Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy dissipation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Surface tension of friction wear product material is linked with unit mechanical work of newly-formed surfaces of solids. A definition of surface energy also addresses the thermal effect, which is indirectly connected with wear. Physical differences between the development of liquids and solids surfaces are discussed. Both of the quantities defined are described in analytical terms and their value is determined for a selected example of experimental testing. The discussion is based on the first law of thermodynamics using the concept of specific enthalpy of wear products. Boundaries of an area in space where mechanical energy is dissipated and dimensions of a wear particle being formed are taken into account. Mechanical and thermal parts of the energy balance are differentiated.
PL
Napięcie powierzchniowe materiału produktów zużycia tarciowego zostało powiązane z jednostkową pracą mechaniczną nowo utworzonej powierzchni ciał stałych. W definicji energii powierzchniowej uwzględniono również efekt cieplny, który jest pośrednio związany ze zużyciem. Podkreślono różnice o charakterze fizycznym między rozwojem powierzchni cieczy i ciał stałych. Obie zdefiniowane wielkości zostały opisane analitycznie, a ich wartości określono dla wybranego przykładu badań eksperymentalnych. Rozważania oparto na pierwszej zasadzie termodynamiki, w której wykorzystano koncepcję entalpii właściwej produktów zużycia. Uwzględniono granice obszaru przestrzennego, w którym energia mechaniczna jest rozpraszana, oraz wymiary powstałej cząstki zużycia. W bilansie energetycznym rozdzielono część mechaniczną i termiczną.
2
Content available Irreversibility of Friction and Wear Processes
EN
Ways of energy dissipation by friction are analysed from a thermodynamic perspective. The non-equilibrium and irreversibility of processes in tribological systems are found to be sufficient conditions for Energy dissipation. M. Planck’s currently prevailing opinion that mechanical work can be converted into heat without limitations, e.g., by means of heat, is demonstrated not to apply to the friction of solids subject to wear. Ranges of work conversion into friction heat are determined. The generation of tribological wear particles is dependent on work of mechanical dissipation and its components – surface and volume work. A friction pair or its fragments, where energy is directly dissipated, are treated as open thermodynamic systems. The processes in place are described with the first law of thermodynamics equation. The effect of friction heat and the work of mechanical dissipation on variations of internal energy, enthalpy, and energy transferred to the environment as heat are defined. These dependences should be addressed when planning and interpreting tribological tests.
PL
W artykule zanalizowano sposoby rozpraszania energii przez tarcie z punktu widzenia termodynamiki. Stwierdzono, że nierównowaga i nieodwracalność procesów zachodzących w układach tribologicznych jest warunkiem wystarczającym do wystąpienia rozpraszania energii. Wykazano, że obwiązująca współcześnie opinia M. Plancka, że pracę mechaniczną można zamienić na ciepło bez ograniczeń, np. przez tarcie, nie dotyczy przypadków tarcia ciał stałych podlegających zużywaniu. Ustalono zakresy zamiany pracy na ciepło tarcia. Powstawanie cząstek zużycia tribologicznego uzależniono od pracy dyssypacji mechanicznej i jej elementów składowych – pracy powierzchniowej i objętościowej. Para cierna lub jej fragment, w którym rozpraszanie energii następuje bezpośrednio, potraktowano jako otwarty system termodynamiczny. Zachodzące procesy opisane zostały równaniem pierwszej zasady termodynamiki. Określono wpływ ciepła tarcia i pracy mechanicznej dyssypacji na zmiany energii wewnętrznej, entalpii i energii przekazywanej do otoczenia na sposób ciepła. Te zależności należy wziąć pod uwagę przy planowaniu testów tribologicznych i ich interpretowaniu.
