Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 137

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smart city
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Po dniu w pracy lubimy odpocząć w wygodnym fotelu czy na sofie. Wiemy, że o dobrej jakości przestrzeni w domu świadczą m.in. komfortowe meble. Ta logika sprawdza się również w budowaniu inteligentnegi miasta (ang. smart city).
EN
Purpose: More than half of the world's population lives in urban areas. These areas cover only 2% of the earth's surface. 65% of global GDP is produced here, and more than 75% of global greenhouse gases are emitted from this area. This causes huge management problems and requires a transformation of urban life. The reconstruction of a city's functioning methods requires innovative solutions based on digital technologies and cooperation between all stakeholder groups. This article attempts to indicate the relationship and interaction between new urbanisation and the smart city concept and Industry 4.0 technologies. Design/methodology/approach: The article is theoretical and is based on a review of literature and examples in the implementation of 4.0 technology in a smart city. Findings: Interactions and integration of urbanisation processes and development of new technologies contribute to the change of the new smart city infrastructure. Modern information technologies help improve a city's functioning, not only for the better use of resources and improving transport systems, but also to improve energy efficiency and sustainable urban development. On the other hand, a smart city, accumulating social capital and attracting financial resources, has become the preferred place for the location of business. Therefore, this concept supports the new industrialisation. Originality/value: The survey provided an answer to the question related to the scope of use of Industry 4.0 by a smart city. It was pointed out that these tools are of key importance for urban development. They give city managers tips on strategic directions of development, suggesting that Industry 4.0 instruments should be prioritised.
3
Content available remote The selective treatment of municipal waste – a challenge for the architect
EN
Contemporary civilisation has an obsession for consuming more and more goods. This, combined with the packaging habbits of suppliers, results in the emergence of increasingly large amounts of waste in Poland. The collection, selection and utilisation of this waste are becoming more and more significant, expensive and logistically complicated problems. In Poland, municipal utilities enterprises are responsible for solving these problems. However, as the space occupied by the collection, storage and disposal of waste is becoming larger, architects and urban planners should also consider being involved in providing solutions. This article presents figures and legal regulations related to the subject of municipal waste management in Poland. They are correlated with the methods of selective waste collection in Polish housing estates. Scientific research that was performed in housing estates is also presented; this research was aimed at checking the quality of existing urban and architectural solutions for municipal waste collection points. The article moves on to present good practices – examples of beneficial solutions for selective waste collection in selected European countries, such as Sweden and Italy. In order to carry out preliminary analyses of how to solve the functional and aesthetic issues related to housing waste collection points as part of the didactic classes at the Faculty of Architecture, of SUT, research exercises were conducted on the subject of developing a concept for new containers in a housing estate. Based on the received work (65 drawings) elements can be noticed that students most often paid attention to. Based on the conducted research and analysis, conclusions were reached regarding the methods of aestheticisation of district selective waste collection points and fundamental problems related to their design.
EN
In the Mediterranean area, there are hundreds of ancient cities that have ceased to exist, and millions of valuable parts of buildings and sculptures remain hidden or abandoned. This resource requires special care and protection. There is probably a much larger part of this resource, as yet unexposed to view, remaining to be discovered. A number of historic buildings remain underground or underwater, and are not properly protected against damage or robbery. Protected areas, with limited access due to the potential occurrence of ancient monuments underground or underwater, should be designated. In order to assess the range of occurrence of such monuments from bygone cultures, it is necessary to carry out specialized field studies. The author indicates that smart digital technologies, such as digital maps of the area, satellite and aerial photographs and electromagnetic georadar surveys, could be used for such research.
PL
W rejonie Morza Śródziemnego istnieją setki starożytnych miast, które przestały istnieć, a miliony cennych części budynków i rzeźb pozostają ukryte lub opuszczone. Ten zasób wymaga specjalnej opieki i ochrony. Prawdopodobnie do odkrycia pozostaje jeszcze znacznie większa część tego zasobu, jeszcze nieodkryta. Wiele historycznych budynków pozostaje pod ziemią lub pod wodą i nie jest odpowiednio chronionych przed zniszczeniem lub rabunkiem. Należy wyznaczyć obszary chronione, do których dostęp jest ograniczony ze względu na potencjalne występowanie starożytnych zabytków pod ziemią lub pod wodą. Aby ocenić zasięg występowania takich zabytków z minionych kultur, konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań terenowych. Autor wskazuje, że do takich badań można by wykorzystać inteligentne technologie cyfrowe, takie jak cyfrowe mapy terenu, zdjęcia satelitarne i lotnicze oraz georadary elektromagnetyczne.
