstykową optyczną metodą triangulacji laserowej przeprowadzono szereg analiz umożliwiających ocenę analizowanych powierzchni przecięcia. Dodatkowo ocenę uzupełniono obserwacjami metodą mikroskopii optocyfrowej.
EN
The article briefly presents the characteristics of the plasma jet cutting process. It gave the basis for the texture analyses of the X5CRNI18-10 stainless steel cut surface after plasma cutting. A number of analyses (island analysis, furrow analysis, histogram of the number of vertices) were carried out on the basis of microtopographies recorded with the non-contact optical laser triangulation method to evaluate the analyzed cut surfaces. In addition, the evaluation was complemented with opto-digital microscopy observations.
EN
The article reviews the results of experimental tests assessing the impact of process parameters of additive manufacturing technologies on the geometric structure of free-form surfaces. The tests covered surfaces manufactured with the Selective Laser Melting additive technology, using titanium-powder-based material (Ti6Al4V) and Selective Laser Sintering from polyamide PA2200. The evaluation of the resulting surfaces was conducted employing modern multiscale analysis, i.e., wavelet transformation. Comparative studies using selected forms of the mother wavelet enabled determining the character of irregularities, size of morphological features and the indications of manufacturing process errors. The tests provide guidelines and allow to better understand the potential in manufacturing elements with complex, irregular shapes.
EN
In the paper a practical examples of objects from everyday life were presented with different meanings of form deviations for their functioning, such as: roundness deviation, cylindricity deviation, and the surface texture. For some of them, form deviations and the state of the surface texture are only of aesthetic importance, for others they determine their proper and reliable functioning.
PL
Przedstawiono praktyczne przykłady przedmiotów z życia codziennego o różnym dla ich funkcjonowania znaczeniu odchyłek kształtu, takich jak: odchyłka okrągłości i odchyłka walcowości, oraz struktury geometrycznej powierzchni. Dla niektórych z nich odchyłki kształtu oraz stan struktury geometrycznej powierzchni mają znaczenie wyłączenie estetyczne, w przypadku innych decydują o ich prawidłowym i niezawodnym funkcjonowaniu.
EN
The article evaluates the properties of oxide films: Al2O3 and TiO2, deposited using the ALD method on the Ti13Nb13Zr alloy. It presents the results of examining the geometrical structure of the surface, nanohardness and tribological tests. The surface’s geometrical structure was tested through optical microscopy, and nanohardness was determined using the instrumental indentation method with a Berkovich indenter. The modelling tribological tests were performed in a reciprocating motion under the conditions of technically dry friction and with lubrication using Ringer's solution. An analysis of the results of tribological tests indicates that the films were characterised by lower motion resistances and wear with respect to the Ti13Nb13Zr alloy. Hardness measurements indicate that, as a result of deposition of the films, the hardness increased by approximately 51% in the case of the Al2O3 film and by approximately 44% in the case of the TiO2 coating. The produced test results constitute a source of knowledge about the Ti13Nb13Zr alloy, oxide films and the possibilities of their potential application to low-load biotribological systems.
PL
W artykule dokonano oceny właściwości warstw tlenkowych: Al2O3 i TiO2 osadzonych metodą ALD na stopie Ti13Nb13Zr. Przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni, nanotwardości oraz testów tribologicznych. Strukturę geometryczną powierzchni zbadano przy użyciu mikroskopii optycznej, a nanotwardość określono metodą instrumentalnej indentacji przy użyciu wgłębnika Berkovich’a. Modelowe badania tribologiczne przeprowadzono w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz ze smarowaniem płynem Ringera. Analiza wyników badań tribologicznych wskazała, że powłoki charakteryzowały się mniejszymi oporami ruchu oraz zużyciem w odniesieniu do stopu Ti13Nb13Zr. Pomiary twardości wskazują, że w wyniku osadzenia powłok twardość wzrosła o około 51% w przypadku powłoki Al2O3 oraz o około 44% w przypadku powłoki TiO2. Uzyskane wyniki badań stanowią źródło wiedzy na temat stopu Ti13Nb13Zr, powłok tlenkowych oraz możliwości ich potencjalnego zastosowania w niskoobciążonych systemach biotribologicznych.
