Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skuteczność hamowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono pomiary skuteczności hamowania w warunkach różnych stacji kontroli pojazdów. Celem przedsięwzięcia było porównanie wyników z uzyskanych pomiarów. Na tej podstawie pozyskano dane umożliwiające opracowanie założeń do koncepcji metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów.
EN
Measurements were made of braking efficiency in the conditions of various vehicle inspection stations. The aim of the undertaking was to compare the results from the obtained measurements. On this basis, data were obtained enabling the development of assumptions for the concept of the methodology of technical testing of historic vehicles at vehicle inspection stations.
2
Content available Influence of Bicycle Brake System on Users Safety
EN
In many big cities, for example, Silesia Conurbation, in order to limit the negative results of automotive vehicles operation, toll bicycle rental stations have been actuated. Their users are incidental persons. Therefore, the safety of a traffic participant on bicycle ways and on areas with bicycle traffic depends on the sufficiency of braking systems. In the bicycle industry, there are many of types of brake systems from mechanical to hydraulic. A common part of the brake systems is a friction contact. In this paper, the results of tribological examination of materials used for bicycle brakes have been presented. Tribological investigation (coefficient of friction, wear rate) of classic (the oldest) rubber pad/AW-6061 alloy wheel band, composite with thermoplastic matrix/steel and AW-6061 alloy wheel band as well as friction composite with duroplastic matrix/steel brake disc contacts have been conducted. Microscopic observations of examined materials surfaces have been done and the wear mechanisms have been explained. A preliminary estimation of the influence of used materials on the safety of a traffic participant has been done.
PL
W wielu dużych miastach, np. Konurbacji Śląskiej, w celu ograniczenia negatywnych skutków eksploatacji pojazdów samochodowych wprowadzono samoobsługowe, odpłatne wypożyczalnie rowerów. Ich użytkownikami są przypadkowe osoby. Dlatego bezpieczeństwo uczestników ruchu na ścieżkach rowerowych i w miejscach ruchu rowerów zależy m.in. od skuteczności hamowania układów hamulcowych. W przemyśle rowerowym istnieje wiele odmian układów hamulcowych od mechanicznych po hydrauliczne. Częścią wspólną wszystkich rozwiązań jest skojarzenie cierne. W artykule przedstawiono wyniki badań skojarzeń materiałów stosowanych na hamulce rowerowe. Wykonano badania tribologiczne (współczynnik tarcia, zużycie) klasycznych (najstarszych) skojarzeń guma/obręcz ze stopu aluminium, kompozyt z osnową termoplastu/stal i obręcz ze stopu aluminium oraz kompozyt cierny z osnową duroplastu/stalowa tarcza hamulcowa. Wykonano badania mikroskopowe powierzchni badanych materiałów i wyjaśniono różnice w mechanizmach zużywania. Dokonano wstępnej oceny wpływu stosowanych materiałów na bezpieczeństwo uczestników ruchu.
EN
As a result of theoretical and experimental efforts, innovative scientifically grounded conceptual approach to select hydrostatic and mechanical transmissions (HMT) for wheel tractors designed for agricultural operations has been proposed. The approach is characterized by focusing on kinematic parameters, power parameters, and energy parameters of the transmission while performing technological operation “plowing”; it also takes into consideration braking features of a tractor in the context of various braking types. Application of the approach offers an opportunity to improve technical level of transmissions while updating current wheel tractors and designing new ones; moreover, that will better controllability as well as braking efficiency. The conceptual approach developed on the basis of proposed techniques and applied mathematical models makes possible to determine rational structure and basic design parameters of two-flow HMTs while designing; it also helps formulate recommendations concerning a technique for service braking and emergency braking under specific operational conditions.
PL
W pracy przedstawiono próbę oceny skuteczności układu hamulcowego pojazdów samochodowych, w których ze względu na dłuższy czas postoju doszło do korozji powierzchni ciernych. Na podstawie badań na stanowisku rolkowym IW2 stwierdzono, że postój pojazdu o masie własnej poniżej 1300 kg dłuższy niż 10 dni powoduje zmniejszenie skuteczności hamowania. Przyczyną tego są warstwy tlenków powstałych na powierzchniach roboczych żeliwnych tarcz i bębnów hamulcowych. Kilkukrotne próby hamowania nie usuwają skutecznie tlenków, co prowadzi do zmniejszenia sił tarcia i wydłużenia drogi hamowania pojazdu. W 28% z przebadanych 250 pojazdów przyczyną niesprawności układu hamulcowego była korozja spowodowana dłuższym postojem.
EN
An attempt at an estimation of vehicles braking system efficiency, after corrosion exposure in humid conditions, is described. Based on brake test bench examinations, it is stated that halting a vehicle with mass higher than 1300 kg for longer than 10 days causes a decrease in breaking process efficiency. The reasons for this behaviour are oxide layers created on the working surfaces of cast iron discs and drums. Repeated braking attempts remove the oxide layers ineffectively, which leads to the decreasing of friction forces and increasing of braking distance. In 28% of examined 250 vehicles, the reason for inefficiency was the corrosion because of longer periods of halting.
PL
W artykule omówiono wyniki pomiarów porównawczych opóźnień hamowania z równoczesnym wykorzystanie czujnika korelacyjno-optycznego Correvit-L oraz taniego odbiornika nawigacji satelitarnej GPS. Zaprezentowano uniwersalny mikroprocesorowy układ pomiarowo-sterujący wykorzystywany w badaniach. Przedstawiono wyniki około 500 testów hamowania wykonanych zgodnie z Regulaminem 13 ECE z różnymi intensywnością hamowania, na suchej i mokrej nawierzchni asfaltowej. Uzyskane wyniki pomiarów średnich w pełni rozwiniętych opóźnień hamowania pozwalają stwierdzić całkowitą przydatność czujnika nawigacji satelitarnej GPS pracującego bez stacji referencyjnej do wyznaczania parametrów hamowania.