PL
Chyba nie ma drugiego takiego miasta na świecie: świetnie zorganizowane, czyste, bezpieczne, z największą liczbą smart rozwiązań. To także metropolia zaskakująca harmonijnym i wszechobecnie panującym połączeniem tradycji z nowymi technologiami. Tu naprawdę jest czym się inspirować!
PL
Setki miast na świecie chwali się zastosowaniem nowych technologii, które pomagają samorządom w sprawniejszym zarządzaniu obszarami publicznymi, wdrażaniu strategii środowiskowych, usprawnień komunikacyjnych czy rozwiązań energetycznych. Jednak prawdziwie smart mogą być tylko wtedy, gdy wprowadzane zmiany mają realny wpływ na życie i dobre samopoczucie mieszkańców. Tak dzieje się w Oslo.
PL
Nowy Jork to metropolia bolesnych kontrastów. Obok olbrzymich korków, walających się śmieci, pluskiew w metrze i bezdomnych znajdziemy tu najpotężniejsze budynki i światowe korporacje, słynne teatry i galerie sztuki. Czy można nazwać ją smart city?
PL
Pierwszy konkurs Smart Cities Challenge dla kanadyjskich miast rozstrzygnięto w 2019 r. Triumf święcił Montreal, otrzymując najwyższą dotację, bo 50 mln dolarów na realizację przedstawionego programu. Jako główne cele dalszego rozwoju inteligentnego miasta wskazano w nim poprawę mobilności i lepszy dostęp do zdrowej, lokalnej żywności. Uznano, że są to priorytetowe i uzupełniające się aspekty dla podniesienia jakości życia obywateli.
PL
Rozwiązania smart city będą się rozwijać. Dzięki gwałtownemu rozwojowi przetwarzania brzegowego i wykorzystaniu mobilnej transmisji danych, pojawia się wyższa gotowość technologiczna obywateli. Otwierają się też możliwości integracji funkcjonujących już rozwiązań dla lepszego wykorzystania dostępnych technologii. Wsparciem dla samorządów będą otwarte interfejsy programistyczne, pomagające łączyć urządzenia oraz kreować rozwiązania.
PL
Jet d’Eau – najwyższą w Europie fontannę tryskającą z Jeziora Genewskiego, rozpoznawalny symbol miasta, wyłączono 20 marca z powodu pandemii koronawirusa. 140-metrowy strumień wody utożsamiano również z siłą, ambicjami i energią Genewy, uważanej za jedno z najlepiej zarządzanych miast świata. Ale czy wszystko działa tu jak w luksusowych zegarkach, za ojczyznę których uchodzi to miasto?
PL
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mogą być wykorzystywane w miastach, rozwijają się niezwykle dynamicznie. Również na polu zarządzania, organizacji czy finansowania miasta mają do dyspozycji coraz więcej możliwości. Tylko czy polskie miasta skutecznie i w pełni wykorzystują rozwiązania, które generalnie możemy sklasyfikować jako smart?
EN
The article presents an analysis of the Sustainable Development Goals in the Arab region with particular emphasis on the example of the UAE. The initiatives of this country deserve an in-depth analysis due to their scale, innovative nature and huge ambitions to achieve the first position in the world in many areas of activity, including the achievement of the objectives of the UN 2030 program. The article analyzes projects and their implementation, including Vision 2021, the Green economy program, the National Innovation Strategy, the Energy 2050 Strategy, initiatives for tolerance and world peace, humanitarian aid, or activities related to the fight against climate change. In this context, the World Expo is shown, which will take place in Dubai from October 2020 to April 2021 and for which sustainable development is one of the main themes. This article, presenting all these visions and activities serving their implementation, also shows the context of the huge dynamics of the population development of the UAE, including Dubai, which just before the establishment of the state in 1971 had a population of 80,000 thousand to nearly 4 million today. The article shows the socio-political aspects of sustainable development and the impact of new technologies on sustainable development.
