Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric power engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia podstawy prawne certyfikacji, różnice między certyfikacją a akredytacją oraz doświadczenie Instytutu Energetyki w certyfikacji wyrobów. Omówiono cele certyfikacji przedstawiając korzyści z niej wynikające.
EN
The article presents the formal basis for certification, the differences between certification and accreditation, and experience of Instytut Energetyki in product certification. The objectives of certification were discussed, presenting the benefits of it.
PL
W artykule omówiono wydane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej rozporządzenie nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. o materiałach budowlanych, w skrócie CPR (Construction Products Regulation), w zakresie dotyczącym kabli i przewodów elektrycznych. Przedstawiono konsekwencje wprowadzenia rozporządzenia CPR dla producentów i projektantów. Zwrócono uwagę na opóźnienia uregulowań i prawnych dotyczących doboru przewodów CPR w instalacjach obiektowych, mimo że termin wprowadzenia obowiązywania rozporządzenia minął w dniu 1 lipca 2017 r.
EN
The article discusses the Regulation No. 305/2011 of 9th March of 2011 on construction materials issued by the European Parliament and the Council of the European Union, abbreviated as CPR (Construction Products Regulation), in the scope of cables and electric wires. The consequences of the introduction of the CPR Regulation for producers and designers are presented. Attention was drawn to delays in the legal regulations regarding the selection of CPR wires in buildings installations, even though the date of the Regulation's implementation was expired on 1th July 2017.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, ze szczególnym uwzględnieniem elektroenergetyki.
EN
The paper presents selected problems connected with cybersafety of critical infrastructure, especially electric power one.
PL
Przedstawiono aktualny kierunek rozwoju programów badawczo-inwestycyjnych Smart Grid, prealizowanych przez RW E Stoen Operator Sp. z o.o. na terenie m. st. Warszawy.
EN
The paper presents present trend of development of research-investment programs Smart Grid, Smart Grid, carried out by RW E Stoen Operator Ltd. in Warsaw.
PL
Referat przedstawia propozycję aktualizacji "klasycznego" modelu rocznej zmienności obciążeń wg szkoły Kopeckiego-Dobrzańskiej. Uzupełnienie dotyczy obserwowanego od kilku lat i cechującego się wysoką istotnością względnego zwiększenia obciążeń w miesiącach letnich.
EN
The paper presents a proposal updates "classical" model of the annual variation of loads for school Kopecki-Dobrzańska. Addendum applies to that observed for several years and characterized by the high significance of the relative increase in loads during the summer months.
EN
Fast-valving assists in maintaining system stability following a severe transmission system fault by reducing the turbine mechanical power. Fast-valving consists in rapid closing and opening of steam valves in an adequate manner to reduce the generator accelerating power following the recognition of a severe fault. FV can be an effective and economical method of meeting the performance requirements of a power system in the presence of an increase in wind and solar generation in the power system, newly connected large thermal units and delaying of building new transmission lines. The principle of fast-valving and advantages of applying this technique in large steam turbine units was presented in the paper. Effectiveness of fast-valving in enhancing the stability of the Polish Power Grid was analyzed. The feasibility study of fast-valving application in the 560 MW unit in Kozienice Power Station (EW SA) was discussed.
PL
Autorzy przedstawili w artykule zasady działania szybkiego zaworowania (ang. fast-valving) i korzyści stosowania tej techniki we współczesnych systemach elektroenergetycznych. Omówione zostały modelowe badania skuteczności FV w warunkach KSE oraz analiza możliwości wprowadzenia FV na bloku 560 MW elektrowni Kozienice, wykonane w ramach I etapu pracy IASE Wrocław i Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, której przedmiotem jest analiza możliwości zastosowania FV w pracujących w KSE i planowanych do przyłączenia dużych blokach konwencjonalnych.
PL
W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej zazwyczaj decydent ma do czynienia z problemem wyboru najlepszego wariantu (wariantu strategii w sensie zadania inwestycji rzeczowej jak i wyboru technologii). Jest to szczególna klasa problemów wyboru, dla której ocena jest znacznie utrudniona. Złożoność zagadnień wynika z jednej strony z różnorodnych ograniczeń technicznych, ekonomicznych i ekologicznych, a z drugiej strony - z wielu kryteriów o charakterze jakościowym, które można jedynie porządkować. Złożoność problemu decyzyjnego polega jednakże na tym, że poszczególne projekty inwestycyjne mogą być oceniane z różnych punktów widzenia za pomocą zarówno kryteriów ilościowych, jak i jakościowych. W takich przypadkach przydatna może być hierarchiczna analiza problemowa.
