Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The eye tracking technique is increasingly used in the context of examining the method of processing visual information from instruments and displays located in the cockpit of an airplane. An important aspect is monitoring the pilot's visual behavior in the most difficult phase of the flight, which is the landing of the plane. Six people participated in the research, divided into three groups according to their experience. The subjects performed three landing approaches in various weather conditions. During the study, the visual behavior of the participants was recorded using the Pupil Invisible eye tracker. Based on the analysis of heatmaps and areas of interest, differences in the distribution and number of fixations in the visual field between pilots with different aviation experience were shown.
PL
Technika eye trackingu znajduje coraz szersze zastosowanie w kontekście badania sposobu przetwarzania informacji wizualnych z przyrządów i wyświetlaczy umieszczonych w kokpicie samolotu. Istotnym aspektem staje się monitorowanie zachowania wzrokowego pilota w najtrudniejszej fazie lotu, jaką jest lądowanie samolotu. W badaniach wzięło udział sześć osób, podzielonych względem doświadczenia na trzy grupy. Badani wykonywali trzy podejścia do lądowania w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Podczas badania rejestrowano zachowanie wzrokowe uczestników przy wykorzystaniu eye trackera Pupil Invisible. Na podstawie analizy map cieplnych oraz obszarów zainteresowania wykazane zostały różnice w rozmieszczeniu oraz liczbie fiksacji w polu wizualnym pomiędzy pilotami o zróżnicowanym doświadczeniu lotniczym.
2
Content available remote Pilots' gaze behavior in simulation research
EN
Effective processing of information from the sense of sight affects the efficiency and safety of flight operations. Differences in visual behavior between pilots with varying levels of flight experience during basic flight maneuvers were identified as the research problem. Twenty-six pilots participated in the study and were divided in terms of flight experience. The participants' visual behavior was recorded using a Pupil Invisible eye tracker. The test subjects' task was to take off from Poznań-Ławica airport, climbing to 2000ft and making two turns. The results of the study suggest that performing basic maneuvers develops strategies for scanning the cockpit space. It is advisable to conduct further research taking into account the division of experts into groups with varying numbers of flying hours.
PL
Efektywne przetwarzanie informacji płynących ze zmysłu wzroku wpływa na wydajność oraz bezpieczeństwo operacji lotniczych. Jako problem badawczy określono różnice w zachowaniu wzrokowym pomiędzy pilotami posiadającymi zróżnicowane doświadczenie lotnicze podczas wykonywania podstawowych manewrów lotniczych. W badaniu wzięło udział 26 pilotów, którzy zostali podzielni względem doświadczenia lotniczego. Zachowanie wzrokowe uczestników rejestrowano przy użyciu eye trackera Pupil Invisible. Zadaniem osób badanych był start z lotniska Poznań-Ławica, wznoszenie do 2000ft oraz wykonanie dwóch zakrętów. Wyniki badania sugerują, iż wykonywanie podstawowych manewrów lotniczych wykształca strategie skanowania przestrzeni w kokpicie. Wskazane jest przeprowadzenie dalszych badań uwzględniających podział ekspertów na grupy o zróżnicowanej liczbie godzin nalotu.
EN
This article focuses on the human factor in UAV operations. In the manuscript, research on the psychophysical state of student-operators under the license of UAVO VLOS <4 kg. For the analysis of the psychophysical state, the pulse parameter was used, which is one of the values that describe the work of the cardiovascular system and is one for the objective methods of assessing the psychophysical state of a human being. The data collected were analyzed using the STATISTICA software. The article focuses on the above aspect and analyzes the psychophysical state of the student-operator during flight training. The obtained results were also related to research on similar topics in the chapter discussion section.
PL
Artykuł koncentruje się na czynniku ludzkim w operacjach UAV. Przeprowadzono badania stanu psychofizycznego studentów-operatorów na licencji UAVO VLOS <4 kg. Do analizy stanu psychofizycznego wykorzystano parametr tętna, który jest jedną z obiektywnych metod oceny stanu psychofizycznego człowieka. Zebrane dane analizowano za pomocą oprogramowania STATISTICA. Skupiono się na pracy układu sercowo-naczyniowego i przeanalizowano stan psychofizyczny ucznia-operatora podczas szkolenia w locie. Uzyskane wyniki odniesiono również do badań o podobnej tematyce w rozdziale dyskusyjnym.