PL
Artykuł przedstawia analizę Celów Zrównoważonego Rozwoju w regionie arabskim ze szczególnym uwzględnieniem przykładu ZEA. Inicjatywy tego państwa zasługują na dogłębną analizę z uwagi na ich skalę, innowacyjny charakter oraz ogromne ambicje osiągnięcia pierwszej pozycji na świecie w wielu obszarach aktywności, w tym osiągania celów programu ONZ 2030. Artykuł analizuje projekty oraz ich realizacje, w tym m.in. Vision 2021, Program zielonej gospodarki, Narodową Strategię Innowacji, Strategię dotyczącą Energii 2050, inicjatywy na rzecz tolerancji i pokoju na świecie, pomocy humanitarnej, czy działaniom związanym z walką ze zmianami klimatycznymi. W tym też kontekście ukazana jest Światowa Wystawa Expo, która odbędzie w Dubaju od października 2020 do kwietnia 2021 i dla której zrównoważony rozwój jest jednym z przewodnim tematem. Niniejszy artykuł przedstawiając te wszystkie wizje i aktywności służące ich realizacji, ukazuje również kontekst ogromnej dynamiki rozwoju populacji ZEA, w tym Dubaju, który tuż przed powołaniem państwa w 1971 roku liczył 80,000 tysięcy mieszkańców do blisko 4 milionów obecnie. Artykuł ukazuje społeczno-polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju oraz wpływ nowych technologii na zrównoważony rozwój.
EN
The subject literature provides knowledge about various contemporary concepts of urban development, emphasizing a variety of goals and priorities of this process. Although sustainability should be a key objective of development policy, the methods of achieving it seem to be diverse. As a result, there are many theories describing development processes on a local scale, but there are no scientific attempts to summarise them or to comprehensively evaluate them. In the presented article such an attempt was initiated – the evolution of the concept of sustainable development in the context of transformation of the role of man in socio-economic and political processes from homo-oeconomicus to homo cooperativus was outlined and the assumptions of contemporary concepts of urban development (smart city, eco city and compact city) were identified and evaluated in terms of their cohesion and implementation of sustainable development principles. On this basis, a conceptual framework for an inclusive urban development model was defined, considering their key values in a synergic way.
PL
Literatura przedmiotu dostarcza wiedzy na temat coraz to nowszych koncepcji rozwoju miast, akcentujących różnorodne cele i priorytety tego procesu. Pomimo, iż kluczowym celem prowadzenia polityki rozwoju powinna być trwałość, postulowane metody jej osiągania wydają się być zróżnicowane. W efekcie równolegle funkcjonuje wiele teorii opisujących procesy rozwoju w skali lokalnej, przy czym brakuje naukowych prób ich podsumowania, czy kompleksowej oceny. W prezentowanym artykule podjęto taką próbę – zarysowano ewolucję koncepcji rozwoju zrównoważonego w kontekście transformacji roli człowieka w procesach społeczno-gospodarczych i politycznych od homo-oeconomicus do homo cooperativus oraz zidentyfikowano i poddano ocenie założenia współczesnych koncepcji rozwoju miast (smart city, eco city i compact city), pod kątem ich spójności i realizacji zasad rozwoju zrównoważonego. Na tej podstawie określone zostały ramy koncepcyjne dla modelu inkluzywnego rozwoju miast, uwzględniającego w sposób synergiczny ich kluczowe wartości.
EN
The conservation of rainwater and augmentation of groundwater reserve is necessary to meet the increased water demands. Precipitation occurring in the smart cities need to be understood for a better water management action plan. Therefore, monotonic precipitation trend analysis was performed for eight smart cities drawn from six monsoon homogeneous regions across India. The precipitation data were investigated for trends using the modified Mann–Kendall (MMK) test and Sen’s slope estimator at annual, seasonal and monthly scales. The trend analysis was carried out over 118 years (from 1901 to 2018) at 95% significance level. The Dehradun city (Northern Himalayan region) showed a significant increasing annual precipitation trend (Z = +3.22). Indore and Bhopal cities from West Central region showed significant increasing annual trend (Z = +2.01) and non-significant decreasing annual trend respectively. Although, Vadodara and Jaipur are lying in the same Northwest region, the trends are opposite in nature. Jaipur city showed a significant increasing annual pre-monsoon trend (Z = +2.44). The winter rainfall in the city of Vadodara is showing a significant decreasing trend (Z = –2.16). The pre-monsoon rainfall in Bhubaneswar (Central Northeast region) and monsoon precipitation in Trivandrum (Peninsular region) are showing significant increasing (Z = +2.56) and decreasing (Z = –2.71) trends, respectively. A non-significant decreasing trend was seen in Guwahati city (Northeast region). The eight smart cities selected for investigation are not truly representing the entire country. However, the study is clearly pointing towards the regional disparity existing in the coun-try. These findings will be helpful for water managers and policymakers in these regions for better water management.
