Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
This paper presents a simple and novel method of producing an activated carbon (AC) non-woven web from acrylic waste derived from discarded bathmats converted into a nonwoven web by a carding and needle punching machine. After stabilisation at lower temperature, carbonisation of the stabilised web was performed in a muffle furnace. The carbonisation temperature, the holding time of the activated carbon web at the final temperature, the heating rate to reach the final carbonisation temperature and the number of steps adopted for developing the carbon web were optimised using the grey relational analysis (GRA) approach to get optimum responses of the surface area of the web, electrical conductivity and electromagnetic shielding. The results demonstrated a large improvement in electrical conductivity as surface resistivity decreased from 134.21 Ω.mm to 0.28 Ω.mm, and the corresponding electromagnetic shielding increased to 82.63 dB when the temperature of the carbonisation, the holding time and number of steps were increased. The surface area in the AC web was increased from 73 m2g-1 to 210 m2g-1 with an increase in the carbonisation temperature, the holding time and number of steps to reach the final temperature. The optimisation technique used in this work could be successfully used in cost and error reductionwhile producing an AC web. The optimised AC web was characterised by Brunauer, Emmett and Teller (BET), X-ray diffraction characterisation and elemental analysis (EDX) in order to determine changes in its structure, surface area, degree of crystallinity, inter-layer spacing and proportion of different elements. The AC web developed can be effectively employed as interlining in apparels because of its flexibility and eco-friendly electromagnetic shielding, as it works on the principle of the absorption, reflections and internal reflections of electromagnetic radiations.
PL
W artykule przedstawiono prostą i nowatorską metodę wytwarzania włókniny z węgla aktywnego (AC) z odpadów akrylowych pochodzących z wyrzuconych dywaników łazienkowych przekształconych we włókninę za pomocą zgrzeblarki i igłownicy. Po stabilizacji w niskiej temperaturze karbonizację stabilizowanej wstęgi przeprowadzono w piecu muflowym. Temperatura karbonizacji, czas utrzymywania wstęgi węgla aktywnego w temperaturze końcowej, szybkość nagrzewania do osiągnięcia końcowej temperatury karbonizacji oraz liczba kroków przyjętych do opracowania sieci węglowej zostały zoptymalizowane przy użyciu metody szarej analizy relacyjnej (GRA), tak aby uzyskać optymalne odpowiedzi pola powierzchni wstęgi, przewodnictwa elektrycznego i ekranowania elektromagnetycznego. Wyniki wykazały dużą poprawę przewodności elektrycznej, ponieważ rezystywność powierzchniowa spadła z 134.21 do 0.28 Ω.mm, a ekranowanie elektromagnetyczne wzrosło do 82.63 dB, gdy temperatura karbonizacji, czas utrzymywania i liczba kroków zostały zwiększone. Pole powierzchni we wstędze AC wzrosło z 73 m2g-1 do 210 m2g-1 wraz ze wzrostem temperatury karbonizacji, czasu przetrzymywania i liczby kroków do osiągnięcia temperatury końcowej. Technika optymalizacji zastosowana w pracy może być z powodzeniem stosowana do redukcji kosztów i błędów podczas produkcji sieci AC. W celu określenia zmian w strukturze, powierzchni, stopniu krystaliczności, odstępach międzywarstwowych i proporcjach elementów dokonano analiz Brunauera, Emmetta i Tellera (BET) oraz charakterystyki dyfrakcji rentgenowskiej i analizy elementarnej (EDX) Opracowana siatka może być skutecznie stosowana jako wkładka w odzieży ze względu na jej elastyczność i przyjazne dla środowiska ekranowanie elektromagnetyczne, ponieważ działa na zasadzie pochłaniania i wewnętrznych odbić promieniowania elektromagnetycznego.
PL
W artykule przedyskutowano zagadnienia stabilizacji elektromagnesów nadprzewodnikowych. Zagadnienie to ma istotne znaczenie przy wykorzystaniu elektromagnesów np. w projekcie PolFEL. Przytoczono podstawowe definicje określające zagadnienia stabilizacji i określono występujące tu podstawowe parametry, jak minimalna długość propagacji, parametr Stekley’a, teoria równych powierzchni. Rozpatrzono warunki stabilizacji określające prawidłową pracę elektromagnesów, podano ilustrację doświadczalną utraty stabilności poprzez generację skoków strumienia oraz zbadano efektywność chłodzenia cieczami kriogenicznymi w funkcji różnicy temperatur.