EN
When making an investment decision it is usually the decision maker who encounters the problem of choosing the best option (strategy option in terms of physical tasks of an investment) and selecting the technology. This is a particular category of selection problems for which the assessment is considerably hindered. Complexity of the issues results, on the one hand, from the variety of technical, economic and environmental constraints - on the other hand, from many quality criteria which can only be arranged in the right way. The complexity of a decision problem, however, consists in the fact that individual investment projects can be assessed from different points of view with the help of both quantitative and qualitative criteria. In such cases the analytic hierarchy process can be very helpful.
PL
Badania termowizyjne można wykorzystywać nie tylko w budownictwie w celu usta lenia strat ciepła. Można z nich także korzystać w elektroenergetyce. Ten rodzaj badania umożliwia ocenę stanu instalacji i urządzeń elektrycznych. Technologia termowizyjna daje szansę zdiagnozowania zagrożeń powstających w instalacji i urządzeniach elektrycznych. Można ją uznać za swojego rodzaju system wczesnego ostrzegania stanowiący ochronę przed stratami spowodowanymi pożarem, którego przyczyną były wady instalacji lub urządzeń elektrycznych. Wykonując zdjęcia termowizyjne instalacji lub urządzenia elektrycznego i analizując rozkład temperatur ujawniony na tych zdjęciach można ustalić miejsce potencjalnej awarii i zarzewia pożaru, co pozwala na podjęcie właściwych działań zapobiegających katastrofie. Należy pamiętać, iż 80% z ogólnej liczby pożarów wynikających z używania energii elektrycznej są to pożary spowodowane wadliwą instalacją lub urządzeniami elektrycznymi.
EN
Thermovision inspection can be used not only in construction in order to estimate heat losses. It can be also used in electrical power engineering. This kind of inspection enables an estimation of condition of power system or electrical equipment. Therrmovision technology gives an opportunity to diagnose dangers arising in power system or electrical equipment. It can be recognized as sort of early warning system created protection against losses caused by fire caused by defects of power system or electrical equipment. To make thermovision photos of power system or electrical equipment and to analyse distribution of temperature presented on these photos it is possible to find potential failures which can be mainspring of blaze. This gives a chance of taking preparations to prevent disaster. One should remember, that 80% of general number of fires as a result of using electric energy there are fires caused by defected power system or electrical equipment.
PL
Referat dotyczy problematyki prognozowania zapotrzebowania na miesięczne moce szczytowe dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) przy warunkach ograniczających określonych długoterminowymi scenariuszami zapotrzebowania na roczną energię i roczne maksymalne zapotrzebowanie na moc. Kolejno opisano podstawy modelu matematycznego, sposób jego adaptacji, wskazano i rozważono problemy dotyczące obciążeń w miesiącach letnich, oraz opisano i zilustrowano wyniki eksperymentu obliczeniowego.
EN
The paper concerns the issue of forecasting of demand for peak monthly power in the domestic power engineering system at limiting conditions, which are determined with long-time scenarios concerning demand for annual energy and annual maximum power demand. In subsequent paragraphs the foundations of the mathematical model and methods of its adaptation are described. The problems concerning loads in summer months are pointed out and considered in greater details, as well as the results of calculation experiment are described and illustrated.
PL
Referat przedstawia opis obszernej analizy korelacyjnej wykonanej w celu określenia potencjału użyteczności wykorzystania danych meteorologicznych do celów prognozowania zmienności obciążeń. Poza uwzględnieniem różnych postaci i różnych opóźnień czasowych między zmiennymi, została podjęta próba identyfikacji zróżnicowania oddziaływania terytorialnego czynników meteorologicznych na obciążenia elektroenergetyczne.
EN
The paper presents the description of the comprehensive correlation analysis performed to determine the potential usefulness of the use of meteorological data for the purposes of forecasting load variation. Apart from taking into account the different forms and different time delays between variables, an attempt to identify the impact of territorial differentiation of climatic factors on the load power was made.
