Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser scanner
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Mobilnie każdy może?
EN
Although laser scanning ideas and hardware solutions are well-known to experts in the field, there is still a large area for optimization. Especially, if long-range and high-resolution scanning is considered, the smallest defects in optical quality should be perfected. On the other hand, the simplicity, reliability, and finally the cost of the solution plays an important role, too. In this paper, a very simple but efficient method of optical correction is presented. It is dedicated to laser scanners operating from inside cylindrical glass domes. Such covers normally introduce aberrations into both the laser beam and receiving optics. If these effects are uncorrected, the laser scanner performance is degraded both in terms of angular resolution and maximum range of operation. It may not be critical for short-range scanning applications; however, if more challenging concepts are considered, this issue becomes crucial. The proposed method does not require sophisticated optical solutions based on aspheric or freeform components, which are frequently used for similar purposes in imaging-through-dome correction but is based on a simple cylindrical refractive correction plate.
PL
Celem pracy była analiza efektywności różnych metod pomiaru przemieszczeń stosowanych w budownictwie. W pracy porównano wartości przemieszczeń pomierzonych na testowym elemencie w postaci belki stalowej. Pomiary wykonano czujnikami LVDT, skanerem laserowym oraz systemem Aramis bazującym na metodzie cyfrowej korelacji obrazu.
EN
The aim of the study was to analyze the effectiveness of various displacement measurement methods used in construction. The paper compares the values of displacements measured on the test element in the form of a steel beam. Measurements were made with LVDT sensors, a laser scanner and the Aramis system based on the digital image correlation method.
4
Content available remote W ruchu lepiej
5
Content available remote Skaner vs kamera
PL
Przedmiotem artykułu jest przegląd mierników prędkości, poczynając od wprowadzonego w 1906 roku sekundomierza, przez bardziej zaawansowane rozwiązanie, jak rejestrator prędkości, telemobiloskop, radar, po laser. Nakreślono pokrótce tło historyczne oraz omówiono zasady funkcjonowania poszczególnych przyrządów. W publikacji przedstawiono również obowiązujące obecnie zasady legalizacji mierników prędkości.
EN
This article contains an overview of speedometers, dating back to 1906 when a stopwatch was introduced, which led to a more advanced solution such as speed recorder, telemobiloscope, radar and finally laser. The historical background as well as the mode of operation of the individual instruments are briefly outlined. The study also outlines the current rules for the validation of speedometers.
EN
The knowledge of the location, shape and other characteristics of spatial objects in the coastal areas has a significant impact on the functioning of ports, shipyards, and other waterinfrastructure facilities, both offshore and inland. Therefore, measurements of the underwater part of the waterside zone are taken, which means the bottom of the water and other underwater objects (e.g. breakwaters, docks, etc.), and objects above the water, such as the above-water part of the waterside, breakwaters, hydraulic constructions, and other objects of the waterside infrastructure. In this paper, project results of an integrated acoustical-optical system for inventory of hydrotechnical objects are presented. The aim of the project was to elaborate a mobile underwater scanning system which could be applied in various works that require precise, detailed and coherent, underwater and above-water measurement, especially in areas associated with surveying, inspection and monitoring of objects in coastal areas.
9
Content available remote Skaner 3D dla mas
EN
Selected remote measuring systems were presented suitable for use on Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in order to provide data for mapping of spatial and physicochemical parameters of anthropogenic landscape forms, including sinkholes, landfills and plant formations around the urban industrial areas, especially burdened with heavy mining activity. Applications of UAV systems already used by GIG for needs of air pollution monitoring were mentioned. A photogrammetry for needs of mapping of the anthropogenic terrain changes were presented on examples of closed coal mine in Katowice for needs of land reclamation. Applications of photogrammetry from low altitudes for mapping of anthropogenic invasive alien plants formations were presented on an example of Giant hogweed in locations in the municipality of Piekary Śląskie and the municipality Łodygowice of Silesian Voivodeship. New UAV platform was proponed for the remote laser scanning of terrain from a low altitude, comprised of inertial system, 2D laser scanner, and system recorder. Examples of scans obtained using 2D laser scanner in the laboratory conditions were presented. The laser mining scanner with a self-propelled layout for underground applications was also presented for mapping results of underground anthropogenic activities, including applications of 2D scanners not only for mapping geometry of underground workings, but also the interior of test boreholes in a rock mass, as well as for depicting artificially produced fractures for the degassing of the rock mass. The test configuration and introductory results of measurements in external environment of the slope geometry using a laser scanner 2D were also presented.
