Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Total Productive Maintenance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Dostosowanie procesów produkcyjnych do założeń Przemysłu 4.0 to obecnie wciąż jedno z największych wyzwań dla wielu zakładów przemysłowych. Zastosowanie podejścia Lean manufacturing może nie tylko przybliżyć produkcję do tych założeń, ale także sprawić, że będzie ona bardziej opłacalna.
EN
The article reviews the literature on the concept of Total Productive Maintenance (TPM) in manufacturing activities as one of the elements of lean production. On the example of an automotive manufacturing company, the TPM implementation process and the analysis of the effectiveness of the implementation of the method using the OEE indicator were presented. The analysis not only confirmed the effectiveness of the TPM concept in reducing the level and duration of machine failures, but also provided recommendations for further development of the concept in the company, and a basis for formulating objectives for the future.
EN
The first part of this article presents methodological assumptions for the construction of the overall equipment effectiveness index (oee). Further, the shortened technological process of the product is presented and the analysis of losses in the context of the causes of machine downtime and the type of non-conformity of the products is made. The last part presents the results of the diagnosis in the scope of monitoring and analysis of the total efficiency index of equipment (oee) carried out on an exemplary production line of doors and proposes comprehensive improvement actions in order to improve the unsatisfactory condition of the machinery stock use efficiency.
EN
The article describes the role of the Maintenance Department in an enterprise in the automotive industry. The development trends of machinery maintenance are presented. The TPM (Total Production Maintenance) system was characterized with a particular indication of the integration between maintenance and production departments. The most commonly used indicators to assess machine performance are described. Research presents the role of cooperation between production and maintenance in the achievement of high operational reliability indicators for machines. Cooperation factors that may lead to changes in the frequency of failures are described.
EN
The article addresses issues related to quality assurance in manufacturing companies based on the guidelines of quality maintenance pillar under the Total Productive Maintenance concept. The first part of the article presents the methodological steps for determining machine quality points. The second part contains a case study on the implementation of methodology in the manufacturing plant in the lighting industry. The article shows a positive influence of the methodology on the reduction of quality defects in the examined plant.
PL
W pracy przedstawiono metodę TPM (Total Productive Maintenance) wraz z jej poszczególnymi filarami. Omówiono historię powstania metody oraz pozytywne aspekty występujące w efekcie poprawnego jej wdrożenia. Jako dowód możliwości implementacji metody TPM w przedsiębiorstwach włókienniczych opisano proces i korzyści wdrożenia tej metody w firmie Enkev Polska S.A., będącej wiodącym, międzynarodowym producentem wyrobów z włókien naturalnych w Polsce.
EN
The article presents the TPM (Total Productive Maintenance) method together with its individual pillars. The history of the method development and positive aspects occurring as a result of its correct implementation are discussed. As evidence of the possibility of implementing the TPM method in textile enterprises, the process and benefits of implementing this method in the company Enkev Polska S.A., which is the leading international producer of natural fibers products in Poland, are described.
EN
Storage of zinc wastes is associated with a high risk of environmental pollution. The way to manage the problem is using the waste materials in the transition process, the final product of which is the zinc oxide concentrate. Transition process is technologically complex and every failure to the discipline results in a large number of unscheduled stops. Such an issue was encountered by B. Recycling. An update of environmental regulations has forced a comprehensive modernization of the technology lines used. The implementation of new solutions brought the necessity of examination and evaluation of the effectiveness of the process. In the paper the analysis conducted for this purpose are described. The elements of TPM method were selected as the test method. The OEE, MTBF and MTTR values for the individual process lines and additionally for the most problematic subassemblies were determined basing on the research and collected data.
8
Content available remote Implementacja narzędzia lean manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania lean manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie. Na wstępnie autorzy opisują definicję i zastosowanie lean manufacturing oraz jedno z narzędzi jakim jest TPM (Total Productive Maintenance). W kolejnym punkcie opisano proces produkcyjny w analizowanym przedsiębiorstwie, stan przed i po wprowadzeniu TPM. Na zakończenie przedstawiono wnioski z analizy.
EN
The aim of the article is to present the application of lean manufacturing in a selected company. Initially, the authors describe the definition and use of lean manufacturing and one of the tools that TPM (Total Productive Maintenance) is. The next section describes the production process in the analyzed company before and after TPM. At the end, the conclusions from the analysis are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wdrożenia koncepcji Kompleksowego Utrzymania Ruchu (TPM) w jednym z zakładów produkcyjnych na terenie Polski, będącym filią międzynarodowej korporacji działającej w branży elektrotechnicznej. Celem badania było potwierdzenie korzyści uzyskiwanych z programu TPM, jednakże na poziomie całego zakładu. Było to zadanie złożone dla tego studium przypadku z uwagi na różnorodność i ilość wyposażenia produkcyjnego. Zebrane dane na przestrzeni ostatnich kilku lat poddano analizie, a jej wynik potwierdza nie tylko słuszność postawionej tezy o skuteczności koncepcji TPM do obniżenia poziomu awarii, ale również daje rekomendacje dla dalszego rozwoju koncepcji w tej firmie i wskazówki dla zarządu. W artykule podkreślono również efekt współdziałania koncepcji TPM z innymi programami ciągłego doskonalenia.