EN
The article discusses the stabilization of the superconducting electromagnets. This issue is important from the point of view of the applications of superconducting electromagnets, e.g. in the PolFEL project. Basic definitions determining the stabilization issues were given and the essential parameters, such as the minimum propagation length, the Stekley parameter, the theory of equal surfaces were discussed. The stabilization conditions determining the correct operation of the electromagnets were considered, and an experimental illustration of the stability decline leading to the flux jumps was given. The efficiency of cooling with cryogenic liquids as a function of temperature difference was analysed.
PL
Istotnym zagadnieniem związanym z eksploatacją podsypki kolejowej jest trwałe utrzymanie normatywnego kształtu pryzmy tłucznia. W miejscach, w których podsypka narażona jest na zwiększone oddziaływania dynamiczne lub mechaniczne, pomocna w tym celu może okazać się metoda stabilizacji tłucznia żywicami wiążącymi. W niniejszym artykule opisano badania tej technologii prowadzone przez Instytut Kolejnictwa dla jednego z producentów na torze doświadczalnym w Żmigrodzie oraz na torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
EN
An essential issue related to the operation of railway ballast is the permanent maintenance of the normative shape of crushed stone pile. At places where the ballast is exposed to increased dynamic or mechanical impacts, the method of stabilizing the ballast with binding resins may prove helpful. This paper describes research on this technology carried out by the Railway Institute for one of the manufacturers on the experimental track in Żmigród at tracks of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Company.
5
Content available remote Zagrożenie zabytków dziedzictwa kulturowego ruchami masowymi na obszarze Karpat
EN
Owing to intensification of extreme rainfall events widespread land-sliding has been observed in the Carpathians since the 1990s. This area is also known for many cultural heritage objects e.g. manors, castles, sacred buildings, technical structures, whole villages and urban layouts. Here, the natural propensity to slope failure was often overlooked, so was a potential landslide hazard. This work presents the list of cultural heritage objects that have been affected by a landslide hazard. and that total to 445 historic sites. In the group of the most endangered, there are 12 heritage buildings located on active landslides. Using selected examples of masonry and wooden structures, the sacred historical heritage assets and manors are discussed in a context of landsliding threats and related preventive measures. This paper also shows that the structural stabilization implemented for a historical site was successful and withstood an impact of extreme precipitation during the spring/summer 2010. However, the assessment of landslide hazard requires, first of all, a full inventory of the threatened monuments and historical sites.
EN
Disposal of wastes containing metal ions such as Cu(II) ions is serious problem nowadays. Various materials are utilized for the purpose of immobilization of Cu(II) ions. Attractive type of material is represented by slags – waste from the metallurgical industry. Raw and alkali-activated blast furnace slag were studied for the purpose of immobilization of Cu(II) ions from the aqueous solution and for disposal of Cu(II) containing wastes. Slags were saturated by Cu(II) ions. Amount of Cu(II) deposited on the raw slag was 6.35 ± 0.12 mg/g and amount deposited on the alkali-activated slag was 151.37 ± 0.95 mg/g. The saturated materials were thermally treated at 100, 500, and 1000°C. The thermal treatment leads to the slight structural changes in the case of raw slag and to the significant structural changes in the case of alkali-activated slag. Cu(II) ions probably incorporate to the matrix of materials. The materials based on alkali-activated slag exhibit higher stability to the leaching of Cu(II) ions compared to raw slag based materials when only 0.13% of the total immobilized amount of Cu(II) ions was released to the solutions during the leaching experiment in the case of alkali activated slag compared to 12% in the case of raw slag. The higher temperature of treatment leads to more stable material in the case of both initial slags. The studied materials are less stable under the acidic conditions in comparison with the neutral and alkaline conditions. Alkali-activated blast furnace slag could be promising material for the Cu(II) ions immobilization and for the safe disposal of Cu(II) containing wastes.