11
Content available remote Prognozowanie miesięcznego zużycia energii elektrycznej małych odbiorców
PL
Artykuł opisuje propozycję rozwiązania modelu prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną małych podmiotów, opartego o technikę sztucznych sieci neuronowych. Zamieszczono opis metodologii i wyniki przeprowadzonych testów.
EN
The paper describes the proposal of the solutions of the monthly energy demand forecasting model for small objects based on the artificial neural networks. The paper contains description of the proposed methodology and presents the results obtained from experimental tests.
PL
W referacie opisano problematykę sporządzania prognoz zapotrzebowania na moc szczytową lata dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w kontekście generowania ich dla długoterminowych scenariuszy zapotrzebowania na roczną energię i roczne maksymalne zapotrzebowanie na moc. Koncepcję opisano i zilustrowano.
EN
The paper describes the issue of modelling and forecasting the process of electric power peak summer demand. The conception is presented as suitable for perform long term load forecasts for domestic electric power system in case of having various scenarios of annual energy and peak load demand. The proposed methodology is described and illustrated.
13
Content available remote Przestrzenne prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną
PL
W referacie opisano propozycję ujęcia zagadnienia modelowania rozkładu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla dużych regionów kraju jako narzędzia składowego w zadaniach długoterminowego i krokowego prognozowania rozkładu obciążeń węzłów zasilających. Do modelowania użyto zasad logiki rozmytej. Koncepcja została opisana i zilustrowana.
EN
The issue of modelling the spatial distribution of electric power and energy demands in large regions of the country is the subject of the present paper. The conception is presented as suitable for perform long term or step-by-step load forecasts for supply nodes. The modelling relies on fuzzy logic. The proposed methodology is described and illustrated.
14
Content available remote Problemy związane z prognozowaniem zużycia energii elektrycznej w Polsce
PL
Mówiąc o prognozowaniu zużycia energii elektrycznej można rozważać ten problem w różnych kategoriach. W podziale czasowym będą to najczęściej prognozy krótko, średnio i długookresowe. Chociaż podkreślić należy wyraźnie względność tego podziału. Horyzont roczny dla potrzeb Giełdy będzie prognozą długoterminową, dla innego odbiorcy - krótkookresową. Można wyróżnić prognozy w podziale strukturalnym, napięciowym, taryfowym, terytorialnym czy też w węzłach sieci na różnych poziomach napięć [2],[6]. Każdy z tych podziałów ma swoją specyfikę, wymaga różnych modeli, różnych danych wejściowych, różnić może się oceną dokładności prognoz, odmienne na ogół są też cele prognoz krótkoterminowych i długoterminowych. Znajomość prognoz długoterminowych jest niezbędna głównie dla celów racjonalnego prowadzenia eksploatacji systemu elektroenergetycznego, a także do planowania jego rozwoju. W artykule skoncentrowano się na jeszcze jednym, ważnym aspekcie modelowania w ogóle, a w szczególności energii elektrycznej. Chodzi tu o podjęcie decyzji: modelować z wykorzystaniem jedynie procesu, czyli szeregu czasowego, czy tez budować model przyczynowo - skutkowy.
EN
Talking about forecasting of electric energy consumption we shall consider the issue in different categories. In terms of forecasting period, the short-term, medium-term and long-term forecasts can be distinguished. The forecasts may be classified in the terms of structure, voltage, tariff, area or in the nodes of the network for different voltage levels [2,6]. Each of these specifications has its own peculiarities, requires different models, different input data, the accuracy assessment may be different as well as the aims of the short-term and long-term forecasts. The knowledge of long-term forecasts is necessary for reasonable use of resources in the electric power engineering system as well as for planning of its development. In the paper the attention was focused on another important aspect of modeling, in particular modeling of electric energy consumption. The decision to be taken is: to model using the process data only, i.e. time series, or to develop an econometric model.
PL
Opracowanie omawia wybrane zagadnienia mające wpływ na określenie kierunku planowanych działań inwestycyjnych związanych z wieloletnią eksploatacją systemu automatyki. Oprócz kwestii czysto technicznych, takich jak: kryteria oceny stopnia zużycia systemu, czy też sprzętowo-programowych ograniczeń istniejących systemów SCADA, poruszono również sprawy związane z ryzykiem inwestycyjnym, jakie wnosi postęp technologiczny. Przeanalizowano wpływ rozwoju technologii komunikacyjnych na kierunki migracji koncepcji budowania i utrzymywania w ruchu systemów stosowanych w elektroenergetyce.