EN
The paper presents results obtained by SiC ceramic implementation for slide burnishing. Analyzes of the effect of the burnishing force and feed on selected surface texture parameters were conducted. The influence of technological parameters was assessed according to the analysis of variance. The burnishing force and feed affected most of the examined surface texture parameters in the analyzed ranges. Optimal values were found for the technological parameters. In most cases, the minimum of height parameters were achieved for 80 N of burnishing force and 0,063 mm/rev of feed. Limitations in the increase in the burnishing force were also found.
PL
W artykule przedstawiono wyniki uzyskane w badaniach nagniatania ślizgowego z zastosowaniem ceramiki SiC. Przeprowadzono analizy wpływu siły nagniatania i posuwu na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni. Wpływ parametrów technologicznych oceniono na podstawie analizy wariancji. Siła nagniatania i posuw wpłynęły na większość badanych parametrów struktury geometrycznej powierzchni. Wyznaczono optymalne wartości parametrów technologicznych. W większości przypadków minimalne wartości parametrów wysokościowych osiągano dla siły nagniatania równej 80 N i przy posuwie równym 0,063 mm/obr. Zidentyfikowano również ograniczenia dotyczące maksymalnej siły nagniatania.
8
EN
The properties of diamond-like carbon coatings (DLC) obtained via plasma-assisted chemical vapor deposition (PACVD) on the Ti13Nb13Zr alloy were evaluated. For this purpose, measurements of the thickness, the surface geometric structure, adhesion, as well as tribological tests of the tested coatings were performed. The thickness of the deposited coating was measured using the spherical grinding method. Surface geometry measurements before and after tribological tests were performed with a Leica DCM8 optical profilometer. A scratch test was performed to measure the adhesion of the coating. An indenter with a Rockwell geometry was used during the adhesion tests. The test offered the possibility of real-time recording of the coefficient of friction and acoustic emission. In addition, it was also possible to measure the geometrical parameters of a scratch and to carry out a microscopic analysis of a scratch during the coating damage. The test was carried out on an Anton Paar MCT3 instrument. The model tribological tests were carried out in rotary motion under technically dry friction conditions and friction conditions with lubrication with the Ringer’s solution and an artificial saliva solution. The tests were carried out using an Anton Paar TRB3 tribometer. The scratch test proved that the deposited layer was characterized by good adhesion. Based on the results of the tribological tests, it was found that the lower resistance to motion and wear was obtained for the DLC coatings on the Ti13Nb13Zr substrate. The results of the tests performed on the DLC coatings indicate the possibility of their application in biotribological systems.
9
Content available remote Analiza struktury geometrycznej powierzchni stali X5CRNI18-10 po cięciu plazmowym
PL
W artykule skrótowo przedstawiono charakterystykę procesu cięcia strumieniem plazmy. Dała ona podstawę do analiz struktury geometrycznej powierzchni (SGP) przecięcia stali nierdzewnej X5CRNI18-10 po cięciu plazmowym. Na podstawie mikrotopografii zarejestrowanych bezstykową optyczną metodą triangulacji laserowej przeprowadzono szereg analiz (analiza wysp, analiza bruzd, histogram liczby wierzchołków) umożliwiających ocenę analizowanych powierzchni przecięcia. Dodatkowo ocenę uzupełniono obserwacjami metodą mikroskopii optocyfrowej.
EN
The article briefly presents the characteristics of the plasma jet cutting process. It gave the basis for the texture analyses of the X5CRNI18-10 stainless steel cut surface after plasma cutting. A number of analyses (island analysis, furrow analysis, histogram of the number of vertices) were carried out on the basis of microtopographies recorded with the non-contact optical laser triangulation method to evaluate the analyzed cut surfaces. In addition, the evaluation was complemented with opto-digital microscopy observations.