PL
Utylizacja odpadów zawierających jony metali, takich jak jony Cu (II), stanowi obecnie poważny problem. W celu immobilizacji jonów Cu (II) stosuje się różne materiały. Atrakcyjny rodzaj materiału reprezentują żużle – odpady z przemysłu metalurgicznego. Surowe i aktywowane alkalicznie żużle wielkopiecowe badano pod katem immobilizacji jonów Cu (II) z roztworu wodnego i możliwości składowania odpadów zawierających Cu (II). Żużle były nasycone jonami Cu (II). Ilość Cu (II) osadzonego na surowym żużlu wynosiła 6,35 ± 0,12 mg/g, a ilość osadzona na żużlu aktywowanym alkaliami wynosiła 151,37 ± 0,95 mg/g. Nasycone materiały poddano obróbce termicznej w 100, 500 i 1000°C. Obróbka termiczna prowadzi do niewielkich zmian strukturalnych w przypadku surowego żużla i znacznych zmian strukturalnych w przypadku żużla aktywowanego alkaliami. Jony Cu (II) prawdopodobnie wypełniają matrycę materiałów. Materiały na bazie żużla aktywowanego alkaliami wykazują wyższą stabilność wymywania jonów Cu (II) w porównaniu z żużlami surowymi. Uzyskano immobilizację wynoszącą 0,13% całkowitej unieruchomionej ilości jonów Cu (II)dla żużla aktywowanego i 12% w przypadku żużla surowego. Obróbka w wyższej temperaturze prowadzi do uzyskania bardziej stabilnego materiału w przypadku obu rodzajów żużla. Badane materiały są mniej stabilne w warunkach kwasowych niż w warunkach obojętnych i alkalicznych. Żużel wielkopiecowy aktywowany alkaliami może być obiecującym materiałem do immobilizacji Cu (II) i do bezpiecznego usuwania odpadów zawierających Cu (II).
EN
Composting of sewage sludge together with green waste such as grass, leaves, branches, etc. is carried out in Poland on many objects. A common problem of all exploiters is the selection of the type of composting technology and its modification to the conditions prevailing in a particular region because the waste, that given objects are exposed to, is different which makes it necessary to adapt the technology to the conditions prevailing in the given facility. In the field of technological research of the composting process, the expected effect of the research was the characteristics of conditions for composting organic waste in relation to the efficiency achieved, indication of the optimal technological parameters and assistance in the selection of the target composting technology. The waste composting technology is based on the appropriate selection of the composition of the prisms and the periodic transfer of the piles by means of a specialized turning machine. For the purpose of the study project, the following research problem was formulated: what is the intensity of the composting process depending on the technological parameters of the prism (the size of the prism, the types of waste), the properties of the waste, the intensity of aeration by turning? According to the above basis, the following research hypotheses were identified: − the intensity of composting decreases with the increase of the cubic capacity (height) of the prism, − the intensity of composting decreases with the decrease in the frequency of waste transfer, − the intensity of composting decreases as a result of the application of organic waste.
PL
Kompostowanie osadów ściekowych wraz z odpadami zielonymi takimi jak trawa, liście, gałęzie itp., prowadzona jest w Polsce na wielu obiektach. Wspólnym problemem wszystkich eksploatatorów jest wybór rodzaju technologii kompostowania oraz jej modyfikacja do warunków panujących w danym regionie, ponieważ odpady trafiające na poszczególne obiekty różnią się od siebie, co powoduje konieczność dopasowania technologii do warunków panujących na danym obiekcie. W zakresie badań technologicznych procesu kompostowania spodziewanym efektem badań była charakterystyka warunków prowadzenia kompostowania odpadów organicznych w relacji do uzyskiwanych efektywności, wskazanie optymalnych parametrów technologicznych oraz pomoc w doborze docelowej technologii kompostowania. Technologia kompostowania odpadów oparta jest na odpowiednim doborze składu pryzm oraz okresowym przerzucaniu pryzm za pomocą specjalistycznej przerzucarki. 60 Na potrzeby projektu badań sformułowano następujący problem badawczy: jaka jest intensywność procesu kompostowania w zależności od parametrów technologicznych pryzmy (wielkość pryzmy, rodzaje odpadów), właściwości odpadów, intensywności napowietrzania poprzez przerzucanie? Na tej podstawie zidentyfikowano następujące hipotezy badawcze: − intensywność kompostowania maleje wraz ze wzrostem kubatury (wysokości) pryzmy, − intensywność kompostowania maleje wraz ze spadkiem częstotliwości przerzucania odpadów, − intensywność kompostowania maleje w wyniku stosowania zagnitych odpadów organicznych.