EN
Creating a smart city is a long-term process related to planning a new urban structure, whereas knowledge of the history of the city’s and its area’s development is not without significance. The presented article shows how environmental factors that may have their sources in the past may impact the contemporary creation of a smart city. When planning the development of a smart city, it is impossible not to take into account the history of the city’s development in the past and the environment in which it was created. Changes in Kraków’s environment (the terrain, land forms, and water network) that have occurred over many years have undoubtedly a significant impact on the formation of a specific city profile – not only in terms of geography and climate (humidity, poor ventilation) but also in social, communication and cultural terms. These factors mean that the creation of smart-city in the case of Kraków will have to be slightly different than in the case of other cities with an environment that has been more stable over time. Apart from the lack of financial resources, the development of a smart city in Kraków is hampered by the lack of implemented solutions that would involve the local community in the co-management of the city. In addition, the Open Data concept, which allows public data to be opened and made available to residents in various digital formats, encouraging the creation of new services based thereon, still remains an untapped resource. Some cities, such as Wrocław, Poznań or Łódź have tried to make available some of the city’s data, albeit to a very small extent. Another problem is the lack of spatial planning and urban chaos. Reducing energy consumption and carbon dioxide emissions is also a substantial challenge facing the local authorities. A majority of large Polish cities, especially in winter, exceed the permissible air pollution standards, which automatically excludes them from the group of smart cities.
PL
Kreowanie miasta inteligentnego jest procesem długotrwałym, związanym z zaplanowaniem nowej struktury miejskiej, nie bez znaczenia pozostaje znajomość historii rozwoju miasta i jego terenu. Przedstawiony artykuł pokazuje jaki wpływ mogą odegrać czynniki środowiskowe, mające swoje źródło w przeszłości na obecne kreowanie miasta inteligentnego. Planując rozwój smart city, nie sposób nie mieć na uwadze historii rozwoju miasta w przeszłości oraz środowiska w którym ono powstało. Zmiany w środowisku Krakowa (rzeźby terenu i sieci wodnej) jakie nastąpiły w ciągu wielu lat niewątpliwie mają znaczący wpływ na ukształtowanie się określonego profilu miasta nie tylko pod względem geograficznym i klimatycznym (wilgoć, słabe przewietrzanie) ale także społecznym, komunikacyjnym i kulturowym. Czynniki te powodują iż tworzenie smart-city w przypadku Krakowa będzie musiało przebiegać nieco inaczej niż w przypadku innych miast, o bardziej stabilnym w czasie środowisku. Poza brakiem środków finansowych, na przeszkodzie rozwoju inteligentnego miasta w Krakowie stoi brak wdrożonych rozwiązań służących wykorzystaniu społeczności lokalnej do współrządzenia miastem. Ponadto koncepcja otwartych danych (Open Data), która pozwala na otwarcie danych publicznych i udostępnienie ich mieszkańcom w różnych formatach cyfrowych, zachęcając do tworzenia w oparciu o nie nowych usług, nadal jest niewykorzystywana. Niektóre miasta, takie, jak np. Wrocław, Poznań czy Łódź próbują udostępniać część danych miejskich, jednak w bardzo niewielkim zakresie. Kolejnym problemem jest brak planowania przestrzennego i chaos urbanistyczny. Dużym wyzwaniem dla władz lokalnych jest także ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla. Większość dużych polskich miast, zwłaszcza w okresie zimowym, przekracza dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza, co automatycznie wyklucza je z grona miast inteligentnych.