EN
The main objective of this work is to model wear of a disc which was subjected to dry contact with a ball in unidirectional sliding. Tribological tests of sliding pairs were carried out using a tribological tester T-11 in a ball-on disc configuration. Stationary balls made of 100Cr6 steel with a hardness of 62 ± 2 HRC co-acted with rotating discs with 42CrMo4 steel with a hardness of 40 ± 2HRC. Discs were machined by lapping, grinding, milling, and vapour blasting. The values of the Sq parameter of disc surfaces were between 0.1 and 5.86 µm. Wear volumes of the discs were lower for bigger roughness heights. The simulation of disc wear was conducted on the basis of the repetitive contact between sliding surfaces. Strong correlation was achieved between the modeled and measured volumetric wear levels.
EN
The article presents the impact of sampling interval ΔX=ΔY upon the precision of parametrical assessment of roughness of selected surfaces. Moreover this study introduces theoretical analysis of sampling interval selection based on analysis of the probability of covering an unordered set of extreme points of surface with an ordered set of measurement points. As the result, the final formula was formulated, which enables to calculate the maximum sampling rate ΔX=ΔY. This guarantees a full 100% coverage of the vertices examined by the unevenness of the measuring grid.
EN
The article is devoted to the assessment of the geometrical structure of the surface as well as the mechanical and tribological properties of the surface layers obtained in the process of ion implantation. The titanium alloy Ti6Al4V used in biotribological systems was implanted with nitrogen and argon ions. Investigations of the geometrical structure of the surface before and after the tribological tests were carried out using confocal microscopy. The hardness of the tested materials was determined by the instrumental indentation method using a Vickers indenter. A nanotribometer was used for tribological tests. The tests were carried out in a reciprocating motion under conditions of technically dry friction and friction with the lubrication of Ringer's solution. SEM scanning microscopy was used to determine the width of the wear pattern and the wear mechanism. The conducted research showed that the hardness of the tested materials increased as a result of ion implantation. The tribological tests showed that the use of ion implantation improves the tribological properties, and the dominant wear mechanism was abrasive wear.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie struktury geometrycznej powierzchni oraz właściwości mechanicznych i tribologicznych warstw wierzchnich uzyskiwanych w procesie implantacji jonowej. Stop tytanu Ti6Al4V stosowany systemach biotribologicznych implantowano jonami azotu i argonu. Badania struktury geometrycznej powierzchni przed i po testach tribologicznych przeprowadzano przy użyciu mikroskopii konfokalnej. Twardość badanych materiałów wyznaczano metodą instrumentalnej indentacji przy zastosowaniu wgłębnika Vickersa. Do testów tribologicznych wykorzystano nanotribometr. Badania realizowano w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz tarcia ze smarowaniem roztworem Ringera. Mikroskopię skaningową SEM wykorzystano do określenia szerokości śladu wytarcia oraz mechanizmu zużywania. Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku implantacji jonowej nastąpił wzrost twardości badanych materiałów. Testy tribologiczne wskazały, że zastosowanie implantacji jonowej wpływa na poprawę właściwości tribologicznych, a dominującym mechanizmem zużywania było zużycie ścierne.
EN
In this paper both envelope approach and morphological filters for characterisation of surface textures were proposed, applied and thoroughly examined. Obtained results were compared with those received after appliance of commonly-used algorithms. The effect of appliance of proposed procedures on surface topography parameters (from ISO 25178 standard) was taken into consideration. The following types of surface textures were assessed: two-process plateau-honed cylinder liners, plateau-honed cylinder liners with additionally burnished dimples, turned piston skirts, grinded and/or isotropic topographies. It was assumed that envelope characteristics (envelope filtration) can provide results useful for assessments of deep and/or wide oil-reservoirs especially when they are edge located. Moreover, some near-valley areas of surface texture details can be less distorted when envelope filtering is accomplished. It was also found that closing and/or opening envelope filtration can be valuable for reduction of some surface topography measurement errors.