8
Content available remote Funkcja stabilizacyjna geosyntetyków
PL
Najnowszą i - jak dotychczas - wciąż najmniej znaną funkcją geosyntetyków jest funkcja stabilizacyjna. Skuteczność stabilizacji zależy w maksymalnym stopniu od sztywności geosyntetyku w płaszczyźnie kontaktu z ziarnami kruszywa, dlatego w przypadku tej funkcji mają zastosowanie jedynie georuszty. Wynika to w dużym stopniu z ich monolitycznej struktury, gwarantującej uzyskanie sztywności, tj. kluczowego parametru opisującego stabilizację kruszywa niezwiązanego.
EN
The latest and - so far - still the least recognized function of geosynthetics is the stabilization function. The effectiveness of stabilization depends to the maximum extent on the stiffness of the geosynthetic in the plane of contact with the aggregate grains, therefore only geogrids are used in the stabilization function. This is largely due to their monolithic structure, which guarantees stiffness, i.e. a key parameter in the stabilization function.
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniu wzmocnienia podłoża gruntowego oraz podbudów nawierzchni drogowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych. Omówiono charakterystykę technologii, jak również podstawowe parametry materiałów geopolimerowych. Zwrócono uwagę na mocne strony rozwiązania takie jak: mała uciążliwość robót, ich skuteczność oraz wysoka efektywność ekonomiczna.
EN
The article is devoted to the issue of reinforcement of soil and road pavements using geopolymer injections. The technology characteristics as well as the basic parameters of geopolymer materials are discussed. Attention is paid to the pros of solutions such as: low workload, effectiveness and high economic efficiency.
PL
Zasięg prawa własności określany przez współrzędne położenia punktu granicznego działki ewidencyjnej jest zrozumiały dla systemu informatycznego przechowującego obiekty przestrzenne. Zasięg prawa własności identyfikowany jest przez właściciela nieruchomości przede wszystkim poprzez kamienie graniczne (i inne znaki graniczne) zastabilizowane na gruncie. W pracach geodezyjnych związanych z granicami, czynność stabilizacji często uzależniona jest od przepisu prawnego, który jednoznacznie ten moment definiuje, w zależności od wykonywanej pracy geodezyjnej opisanej w konkretnej procedurze związanej z granicami. W artykule przeanalizowano uwarunkowania prawne w zakresie znaków granicznych i ich ochrony, stabilizacji, moment determinowanej przez przepisy prawa stabilizacji oraz konieczność uregulowań prawnych w wymienionych aspektach. Poruszono problem stabilizacji granic działki ewidencyjnej, istniejącej i nowo wydzielanej w zależności od czynności geodezyjnej związanej z granicami oraz jakości istniejących danych geodezyjnych.
EN
Extension of the ownership rights determined by coordinates of a boundary point of a cadastral parcel is understandable for an information system, which stores spatial objects. Extension of the ownership rights is identified by an owner of a real property, first of all, by means of boundary stones (and other boundary marks) stabilised on the ground. During geodetic surveys connected with boundaries, stabilisation works often depend on a legal regulation which explicitly defines that moment, depending on geodetic works described in a particular procedure related to boundaries. The paper presents the analysis of legal regulations concerning boundary marks and their protection, stabilisation and the moment of stabilisation determined by legal regulations, as well as the necessity to introduce legal regulations related to discussed aspects. The issues of stabilisation of boundaries of existing and newly delineated cadastral parcels, depending on geodetic operations related to boundaries, as well the quality of existing surveying data are also discussed.