PL
Połowa dziewiętnastego wieku to czas rewolucji przemysłowej, migracji ludności do wielkich metropolii w poszukiwaniu pracy, powstawanie gęsto zaludnionych dzielnic robotniczych i – niestety – skutki tego w postaci licznych epidemii związanych z niskim poziomem sanitarnym. Aby przeciwdziałać nasilającym się uciążliwościom związanym z postępem, w tym czasie na świecie powstają w wielkich miastach Europy i Ameryki, takich jak Hamburg, Paryż, Londyn, Nowy Jork, Boston czy Chicago, pierwsze współczesne systemy kanalizacyjne.
EN
The intensive growth in the popularity of recreational aviation as a means of spending free time can cause an increase in the number of unwanted events in general aviation (GA). Thus, it is advisable to examine the safety of aerodromes and their nearest surroundings. The article deals with a risk analysis for a sightseeing flight, starting with and ending at a model aerodrome. A comprehensive analysis showed 67 hazard sources in the analysis area, of which 16 hazards were defined. Three out of sixteen hazards were assigned to the unacceptable category (according to the Risk Score Method). It was a mid-air collision, detachment of the aircraft’s elements in the air and a ground collision. For every hazard other than those acceptable, actions aimed at risk reduction were recommended. Moreover, the risk should be monitored at every stage of the operation.
PL
Intensywny wzrost popularności lotnictwa rekreacyjnego może się stać przyczyną wzrostu liczby zdarzeń niepożądanych w lotnictwie ogólnym – General Aviation (GA). Celowe jest więc badanie bezpieczeństwa na lotniskach aeroklubowych i w ich najbliższym otoczeniu. W artykule przedstawiono analizę ryzyka w przypadku lotu widokowego samolotem lekkim, zaczynającego się i kończącego na lotnisku modelowym. Kompleksowa analiza wykazała 67 źródeł zagrożeń w obszarze analiz, a z nich zdefiniowano aż szesnaście zagrożeń. Trzy z szesnastu zagrożeń przypisano do kategorii nieakceptowanej (według metody Risk Score). Była to kolizja w powietrzu, oderwanie się elementów statku powietrznego w powietrzu i zderzenie z ziemią. W odniesieniu do każdego zagrożenia innego niż akceptowane zalecono działania mające na celu zmniejszenie ryzyka zagrożeń. Poza tym ryzyko powinno być monitorowane na każdym etapie działalności aeroklubu.
PL
Podstawowy cel kanalizacji – uporządkowane odprowadzanie nieczystości płynnych powstających w wyniku działalności człowieka oraz wód opadowych – pozostaje niezmienny od wieków. Zmieniają się natomiast rozwiązania techniczne stosowane kiedyś i dziś. Inne są też najistotniejsze problemy, z którymi borykali się eksploatatorzy kanałów ściekowych przed wiekami, pod koniec XX wieku, a inne przed dekadą czy obecnie. Przyczyna tych różnic jest wieloraka. Szybko następujące zmiany klimatyczne powodują, że przewidywanie intensywności i częstości występowania opadów atmosferycznych staje się coraz trudniejsze, a gromadzone przez dziesiątki lat dane meteorologiczne coraz mniej przydatne. Z kolei w gospodarstwach domowych i przemyśle pojawia się coraz więcej urządzeń wodooszczędnych, które zmniejszają ilość powstających ścieków. Nowoczesne materiały używane do budowy sieci kanalizacyjnej zapewniają większą szczelność, ograniczając zjawiska infiltracji i eksfiltracji. To wszystko ma wpływ na zmiany ilościowe ścieków transportowanych kolektorami kanalizacyjnymi.
