Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 986

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
1
Content available remote Metrologia długości w roku pandemii
PL
Kiedy dwa lata temu pandemia zaatakowała społeczeństwo współczesnego świata, mało osób przypuszczało, że przyjdzie nam żyć z nią przez dłuższy czas. A jednak tak właśnie się stało. Życie wielu z nas zmieniło się bardzo wyraźnie. A co w tym czasie działo się w świecie metrologii długości?
PL
Projektowanie instalacji gaśniczych mgły wodnej nie jest bardziej skomplikowane niż np. instalacji tryskaczowych. Jednak brak szerszej wiedzy o tej technologii z grupy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych jest czynnikiem blokującym jej rozwój. Instalacje gaśnicze mgły wodnej opisują normy przyjmowane przez PKN oraz amerykańskie i niemieckie wytyczne branżowe. W artykule omówiono przykłady zastosowań oraz projekty i protokoły powstałe na bazie norm, w tym na podstawie projektów norm EN 14972 z serii od 2 do 17.
PL
Jednym z tych obszarów działalności laboratoryjnej, któremu w ostatnim czasie poświęca się najwięcej uwagi, jest aspekt spełnienia przez laboratoria realizujące pobieranie próbek jako "stand-alone activity" wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 dotyczących oceny i raportowania niepewności pomiaru.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich instalowania.
EN
Microseismic (MS) monitoring is a short-term rockburst prediction technique that foretells the source, time and damage scale inside a rock mass during the rock fracturing process; however, due to the complex underground environment and mechanism of rockburst it is always hard to reliably predict the damage scale (severity) of rockburst manually; therefore, this paper introduces machine learning (ML) approach using nonlinear support vector machine (Nonlinear-SVM) to predict the short-term rockburst. Six indicators, cumulative number of events (N), cumulative seismic energy (E), cumulative apparent volume(V), event rate (NR), seismic energy rate (ER) and apparent volume rate (VR), are selected as an input indices for Nonlinear-SVM which is trained and tested with randomly selected 85 and 22 samples of rockburst cases, respectively, collected from different literature. The constructed model was employed to predict the short-term rockburst severity. After data standardisation, cross-validation and hyperparameter optimisation, the prediction accuracy reached 86% for the test sample. The predicted rockburst result truly matches the actual situation with few misclassifcations. Therefore, the proposed method has potential value for the short-term rockburst prediction task.
PL
Artykuł porusza zagadnienia systemu normalizacji światowej oraz implementacji norm światowych i europejskich w Polsce. Omówiona jest zasada dobrowolności stosowania norm i na tym tle konieczność zapewnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa produktów na wspólnym rynku europejskim. W artykule zawarto ostrzeżenie przed pochopnym tworzeniem norm zakładowych z pobudek oszczędnościowych. Artykuł podkreśla pozytywną rolę normalizacji w światowym postępie technicznym.
EN
This paper presents information about the world standardization and normalization system and the implementation of world and European standards in Poland. The principle of the voluntary application of standards is discussed, and against this background the necessity to ensure basic product safety requirements on the common European market. The article contains a warning against rashly creating company standards for savings reasons. The article highlights the positive role of standardization in global technological progress. Słowa kluczowe
PL
Cel: Celem artykułu było uporządkowanie wiedzy normalizacyjnej w kontekście realizacji koncepcji European Green Deal. Szukano odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu normy ISO mogą stać się użyteczne w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W artykule Myślenie Cyklem Życia przyjęto za istotnie wspierające taki rozwój. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Aby uwypuklić rolę normalizacji jako determinanty zrównoważonego rozwoju, podkreślono jej siłę poprzez zintegrowane, kompleksowe i spójne procesowe oddziaływanie. Przeprowadzono badania na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz oceny komparatystycznej strategii wspierających zrównoważony rozwój. Wyniki/wnioski: W wyniku przeprowadzonych analiz dostrzeżono znaczenie norm ISO w realizacji celów jakościowych koncepcji European Green Deal. Wsparcie dla tej koncepcji przez normy ISO powinno głównie dotyczyć obszarów zarządzania organizacją i aspektów życia wyrobów. Zastosowanie praktyczne: Dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju wskazano, że norma ISO 9004:2018 stanowi cenny zestaw podstawowych zaleceń, które organizacja powinna brać pod uwagę w dążeniu do osiągnięcia trwałego sukcesu. Dostrzeżono jednak, że spowolnienie prac legislacyjnych nad realizacją koncepcji European Green Deal oraz etapów wdrożeniowych ograniczyło pole badawcze w nurcie normalizacyjnych rozwiązań. Zakładane po epidemii koronawirusowej dynamiczne przyspieszenie najprawdopodobniej będzie skutkować pełniejszym spojrzeniem na użyteczność norm ISO w synergiczności tych oddziaływań. Oryginalność/wartość poznawcza: Wnioski z badań mogą mieć znaczenie także w praktyce gospodarczej, upewniając organizację, że trwały sukces łączyć należy z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Innowacyjność artykułu związana jest z powyżej zasygnalizowanymi aspektami oddziaływań w obszarze normalizacja – zrównoważony rozwój.
