Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 742

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia problematykę integracji sztuki i techniki w kształtowaniu przestrzeni publicznych na przykładzie projektów opracowanych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego. Głównym celem badań prezentowanych w artykule jest wskazanie oraz analiza współczesnych rozwiązań projektowych dotyczących komponowania przestrzeni publicznych we właściwych relacjach z techniką w zakresie rozwiązań materiałowych i sposobów ich użycia, realizacji o wysokim stopniu technologicznego zaawansowania oraz rozwiązań proekologicznych. Badania koncentruj ą się na projektach opracowanych podczas następujących kursów: elementy kompozycji urbanistycznej, projekty dyplomowe (studia inżynierskie), projekt urbanistyczny - centrum miasta (studia magisterskie).
EN
The article presents the issues of integrating art and technology in shaping public spaces on the example of design projects elaborated at the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology, at the Chair of Urban Design and Rural Landscape. The main objective of the research presented in the article is to identify and analyse contemporary design solutions concerning the composition of public spaces in the right relationship with technology in the field of material solutions and methods of their use, projects with a high degree of technological advancement and pro-ecological solutions. The research focuses on projects developed during the courses: Elements of Urban Composition, Diploma projects (engineering studies) and Urban Design - City centre (master's degree studies).
EN
The article aims to analyse and critically evaluate the use of blue-green infrastructure in the city. The study was conducted on the example of the Wrocław and Gdańsk rivers. An essential element of the analysis is to determine the possibilities of introducing and improving blue-green infrastructure by using good practices in these urban units, particularly those relating to the role of rivers. During the study, the following research questions were formulated: What megatrend of urban development is defined by current conditions, and what do urban units gain in this way? Is the blue-green potential of the examined cities effectively used? What is the state of development of blue-green zones in and around the river? The methods used to write the article are desk research, case study, analysis of the researched areas using up-to-date cartographic materials, IDI, literature, and legal status analysis. The study supports the exchange of information between cities and the management of the river in the city.
PL
Celem artykułu jest analiza i krytyczna ocena wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście. Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie rzek Wrocławia i Gdańska. Istotnym elementem analizy jest określenie możliwości wprowadzenia oraz poprawy stanu wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury, przy wykorzystaniu dobrych praktyk w tych ośrodkach miejskich, w szczególności odnoszących się do roli rzek. W trakcie przeprowadzonego badania sformułowano następujące pytania badawcze: Jaki megatrend rozwoju miast określają współczesne uwarunkowania oraz co jednostki miejskie w ten sposób zyskują? Czy zielono-niebieski potencjał badanych miast jest efektywnie wykorzystany? Jaki jest stan zagospodarowania zielono-niebieskich stref w przestrzeni rzeki i w jej pobliżu? W opracowaniu posłużono się takimi metodami badawczymi jak: desk research, studium przypadku, szczegółowa analiza badanych terenów wykorzystująca aktualne dane kartograficzne, indywidualny wywiad pogłębiony, analiza literatury oraz aktów prawnych. Badanie wspomaga wymianę informacji między miastami i zarządzanie rzeką w mieście.
4
EN
The universal accessibility of public spaces is one of the factors that contribute to the image of a friendly city, understood as a place that meets the needs of all social groups, including people with disabilities. The aim of this study was to analyse the public spaces of Kielce in the context of accessibility. The spaces selected for the study are located at the intersection of different structures, constituting a public space in the traditional sense together with a network of streets and squares, a collection of important buildings, monuments, street furniture and urban greenery. The discussion covers the verification of circulation and transport solutions, the form and shape of the designed space, their placebased identity, programme and spatial orientation. Space characteristics and analysis were used to assess accessibility. The characterisation and analysis of spaces aimed to assess whether the spaces under study were attractive, sustainable and accessible due to solutions that enhance the functionality of the city space at the level of physical, psychological and emotional needs. The analysed public spaces of Kielce, thanks to their universal accessibility, guarantee easy accessibility, safety of use, promote proper perception of space, interpersonal contacts, as well as various forms of social life, thus positively influencing the perception of Kielce as a friendly city.
PL
Powszechna dostępność przestrzeni publicznych jest jednym z czynników wpływających na obraz miasta przyjaznego, rozumianego jako miejsce realizujące potrzeby wszystkich grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnością. Celem pracy jest analiza przestrzeni publicznych Kielc w kontekście dostępności. Wybrane do badań przestrzenie istnieją na styku różnych struktur, stanowiąc przestrzeń publiczną w tradycyjnym rozumieniu wraz z siecią ulic i placów, zbiorem ważnych budowli, pomników, małą architekturą oraz zielenią miejską. Rozważania dotyczą weryfikacji rozwiązań komunikacji, formy i kształtu projektowanej przestrzeni, tożsamości miejsca, programu i orientacji przestrzennej. Charakterystyka i analiza przestrzeni służą ocenie dostępności. Na podstawie przedstawionych badań można stwierdzić, iż omawiane miejsca są dostępne i zrównoważone, dzięki rozwiązaniom podnoszącym funkcjonalność przestrzeni miasta na poziomie potrzeb fizycznych, ale również psychologicznych i emocjonalnych. Analizowane przestrzenie publiczne Kielc dzięki powszechnej dostępności gwarantują łatwą osiągalność, bezpieczeństwo użytkowania, sprzyjają właściwej percepcji przestrzeni, kontaktom międzyludzkim, a także różnym formom życia społecznego, przez co pozytywnie wpływają na postrzeganie Kielc jako miasta przyjaznego.