EN
This article presents a mathematical model of a planar system for the multipoint, oblique, and eccentric impact of rough bodies. The created model served for numerical investigations of the system’s behaviour. To analyse the influence of various parameters, three simplified cases were defined. Each of these cases focused on different aspects of the simulation. The first case was used to determine how many contacting bodies undergo impact at a given time point. This result was then compared with the experimental observations, which gave good agreement. The second case investigated the influence of the body configuration and the coefficient of friction (COF) on the sliding process during impact. Depending on the parameter values, the sliding process was divided into three main areas: slip-reversal slip, stick-slip, and continuous slip with increasing sliding velocity. The third case focused on the energy dissipation expressed by the coefficient of restitution (COR) and the angle of incidence of the initiating impact; this case showed possible improvement areas of the used impact force model.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny płaskiego zderzenia wielopunktowego. Konfiguracja zderzających się ciał pozwalała na wystąpienie zarówno zderzenia mimośrodowego jak i ukośnego oraz uwzględniała tarcie. Opracowany model posłużył następnie badaniom symulacyjnym. W celu przeanalizowania wpływu różnych parametrów na zachowanie systemu zdefiniowano trzy uproszczone przypadki. W pierwszym badano, jaka ilość ciał bierze jednocześnie udział w zderzeniu. Przeprowadzone porównanie otrzymanych wyników z obserwacjami eksperymentu pokazało dobrą zgodność. W drugim przypadku badano wpływ konfiguracji zderzających się ciał oraz współczynnika tarcia na przebieg procesu poślizgu w trakcie zderzenia. W zależności od wartości parametrów możliwe są trzy główne scenariusze: poślizg–zmiana kierunku poślizgu, poślizg–zatrzymanie poślizgu, ciągły poślizg ze wzrastającą prędkością poślizgu. Trzeci przypadek skupiał się na dyssypacji energii wyrażonej poprzez współczynnik restytucji oraz kierunku uderzenia inicjującego; przypadek ten pokazał obszary, w których wykorzystany model siły zderzenia wymaga dopracowania.
EN
When designing dam spillway structures, the most significant consideration is the energy dissipation arrangements. Different varieties of baffle blocks and stilling basins have been used in this context. However, the hydraulic jump form of stilling basin is considered to be the most suitable. The main objective of this research was to introduce four different baffle block shapes (models arranged from A to D, installed at slopes 0.00, 0.04, 0.06 and 0.08 in the stilling basins). To illustrate the consequences for the qualities of pressure-driven bounce, each model was attempted in the bowl. The trials applied Froude numbers between 6.5 and 9.2. The puzzle square model D provided the best outcomes compared to the models A, B, C and smooth. Model D with different models at inclines 0.00, 0.04, 0.06 and 0.08 was used to consider the impacts of perplex hinders on water driven-bounce when bed slants were changed. When the model D baffle used instead of a smooth bed at 0.08 slope, the reduction in y2 / y1 reached 12.8%, and Lj / y1 was 18.9%. Among the different bed slopes, a normal decrease in y2 / y1 ranged from approximately 10.3%, whereas the normal decrease in Lj / y1 was about 13.8% when the model D baffle was used instead of the model A baffle with a horizontal slope bed of 0.00. The results show that the new shapes led to a decrease in sequent profundity proportion and length of jump proportion; however, the energy dissipation proportion increased.
EN
In this work, a FEM dynamic analysis of the energy absorbing system was carried out on the example of a thin-walled column loaded with impact of mass. The results of the numerical analysis of the impact of the column cross-sectional shape and the notch on the amount of impact energy absorbed are presented. Modeling of phenomena occurring during impact is a very complex task, because it is necessary to analyze a complicated process in which geometric and physical nonlinearities and contact problems occur. Model preparation and calculation using the finite element method (FEM) is currently the most reliable method of modeling impacts. The results of numerical analyzes discussed in the paper were carried out using the special MSC.Software.
PL
W niniejszej pracy przeprowadzona została analiza dynamiczna układu pochłaniającego energię na przykładzie cienkościennej kolumny, obciążonej udarem masy. Przedstawiono wyniki analizy numerycznej wpływu kształtu przekroju poprzecznego kolumny oraz karbu na wielkość pochłoniętej energii uderzenia. Modelowanie zjawisk zachodzących podczas uderzenia jest bardzo złożonym zadaniem, gdyż należy przeprowadzić analizę procesu, w którym następują nieliniowości geometryczne i fizyczne oraz problemy kontaktu. Przygotowanie modelu i przeprowadzenie obliczeń przy użyciu metody elementów skończonych (MES) jest aktualnie najbardziej wiarygodną metodą modelowania uderzeń. Omówione w pracy wyniki analiz numerycznych uzyskano przy wykorzystaniu specjalistycznego programowania firmy MSC.Software.
EN
In this research, nonlinear analysis of composite shear walls (CSWs) with a gap between reinforced concrete wall and steel frame is investigated under cyclic loading by the use of the finite element method (FEM) software ABAQUS. For the purpose of the verification, an experimental test is modelled and comparison of its obtained result with that of the experimental test demonstrates an inconsiderable difference between them; therefore, the reasonable accuracy of the modelling is revealed. Then, effects of different parameters on the behaviour of the CSWs are examined. Gap size between reinforced concrete wall and steel frame, reinforcement percentage, steel sections of beams and columns, and existence of reinforced concrete wall are considered as parameters. It is concluded that change of the parameters affects the ultimate strength, ductility, and energy dissipation of the system. A steel shear wall (SSW) is also modelled and compared with the CSWs. Buckling of the walls is presented as well.