EN
Purpose: The aim of the article was to organize the standardization knowledge in the context of the implementation of the European Green Deal concept. An answer was sought to the question: to what extent ISO standards can become useful in achieving the goals of sustainable development. In the article Thinking Life Cycle was accepted as significantly supporting such development. Design/methodology/approach: In order to emphasize the role of standardization as a determinant of sustainable development, its strength was emphasized through an integrated, comprehensive and coherent process impact. Research was conducted based on a critical analysis of the literature on the subject and a comparative evaluation of strategies supporting sustainable development. Findings/conclusions: As a result of the conducted analyzes, the importance of ISO standards in achieving the quality objectives of the European Green Deal concept was noticed. Support for this concept by ISO standards should mainly concern the areas of organization management and product life aspects. Practical implications: In order to achieve the goals of sustainable development, it was indicated that the ISO 9004: 2018 standard is a valuable set of basic recommendations that an organization should take into account in striving to achieve lasting success. However, it was noticed that the slowdown in legislative work on the implementation of the European Green Deal concept and the implementation stages limited the research field in the field of standardization solutions. The dynamic acceleration assumed after the coronavirus epidemic will most likely result in a more complete look at the usefulness of ISO standards in the synergy of these impacts. Originality/value: The conclusions from the research may also be important in economic practice, ensuring the organization that sustained success should be combined with the concept of sustainable development. The innovativeness of the article is related to the above-mentioned aspects of impacts in the area of standardization – sustainable development.
EN
The purpose of this article is to investigate the problematic aspects of standardization of energy management systems in Russian enterprises. The main characteristics of energy management, existing standards in the field of energy management are given. To study the best practices and the effectiveness of the implementation of the energy management system in 2017, the Ministry of Energy of Russia, with the participation of the Federal State Budgetary Institution “Russian Energy Agency” the Ministry of Energy of Russia, carried out the monitoring of energy efficiency management and the implementation of energy management systems in the practice of Russian companies. The peculiarity of the introduction of energy management systems in the practice of managing Russian enterprises has been identified, which consists in the fact that it occurs based on the already implemented quality management system, environmental management, labor protection, when a lot of work has been done (document management, internal audit system, corrective actions, training, provisions providing feedback and the possibility of submitting proposals, etc.). Like any quality management system, the successful implementation of this standard depends on the involvement of all levels and functions of the organization’s management in this process, and especially on top management.
PL
W artykule omówiono problematyczne aspekty standaryzacji systemów zarządzania energią w rosyjskich przedsiębiorstwach. Podano główne cechy zarządzania energią, istniejące normy w zakresie zarządzania energią. W celu zbadania najlepszych praktyk i skuteczności wdrożenia systemu zarządzania energią w 2017 r. Ministerstwo Energii Rosji, przy udziale Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej „Rosyjska Agencja Energetyczna”, przeprowadziło monitoring zarządzania efektywnością energetyczną oraz wdrażania systemów zarządzania energią w praktyce rosyjskich firm. Zidentyfikowano specyfikę wprowadzenia systemów zarządzania energią w praktyce rosyjskich przedsiębiorstw. Polega ona na tym, że odbywa się to na podstawie już wdrożonego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, ochrony pracy (zarządzanie dokumentami, system audytu wewnętrznego, działania naprawcze, szkolenia, zapisy zapewniające informację zwrotną i możliwość składania wniosków itp.). Jak w przypadku każdego systemu zarządzania jakością, pomyślne wdrożenie tego standardu zależy od zaangażowania w ten proces wszystkich szczebli kierownictwa organizacji, a zwłaszcza najwyżej usytuowanych.