PL
Celem pierwszych systemów kanalizacyjnych było odprowadzanie wód deszczowych, czyli ochrona miast przed zalewaniem i powodziami. Takie rozwiązania stosowane były już ok. 4000 roku p.n.e. w Babilonie i Mezopotamii. Natomiast systemy kanalizacyjne, których zadaniem było odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych zostały stworzone ok. 3000 roku p.n.e. na Krecie przez cywilizację Minojską. Ważnym miejscem rozwoju starożytnej kanalizacji była również dolina Indusu. Właśnie tam już ok. 2350 roku p.n.e. w osadzie Lothal większość domów była wyposażone w prywatne latryny. Ścieki spłukiwane były wodą i trafiały do systemu kanalizacyjnego, a następnie do wspólnej studni lub rzeki Indus. Na rok 2700 p.n.e. datuje się natomiast powstanie w egipskim grobowcu pierwszej toalety, przeznaczonej dla zmarłych. Fakty te w jasny sposób pokazują, że od kiedy tylko człowiek rozpoczął osadniczy tryb życia, pojawiło się zapotrzebowanie na systemy odprowadzające ścieki [Giovanni i inni 2014; Kotowski 2015; We are water foundation 2017].
EN
In the article, based on the research, the Tiredness Indicator was proposed. The research concerned the pilot's concentration and reaction time to individual stimuli. They were carried out using a flight simulator - CKAS MotionSim 5, located at the Poznan University of Technology. Measurements were made before and during the flight Analysis of the results showed a periodic course of tiredness characteristics, a marked increase in tiredness in the middle of tests and tiredness of only one sense organ confirmed by the results of reaction time and subjective assessment. Based on the conducted research, it can be stated that tiredness reduces the cognitive abilities of the human brain and extends the reaction time to stimuli.
PL
W artykule na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano wskaźnik zmęczenia. Badania dotyczyły koncentracji pilota i czasu reakcji na poszczególne bodźce. Przeprowadzono je za pomocą symulatora lotu - CKAS MotionSim 5, znajdującego się na Politechnice Poznańskiej. Pomiary wykonano przed i podczas lotu. Analiza wyników wykazała okresowy przebieg charakterystyk zmęczenia, wyraźny wzrost zmęczenia w połowie testów oraz zmęczenie tylko jednego narządu zmysłów, potwierdzone wynikami czasu reakcji i oceną subiektywną. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zmęczenie obniża zdolności poznawcze ludzkiego mózgu i wydłuża czas reakcji na bodźce.
EN
In the M–T–E (man–technology–environment) system, human has a main influence on aircraft. In the article focused on M–T relations, which means human–technology, more accurately on a man impact on a plane, which is specify as human factor [3]. The role of human in this system can lead to an accident, caused by human mistake. In this article fa main question is how man effects on maintenance aircraft. To purpose the analysis the research was made with use of technical object – a simulator, which is located in Simulator Research Laboratory in Institute of Combustion Engines and Transport at Poznan University of Technology. The subject of analysis was a correctness of performing procedures, which every pilot is obligated to make before start operation. Based on tabular research result the analysis of chosen area was made.
PL
W układzie M–T–E na obiekty techniczne główne odziaływanie ma operator. W artykule skupiono się na relacji M–T, czyli człowiek–maszyna, a dokładniej na wpływie operatora na statek powietrzny, co określa się jako czynnik ludzki [3]. Rola jednostki w tym układzie może prowadzić do powstania wypadku spowodowanego błędem ludzkim. W artykule analizie poddano oddziaływanie człowieka na obsługę statku powietrznego. W celu dokonania analizy przeprowadzono badania z wykorzystaniem obiektu technicznego – symulatora, znajdującego w Laboratorium Badań Symulatorowych w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Analizie poddano poprawność wykonywania procedur, które każdy pilot realizuje przed operacją startu. Na podstawie tabelarycznych wyników badań dokonano analizy niezawodności wybranego obszaru przy użyciu wskaźnika bezbłędności.
10
Content available remote The risk of hazards analysis in unmanned aerial vehicle flight
EN
Along with development Commercial Air Transport were observed increase popularity of general aviation, include RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). In manned air transport through years created a lot of standards and regulations. For still developing RPAS not created any official rules came from ICAO. This article is a trial to arranged available and commonly using methods risk management hazard to RPAS area. Prepared a list of 72 questions about the hazard sources occurring in the analyzed area. The answers allow to identify 45 sources of hazard. Based on them, 18 hazards were identified. Guided by the ideas and good practices of manned aviation, it is necessary to harmonize legal regulations concerning safety management in unmanned flights.