EN
This article presents the numerical tests of thin-walled compressed columns with a square cross-section. The crush efficiency indicators were determined using the finite element method (Abaqus) and neural networks of MLP. The models had a constant circular trigger, with a diameter of 32 mm. During dynamic analysis, the samples were loaded with 1700 J. The numerical models were filled with aluminum foam from 40 mm to 180 mm every 20 mm. The study presents the conclusions for the thin-walled models with crushable foam.
8
Content available remote Porównanie strat mocy i sprawności silników w różnych wariantach rozwiązania
PL
Układy napędowe maszyn wyciągowych, na szybach wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi, bazują na silnikach prądu stałego wzbudzanych elektromagnetycznie. Sprawność energetyczna tych silników wynosi około 90%. W artykule przedstawiono silniki alternatywne: - silnik prądu stałego wzbudzany magnesami trwałymi, - silnik wzbudzany magnesami trwałymi i komutacją elektroniczną. Sprawność wymienionych silników jest większa, a ilość traconej energii w silnikach jest mniejsza.
EN
The drive systems of winding machines, on production shafts of coal mines and copper ores mines, are based on electromagnetically excited DC motors. The energy efficiency of these motors is around 90%. The alternative motors are presented in the article: - DC motor excited by permanent magnets, - a motor excited by permanent magnets and electronic commutation. The efficiency of these motors are greater, and the amount of energy lose in motors are smaller.
EN
In this study, a new hybrid damper (HD) is introduced that consists of elastomeric layers, which act as a viscoelastic damper (VED), and metallic dampers (MDs). Metallic part is composed of flexural yielding strips. This HD not only removes the limitations of each of these two types of dampers, but also facilitates its application for multi-level vibration control. Based on operational mechanism and design objectives of the proposed HD, three specimens have been manufactured and tested under quasi-static cyclic loading to evaluate the functional objectives. Two types of elastomers and two types of metallic dampers are used in these specimens. Experimental results show stable hysteretic behavior and high energy dissipation capacity. Also, the multi-phase behavior of the proposed HD confirms the proper function that is intended. However, the HD that is made of natural rubber (NR) and comb-teeth damper (CTD) can tolerate more cycles and possesses more ductility in comparison with the HD made of butyl rubber (IIR) and steel slit damper (SSD). A finite element model (FEM) is also used to simulate the behavior of the proposed HD. A good correlation between numerical outputs, analytical equations and experimental results indicates the accuracy of the proposed FEM.
10
EN
In this article, the results of computational fluid dynamic (CFD) modelling of the hydraulic jump conditions occurring in the experimental prismatic rectangular stilling basin with sudden crosswise expansion are presented. The FLOW 3D software program was used to numerically solve Reynolds Navier-Stokes (RANS) equations with the application of the k-ε turbulence model. The influence of the depth magnitude of the stilling basin and the ending sill installation on the hydraulic jump turbulent characteristics and submergence condition changes was investigated. Based on the results of the numerical modelling, it was found that various spatial flow processes contribute to the submergence condition of the hydraulic jump. These processes include: crosswise flow expansion within the stilling basin; local tail water surface level increase and total head loss due to vertical flow contraction; installation of the additional terminal sill. This contribution to the submergence condition allows a reduction in the required depth of the stilling basin, calculated on the basis of a one-dimensional simplified approach without consideration to the spatial characteristic of the hydraulic jump.
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania techniki CFD (Numeryczna Mechanika Płynów) do modelowania warunków wystąpienia odskoku hydraulicznego w eksperymentalnej pryzmatycznej niecce wypadowej z nagłym poszerzeniem. W celu rozwiązania równań Reynolds Navier-Stokes (RANS) wraz z modelem turbulencji typu k-ε użyto programu FLOW 3D. Przedmiotem badania był wpływ głębokości niecki wypadowej i wysokości progu wylotowego na zmianę charakterystyki przepływu turbulentnego i warunki zatopienia odskoku. Na podstawie uzyskanych wyników modelowania stwierdzono, iż przestrzenne procesy przepływu, takie jak: poprzeczna ekspansja strumienia w niecce wypadowej, lokalne podniesienie poziomu zwierciadła wody dolnej na skutek kontrakcji pionowej przepływu w przekroju wyjściowym z niecki, instalacja progu wylotowego mogą przyczynić się w istotny sposób do zatopienia odskoku hydraulicznego, a tym samym pozwalają na redukcję wymaganej głębokości niecki wypadowej obliczanej na podstawie uproszczonej jednowymiarowej analizy przepływu bez uwzględnienia przestrzennego charakteru badanego odskoku hydraulicznego.