EN
The objective of the study was to assess the potential use of optical measuring instruments to determine the minimum chip thickness in face milling. Images of scanned surfaces were analyzed using mother wavelets. Filtration of optical signals helped identify the characteristic zones observed on the workpiece surface at the beginning of the cutting process. The measurement data were analyzed statistically. The results were then used to estimate how accurate each measuring system was to determine the minimum uncut chip thickness. Also, experimental verification was carried out for each mother wavelet to assess their suitability for analyzing surface images.
PL
Artykuł został przygotowany na podstawie na podstawie referatu „Zastosowanie w praktyce technologii betonów szybkosprawnych i płyt prefabrykowanych w nawierzchni o zwiększonym natężeniu ruchu” wygłoszonego podczas seminarium „II Konferencja Naukowo-techniczna NOVDROG” w Niepołomicach w dniach 27–28.02.2020 r. Omówione zostały innowacyjne technologie naprawy nawierzchni betonowych, ze szczególnym podkreśleniem rozwiązań do szybkich remontów nawierzchni, które nie mogą być długotrwale wyłączone z ruchu. Zastosowanie omawianych technologii jest rekomendowane przy remontach autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic oraz szczególnie obciążonych dróg w miastach. W artykule omówiono wymianę płyt nawierzchniowych w technologii betonu szybkosprawnego i prefabrykatów oraz stabilizację i unoszenie płyt metodą iniekcji geopolimerowej. W dużym skrócie omówione zostało wyrównanie i teksturowanie nawierzchni betonowej metodą nacinania – grinding. Wszystkie prezentowane technologie znalazły praktyczne zastosowanie podczas remontu obwodnicy Młodzieszyna w ciągu drogi krajowej DK50.
EN
The paper was prepared on the basis of the presentation „Application in practice of the technology of high quick setting concrete and precast slabs in the pavement with increased traffic volume” delivered during the seminar „II Scientific and Technical Conference NOVDROG” in Niepołomice on 27–28.02.2020. Innovative technologies for the repair of concrete pavement were discussed, with particular emphasis on solutions for the rapid repair of pavements that cannot be permanently excluded from traffic. The application of the discussed technologies is recommended for repairs of motorways, expressways, ring roads and particularly loaded roads in cities. The paper discusses the replacement of pavement slabs in the technology quick setting concrete and precast elements as well as stabilization and lifting of slabs by geopolymer injection. In a nutshell, the levelling and texturing of the concrete pavement using the grinding method is discussed. All presented technologies found their practical application during the renovation of the Młodzieszyn bypass road within the DK50 national road.
EN
The article presents a statistical analysis of electric power supplied to the friction node and temperatures of that node. The paper examines the dependence of the temperature lag of friction node of conformal contact on the amount of electric power consumption using the Pearson’s method. To the a/m analysis R software was applied [1‒3].
EN
The article presents a statistical analysis of the mass variation of samples of kinematic pair of conformal contact and variation of electric power consumption of tribotester. The analysis of dependence between the mass of samples Δm and power variation ΔP for tested consumable and relative motion velocity were carried out with the help of correlation methods using R software [1, 2, 3].
EN
We present a prototype of a simple, low-cost setup for a fast scatterometric surface texture measurements. We used a total integrated scatter method (TIS) with a semiconductor laser (λ = 638 nm) and a Si photodiode. Using our setup, we estimated the roughness parameters Rq for two reference surfaces (Al mirrors with flatness λ/10) and seven equal steel plates to compare. The setup is easily adaptable for a fast, preliminary manufacturing quality control. We show is possible to construct a low-cost measurement system with nanometric precision.