9
Content available remote Aktualne ustalenia normalizacyjne w akustyce budowlanej - stan sierpień 2021
PL
Podstawowym celem normalizacji dotyczącej akustyki budowlanej jest stworzenie warunków do spełnienia wymagania podstawowego nr 5 „Ochrona przed hałasem” zawartego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 dotyczącym wyrobów budowlanych oraz w polskim Prawie budowlanym. Chcąc znormalizować w sposób właściwy „ochronę przed hałasem”, konieczne jest ustalenie: parametrów, za pomocą których określa się i ocenia właściwości akustyczne wyrobów i obiektów budowlanych oraz warunki akustyczne w środowisku; metod pomiarowych i obliczeniowych, służących do wyznaczania parametrów akustycznych; wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie. Poziom wymagań akustycznych dotyczących budynków i środowiska zewnętrznego określany przez poszczególne państwa jest dość zróżnicowany, w zależności od możliwości ekonomicznych. Parametry oceny oraz metody ich wyznaczania są normalizowane na poziomie ogólnoświatowym lub europejskim, w ramach prac Komitetów Normalizacyjnych ISO/TC 43/SC 2 Akustyka Budowlana i CEN/TC 126 „Właściwości akustyczne wyrobów budowlanych i budynków”. Wdrożeniem norm EN/ISO do normalizacji polskiej zajmuje się Komitet Techniczny PKN nr 253 Akustyka Architektoniczna, który współpracuje z wymienionymi Komitetami.
EN
The basic aim of standardization in the field of building acoustics is to create the conditions to meet the basic requirement No. 5 "Noise protection" contained in the European Parliament Regulation 305/2011 on construction products and in the Polish Construction Law. In order to properly standardize "noise protection" it is necessary to specify: parameters, by which the acoustic properties of the products and structures and the acoustic conditions in the environment are determined and evaluated; metric and computational methods used to determine acoustic parameters; requirements for buildings and their surroundings. The level of acoustic requirements for buildings and the external environment is determined by the individual countries and is quite varied depending on the economic possibilities. The evaluation parameters and methods of their designation are normalized at global or European level, within the framework of the work of the ISO/TC 43/SC 2 "Building Acoustics" and CEN/TC 126 "Acoustic properties of building products and of buildings". Implementation of the EN/ISO norms for Polish standardization is dealt with by PKN Technical Committee No. 253 "Architectural Acoustics", which co-operates with the aforementioned Committees.
PL
Jednym z tych obszarów działalności laboratoryjnej, któremu w ostatnim czasie poświęca się najwięcej uwagi, jest aspekt spełnienia przez laboratoria realizujące pobieranie próbek jako "stand-alone activity" wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 dotyczących oceny i raportowania niepewności pomiaru.
PL
Optymalizacja oznacza efektywną pracę z miejscem na wysoką jakość i uznanie klienta. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest dobrze zaprojektowany i wdrożony system zarządzania.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano metody badań oraz wymagania przewidziane dla szeroko rozumianych wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień z wyłączeniem wyrobów podłogowych oraz liniowych.
PL
Ostatnie trzy lata to dla systemu akredytacji laboratoriów okres dużych zmian. Nowelizacje wymagań norm ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17011 stworzyły specyficzne uwarunkowania dla funkcjonowania akredytacji w tym obszarze oceny zgodności. Nałożenie się okresów przejściowych dla wdrożenia postanowień obu norm oraz istotne i stosunkowo szybkie zmiany przepisów prawa, mające zastosowanie w działalności laboratoryjnej, wpłynęły w sposób znaczący na działalność akredytacyjną i funkcjonowanie akredytowanych laboratoriów.
14
Content available remote Zmiany w polskiej normalizacji
PL
Zmiana polskiego systemu normalizacji w 2021 roku. Wycofanie przejściowo dopuszczonych norm krajowych PN. Eurokody w konstrukcjach budowlanych. Szczególna sytuacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu. Konsekwencje braku specjalistycznych wytycznych.
EN
Change of the Polish standardization system in 2021. Withdrawal of temporarily approved national PN-n standards. Eurocodes in building structures. The special situation of water supply and sewage systems of the land utilities. Consequences of the lack of specialized guidelines.
PL
Pomiary hydrograficzne, realizowane na potrzeby projektowania morskich budowli hydrotechnicznych oraz kontroli ich utrzymania, wykonywane zgodnie z kategorią szczególną, określoną w Minimalnych Wymaganiach dla Pomiarów Hydrograficznych.
EN
Hydrographic surveys for the purpose of designing foundation of maritime hydrotechnical structures and for controlling of their utilization carried out in accordance with the particular category specified in The Minimal Requirements for Hydrographic Surveys.