PL
Zagadnienie odbioru społecznego lasów miejskich było obiektem licznych badań socjologicznych, dających dość niejednoznaczne rezultaty. Okazuje się, że z jednej strony mieszkańcy preferują tereny parkowe i lasy gospodarcze – pozbawione podszytu i dające poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony badania wskazują jednoznacznie na brak społecznej akceptacji dla wycinki starych drzew i tworzenia zrębów w lasach miejskich. Jednocześnie lasy stanowią główny typ obszarów dla rekreacji, a mieszkańcy miast skłonni są pokonywać regularnie duże odległości, by móc spędzać w nich czas.
PL
Na pytanie o to, czy projektowanie zielonych przestrzeni w miastach jest proste, odpowiedź jest jedna – nie jest. Natomiast rozwinięcie problemu i próba odnalezienia przyczyn takiego stanu rzeczy wymagają przeanalizowania bardzo wielu czynników.
PL
Prawidłowe utrzymanie zieleni w mieście to prawdziwa sztuka. To proces wymagający precyzyjnego planowania i wiedzy pozwalającej przewidywać efekty. Innej drogi nie ma – miasta bez zieleni nie przetrwają.
PL
Zmiany mentalne to coś, czego teraz – w dobie kryzysów – bardzo nam potrzeba. Zjawiska, które do tej pory były nam obce, oglądane najwyżej w telewizji, dotknęły i nas. Zmiany klimatyczne, o których niektórzy mówią, że ich nie ma albo że są czymś zupełnie normalnym, wchodzą do nas przez otwarte drzwi i nie pytają, co o nich sądzimy. A za to wszystko odpowiedzialny jest człowiek.
PL
Łąki kwietne to jedno z niewielu rozwiązań, które łączy ochronę przyrody, przeciwdziałanie zmianom klimatu, efektywność kosztową i względy estetyczne. Te korzyści mają znaczenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. 
PL
Utrzymanie zieleni na terenie miast i wsi w dużej mierze uzależnione jest od warunków występujących na konkretnym terenie. A te różnią się w zależności od tego, czy teren jest zurbanizowany, czy też nie. Wpływ na zieleń może mieć także ukształtowanie terenu czy warunki klimatyczne. Wszystkie te okoliczności mogą determinować rodzaj działań niezbędnych do utrzymania zieleni we właściwym stanie.
PL
Jeśli gdzieś trzeba stawiać tamy, natychmiast tam się pojawiamy – śpiewają bobry w Tajemnicach wiklinowej zatoki. I rzeczywiście, pojawiają się licznie. W miastach można się o nie prawie potknąć.
PL
Wielu ludzi wkłada bardzo dużo energii w to, by nasze miejskie życie stało się bliższe naturze, a idea miasta przyjaznego człowiekowi staje się coraz bardziej popularna. I to do tego stopnia, że opinia „zielonego miasta” staje się gwarancją rozwoju. Nadeszła więc pora na to, by to pokazać.
PL
Gdzie w mieście udać się za potrzebą? Kto zarządza miejskimi szaletami? Jakie są koszty ich utrzymania? Wreszcie – jak Polacy oceniają stan toalet publicznych? Warto to sprawdzić.
PL
Mówi się, że miasta wyciągają ze wsi jej mieszkańców – kiedyś dotyczyło to ludzi, teraz to samo możemy powiedzieć o zwierzętach. Wieloletni wieśniacy przenoszą się do miast, czego najlepszym przykładem jest mała sowa – pójdźka.
PL
Ocieplenie klimatu, powtarzające się i nasilające susze, przeplatane mocno ulewnymi deszczami, stwarzają konieczność poszukiwania sposobów naturalnego kompensowania niekorzystnych zmian. Ważnym narzędziem przy realizacji tego rodzaju działań w przestrzeni miasta są łąki.
PL
Problem deficytu przestrzeni niezbędnej do posadzenia i utrzymania drzew w miastach dotyczy przede wszystkim niewystarczającej ilości gleby lub jej nadmiernej kompresji. Najczęściej dotyczy ściśle zabudowanych centrów miast, dzielnic biznesowych i handlowych, gdzie pod ziemią buduje się parkingi oraz kryje się rozległa infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, energetyczna i komunikacyjna. Wprowadzenie i utrzymanie zieleni w tego typu miejscach wymaga zastosowania rozwiązań niestandardowych.
PL
To, co dziś dzieje się w przestrzeni publicznej, nazywamy nowoczesnością i rozwojem. Nie będziemy już zatem zaściankowi. Jupi! Będziemy teraz betonowi! Dlatego też proces ten aktywiści miejscy nazwali „betonozą”. Najczęściej dotyka ona przestrzeni rynków miejskich, które rewitalizujemy.
PL
W obszarze zurbanizowanym nawierzchnia utwardzona jest zawsze kompromisem. Niskie koszty budowy lub iluzja niskich kosztów utrzymania to w rzeczywistości tylko przesunięcie środków na inny obszar funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Inwestor, projektant i przyszli użytkownicy – wszyscy uczestnicy procesu projektowego – powinni mieć tego świadomość: nie ma nawierzchni idealnych. Oczywiście nie zwalnia nas to z moralnego obowiązku, by do ideału dążyć.
PL
Rosnąca w ostatnich czasach świadomość znaczenia owadów zapylających dla stabilności zarówno środowiska naturalnego, jak i rolnictwa, które są podstawą naszego istnienia, sprawiła, że z uwagą zaczęliśmy się przyglądać sytuacji i potrzebom owadów, będących naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami.
PL
Zmienność sezonowa opadów atmosferycznych i ewolucja ich charakteru na przestrzeni lat, wynikająca ze zmian klimatycznych, jest przyczyną poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu zmniejszenie ilości nawierzchni nieprzepuszczalnych, szczególnie na terenach miast.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.