EN
Hard turning is a machining process that is widely used in the precision mechanical industry. The characterization of the functional surface texture by the ISO 13565 standard holds a key role in automotive mechanics. Until now, the impact of cutting conditions during hard turning operation on the bearing area curve parameters has not been studied (ISO 13565). The three parameters Rpk , Rk and Rvk illustrate the ability of the surface texture to resist friction. In this work, the main objective is to study the impact of cutting conditions (Vc, f and ap) of the hard turning on three parameters of the bearing area curve. The statistical study based on response surface methodology (RSM), analysis of variance (ANOVA) and quadratic regression were performed to model the three output parameters and optimize the input parameters. The experimental design used in this study is the Taguchi L25 orthogonal array. The results obtained show that the cutting speed has a greater effect on the bearing ratio curve (Rpk , Rk and Rvk ) parameters with a percentage contribution of 37.68%, 37.65% and 36.91%, respectively. The second significant parameter is the feed rate and the other parameter is significant only in relation to Rpk and Rk parameters.
EN
The paper discusses the results of experimental research on DLC type diamond coating a-C:H obtained by the technique of physical vapour deposition from PVD on titanium alloy Ti13Nb13Zr. Calotest and an optical microscope were used to determine the thickness of the obtained coating. The nano-hardness of uncoated and with a-C:H coating was determined by the indentation method using a Berkovich indenter. The geometric structure of the surface before and after tribological tests was assessed using a confocal microscope with an interferometric mode. Tests of the resistance of test materials to tribological wear were performed on a tribometer in reciprocating motion under technically dry friction, and friction with lubrication with an artificial blood solution and Ringer’s solution. Tests carried out for the combination of a 6 mm diameter Al2O3 ball-Ti13Nb13Zr titanium alloy disc without and with the DLC coating applied. The results obtained during the tests showed that the use of the DLC coating increases the hardness five times and reduces the friction. In the case of technically dry friction, the coefficient of friction decreased by 70%, the solution of artificial blood by 50%, and in the case of Ringer’s solution by 90%, in comparison with the results obtained for the Ti13Nb13Zr alloy.
PL
W pracy omówiono wyniki eksperymentalnych badań powłoki diamentopodobnej DLC typu a-C:H otrzymywanej techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD na stopie tytanu Ti13Nb13Zr. Do określenia grubości otrzymanych powłoki posłużył kulotester oraz mikroskop optyczny. Nanotwardość elementów bez powłoki oraz z powłoką a-C:H wyznaczono metodą indentacyjną przy użyciu wgłębnika Berkovicha. Strukturę geometryczną powierzchni przed i po testach tribologicznych oceniano za pomocą mikroskopu konfokalnego z trybem interferometrycznym. Badania odporności materiałów testowych na zużycie tribologiczne przeprowadzono na tribometrze w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz tarcia ze smarowaniem roztworem sztucznej krwi i roztworem Ringera. Obecność płynu miała na celu symulowanie naturalnych warunków tribologicznych występujących w ciele człowieka. Testy zrealizowano dla skojarzenia: kulka z Al2O3 – tarcza ze stopu tytanu Ti13Nb13Zr bez oraz z naniesioną powłoką DLC. Otrzymane wyniki badań wskazały, że zastosowanie powłoki DLC spowodowało 5-krotne zwiększenie twardości oraz zmniejszenie oporów ruchu par trących we wszystkich zastosowanych warunkach tarcia. W przypadku tarcia technicznie suchego wartość współczynnika tarcia zmniejszyła się o 70%, roztworu sztucznej krwi o 50%, a w przypadku roztworu Ringera o 90% w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla stopu Ti13Nb13Zr. Wyniki uzyskane podczas badań stanowią źródło wiedzy na temat stopu Ti13Nb13Zr, powłok diamentopodobnych oraz ich potencjalnego zastosowania w systemach biotribologicznych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.