Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajność maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Machine failures in each production system cause an increase in costs and delays in order execution. Therefore, companies decide to introduce solutions that detect and immediately remove worrying symptoms before more serious consequences occur. Unfortunately, not all failures can be avoided – in such cases, the most important thing is the quick reaction of machine operators, maintenance and production managers. This paper identifies reliability indicators and presents the steps and effects of implementing selected KPIs (Key Performance Indicators), which aim at the production process. For the machines in which a failure occurred in the surveyed period, technical availability, Mean Times Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness, and the downtime coefficient were calculated.
PL
W artykule poruszono zagadnienie zużycia paliwa w kontekście wydajności maszyny, a także kwestie analizy czasu pracy według kryterium sprawności technicznej i lokalizacji maszyn. Szczegółowo omówiono również problematykę przeliczania motogodzin na godziny.
EN
The article discusses the issue of fuel consumption in the context of machine performance. The issues of work time analysis were discussed according to the criterion of technical efficiency and machine location. The problem of converting motohours to hours was also discussed in detail.
RU
Эффективность как общее описание владения какой–либо системой с когнитивной точки зрения определяется как способ достижения цели с объективно выраженной степенью, включающей затраты на энергетические, технические и временные ресурсы. В данном материале используется метод тестирования эффективности системы путем анализа целевой структуры, являющейся результатом определения и участия воздействия оценить основную цель во всей структуре всех элементов системы.
EN
Efficiency as a general description of the ownership of any system from the cognitive point of view is defined as the way of reaching a goal with an objectively expressed degree including expenditures for energy, technical and time resources. A given material uses the method of testing the effectiveness of the system by analyzing the target structure resulting from the determination and participation of the impact to assess the main goal in the entire structure of all elements of the system.
PL
W przeszłości przy konstruowaniu maszyn kładziono przede wszystkim nacisk na ich wytrzymałość. Ich wymiary często były za duże, choć z drugiej strony taki sposób projektowania istotnie wydłużał okres eksploatacji. Nie dziwi zatem fakt, że w produkcji nadal powszechnie wykorzystuje się wieloletnie maszyny, które pomimo swojego wieku skutecznie pełnią swoje funkcje. Przy modernizowaniu tego typu maszyn z uwzględnieniem aktualnego stanu rozwoju technologii, często korzystne ekonomicznie jest wdrożenie najnowszej generacji rozwiązań automatyzacji. Tak też było w przypadku austriackiej Grupy Umdasch, która pod koniec ubiegłego roku dokonała fundamentalnej modernizacji prasy mimośrodowej.
5
Content available remote Smarowanie a ekonomia. Czy zawsze cena czyni cuda?
PL
Celami działania służb utrzymania ruchu są płynność produkcji, lepsza wydajność maszyn, a w konsekwencji - wiarygodność firmy jako dostawcy, niezależnie od produkowanych dóbr. Przerwy w produkcji, szczególnie te nieplanowane, spowodowane awariami, negatywnie wpływają na obroty. Oczywiste jest, że aby zwiększyć zysk, lepiej jest zwiększać sprzedaż i udział w rynku, niż bez przerwy ciąć koszty. Skupienie na obrotach jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy zaplecze produkcyjne jest „bezpieczne" i nie odmawia posłuszeństwa właśnie w momencie podpisania kontraktu z nowym odbiorcą.
PL
Wydajność maszyn podstawowych ma szczególne znaczenie w zagadnieniach doboru wielkości lub liczby maszyn w układzie, a także optymalizacji parametrów technologicznych. Jak zatem obliczyć wydajność techniczną maszyn podstawowych układów przeróbki skał, która jest kluczowa we właściwej ocenie efektywności produkcji?
7
Content available remote Eksploatacja i diagnostyka silników w przemyśle
PL
Silniki elektryczne w przemyśle pracują w coraz bardziej złożonych zespołach napędowych. Towarzyszy im coraz intensywniejsza eksploatacja, często 24 godziny na dobę, w siedmiodniowym tygodniu pracy. Również służbom świadczącym usługę utrzymania ruchu stawia się zatem coraz bardziej wygórowane wymagania odnośnie wzrostu wydajności maszyn.
8
Content available remote Lekarstwo na konkurencję czy zbędna inwestycja?
PL
Automatyzacja wydaje się jednym z elementów niezbędnych, by przetrwać w dzisiejszej rzeczywistości. Jak się na nią przygotować, kiedy i jak skutecznie ją wdrażać oraz jak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to lekarstwo przed konkurencją z Dalekiego Wschodu, czy zbędna inwestycja?
9
Content available remote Eksploatacja maszyn według stanu rzeczywistego - wibrodiagnostyka
PL
Kontrola stanu maszyn pracujących w liniach technologicznych jest obecnie istotnym elementem związanym z podniesieniem ich wydajności i dyspozycyjności. Do tego celu służą m.in. zintegrowane systemy monitorowania i diagnostyki maszyn wraz z oprogramowaniem wspomagającym prognozowanie stanu maszyn. Zastosowanie tych systemów pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zwiększenie dyspozycyjności i ograniczenie kosztów utrzymania ruchu.
PL
Zestaw maszynowy jest połączeniem źródła energii z maszyną roboczą lub narzędziem służącym do przeprowadzania konkretnej czynności roboczej. Dla działalności rolniczej należy jednak bazę pod uwagę nie tylko zestaw roboczy odpowiedni do wykonania czynności roboczej w określonym czasie, lecz również jej wykonanie przy jak najniższych kosztach. Celem niniejszego opracowania jest porównanie dwóch zestawów maszynowych przy pracach ornych wraz z wyliczeniem kosztów eksploatacyjnych w koronach na hektar w zależności od wysokości nakładów wstępnych (cena zakupu) i osiąganej rocznej wydajności (w hektarach). Opracowany algorytm stanowi materiał łączenia wiedzy technicznej i ekonomicznej w działalności projektowej w warunkach rzeczywistych.
EN
Machine set combines power source with working machine or tool used to carry out specific working operation. However, in case of agricultural activity it is necessary to take into account not only working set proper to execute particular working operation within specific time limit, but also execution of that operation at lowest possible costs. The purpose of this study is to compare two machine sets employed for ploughing work, including operating cost calculation in crowns per hectare, depending on the initial capital expenditure (purchase cost) and obtained annual output (in hectares). Developed algorithm constitutes material combining technological and economical knowledge for design purposes in real conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.