EN
The synthesis of high-molar-mass linear and 6-arm star-shaped poly(l-lactide)s(PLLA’s) is presented. Dipentaerythritol and benzyl alcohol were used asinitiators and Sn(Oct)2 was applied asa catalyst in the ring-opening polymerization (ROP) of l-lactide (l-LA) carried out at 130 °C. The prepared PLLA’s were characterized by SEC (size exclusion chromatography), 1H NMR (proton nuclear magnetic resonance spectroscopy), DSC (differential scanning calorimetry), and TGA (thermogravimetric analysis). The structure of the obtained star-shaped polymers was confirmed by comparison of the radii of gyration (Rg) determined by SEC for the linear and star macromolecules. The thermal properties of PLLA’s were shown for the wide range of molar masses. Additionally, it was confirmed that Irganox stabilizer has an influence on the thermal stability of PLLA’s.
PL
Przedstawiono syntezę liniowych i 6-ramiennych gwiaździstych poli(l-laktydów)(PLLA) o dużych masach molowych. Polimeryzację z otwarciem pierścienia (ROP) l-laktydu(l-LA) inicjowaną dipentaerytrytem oraz alkoholem benzylowym prowadzono w temperaturze130 °C ­wobec Sn(Oct)2 jako katalizatora. Otrzymane PLLA scharakteryzowano za pomocą SEC (chromatografia żelowa), 1HNMR (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego), DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa) i TGA (analiza termograwimetryczna). Strukturę otrzymanych polimerów gwiaździstych potwierdzono przez porównanie wyznaczonych w SEC promieni bezwładności (Rg) dla gwiaździstych iliniowych makrocząsteczek. Właściwości termiczne PLLA przedstawiono dla szerokiego zakresu mas molowych. Dodatkowo potwierdzono, że stabilizator Irganox ma wpływ na stabilność termiczną PLLA.
13
Content available remote Analiza zdolności poszycia z płyt warstwowych do stabilizacji płatwi
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości stabilizacji zginanych elementów konstrukcji hali przez obudowę z płyt warstwowych. W rozważaniach uwzględniono zarówno ograniczenia wynikające ze sztywności poszycia, jak również z nośności połączeń pomiędzy płytami warstwowymi a płatwiami. W tym celu wykorzystano procedury normowe oraz wzory dostępne w literaturze przedmiotu, jak również własne badania numeryczne i doświadczalne. Wyniki analizy skłaniają do zachowania daleko idącej ostrożności w wykorzystywaniu poszycia z płyt warstwowych do stabilizacji płatwi.
EN
An analysis of the ability of sheeting made of sandwich panels to stabilize hall structure elements under bending has been presented in the article. Limitations due to sheeting stiffness, as well as the resistance of connections between sandwich panels and purlins have been included in the considerations. Code procedures and formulas from the literature of the subject, as well as our own numerical and experimental studies have been used for this purpose. The results of the analysis urge users to be extremely cautious when using sheeting from sandwich panels for the stabilization of purlins.
14
Content available Solidification of Sludge from Waste Water Treatment
EN
This paper is aimed to the stabilization/solidification of sludge from wastewater treatment. Wastewater arised from illegal handling with waste galvanic sludge contacted by the silage waters. Treated sludge contained high amount of heavy metals and dissolved organic substances and inorganic salts. Solidificates were leached according to standardized method ČSN EN 12457-4 and assessed in accordance with Decree no. 294/2005 Coll. High content of dissolved organic carbon content (DOC) and total dissolved solids (TDS), which is expected with regard to the character and origin of analyzed/processed sludge, were critical indicators. Required legislative limits were met only if the ratio of the binder to the sludge was sufficiently large, namely for the series of untreated sludge (K0) and pre-treated sludge (K1, K2) this ratio was 80/20, for the sludge pre-treated by sludge filter press (N) 60/40. Heavy metals were stabilized with high efficiency were not critical in relation to the legislative limits. For the considered mixtures the costs were estimated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad stabilizacją (zestaleniem) osadów z oczyszczania ścieków. Ścieki pochodziły z nielegalnego zrzutu z galwanizerni. Poddany obróbce szlam zawierał duże ilości metali ciężkich i rozpuszczone substancje organiczne oraz sole nieorganiczne. Fazę stałą ługowano zgodnie ze znormalizowaną metodą ČSN EN 12457-4 i ocenione zgodnie z rozporządzeniem nr 294/2005 Coll. Wysoka zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) i całkowitą ilością rozpuszczonej fazy stałej (TDS), które decydują o jakości osadu (szlamu). Limity określone w stosownym rozporządzeniu były spełnione tylko wtedy, gdy stosunek osadu do całkowitej objętości ścieków był wystarczająco duży, a mianowicie dla nieoczyszczonego szlamu (K0) i szlamu poddanego wstępnej obróbce (K1, K2) ten stosunek wynosił 80/20, dla szlamu poddanego wstępnej obróbce na prasie filtracyjnej (N) 60/40. Zawartość metali ciężkich ustabilizowała się na wysokim poziomie, wydajność nie przekraczała wartości krytycznych określonych w ustawie. Dla badanych osadów oszacowano koszty odwadniania i przeróbki.