EN
Existing gravity load designed (GLD) structures are vulnerable to seismic event due to their inherent weaknesses. The present study, focuses on the development of non-invasive and feasible strategies for seismic upgradation of these non-seismically designed structures. Three novel schemes, namely (i) single haunch upgradation scheme (U1), (ii) straight bar upgradation scheme (U2) and (iii) simple angle upgradation scheme (U3) are proposed for seismic upgradation of GLD specimens. The efficacy and effectiveness of these upgradation schemes are evaluated by conducting the reverse cyclic load tests on control and upgraded GLD exterior beam-column sub-assemblages. The performance of the upgraded specimens is compared with that of the control GLD beam-column sub-assemblage, in terms of load–displacement hystereses, energy dissipation capacities and global strength degradation behaviour. Tremendous improvement in the energy dissipation capacity to the tune of 2.63, 2.83 and 1.54 times the energy dissipated by the control GLD specimen is observed in single haunch upgraded specimens, straight bar upgraded specimen and simple angle upgraded specimen respectively. The specimen with single haunch upgradation performed much better compared to the GLD specimens upgraded with the other two schemes, by preventing the brittle anchorage failure, delaying the joint shear damage and redirecting the damage partially towards the beam.
12
PL
Do zbadania możliwości dostarczania powietrza do wyrobisk górniczych otworami wielkośrednicowymi konieczna jest znajomość ich oporów. W artykule, z uwagi na brak dotychczas doświadczeń i wyników badań krajowych na ten temat, zajęto się oporami aerodynamicznymi otworów wielkośrednicowych. Ten parametr ma istotne znaczenie dla wykorzystania tych otworów do prowadzenia powietrza do lub z wyrobisk dołowych.
EN
In order to investigate the possibility of fresh air delivery to mining excavations by means of large-diameter boreholes it is necessary to know the specific resistance of these excavations. Because no research results and no practical experiences of Polish mines in this regard are presented in the literature, the problem of aerodynamic resistance of large diameter boreholes is investigated in this paper. This parameter is crucial to determine the possibility of utilising this type of boreholes for fresh air delivery into underground excavations.
13
Content available remote Influence of a skin tissue anisotropy on mechanical hysteresis
EN
The mechanical properties of a pig’s skin as a human skin substitute in the studies carried out in vitro are used in surgery and engineering design. The investigation included the uniaxial tensile test and cyclic loading-unloading tests of a swine skin. The values of dissipated energy and energy dissipation ratio for first, fifth and tenth hysteresis loop of every examined sample were obtained. In the investigation, the skin anisotropy was taken into consideration. The estimation of the influence of various levels of load on the values of the measured parameters was also made.
PL
Właściwości mechaniczne tkanki skórnej świni jako substytutu skóry ludzkiej w badaniach in vitro są wykorzystywane w chirurgii i projektowaniu inżynierskim. Badania obejmowały przeprowadzenie próby jednoosiowego rozciągania oraz wykonanie testów cyklicznego obciążania-odciążenia dla skóry świni. Otrzymano wartości energii dyssypacji oraz współczynnika pochłaniania energii dla pierwszej, piątej i dziesiątej pętli histerezy mechanicznej każdej zbadanej próbki. We wszystkich przeprowadzonych badaniach uwzględniono anizotropową budowę tkanki skórnej. Oceniono także wpływ różnych poziomów zastosowanego obciążenia na wartości mierzonych parametrów.
EN
Dissipation hypothesis of energy under cyclic loads conditions was used to characterize the behavior of berry fruit. The possibility of dissipation of energy as a result of plastic deformations (Dawidenkow hypothesis) or visco-elastic deformations (Voigt hypothesis) was considered. Tests of hysteresis of whole fruit squeezed among two rigid plates for various levels of load and with various speeds of deformation of samples for two directions of load application were conducted for verification of the usefulness of both hypotheses. The strength tests were preceded by the test of hysteresis, the mass and the geometry of fruit were determined additionally as well as conventional density and moisture was counted. A mutual relation of average values of the coefficients of elasticity EC was accepted as the measure of dissipation of energy as a result of changes in the angle of inclination of the curve in the springy return phase. Voigt hypothesis was confirmed as useful within the range of small speeds of deformation and lack of usefulness of the Dawidenkow hypothesis was proved.
