Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odstęp izolacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents numerical analysis of voltages between LPS and nearby electrical equipment, and separation distances necessary to prevent dangerous sparking during direct lightning strikes. The analysis is focused on the role of induced and ground potential voltage components. The computation of voltages was carried out with specialized software that uses advanced numerical methods based on electromagnetic field theory approach. Based on the results sparking distances were calculated and compared with separation distances according to EN 62305-3.
PL
Artykuł przedstawia analizy numeryczne napięć pomiędzy LPS a pobliskim urządzeniem elektrycznym oraz odstępów izolacyjnych wymaganych w celu uniknięcia przeskoków podczas wyładowań piorunowych. Analizowano rolę dwu składowych napięcia: indukowanej i związanej z rozkładem potencjału w gruncie. Obliczenia napięć wykonano za pomocą oprogramowania wykorzystującego metody numeryczne oparte na teorii pola. Na bazie wyników wyznaczono odległości przeskoku i porównano je z odstępami izolacyjnymi zgodnie z EN 62305-3.
PL
Przedstawiono zasady ochrony odgromowej paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na płaskim dachu budynku z wykorzystaniem przewodów o izolacji wysokonapięciowej z ekranem półprzewodzącym jako zwodów. Taki układ gwarantuje istotne ograniczenie wartości prądu pioruna przepływającego przez elementy chronione oraz radykalne zmniejszenie przepięć indukowanych w układach wewnętrznych obiektu. Przewody izolowane umożliwiają łatwe uzyskanie bezpiecznych odstępów izolacyjnych w obiekcie chronionym.
EN
The paper discusses principles of the lightning protection of the photovoltaic panels installed on the flat roof of the building using the high voltage insulated cables with the semi-conductive screen as air terminals. This arrangement provides significant reduction of the part of lightning current flowing through the elements of the object and significant reduction of induced surge in the internal systems of the building. Insulated cables make it easy to obtain the secure separation distances in the protected object.
PL
W pracy zwrócono uwagę na problem ochrony instalacji fotowoltaicznych przed skutkami bezpośrednich i pośrednich wyładowań atmosferycznych (piorunami). Przytoczono stosowne normy, zgodnie z którymi należy wykonać instalację odgromową oraz, którym podlegają urządzenia stosowane w ochronie odgromowej. Opisano metody kątów ochronnych i toczącej się kuli w celu wyznaczenia stref ochronnych i wysokości zwodów pionowych. Wskazano sposób wyznaczania minimalnego odstępu izolacyjnego pomiędzy elementami instalacji PV i instalacji odgromowej oraz rodzaje stosowanych ograniczników przepięć. Wskazano różne sposoby ochrony w zależności od rodzaju instalacji.
EN
In this paper, the issue of protection of photovoltaic systems against direct and indirect effects of atmospheric discharges (the lightning). Were quoted the appropriate norms, according to which the lightning protection system should be performed, and which are subject to the devices used in lightning protection. Describes the methods of protective angles and rolling sphere in order to determine of protection zones and the height of vertical air terminals. Indicates the determination of the minimum insulation gap between the elements of the PV installation and the lightning protection system and the types of surge arresters. There specified different types of protection which depending on the type of installation.
4
Content available remote Izolowane przewody w ochronie odgromowej obiektów budowlanych
PL
Omówiono specyfikę ochrony odgromowej budynków z zastosowaniem przewodów izolowanych z ekranem półprzewodzącym i bez ekranu. Taki układ gwarantuje istotne ograniczenie wartości prądu pioruna przepływającego przez elementy obiektu oraz radykalne zmniejszenie przepięć indukowanych w układach wewnętrznych obiektu. Przewody izolowane umożliwiają łatwe uzyskanie bezpiecznych odstępów izolacyjnych w obiekcie chronionym.
EN
The paper discusses specifics of the lightning protection of the structures using the insulated cables provided with semi-conductive screen or without the screen. This arrangement provides significant reduction of the lightning current value flowing through the elements of the object and a drastic reduction of induced surge in the internal systems of the building. Insulated cables facilitate obtaining the secure separation distances in the protected object.