PL
Kość piszczelowa jest jedną z najczęściej łamanych w ludzkim organizmie kością długą. Ze względu na jej rolę w codziennej aktywności fizycznej, zapewnienie prawidłowej stabilizacji złamania rzutuje na komfort życia pacjenta. Prawidłowo podjęta rehabilitacja skraca czas powrotu do zdrowia, co z kolei ma ogromne przełożenia społeczne i ekonomiczne. Według powszechnie stosowanej i zaaprobowanej w środowisku ortopedycznym skali AO, złamania analizowane w niniejszej pracy zostały opisane jako typ 43-A1. Uraz ten, zlokalizowany w dystalnym końcu kości poza obszarem powierzchni stawowych, zalicza się do złamań międzystawowych i przynasadowych. Przerwanie ciągłości tkanki kostnej następuje w jednej płaszczyźnie, dzieląc kość na dwie części. W opisywanym przypadku nastąpiło także złamanie kości strzałkowej, które jednak nie stanowi nieodłącznego elementu w tego typu złamaniu. 46-letnia chora trafiła do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z powodu złamania podudzia. Na podstawie diagnostyki radiologicznej rozpoznano złamanie 43-A1 wg klasyfikacji AO (Rys. 1). Złamanie dokonane w wyniku urazu, niemniej jednak jego okoliczności nie są jasne ze względu na stan neurologiczny chorej i utrudniony z nią kontakt. Złamanie poddano leczeniu operacyjnemu – stabilizacja złamania kości piszczelowej przy pomocy płyty kostnej bez stabilizacji złamania kości strzałkowej, co jest jedną z przyjętych technik operacyjnych. Kolejne kontrole w 2 i 4 miesiącu po zabiegu operacyjnym wskazały na destabilizację zespolenia, co było prawdopodobnie związane z pełnym obciążaniem operowanej kończyny. Niestety dalsze losy chorej są nieznane z powodu niezgłaszania się jej do kolejnych kontroli. W ramach analizy zaproponowano 5 wariantów stabilizacji złamania obu kości uwzględniającej różne techniki unieruchomienia odłamów względem siebie.
PL
Latające platformy bezzałogowe (UAV) znajdują obecnie coraz więcej zastosowań zarówno militarnych jak i cywilnych. Jednym z częściej wykonywanych zadań jest szeroko rozumiana obserwacja. Podczas jej prowadzenia wykorzystuje się różnego rodzaju sensory, często w postaci głowic optoelektronicznych - kamer umieszczonych w układzie mechatronicznym, umożliwiającym zmianę orientacji sensora (kamery) względem nosiciela. Projektując algorytmy sterowania głowicy optoelektronicznej należy uwzględnić szereg parametrów związanych nie tylko bezpośrednio z konstrukcją tej głowicy, ale również z warunkami jej pracy i możliwościami nosiciela. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o głowicach optoelektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem głowicy dwuosiowej, przeznaczonej do instalacji na pokładzie platformy bezzałogowej. Przedstawiono stanowisko do badań symulacyjnych głowic optoelektronicznych, zrealizowane z wykorzystaniem pakietu Matlab/Simulink. Umożliwia ono badanie algorytmów sterowania poprzez symulację zachowań nosiciela. Stanowisko umożliwia zadawanie parametrów na podstawie wcześniej zarejestrowanych rzeczywistych lotów platformy bezzałogowej, jak również stosowanie sztucznych, niespotykanych w locie wymuszeń.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAV) function in a growing number both military and civil applications. One of commonly undertaken tasks is an observation in its broadest sense. The observation involves using different kinds of sensors which often take form of electro-optical gimbals i.e. cameras placed in a mechatronic system which enables change of camera orientation toward a carrier. Developing control algorithms for the electro-optical gimbals as well as for the cameras, one should consider a number of parameters connected not only with the construction of the gimbal but also with its work conditions, especially including the capabilities of the carrier. The article presents the elementary information on the electro-optical gimbal, with special emphasis on a two axis gimbal dedicated to installing on board UAV. The designed and realized test stand for electro-optical gimbals simulation tests,which have been perfomed with the use of Matlab/Simulink, is also described in the article. The test stand allows testing the control algorithms via simulation of carrier behavior. It also enables parameterization on the basis of recorded UAV real flights as well as using forced set values not existing during real flights.