PL
Omówiono wybrane zdalne systemy pomiarowe przydatne do wykorzystania na mobilnych bezzałogowych platformach latających, w celu dostarczania danych dla mapowania parametrów przestrzennych i fizykochemicznych antropogenicznych form krajobrazowych, w tym zapadlisk, wysypisk i formacji roślinnych wokół zurbanizowanych terenów przemysłowych, zwłaszcza obciążonych ciężką działalnością górniczą. Wymienione zostały zastosowania systemów UAV wykorzystywane już przez GIG dla potrzeb monitoringu zanieczyszczenia powietrza. Wykorzystanie fotogrametrii dla potrzeb mapowania antropogenicznych zmian ukształtowania terenu zostało przedstawione na przykładzie poddawanego rekultywacji terenu zamkniętej kopalni w Katowicach. Zastosowania fotogrametrii od mapowania z niskich wysokości antropogenicznych formacji obcych roślin inwazyjnych zostały przedstawione na przykładzie barszczu olbrzymiego dla wybranych miejsc jego występowania w gminach Piekary Śląskie i Łodygowice, w Województwie Śląskim. Została zaproponowana nowa platforma UAV do zdalnego laserowego skanowania terenu z niskiej wysokości, składająca się z układu inercyjnego, skanera laserowego 2D i układu rejestratora. Przedstawiono przykłady obrazów przestrzennych uzyskane za pomocą skanowania laserowego 2D w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiono również skaner laserowy 2D do zastosowań górniczych w układzie samojezdnym do mapowania wyników podziemnych działań antropogenicznych, w tym zastosowań nie tylko do skanowania 2D geometrii wyrobisk podziemnych, ale również wnętrza otworów badawczych w górotworze, jak również do obrazowania przestrzennego sztucznie wytworzonych szczelin dla odgazowania górotworu. Przedstawiono również konfigurację testową oraz wstępne wyniki pomiarów w środowisku zewnętrznym geometrii skarpy przy użyciu skanera laserowego 2D.
PL
W Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach opracowano mobilny system skanujący dla inwentaryzacji wyrobisk górniczych oraz oceny stanu technicznego podziemnych obiektów geoinżynierskich. Składa się on z urządzenia skanującego na bazie skanera 2D LMS511 SICK, laserowego systemu kontroli położenia, szynowego układu jezdnego lub obrotowego systemu mocowania, systemu rejestracji i analizy danych. Jest on o rząd wielkości tańszy od skanerów 3D. Urządzenie wykonane jest w wersji przeciwwybuchowej i spełnia wymagania dyrektywy ATEX, co poświadczają stosowne certyfikaty. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania skaningu 2D w ocenie stanu technicznego obudowy zbiornika retencyjnego oraz deformacji dwóch typów obudowy skrzyżowania.
EN
The Central Mining Institute in Katowice developed a mobile scanning system supporting the inventory of mine workings and assessment of the technical condition of underground workings. It comprises a scanning device based on a 2D scanner type SICK LMS511, a laser system for location control, rail chassis or a rotary clamping system, a system for data recording and analysis. The costs of the scanner are lower than the costs of a 3D model. The device is explosion proof and meets the requirement of ATEX directive which is certified by appropriate certificates. This paper presents examples of application of the 2D scanning system in the evaluation of the technical condition of the casing of a storage tank and deformation of two types of supports of an intersection.
PL
W pracy zaprezentowano system budowy dwuwymiarowej mapy otoczenia dla robota mobilnego kołowego poruszającego się po płaskiej powierzchni. Sterowanie robota i algorytmy mapujące zostały zaimplementowane z wykorzystaniem środowiska ROS. Testy systemu zostały przeprowadzone w środowisku symulacyjnym V-REP z wykorzystaniem wtyczek ROS. Walidację działania systemu przeprowadzono w warunkach rzeczywistych na przygotowanym torze testowym.
EN
This paper presents a system for building of 2D environment map for a wheeled mobile robot, operating on flat surfaces. Robot control and mapping algorithms were implemented with use of ROS framework. System tests were conducted in V-REP simulation environment with use of ROS plugins. Validation of system operation was conducted in real conditions in a prepared test rig.
PL
Zaprezentowano ocenę dokładności geometrycznej wydruków 3D w technologii PolyJet. Pomiary modeli wykonano za pomocą skanera laserowego oraz maszyny współrzędnościowej.
EN
The paper presents assessment of geometrical accuracy in 3D printing in PolyJet technology. The measurements were made on a laser scanner and coordinate measurement machine.