PL
Wraz z rozwojem lotnictwa komercyjnego, obserwuje się również rosnącą popularność lotnictwa ogólnego, w tym Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). W załogowym transporcie lotniczym przez lata powstało wiele norm i przepisów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem. Dla wciąż rozwijających się BSP nie stworzono jeszcze, na tym obszarze zarządzania zaawansowanych zasad. Niniejszy artkuł jest, więc próbą adaptacji dostępnych i powszechnie wykorzystywanych metod zarządzania ryzykiem zagrożeń do obszaru BSP.Opracowano listę 72 pytań o występowanie źródeł zagrożeń w badanym obszarze analiz. Odpowiedzi pozwoliły na rozpoznanie 45 źródeł zagrożeń. Na ich podstawie zidentyfikowano 18 zagrożeń. Kierując się ideami i dobrymi praktykami lotnictwa załogowego, należy doprowadzić do ujednolicenia unormowań prawnych dotyczących zarzadzania bezpieczeństwem w lotach bezzałogowych.
11
Content available remote Risk assessment of remotely piloted aircraft systems
EN
The intensive growth in the popularity of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) used for recreational, sporting and other purposes, may lead to an increase in accidents and incidents involving them. Therefore, it is advisable to raise the awareness of all users, related to safety issues, to harmonize standards and procedures applicable at international and national level. The article presents the legal conditions for unmanned operations and the risk assessment methods used in areas of human activity. On this basis, an original method of risk assessment in unmanned systems was proposed. The method can be part of the operating instructions of the RPAS operator. At the end, final conclusions were drawn up.
PL
Intensywny wzrost popularności bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych zarówno w celach rekreacyjnych, sportowych, jak i innych, może być przyczyną zwiększenia liczby wypadków i incydentów z ich udziałem. Celowe jest więc podnoszenie świadomości użytkowników związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa oraz ujednolicanie norm i procedur obowiązujących na poziomie międzynarodowym i krajowym. W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dokonano przeglądu metod oceny ryzyka wykorzystywanych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej. Zaproponowano autorską metodę oceny ryzyka zagrożeń w systemach użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, która może zostać częścią instrukcji operacyjnej operatora lotniczego. Na zakończenie, podano przykłady postępowania wobec ryzyka i sporządzono wnioski.
EN
Due to the binding regulations, safety management processes in Poland, are carried out equally, regardless of the type of aviation. The article aims to present a proposal for the separation of Commercial Air Transport (CAT) and General Aviation (GA) in these processes to provide a more accurate assessment of the Polish aviation safety state. The key issue leading to further considerations is the comparison of the number of undesired events and their types in GA and CAT. Subsequently, an in-depth analysis of the State Safety Programm is presented, allowing for more detailed conclusions. The analysis presented in the paper indicates that it would be reasonable to separate particular types of aviation in the safety management processes. It was pointed out that the differences between GA and CAT are so significant that treating them together can lead to false and wrong conclusions.
PL
Procesy zarządzania bezpieczeństwem w Polsce, ze względu na obowiązujące przepisy i akty prawne realizowane są jednakowo, bez względu na rodzaj lotnictwa. Autorzy proponują rozdzielenie lotnictwa komercyjnego (CAT) i ogólnego (GA) w tych procesach, celem bardziej adekwatnej oceny stanu bezpieczeństwa w polskim lotnictwie. Kluczową kwestią prowadzącą do dalszych rozważań jest porównanie liczby zdarzeń oraz ich typów w GA i CAT. W artykule zaprezentowano również analizę Krajowego Programu Bezpieczeństwa, pozwalająca na wyciągnięcie bardziej szczegółowych wniosków. Wskazano, że różnice pomiędzy GA a CAT są tak znaczące, że traktowanie ich wspólnie może prowadzić do zakłamań i błędnych wniosków.