17
EN
This paper presents hydrodynamic lubrication of human skin by the thin layer sweat restricted on the tight fitting sportswear surface during the sport training. The aim of this paper is to determine the influence of the above mentioned lubrication of the skin by sweat during the training effort implemented with the electromagnetic field on the fat cells burning and loss body weight. To following are included in the research methods and materials used in this paper: tight fitting sportswear, pedometer (First Electronic Device FED), Second Electronic Device SED generating electro magnetic field, an analytical hydrodynamic model, the author’s experiences gained in German research institutes, the anamnesis and practical results after measurements. To the results obtained after sweat lubrication of movable skin demonstrate an influence of hydrodynamic pressure on metabolism increases and its stabilization. The main conclusions are concentrated in the decrements of the metabolism age in comparison with the human calendar age and the loss of human body weight during the slimming process.
PL
Niniejsza praca przedstawia hydrodynamiczne smarowanie skóry sportowca cienką warstewką potu ograniczonego ciasno dopasowaną powierzchnią dresu treningowego. Celem pracy jest określenie wpływu hydrodynamicznego smarowania skóry potem podczas wysiłku treningowego implementowanego polem elektromagnetycznym na spalanie komórek tłuszczowych oraz spadek wagi ciała. Do metod i materiałów badawczych użytych do realizacji niniejszej pracy należą: obcisły dres sportowy, krokomierz GARMIN Ltd.2015, MAGCELL ARTHRO 2015 elektroniczny przyrząd pomiaru spalania komórek tłuszczowych, analityczny model hydrodynamiki, doświadczenie autora zdobyte w niemieckich instytutach badawczych, wywiad i praktyczne rezultaty pomiarowe. Rezultatem smarowania potem ruchomej powierzchni skóry jest wpływ hydrodynamicznego ciśnienia na wzrost procesu przemiany materii (metabolizmu) oraz jego stabilizacja. Konkluzja koncentruje się wokół spadku wieku metabolicznego w porównaniu z wiekiem kalendarzowym oraz utrata nadwagi w procesie odchudzania.
18
Content available remote Analysis of Rheological Models of Modified Sewage Sludge
EN
This paper presents the results of examinations of sewage sludge from cellulose and paper industry. The aim of the study was to determine rheological models (the Ostwald-de Waele, Bingham and Herschel-Bulkley models) of non-conditioned sewage sludge and the sludge exposed to the effect of the ultrasound field at its different intensities and then stabilized in flasks and in the bioreactor. Evaluation of rheological properties of sewage sludge allows for a detailed characterization of their pumpability and abilities during the hydraulic transport. The examinations revealed the increase in the yield stress and consistency coefficient through application of the energy of the ultrasound field. The values of the parameters discussed were reduced on consecutive days of the stabilization process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzone na osadach ściekowych z przemysłu celulozowo-papierniczego. Celem prowadzonych badań było wyznaczenie modeli reologicznych (Ostwalda-de Waele, Binghama, Herschela-Bulkley’a) dla osadów ściekowych niekondycjonowanych oraz poddanych działaniu pola ultradźwiękowego przy różnych jego natężeniach, a następnie stabilizacji w kolbach i bioreaktorze. Poznanie właściwości reologicznych osadów umożliwia dokładną charakterystykę ich pompowalności oraz zdolności podczas transportu hydraulicznego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zwiększenie granicy płynięcia, jak również konsystencji poprzez zastosowanie energii pola ultradźwiękowego. Wartości omawianych parametrów ulegały obniżenie podczas kolejnych dni prowadzenia procesy stabilizacji.