PL
Do scharakteryzowania behawioru owoców jagodowych wykorzystano hipotezy rozproszenia energii przy obciążeniach cyklicznych. Uwzględniono możliwość rozpraszanie energii na skutek odkształceń plastycznych (hipoteza Dawidenkowa) lub odkształceń sprężysto-lepkich (hipoteza Voigta). Do weryfikacji przydatności obu hipotez przeprowadzono testy histerezy całych owoców ściskanych pomiędzy dwiema sztywnymi płytami dla różnych poziomów obciążenia i przy różnych prędkościach odkształcenia próbek dla dwóch kierunków przyłożenia obciążenia. Test histerezy poprzedzono testami wytrzymałościowymi, dodatkowo wyznaczono masę i geometrię owoców, obliczano umowną gęstość i wilgotność. Jako miarę rozproszenia energii przyjęto wzajemną relację średnich wartości współczynników sprężystości EC jako skutek zmian kąta nachylenia krzywej w fazie sprężystego powrotu. Stwierdzono przydatność hipotezy Voigta w zakresie niewielkich prędkości odkształcenia i wykazano brak przydatności hipotezy Dawidenkowa.
15
Content available remote Sztywność i energia rozpraszana polieterouretanowych elementów sprężystych
PL
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych i energii rozpraszanej materiałów wytworzonych z elastomeru polieterouretanowego w postaci walca i cylindrycznej tulei, różniących się współczynnikiem kształtu i przekrojem poprzecznym. Próbki zsyntetyzowano z 4,4’-diizocyjanianu difenylometanu (MDI), oligo(oksytetra-metyleno)diolu (PTMG), a butano-1,4-diol (BDO) użyto jako przedłużacz łańcucha prepolimeru. Stosunek molowy grup izocyjanianowych do hydroksylowych [NCO]/[OH] w reakcji wynosił 1,05. Zbadano wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie oraz wyznaczono wartości obciążeń, które próbki zdolne są przenosić pod obciążeniem cyklicznym. Zarejestrowano pętle histerezy dla 3 cykli. Stwierdzono, że kształtki o pełnym przekroju poprzecznym przenoszą niemal dwukrotnie większe obciążenia niż próbki o przekroju pierścieniowym.
EN
A new poly(etherurethane) was produced in catalytic reaction of diisocyanate diphenylmethane, polytetramethylene glycol and butane-1,4-diol in test bar and sleeve forms and studied for tensile and compressive strengths. Diisocyanate-to-hydroxyl group molar ratio was 1.05. Hysteresis loops were registered for 3 compression-decompression cycles. The bar samples were able to carry about two Times higher loads than the ring samples.
PL
Obiektem badań jest moduł uzbrojenia ZSMU-70 składający się z opancerzonego pojazdu samochodowego, na którym zamontowana jest wyrzutnia WW-4 wraz z niesterowanymi pociskami rakietowymi NLPR-70. Start rakiet z wyrzutni zarejestrowany został na poligonie za pomocą szybkiej kamery cyfrowej Phantom v9.1. Ze względu na występującą różnicę w trajektoriach, otrzymany rozrzut w miejscu potencjalnego celu należy uznać za duży. Analiza chwil opuszczania wyrzutni przez rakiety wykazała istnienie różnic w parametrach startu. Występowanie niekorzystnych warunków dla startu rakiet wynika z dynamiki układu. W celu interpretacji uzyskanych wyników sformułowano model fizyczny modułu uzbrojenia w płaszczyźnie pionowej. Takie opracowanie jest uzasadnione ze względu na istniejącą symetrię charakterystyki bezwładnościowej i geometrii rozpatrywanego modułu uzbrojenia oraz rozpatrzenie ruchu zestawu w warunkach poligonowych. Przeprowadzona analiza modalna oraz analiza drgań własnych z wykorzystaniem podstawowych charakterystyk dynamicznych sformułowanego modelu wykazały możliwość wystąpienia niekorzystnego zjawiska dudnienia. Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu wprowadzenia do modelu wyrzutnia-samochód reologicznych elementów tłumiących na warunki startu rakiety niesterowanej.