EN
In the article selected topics influencing on planned investments activities related to long-term usage of systems in Substation Automation are presented. Not only technical aspects like: estimation of system ageing, software and hardware limitations of existing SCADA, but also financial risk of investment, caused by technological progress has been discussed. It has been described how rapid development of technology in telecommunication changed the basic concept of system architecture and general attitude to migration and maintenance of systems used in Substation Automation.
16
Content available remote Prognozy krótkoterminowe obciążeń małych odbiorców energii elektrycznej
PL
Artykuł opisuje propozycję rozwiązania modelu prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną małych podmiotów, opartego o technikę sztucznych sieci neuronowych. Zamieszczono opis metodologii i wyniki przeprowadzonych testów.
EN
The paper describes the proposal of the solutions of the monthly energy demand forecasting model for small objects based on the artificial neural networks. The paper contains description of the proposed methodology and presents the results obtained from experimental tests.
17
PL
Artykuł opisuje jeden z elementów teorii chaosu zdeterminowanego jako narzędzie predykcji. Został skonstruowany jeden model prognostyczny. Model ten używa wymiaru Hausdorffa do przewidywania przypadkowych linearnych procesów jednej zmiennej lub przypadkowych funkcji cyklicznych. Algorytm został zweryfikowany do prognozowania cen na Towarowej Giełdzie Energii.
EN
The paper presents one of the elements of the deterministic chaos theory as a tool of prediction. The prediction model has been formulated. The model applies the Hausdorff dimension to prediction of random linear processes of one variable or random periodic functions. The algorithm was verified to the prediction of electricity prices on the Polish Power Exchange.
18
Content available remote Rozmyty model prognozowania cen energii na Towarowej Giełdzie Energii
PL
Artykuł przedstawia próbę zastosowanie reguł i zasad modelowania rozmytego do prognoz cen energii na Towarowej Giełdzie Energii. Główną zaletą modeli rozmytych względem konwencjonalnych modeli matematycznych jest możliwość ich opracowania na bazie znacznie mniejszej informacji o systemie. Informacja ta może mieć charakter nieprecyzyjny, rozmyty. W artykule zaproponowano implementację jednego z klasycznych modeli rozmytych - Takagi-Sugeno. Modyfikacja tego modelu polega na zastosowaniu wymiaru fraktalnego z teorii chaosu zdeterminowanego we wnioskowaniu rozmytym zamiast znanych analitycznie postaci funkcji. Model zweryfikowano na przykładach prognoz cen energii na Towarowej Giełdzie Energii.
EN
The paper presents an attempt at applying the rules and principles of fuzzy modelling to prices forecasting on the Polish Power Exchange. The main advantage of fuzzy models, as compared to conventional mathematical models, is that they can be developed on then basis of significantly smaller amount of information on the system and that the information can be incomplete and/or imprecise. In the paper one of the classical fuzzy models has been implemented, namely the Takagi-Sugeno model, which has been modified by applying a fractal dimension derived from the theory of deterministic chaos, instead of a known function in an analytical form. The model was verified on the several examples ofthe forecast electricity prices on the Polish Power Exchange.
PL
Przedstawiono wybrane, problemowe elementy krótkoterminowego prognozowania obciążeń. Opisano wyniki analizy stosowania wzorców w powiązaniu z oczekiwaną dokładnością prognozy. Analizę przeprowadzono dla różnych klas systemów i technik otrzymywania wzorców.
EN
The selected problematical elements of the short term load forecasting have been presented. The results of the analyze of using standard load profiles with connection to demanded accuracy have been described. The analyze has been performed for various class of systems and various classifications techniques.
20
Content available remote Model harmonicznych w prognozowaniu giełdowych cen energii elektrycznej
PL
W artykule opisano próbę zastosowania modeli krzywych harmonicznych do prognozowania cen na giełdzie energii elektrycznej z dobowym wyprzedzeniem. Opisano użytą metodologię, zastosowane algorytmy i uzyskane rezultaty prognoz.
EN
The paper presents an attempt of some application of the models of harmonic curves in forecasting of prices of electridty for the next day. The applied methodology and prediction algorithms are described and received results are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.