EN
The article shows the results of comparative measurements of braking decelerations with simultaneous application of correlative-optical Correvit-L sensor and cheap GPS navigation receiver. Universal microprocessor measurement-acquisition system applied in the research is presented. About 500 braking tests performed in accordance to 13 ECE Regulation with different braking intensity, on dry and wet asphalt surface are shown. Obtained results of average measurements of fully developed braking decelerations make it possible to fully accept the application of GPS navigation receiver without reference station to determine braking parameters.
EN
The temperature of a brake friction surface influences significantly the braking effectiveness. The paper describes a heat transfer process in car brakes. Using a developed program of finite element method, the temperature distributions in brake rotors (disc and drum brake) of a light truck have been calculated. As a preliminary consistency criterion of the brake thermal state in road and roll-stand braking conditions, a balance of the energy cumulated in the brake rotor has been taken into account. As the most reliable consistency criterion an equality of average temperatures of the friction surface has been assumed. The presented method allows to achieve on a roll-stand the analogical thermal states of automotive brakes, which are observed during braking in road conditions. Basing on this method, it is possible to calculate the braking time and force for a high-speed roll-stand. In contrast to the previous papers of the author, new calculation results have been presented.
PL
Temperatura powierzchni ciernej hamulca w istotny sposób wpływa na skuteczność hamowania. Artykuł opisuje proces wymiany ciepła w hamulcach samochodowych. Stosując opracowany program metody elementów skończonych, wyznaczono rozkłady temperatur w wirnikach hamulców (tarczy i bębna) lekkiego samochodu dostawczego. Jako wstępne kryterium zgodności stanów cieplnych hamulca w warunkach hamowania na drodze i na stanowisku rolkowym założono bilans energii akumulowanej w wirniku hamulca. Jako bardziej wiarygodne kryterium zgodności przyjęto równość średnich temperatur powierzchni ciernej hamulca. Przedstawiona metoda umożliwia uzyskiwanie na stanowisku rolkowym analogicznych stanów cieplnych hamulców samochodowych, jakie występują w warunkach hamowania na drodze. W oparciu o tę metodę możliwe jest obliczenie czasu trwania i siły hamowania na szybkoobrotowym stanowisku rolkowym. W odróżnieniu od poprzednich artykułów autora, przedstawiono tu nowe wyniki obliczeń.
PL
Obiekt badań stanowiły prototypowe okładziny hamulcowe ze zmodyfikowanym spoiwem polimerowym. Idea modyfikacji polegała na uelastycznieniu żywicy fenolowo-formaldehydowej za pomocą dodatku 5–30% wag. elastomerów, wprowadzanych do niej na drodze tribochemicznej. Kompozyty żywiczne zawierały kauczuk butadienowo-akrylo-nitrylowy (konwencjonalny bądź uwodorniony), akrylowy, chloroprenowy, silikonowy lub polisilseskwioksany (POSS) z funkcjonalnymi grupami metylowymi bądź fenylowymi. Badania stanowiskowe mechanizmu hamulcowego kół przednich samochodu FIAT "Seicento", wyposażonego w klocki z nowym spoiwem polimerowym, przeprowadzono na stanowisku bezwładnościowym w Laboratorium Badań Hamulców PIMOT, wykonując próby skuteczności hamowania "na zimno" oraz badania czułości na prędkość według p. 3 Regulaminu EKG ONZ nr 90. Uzyskane wyniki porównano do oryginalnych zespołów okładziny hamulcowej Ferit I/D 458 FG oraz Fers-TC. Dodatkowo oznaczono właściwości cierne okładzin (tzw. próba Kraussa), według p. 8 Regulaminu EKG ONZ nr 90.
EN
Prototype friction brakes with lining made of modified resin bonding were the subject of the studies. The idea of polymer modification in a tribochemical way, leading to a decrease of its toughness, resulted in grafting of 5-30 wt. % of elastomer. Resin composites: The following elastomers were tried as modifiers: butadiene-acrylonitrile rubber (conventional Or hydrogenated), acrylic rubber, chloroprene rubber, silicone rubber or polysilsesquioxanes (POSS) with methyl or phenyl functional groups. Bench tests on front axle braking system of FIAT "Seicento" having brake blocks containing new polymer bonding, were run on an inert mass stand at Braking System Laboratory of Automotive Industry Institute (PIMOT). Efficiency of braking under "cold conditions" as well as its speed sensitivity, according to p. 3 of the Regulation EKG ONZ no. 90 were tested. The results obtained were compared to commercial brake blocks: Ferit I/D 458 FG and Fers-TC, used as references. Tribological properties of the blocks were tested using the Krauss test, according to p. 8 of the Regulation EKG ONZ no. 90 were additionally determined.
8
Content available remote Problemy hamowania pociągów dużej prędkości
PL
W opracowaniu zawarto ocenę istniejącego stanu techniki hamowania pociągów dużej prędkości oraz analizę wybranych kierunków prac polepszających skuteczność hamowania. Uwzględniono również niektóre prace własne.
EN
The estimation of the existed state of braking technique of the high speed trains and the analysis of chosen trends of the works improved the braking efficiency is included in this paper. Some of author's works are also taken into account.
PL
W pracy omówiono problemy występujące podczas badań kontrolnych układów hamulcowych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej (d.m.c.) do 3,5 t. Omówiono metodykę wyznaczania wskaźnika skuteczności działania układu hamulcowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
EN
Some problems which occur during check up tests of brake systems in cars up to 3,5T have been discussed in the paper. Methodology of determining the effectiveness of a brake system with respect to current regulations have been presented as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.