15
Content available remote Dwa lasery, wiele aplikacji
PL
W artykule podjęto temat analizy cech geometrycznych skrawów wykonywanych nożami stożkowymi (stycznymi obrotowymi) w aspekcie modelowania ich kształtu dla potrzeb komputerowej symulacji procesu urabiania kombajnami chodnikowymi i ścianowymi. Dokonany został pomiar geometrii skrawów wykonanych nożem stożkowym w bloku cementowo-piaskowym na stanowisku do skrawania skał w laboratorium Instytutu Mechanizacji Górnictwa. Komputerowa rekonstrukcja kształtu skrawów zrealizowana została w oparciu o digitalizację ich powierzchni z wykorzystaniem skanera laserowego. Umożliwiło to przeprowadzenie obszernych analiz wartości podstawowych parametrów geometrycznych skrawów objętych pomiarem. Wyniki pomiarów skonfrontowano z wartościami teoretycznymi uzyskanymi w oparciu o powszechnie stosowane modele skrawów w celu określenia stopnia dopasowania teoretycznego (modelowego) kształtu skrawu do kształtu rzeczywistego.
EN
This paper presents the analysis of geometrie features of cuts made by point pivots (tangential tools) in the context of shape modeling for the purpose of computer simulation of heading machines and longwall shearers mining process. Geometry measurements of the cuts made by a point pivot in a cement-sand block were taken at the stand for rock machining in the laboratory of the Mining Mechanization Institute. The computer reconstruction of the cuts' shape was performed by digitizing their surfaces with the use of a laser scanner. This allowed to carry out comprehensive analyses of the values of basic geometric parameters of the cuts subjected to measurements. The results were compared with the theoretic values obtained on the basis of widely-applied cut models in order to determine the extent of matching the theoretic (model) cut shape with the real shape.
17
Content available remote Roughness of the Metal Sheet Edges – Problems of Measurement and Visualization
EN
Many technical devices are built of metal sheets which are cut with the help of mechanical tools (guillotine or slicer). Usually the cutting process affects the properties of the mentioned metal sheets. In this paper this problem is considered on the basis of aluminium sheets used in printing industry for offset printing technique. The laboratory stand designed and constructed in the Department of Mechatronics at Silesian University of Technology is described, as well as the procedure of measurements.
PL
Wiele urządzeń technicznych jest wykonywanych z blach, które są wycinane za pomocą narzędzi mechanicznych (gilotyny). W każdym przypadku proces cięcia wpływa na właściwości tych blach. W artykule został przedstawiony problem pomiaru nierównomierności krawędzi i jej wizualizacji na podstawie badań blach aluminiowych stosowanych w poligrafii do druku techniką offsetową. Opisano również skaner laserowy zaprojektowany i wykonany w Katedrze Mechatroniki Politechniki Śląskiej, oraz procedurę pomiaru nierównomierności krawędzi.
EN
In this paper, the basics of navigation in automated guided vehicles are presented. Errors in determining the position and methods used for the position correction are described. These methods are based on laser technology. In the work, two such methods are presented. The first one uses a laser scanner to measure the angles between the markers. The second method uses a laser scanner applied to the development of digital maps. The considerations included in the work are supported by some examples.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty oceny morfologii wybranych powierzchni betonowych z wykorzystaniem skanera laserowego nowej konstrukcji. Wyniki zaprezentowano w postaci wartości średnich wybranych parametrów chropowatości 3D, obliczonych na podstawie modeli wirtualnych 3D badanych powierzchni, uzyskanych za pomocą użytego w badaniach skanera.
EN
In this article the evaluation of concrete surfaces morphology by using a novel 3D laser scanner is presented. The results of investigated surfaces are presented as the values of the selected 3D roughness parameters calculated based on the threedimensional virtual models.
20
Content available remote Monitoring geometryczny obiektów zabytkowych
PL
Monitoringiem można nazwać wszystkie techniki i metody do pomiaru stanu zachowania konstrukcji. Różne klasyfikacje monitoringu korzystają z różnych kryteriów, np. cel monitorowania, rodzaj pomiarów (statyczne, dynamiczne), charakter badań (badania niszczące, quasi-niszczące i nieniszczące), czas monitorowania itp. W artykule zaprezentowano koncepcję programu testowego monitoringu geometrycznego oraz przykładowe rezultaty pomiarów przemieszczeń metodami optycznymi konstrukcji kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich oraz Hali Stulecia we Wrocławiu.
EN
The monitoring can be called all techniques and methods for measuring the condition of the structure. Different classifications of monitoring use different criteria, eg. the purpose of monitoring, the type of measurement (static, dynamic), the nature of the research (destructive testing, quasi-destructive and non-destructive), time monitoring, etc. Authors present the concept of geometric monitoring test program and sample optical measurement results construction displacement in church. St. Anna in Zabkowice Slaskie and Centennial Hall in Wroclaw.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.