EN
This paper presents a substantial results of the concept of Total Productive Maintenance in one of production sites in Poland, which is a subsidiary of an international corporation operating in the electronic industry. The aim of the study was to confirm the common benefits derived from the TPM program, but at the level of the whole plant, which was a complex task for this case study because of the variety and quantity of production equipment utilized. The data collected over the last few years were analyzed, and the result confirms not only the validity of the bet thesis about the effectiveness of TPM to reduce the level of breakdowns but also gives recommendations for the further development of the improvement initiative in this company and guidance to the board. The article also highlights the effect of interaction between TPM and other programs of continuous improvement.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję wykorzystania wybranych metod lean production. Techniki i metody wchodzące w skład lean manufacturing pozwalają na systematyczną identyfikację i eliminację marnotrawstwa poprzez ciągłe doskonalenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zmniejszenie kosztów i poprawa jakości produktu oraz dostosowanie produktu do wymagań klienta ma kluczowe znaczenie w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Wiąże się to często ze zmianą podejścia zarządu do kwestii utrzymania maszyn, zwłaszcza zwiększenia ich bezawaryjności oraz uzyskania większej elastyczności produkcji. Cele te można uzyskać poprzez wykorzystanie metod z obszaru lean production.
EN
The paper presents a concept of using selected lean production methods. The lean manufacturing methods and techniques allow a systematic identification and elimination of waste by continuous improvement of logistics processes in manufacturing companies. Reduction of costs and improvement of product quality has a key importance in gaining competitive advantage. This is often related to maintenance of machines, particularly increasing their reliability and obtaining better production flexibility. Those objectives can be achieved by using lean production methods.
11
Content available remote Wykorzystanie wskaźnika OEE w koncepcji Kompleksowego Utrzymania Ruchu
PL
W obliczu rosnących wymagań klientów oraz konkurencji o charakterze globalnym przedsiębiorstwa muszą nieustannie poszukiwać rezerw produkcyjnych, zwiększać efektywność i wydajność produkcji, a także redukować koszty wytwarzania. Stąd też rodzi się potrzeba stałego monitorowania efektywności wykorzystania parku maszynowego, dająca możliwość identyfikacji marnotrawstwa oraz występujących rezerw produkcyjnych w realizowanych w przedsiębiorstwie procesach technologicznych. Stanem idealnym jest osiągnięcie 100% wykorzystania parku maszynowego przy bezbrakowej produkcji realizowanej z wydajnością odpowiadającą nominalnej wydajności posiadanych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Ocenę efektywności parku maszynowego umożliwia wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia OEE. Pomimo iż wskaźnik odnosi się do maszyn, wskazuje także problemy związane z organizacją pracy ludzi i całego procesu oraz gospodarką materiałową. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia w Kompleksowym Utrzymaniu Ruchu.
EN
In the face of growing customer demands and competition for global companies must continually seek production reserves, increase efficiency and productivity, and reduce manufacturing costs. Therefore arises the need to continuously monitor the efficiency of the machinery which gives the ability to identify waste and associated reserves production realized in the company processes. Ideal stan is to achieve 100% exploitation of the machinery of production of the defect free performance corresponding to the rated capacity of machines and production equipment. Evaluation of the effectiveness of the machinery allows the indicator of the overall equipment effectiveness OEE. although the indicator refers to machinery also it indicates problems with the organization of working people and the whole pro-cess and materials management. The aim of this article is to present the practical application of the indicator of overall equipment effectiveness in Total Productive Maintenance.
PL
W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z zagrożeniami oraz ograniczeniami, a działalność gospodarcza staje się niepewna ze względu na dynamicznie zmieniające się warunki zewnętrzne. W celu przetrwania przedsiębiorstwa winny poprzez wprowadzanie zmian dostosowywać się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Każde przedsiębiorstwo powinno posiadać swój indywidualny rytm zmian. Wdrożenie koncepcji Total Productive Maintenance nie jest prostym przedsięwzięciem i wymaga całkowitego zaangażowania wszystkich pracowników. Podczas wdrażania koncepcji potrzebne jest zarówno wsparcie i zrozumienie ze strony kadry zarządzającej, jak i pełna akceptacja ze strony pracowników. Podstawowym celem opracowania jest identyfikacja czynników ludzkich, które w znaczący sposób utrudniają wdrożenie TPM w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
EN
Nowadays, companies are increasingly faced with threats and constraints, and economic activity becomes uncertain, due to the dynamically changing external conditions. In order to survive, companies should by making changes to adapt to the constantly changing market conditions. Every company should have its own individual rhythm changes. The implementation of the concept of Total Productive Maintenance is not a simple undertaking, and requires the total commitment of all employees. During the implementation of the concept is needed to both support and understanding on the part of executives and full acceptance on the part of employees. The primary objective of the study is to identify the human factors that significantly hinder the implementation of TPM in manufacturing companies.