EN
For several years GIS software users could use for any purpose a dataset being to some extent an alternative to both products offered by commercial providers and official databases. It is OpenStreetMap (OSM for short) – a worldwide spatial dataset, created and edited by interested individuals and available for use by anyone with no limitations. It is built on the basis of data recorded with consumer grade GPS receivers, obtained through vectorization of aerial photographs and from other usable sources, including even sketches made in the field. The collected information is stored in a central database, the content of which is not only presented on the website as a digital map, but also offered for download as vector data. Such data can be used for, among other things, performing various analyses based on road networks, of which the most frequently used is the function of determining the optimal route connecting selected locations. The results of such analyses can only be considered reliable if the data used are of adequate quality. As the OSM database is built by enthusiasts, no plans for its systematic development are formulated and there are no built-in quality control mechanisms. Therefore, the paper proposes methods and tools to verify the usefulness of the data collected so far, as well as to correct detected errors. It focuses on the following categories of geographic data quality: location accuracy, topological consistency and temporal validity. In addition, a problem with determining the length of individual road network segments was noticed, related to data acquisition methods and ways of recording the shape of lines. Therefore, in order to carry out the so-called route calibration, it was suggested to use kilometer and hectometer posts used in transportation networks, the locations of which are successively added to the OSM database.
PL
Od kilkunastu już lat użytkownicy oprogramowania GIS mogą używać do dowolnych celów zbioru danych będącego do pewnego stopnia alternatywą zarówno dla produktów oferowanych przez dostawców komercyjnych, jak i urzędowych baz danych. Jest nim OpenStreetMap (w skrócie OSM) – obejmujący cały świat zbiór danych przestrzennych, tworzony i edytowany przez zainteresowane osoby i dostępny do stosowania przez każdego chętnego bez żadnych ograniczeń. Budowany jest na podstawie danych rejestrowanych turystycznymi odbiornikami GPS, pozyskiwanych poprzez wektoryzację zdjęć lotniczych oraz pochodzących z innych nadających się do wykorzystania źródeł, w tym nawet szkiców wykonywanych w terenie. Zgromadzona informacja zapisywana jest w centralnej bazie danych, której zawartość jest nie tylko prezentowana na stronie internetowej w postaci cyfrowej mapy, lecz również oferowana do pobrania jako dane wektorowe. Takie dane mogą mieć zastosowanie między innymi do przeprowadzania różnorodnych analiz bazujących na sieciach drogowych, z których najczęściej wykorzystywana jest funkcja wyznaczania optymalnej trasy łączącej wybrane lokalizacje. Wyniki takich analiz można uznać za wiarygodne tylko wtedy, gdy użyte w nich dane będą się charakteryzować odpowiednią jakością. Ponieważ baza danych OSM budowana jest przez pasjonatów, nie są formułowane żadne plany jej systematycznego rozwoju oraz brak jest wbudowanych mechanizmów kontroli jakości. Dlatego w artykule zaproponowano metody i narzędzia, które pozwolą na weryfikację przydatności zgromadzonych do tej pory danych, jak również na poprawę wykrytych błędów. Skupiono się na następujących kategoriach jakości danych geograficznych: dokładności położenia, spójności topologicznej oraz ważności czasowej. Dodatkowo dostrzeżono problem z wyznaczaniem długości poszczególnych obiektów sieci drogowej, związany z metodami pozyskiwania danych i sposobami rejestracji kształtu linii. W związku z tym do przeprowadzenia tak zwanej kalibracji trasy zasugerowano użycie stosowanych w sieciach transportowych słupków kilometrowych i hektometrowych, których lokalizacje są sukcesywnie wprowadzane do bazy danych OSM.
18
Content available remote Zestawy śrubowe HV - błędy wykonawcze przy montażu
PL
W ostatnich latach obserwujemy istotny rozwój budownictwa stalowego oraz branży prefabrykacji konstrukcji stalowych. Ten rozwój podyktowany jest, m.in. zapotrzebowaniem rynku na powierzchnie komercyjne. W 2020 roku w budowie było 1,85 mln m2 powierzchni. Szacuje się, że docelowe zapotrzebowanie na powierzchnie komercyjne w Polsce to około 30 mln m2. Nadal brakuje około 10 mln m2 powierzchni. Ponadto wysoki wzrost gospodarczy, a co za tym idzie - rozwój przedsiębiorstw, wymusza kolejne inwestycje.
PL
Podejście procesowe jest spójnym, kompleksowym sposobem zarządzania wcześniej zdefiniowanymi, głównymi procesami i ich powiązaniami. W normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 opisane jest zastosowanie podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością do codziennej pracy laboratoriów.
EN
The aim of the following research it to provide assumptions for creating workflow efficiency model that can be implemented in repeatable production workstations. One of the main components of this model are human activities and their interactions with other elements of working environment: human and artefacts. Recognition of patterns of human behaviours within working processes gives the opportunity to find critical points that influence workflow efficiency. The subject of research is a working process existing in meat producing plant. The main method used for recognizing human activity patterns was observation and qualitative and quantitative assessments of operational activities based on video registration. Particularly, human activities were analyzed under ergonomics criteria in order to proof dependencies between process efficiency and specific ergonomic factors forming working conditions at meat plant.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.