PL
Omówiono kilka praktycznych zagadnień dotyczących usztywnienia płatwi dachowych za pomocą blachy fałdowej. Wykazano, że rekomendowana w normach [5, 6] sztywność tarczowa blachy wielokrotnie przekracza sztywność potrzebną w praktyce do wyeliminowania zwichrzenia płatwi.
EN
Some practical issues concerning the stabilizing effect of roof purlins using corrugated sheeting have been discussed in the paper. It has been shown that the corrgated sheeting stiffness recommended in standards [5, 6] exceeds many times the stiffness needed in practice to eliminate of lateral purlin buckling.
PL
Ołów jest pierwiastkiem toksycznym, który często włącza się w łańcuch troficzny. Jest słabo podatny na migrację w głąb profilu glebowego, a jego obecność w wierzchnich warstwach gleb spowodowana jest czynnikami antropogenicznymi. Zeolity to krystaliczne, uwodnione glinokrzemiany zawierające w swojej budowie system komór oraz kanałów powiązanych ze sobą. To samo dotyczy bentonitów, które zawierają nie mniej niż 75% montmorillonitu. Obydwa minerały / sorbenty odznaczają się dużą pojemnością sorpcyjną, z przewagą dla bentonitów. Wprowadzenie do gleby tych sorbentów umożliwia skuteczne unieruchomienie zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich. Badania miały na celu ocenę właściwości stabilizacyjnych zeolitu oraz bentonitu na glebach zanieczyszczonych ołowiem. Sorbenty te zastosowano w różnych dawkach (0; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0%) do gleby zanieczyszczonej ołowiem, a następnie inkubowano całość przez cztery miesiące. Zmierzono odczyn (pH) gleby, przewodność elektrolityczną oraz całkowitą zawartość stałych substancji rozpuszczonych. Oznaczono formy całkowite, a także formy reaktywne (w 0,11 mola CH3COOH dm-3) ołowiu. Ocenę efektywności stabilizacyjnej Pb dokonano na podstawie zawartości frakcji reaktywnej ołowiu w poszczególnych obiektach z zeolitem jak i bentonitem. Stwierdzono, że dodatek zarówno zeolitu jak i bentonitu wpłynął na zmniejszenie stężeń aktywnych form ołowiu w glebach skażonych tym pierwiastkiem. Zatem oba sorbenty posiadają dobre właściwości stabilizacyjne i mogą być wykorzystywane do skutecznego unieruchamiania ołowiu w glebie zanieczyszczonej antropogenicznie.
EN
Lead is a toxic element, which is often incorporated into the trophic chain. It is resistant to migration into the soil profile and its presence in the upper layers of the soil is caused by anthropogenic factors. Zeolites are crystalline hydrated aluminosilicates containing a system of connected chambers and channels in their structure. The same properties apply to the bentonite which contains at least 75% montmorillonite. Both clay mineral / sorbents are characterised by high sorptive properties, which are greater in the case of the bentonite. Incorporation of these sorbents into the soil can effectively immobilize contaminants, especially heavy metals. The study evaluated the properties of zeolite and bentonite for stabilizing lead (Pb) in a contaminated soil. Sorbents were applied at different rates – 0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, and 3.0% – to the contaminated soil and incubated for four months. Soil reaction (pH) and the electrical conductivity (EC) were measured. The total content of Pb and the reactive forms (extracted by 0.11 mol CH3COOH dm-3) were determined in the examined soil samples. Evaluation of the stabilization efficiency of Pb was performed on the basis of the fractions of the reactive lead. It was found that the addition of both zeolite and bentonite decreased the concentrations of the active forms of lead in soils. Thus, the two sorbents are characterized by a good stability and can be used for efficiently immobilizing lead in the soil contaminated through anthropogenic activity.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.