PL
Total Productive Maintenance to konserwacja maszyn i urządzeń realizowana przez operatorów i personel produkcji, wspieranych przez pracowników utrzymania ruchu i innych działów usługowych. Głównym celem tej metody jest zapewnienie jak najwyższej sprawności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie, poprzez większe zaangażowanie pracowników produkcji w drobne naprawy, konserwacje i regulacje urządzeń, polepszenie współpracy z działami wspierającymi proces produkcyjny, szybsze usuwanie usterek i ciągłe doskonalenie czynności obsługowych maszyn i urządzeń. Droga, którą musi przejść firma do pełnego wdrożenia TPM - jest długa i skomplikowana, ale, jak pokazuje przykład Volkswagen Poznań - realna do pokonania.
14
EN
This paper presents a concept of using selected lean manufacturing methods. The lean manufacturing methods and techniques allow a systematic identification and elimination of waste by the continuous improvement of logistics processes in manufacturing enterprises. The reduction of costs and improvement in product quality, and also customizing a product with a customer’s requirements in mind, have a key importance in gaining competitive advantage. This is often connected with the maintenance of machines, particularly to increasing their reliability and obtaining better production flexibility. Those objectives can be accomplished by using lean manufacturing methods.
EN
The increase of machine utilization in manufacturing companies contributes significantly to improving customer logistics service by ensuring the availability of stocks at the required level. The aim of the article is to present the impact of the improved machine use in the manufacturing plant of the lighting industry on supply chain efficiency. The first part discussed the performance indicators of machine use in the Total Productive Maintenance grasp with suggestions of their improvement. The second part presents the facilitation of the machine use process in the company. It also contains the analysis of the influence of the machine use improvement on shaping the availability of component inventory of the customer.
PL
Artykuł przedstawia rozwój podejść do rozwiązywania problemów w przemyśle opartych na metodzie naukowej. Rozwój systemów produkcyjnych w kierunku produkcji masowej oraz zmieniające się wymagania klienta zmienił traktowanie problemów jakościowych – uprzednio klasyfikowanych jako techniczne teraz stały się czynnikiem ekonomicznym wpływającym na wynik finansowy firmy. W związku z powyższym techniki rozwiązywania problemów musiały się również zmieniać.
EN
In the article presented development of problem solving approaches used in industry based on the scientific method. Growth of production systems into direction of mass production and changing over time customer requirements has modified defining quality related problems – formerly classified as technical, nowadays they have become economic influential factor affecting business results of any organization. Consequently, problem solving techniques had to evolve, too.
EN
One of the concepts decreasing the variability of the production processes is the Total Productive Maintenance. The aim of the article is to examine the impact of the TPM implementation on the reduction of process variation on the example of the production company. In the first part of the paper a short literature review in the context of the variability of processes and the characteristics of the TPM concept has been performed. Also a way of implementation of the concept in the production company has been presented. The second part contains the description of the applied research tools, it also presents research results and shows the final conclusions regarding the impact of TPM on the process variation in the studied company.
PL
W publikacji przedstawiono metodę Lean Management jako nowoczesną koncepcję, której celem jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków zarządzania poprzez uproszczenie wszystkich procesów i przepływów tak, aby uniknąć błędów i marnotrawstwa. W artykule przedstawiono genezę, rozwój i główne narzędzia, którymi posługuje się omawiana koncepcja oraz ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę autor zwrócił na filozofię Kaizen oraz jej zastosowanie i wykorzystanie w przedsiębiorstwach regionu legnickiego.
EN
The main objective of that report is presented the Lean Management`s method. Lean Managemet is very popular method which adjust the company to demanding market conditions. There were described the origin, progression and main instruments of lean management. There was also presented the influence of lean management on the firm`s economy. In the last part of that article there was described the Kaizen philosophy and its use in the companies of Legnica region.
EN
The aim of this thesis is to present the operation of machines within the furniture joinery, presentation of the risks for this branch, discussion of quality and technical documentation within the analysed enterprise, characteristics of the Total Productive Maintenance (TPM) rate, evaluation of the level of materialized technology using Parker's scale.
PL
W artykule przedstawiony został pierwszy etap definiowania podstawowych parametrów wybranego systemu produkcyjnego. Dla opisywanego przedsiębiorstwa przeprowadzono analizę priorytetów wdrażania rozwiązań z zakresu Lean Management, którą oparto na prostej ocenie punktowej. W kolejnej części zaprezentowano pierwszy etap implementacji metod 5S oraz elementów Total Productive Maintenance. Obie te metody stanowią podstawę i klucz do szeroko pojętej poprawy produktywności analizowanego przedsiębiorstwa. Zwrócono także uwagę na najistotniejsze problemy występujące podczas wdrażania wytypowanych metod Lean.
EN
In this article the first stage of defining the basic parameters of the production system is presented. For the described company, there was performed an analysis of priorities for the implementation of solutions in the field of Lean Management, which was based on simple point assessment. The next section presents the first stage of the implementation of 5S methods and elements of Total Productive Maintenance. Both of these methods are the basis and key to a broad improvement in productivity of the analyzed company. Also the most important issues in the implementation of Lean methods were selected and described.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.