EN
Aviation is becoming more and more popular. It is influenced, inter alia, by the development of general aviation (GA) and unmanned aerial vehicles (UAV). Due to the increasing number of qualified UAV users (in April 2018 there were 6846 operators in Poland with a valid certificate of qualifications) and those performing only recreational flights, it is important to ensure an acceptable level of risk in these operations. Using the available methods, the risk of five exemplary unmanned operations was assessed. The results were compared to determine their validity.
PL
Lotnictwo staje się coraz bardziej powszechne. Wpływ na to ma między innymi rozwój lotnictwa ogólnego (general aviation, GA) i bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Liczba kwalifikowanych użytkowników BSP (w kwietniu 2018 r. było w Polsce 6846 operatorów z ważnym świadectwem kwalifikacji) i tych wykonujących tylko loty rekreacyjne zwiększa się. Istotne jest więc zapewnienie dopuszczalnego poziomu ryzyka zagrożeń w tych operacjach. Za pomocą dostępnych metod oceniono ryzyko zagrożeń podczas pięciu przykładowych operacji bezzałogowych. Wyniki zestawiono ze sobą celem określenia miarodajności otrzymanych rezultatów.
EN
The LTO cycle (Landing and Take-off cycle) is a research method used for jet engines certification. The measurements are performed in stationary conditions. With the development of aviation, the LTO test started to be carried out more often, but not for its’ original purpose. A new aim was an assessment impact of aircraft movement on environment in airports area. LTO cycle consists of four phases (according to ICAO Annex 16): take-off, climb out, approach and taxi/idle. Every airport has different infrastructure, what affects on time during basic flight operations especially for a taxi phase. To rate exhaust emission from aircrafts during basic fly operations duration time should be adjusted to every single airport. As a research area Poznań-Ławica Airport which is located in Poland, was adopted. Based on parameters calculated specially for this airport it is possible to computed there emission from the mostly used aircraft.
EN
The article discusses the issue of the impact of wind force and direction on fuel consumption and the emission of harmful exhaust gases on the selected flight route. The focus was on percentage changes in fuel consumption and emissions of individual harmful exhaust gas compounds depending on the wind speed and the direction from which it interacts with the aircraft. The analysis was carried out for three different flight levels, in order to compare changes in fuel consumption and emissions also in terms of flight altitude, however the following article focuses only on one level - FL240.
EN
Global air traffic doubles every 15 years. Therefore, aviation emission grows as well. It is advisable to look for an alternative air-crafts’ propulsion for both commercial and general aviation (usually flying closer to the ground). There are many prototypes proposed by homemade projects, through companies wanting to extend their offer. There are also several more advanced constructions ready to self-set or serially produced. In the article the main topic are electric aircrafts as an example of possibility to reduce the toxic com-pounds emission. According to the analysis some of companies specializing in unmanned aircraft production, starting to expand their business with manned products. In the article, analyses of electric aircrafts different models, which are available on market and present-ed the comparisons characteristics based on e.g. cruise speed, range for every model or charging time were made and conclusions about alternative aircraft propulsions, were made.
17
Content available Analysis of electric motor vehicles market
EN
The increasingly restrictive standards related to exhaust emissions from cars make difficult the development of internal combustion engines. The activities undertaken in the design of internal combustion engines are mainly based on downsizing, e.g decreasing the engine's displacement. The main direction in the development of vehicle propulsion is to reduce carbon dioxide emissions. It is expected to reduce CO2 emissions in 2020 to reach 95 g/km. Electric vehicles achieve low noise levels and do not emitted a burn, and thus, their use leads to a reduction in the amount of toxic exhaust gases in the air. The aspect of reducing emissions of harmful exhaust compounds and activities focusing on downsizing on the market of combustion engine cars leads to a significant increase the number of electric vehicles. In 2018 around 95 million motor vehicles were registered in the world, of which around 12 million in the European Union and 273 thousand in Poland. The number of electric vehicles among all sold is around 5.5%. Every year new, more technologically advanced models appear on the electric vehicle market. In 2018, the most popular model was the Nissan LEAF and the BAIC EC-Series. A large number of Renault ZOE have also been sold. In article analyzed different models of electric vehicle, which are available on market and presented the characteristics based on e.g. price per 100 kilometers, range for every model or charging time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.