EN
The paper presents a concept of the vehicle/road infrastructure in vehicle-to-infrastructure (V2I) communication for tagging and informing vehicles about the surrounded environment. A frame analysis and the influence of the data packet size on Ultra-wideband (UWB) were investigated. The authors have determined the distance that could be traveled by a vehicle at the given speed in relation to the amount of data that has to be transmitted during the ranging procedure. The authors propose a data frame format (using the IEEE 802.15.4a protocol) for coding/encoding the information about the road infrastructure efficiently during the positioning procedure. It affects to minimum the time that is required to exchange messages during the ranging and communication process. The whole system is an efficient and reliable element that enhances/extends the existing components of advanced driver-assistance systems (ADAS), which will facilitate validation of the information obtained from devices such as lidar, radar or video. The impact of the transmitted payload to the distance traveled by car opens the door to future research on the possibility of implementing efficient vehicle-to-vehicle (V2V) communication for autonomous driving or and other smart city solutions.
EN
Single-family housing - the form of residential buildings expected by the society is often inconsistent with the theoretical optimum form of housing that is recommended in urban theories and ideas. Research indicates that most Poles want singlefamily housing, while its density is low in comparison with multi-family housing which provides a more compact city. The paper identifies the thesis to what degree it is possible to develop a compact city with single-family housing. The authors verify how parametric design may be useful in urban design and spatial planning. The purpose of the article is to discuss the possibility to generate single-family housing estates’ projects using the parametric tool of the Grasshopper program. The authors demonstrate how parameter tool-supported designing may be useful for better effectiveness of using space. The research used a script by Dawid Kątny, developed for the purposes of his diploma thesis, in which he attempted parametric variants and optimization. The paper describes the issue of “density vs quality of life” in quantitative terms. Quantitative density variants can be used in analysis for future smart and intelligent cities’ development.
EN
The aim of the article is to present selected assumptions related to the concept of a smart city in the context of its role and impact on the residents. Satisfaction of the residents resulting from the improvements in their quality of life is a basic measure evaluating the activity of local authorities. Their positive attitude to the innovations is an important factor in the socio-economic changes taking place in the city. Rzeszów was chosen as an example for empirical verification. This city is a model example of implementing innovative solutions within the city. The selected areas for implementing innovative solutions in Rzeszów and the opinions of the residents on the development of a smart city are presented against the background of theoretical assumptions concerning the concept of a smart city. Under the promotional slogan “Rzeszów - Capital of Innovation”, intense activities occurred in the field of implementing smart solutions, which were appreciated both in the external environment and among the internal stakeholders, especially the residents. The residents' opinions on the innovative solutions implemented in Rzeszów are demonstrated on the basis of the results of surveys carried out in 2018 with a sample size of n = 300. The study showed that the residents have a definitely positive attitude towards implementing innovative solutions in the city. The study also indicated that there is a statistical relationship between education and the assessment of the city's activity in this area. It was observed that the higher the level of education, the more positive the attitude to the implemented innovations.
EN
The article delivers the results of systematic literature review of research on smart and sustainable cities. An overview of definitions, dimensions and components of smart city, sustainable city and smart sustainable city was presented. In addition, the identification of existing methods and indicators used for rating smart cities and sustainable cities was performed. Based on analysis of complexity and thoroughness of the identified assessment frameworks, methodologies that can be used for comprehensive evaluation of the smart sustainable city were determined. Finally, the identified research gaps and issues with potential future contribution within analyzed scientific area were indicated.
EN
The main aim of the article is to identify budgetary sources of risk in managing a smart city. This task is carried out on the basis of budgetary data concerning local government units in Poland. The conducted research and considerations are limited to cities with poviat (district) rights, assuming that these are the units with the greatest potential in terms of being “smart”. In the course of research, the budgetary risk is divided into two categories: (1) operational, relating to the level of total expenditures and revenues and the current budget balance, and (2) strategic, relating to the economic situation, budget inflows from income tax on natural and legal persons and indebtedness of the analyzed units. In addition, budgetary risk is considered in two regional and local research perspectives, using classic risk assessment measures, such as the coefficient of variation, standard deviation and range. The analysis and assessment shows that, among the operational sources of risk threatening the development of smart cities, the most serious is the large revenue disparity in individual voivodeships and cities with poviat rights and a high level of budget deficit in more than a dozen or so analyzed units. In the case of strategic sources, the most important threat is the above-average level of indebtedness of a significant part of cities with poviat rights, which constitutes a significant financial burden in subsequent periods, hindering the creation and development of smart cities in Poland.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.