EN
The object of the research is the ZSMU-70 armament unit, which consists of an armoured fighting vehicle and the WW-4 launcher mounted on it along with unguided missiles NLPR-70. The launch of the missiles was recorded at a rocket range with a fast digital camera the Phantom v0.1. Three missiles were launched at short time intervals. Each missile moved along a different path. Due to the fact that the trajectories differed the spread at the potential target site should be perceived as considerable. An analysis of the moments the missiles leave the launcher showed the existence of differences in the take-off parameters. The appearance of adverse conditions for the missile launch results from the dynamics of the system. In order to interpret the obtained results a physical model of the armament module in a vertical plane was formulated. This elaboration is justified by a virtue of the existing symmetry of the inertial characteristics and geometry of the discussed armament module as well as discussing the assembly movement at a rocket range. The conducted modal analysis and the analysis of free vibration using the fundamental dynamic characteristics of the formulated model proved that the negative beat phenomenon is likely to occur. The aim of the study is to determine the influence of introducing the rheological damping elements into the launcher-armoured vehicle model on the conditions of unguided missiles launch.
17
Content available remote Numerical Analysis of Stress Distribution in a Car Tire Equipped with Snow Chains
EN
Car tire is made of a composite material, whose individual components have significantly different mechanical properties. Its primary task is to transfer forces generated by the vehicles drive system so that the driver maintains sufficient control over the vehicle, as well as to preserve optimal performance characteristics. Presence of snow and slush, especially on roads with significant inclination leads to a drastic deterioration of the vehicles traction. In this case, in order to ensure sufficient control over the vehicle snow chains are used, whose task is to change the nature of the interaction between the tire and the surface through an increase in the radial forces operating in the area of contact, by increasing the surface area, and the expansion of the wheels outer surface macrostructure. Stress distribution in the tire, especially in the area of direct contact between the tire, the chain and the surface is a result of the mechanical properties of tires composite constituents, chain geometrical characteristics, tire pressure, hardness, and surface type, thickness and density of the snow cover, and temperature of the system. Value of these stresses has a direct and significant impact on the issue of safety, operating characteristics of the vehicle, and the durability of road surface and tires. In order to evaluate the stresses in the tire equipped with chains, authors' previous numerical model was further developed, which has been earlier successfully used to estimate the value of the deflection, and the surface area of the contact area as a function of load. Model takes into account all relevant geometric and material features of actual tire-chain-surface as well as the loads acting on the wheel. In this paper numerical model of the tire equipped with snow chains, and the results of the stress distribution obtained by numerical simulation for pressure and load conditions corresponding to a typical real were presented.
EN
The paper presents the exact analytic solution to the antiplane problem for a non-homogeneous bimaterial medium containing closed interfacial cracks, which faces can move relatively to each other with dry friction. The medium is subjected to the action of normal and arbitrary single loading in a longitudinal direction. Based on the discontinuity function method the problem is reduced to the solution of the system of singular integral-differential equations for stress and displacement discontinuities at the possible slippage zones. Influence of loading parameters and the effects of friction on the sizes of these zones is analyzed. The stress intensity factors, stress and displacement discontinuities, energy dissipation are determined for several characteristic types of external loading.
EN
The paper presents the exact solution of the antiplane problem for an inhomogeneous bimaterial with the interface crack exposed to the normal load and cyclic loading by a concentrated force in the longitudinal direction. Using discontinuity function method the problem is reduced to the solution of singular integral equations for the displacement and stress discontinuities at the domains with sliding friction. The paper provides the analysis of the effect of friction and loading parameters on the size of these zones. Hysteretic behaviour of the stress and displacement discontinuities in these domains is observed.
PL
W opracowaniu przedstawiono algorytm rozwiązania zagadnienia przepływowego płaskiego, laminarnego ruchu cieczy lepkiej pomiędzy ściankami: płaską i profilowaną, generowanego względnym wzdłużnym ruchem ścianek przy użyciu metody elementów brzegowych. Przedstawiono matematyczny opis zagadnienia przepływowego i metodę wyznaczania pola prędkości cieczy i pola temperatury generowanego w izotermicznym przepływie cieczy lepkiej dyssypacją energii.
EN
In the elaboration was presents the algorithm of solution of the problem of two dimensional, laminar viscous fluid flow between parallel plates: flat and arbitrary profiled, whereat the flow is generated by longitudinal, steady moving of one of the walls. The problem was formulated and solved by using Boundary Element Method. One introduced the mathematical description of the problem of flow and the method of calculating of the velocity field of liquid and of the temperature field generated in the isothermal flow of viscous fluid by dissipation of the energy.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.