5
Content available remote Wyznaczanie odstępów izolacyjnych do celów ochrony odgromowej w budynkach
PL
Jednym z elementów ochrony odgromowej w budynku jest zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych pomiędzy urządzeniami i instalacjami niskonapięciowymi a przebiegającymi w ich pobliżu elementami urządzenia piorunochronnego. W artykule przedstawiono zasady wyznaczania oraz wyniki szacowania odstępu izolacyjnego według zaleceń normy PN-EN 62305-3 i obliczeń numerycznych odległości, przy której wystąpi przeskok napięciowy według kryterium stałej powierzchni. Analizy numeryczne prowadzono dla rożnych kształtów prądów piorunowych.
EN
Lightning protection in a building requires maintaining appropriate separation distances between low voltage equipment and installations and elements of Lightning Protection System running nearby. The paper presents methods and results of estimation of separation distance according to recommendations provided by standard PN-EN 62305-3 and numerical calculations of distance at which flashover might occur according to constant area criterion. The numerical analyses were performed for different lightning current waves.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analiz zagrożeń związanych z występowaniem przeskoków iskrowych oraz oceną odstępów izolacyjnych w obiektach budowlanych trafionych przez wyładowania piorunowe. Rozważane są obiekty z urządzeniami piorunochronnymi oraz instalacjami i urządzeniami elektrycznymi na dachach oraz zagrożenia przeskokami iskrowymi do tych instalacji i urządzeń. Analizy prowadzono w oparciu o wyniki obliczeń numerycznych, które konfrontowano z wynikami prostych oszacowań prowadzonych zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305-3.
EN
The paper presents the analyses of threats related to flashovers and estimation of separation distances in buildings struck by lightning. Few-storey buildings with electrical installations and equipment located on their roofs and flashovers to these installations and equipment are analyzed. The analyses are based on the results of numerical calculations, which are confronted with the results of approximate procedures provided in the standard PN-EN 62305-3.
EN
Threats of flashovers to electrical equipment located on roofs of buildings struck by lightning and application of different methods for estimation of separation distances for protection of this equipment are analyzed and compared. Large, few-storey buildings with different external LPS (Lightning Protection Systems) are taken into considerations. The analyses are based on the results of numerical calculations, confronted with the results of approximate procedures proposed in the European and international standards on lightning protection EN/IEC 62305-3.
PL
Analizowane są zagrożenia przeskokami iskrowymi do urządzeń i instalacji elektrycznych na dachach obiektów budowlanych trafionych przez wyładowania piorunowe oraz różne metody szacowania odstępów izolacyjnych w celu ochrony tych urządzeń. Analizy bazują na wynikach obliczeń numerycznych oraz zaleceniach europejskich i międzynarodowych normach ochrony odgromowej EN/IEC 62305-3.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań mających odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakich warunkach wewnętrzny wybuch mieszaniny metanu z powietrzem może być źródłem zwarcia. Badania zdolności zapoczątkowania zwarcia łukowego w osłonie ognioszczelnej pokazują, iż istnieją mniejsze niż te określone normą zakresy odstępów izolacyjnych, dla których jest możliwe zainicjowanie takiego zwarcia przez wybuch mieszaniny metanu z powietrzem. Ryzyko zwiększa obecność pyłu węglowego we wnętrzu osłony.
EN
The article presents the research findings which are to answer to the question, if and under what conditions the inner explosion of methane and air mixture may be source of an arc fault. The research of the capability to initiate an arc fault in a flameproof casing shows that exist the ranges of isolating distances smaller than these determined by the standard for which there is a possibility of initiating a such fault through explosion of methane and air mixture. The presence of coal dust inside casing increases a hazard of such event.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące projektowania i budowy nowych elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu powyżej 45 kV w oparciu o normę europejską PN-EN 50341. Dotyczą one takich zagadnień jak: oddziaływanie na linie elektroenergetyczne wiatru i oblodzenia, odstępy izolacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, prowadzenie linii na różnego rodzaju terenach, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, układy uziemiające, izolatory oraz osprzęt linii napowietrznych. Zarysowano też przewidywane kierunki rozwiązań przyszłościowych.
EN
The article presents requirements for the design and construction of new overhead lines with voltages exceeding 45 kV. These requirements are based on European standard PN-EN 50341, and concern to such problems, as: impact of the wind and icing on overhead lines, internal and external isolating gaps, realization overhead lines in different areas, permissible level of electromagnetic fields, grounding systems, phase and lightning conductors, insulators and accessories tor overhead lines. The article presents also forecast directions of new solutions in future.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.