Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 574

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
EN
Aim: As part of this article, an attempt was made to present the legislative process in Poland regarding critical infrastructure, for which valid is the Act of 26 April 2007 on crisis management, specifying, inter alia, authorities competent in crisis management and their tasks and principles of operation in this area as well as implementing acts issued on its basis. The introduced legal regulations define both the concept of critical infrastructure, its protection and activities related to the prevention of crisis situations, reacting in the event of their occurrence and preparation to take control over them, as well as removing their effects and recreating key resources. Introduction: Regulations concerning the protection of critical infrastructure are included in legal acts covering various areas of the country’s functioning, including telecommunications activities, production and trade in fuels and electricity, performance of defence tasks by entrepreneurs, creation of strategic reserves, powers of the minister competent for the State Treasury in some companies, protection of persons and the property. The protection of critical infrastructure is related to the raison d’état, which indicates the need to make special efforts to protect the country’s key infrastructure. Therefore, it is reasonable to present selected legal elements needed to protect critical infrastructure, especially those issues that ensure the continuity of the operation of public administration bodies, which are to ensure the safety of the citizens. Methodology: The article was prepared based on the analysis of the literature on the subject and the analysis of legal acts in the area of strengthening the concept of critical infrastructure, taking into account the current situation related to the pandemic and, consequently, the loss of some officers and employees. During the analysis of the conducted research, compact publications, acts of Polish law as well as guidelines and recommendations published on the websites of governmental institutions were used. Conclusions: In the protection of critical infrastructure, there is a need to introduce legal regulations within the framework of cooperation between institutions. The preparation of effective activities in the area of critical infrastructure requires a comprehensive approach, including: physical, technical, personal, ICT, legal protection, as well as assistance from the government in the reconstruction of the damaged element. Each of the areas mentioned above is a complex set of activities requiring general and specialist knowledge, sometimes expert knowledge, extensive practical experience (using the so-called good practices), risk analysis skills, and risk prediction (profiling).
PL
Cel: W ramach niniejszego artykułu podjęto próbę przybliżenia procesu legislacyjnego w Polsce dotyczącego infrastruktury krytycznej, dla której właściwa jest Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym określająca m.in. organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tym obszarze oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Wprowadzone regulacje prawne określają zarówno pojęcie infrastruktury krytycznej, jej ochrony, jak i działań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym, reagowaniem w przypadku ich wystąpienia i przygotowaniem do przejmowania nad nimi kontroli, a także usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu kluczowych zasobów. Wprowadzenie: Regulacje dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej znajdują się w aktach prawnych obejmujących różne dziedziny funkcjonowania państwa, m.in. działalność telekomunikacyjną, wytwarzanie i obrót paliwami oraz energią elektryczną, wykonywanie zadań obronnych przez przedsiębiorców, tworzenie rezerw strategicznych, uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w niektórych spółkach, realizację ochronyosób i mienia. Ochrona infrastruktury krytycznej w swoim przedmiocie związana jest z racją stanu, co wskazuje na konieczność podjęcia szczególnych starań w zakresie ochrony kluczowej infrastruktury państwa. W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie wybranych elementów prawnych potrzebnych do ochrony infrastruktury krytycznej, zwłaszcza tych kwestii, które zapewniają ciągłość działania organów administracji publicznej, mających zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Metodologia: Artykuł został opracowany przy wykorzystaniu analizy literatury przedmiotu oraz analizy aktów prawnych w zakresie wzmocnienia pojęcia infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią i co za tym idzie – utratę części funkcjonariuszy i pracowników. Podczas analizy przeprowadzonych badań wykorzystano publikacje zwarte, akty prawa polskiego oraz wytyczne i zalecenia ogłoszone na stronach instytucji rządowych. Wnioski: W ochronie infrastruktury krytycznej zachodzi potrzeba wprowadzenia regulacji prawnych w ramach współpracy między instytucjami. Przygotowanie efektywnych działań w zakresie infrastruktury krytycznej wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego ochronę: fizyczną, techniczną, osobową, teleinformatyczną, prawną, a także pomoc strony rządowej w odbudowie zniszczonego (uszkodzonego) elementu. Każdy z wymienionych obszarów stanowi złożony kompleks działań wymagający wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, niekiedy eksperckiej, bogatego doświadczenia praktycznego (korzystania z tzw. dobrych praktyk), umiejętności analizy ryzyka, a także przewidywania (profilowania) zagrożeń.
EN
The article presents the process of identifying discrete-continuous models with the use of heuristic algorithms. A stepped cantilever beam was used as an example of a discrete-continuous model. The theoretical model was developed based on the formalism of Lagrange multipliers and the Timoshenko theory. Based on experimental research, the theoretical model was validated and the optimization problem was formulated. Optimizations were made for two algorithms: genetic (GA) and particle swarm (PSO). The minimization of the relative error of the obtained experimental and numerical results was used as the objective function. The performed process of identifying the theoretical model can be used to determine the eigenfrequencies of models without the need to conduct experimental tests. The presented methodology regarding the parameter identification of the beams with the variable cross-sectional area (according to the Timosheno theory) with additional discrete components allows us to solve similar problems without the need to exit complex patterns.
EN
It is shown that modern geometry cars, flaw detector cars and other track test cars provide reliable control of the technical condition of all hauls of the railroad track at “certain intervals of time”. Their number is limited and therefore “continuous monitoring” of all hauls is almost impossible. At the same time, in real life, due to the impact of various factors, such as seismic processes, certain changes take place even a day after control. The authors consider one option for continuous monitoring of the beginning of changes in the technical condition of the track using intelligent tools, which allow one, by analyzing the useful signal and the noise from the soil vibrations caused by the rolling stock, to create informative attributes for identifying the technical condition of the track. The application of traditional technologies of correlation and spectral analysis and other methods for this purpose does not allow ensuring adequacy of the control results. This paper proposes a technology for extracting and analyzing useful vibration signals, the noise of vibration signals and the relationship between them. The estimates of both correlation and spectral characteristics of the useful signal and the noise are used as the main carriers of diagnostic information. Due to the simplicity and the reliability of implementation of the proposed technical tools, they can be easily installed in one of the cars of all rolling stocks, providing control of the beginning of changes in the technical condition of the track during their movement in all hauls
EN
The safety and resilience indicators are proposed as crucial tools for analysis, identification, prediction and optimization of COVID-19 pandemic human safety and for minimization and mitigation of pandemic consequences.
EN
There are presented the methods of identification of the climate-weather change process. These are the methods and procedures for estimating the unknown basic parameters of the climate-weather change process semi-Markov model and identifying the distributions of the climate-weather change process conditional sojourn times at the climate-weather states. There are given the formulae estimating the probabilities of the climate-weather change process staying at the particular climate-weather states at the initial moment, the probabilities of the climate-weather change transitions between the climate-weather states and the parameters of the distributions suitable and typical for the description of the climate-weather change process conditional sojourn times at the particular climate-weather states. The proposed statistical methods applications for the unknown parameters identification of the climate-weather change process model determining the climate-weather change process parameters for the port oil piping transportation system and maritime ferry operating areas are presented.
EN
The features of taking into account the change in the properties of the main structural units of induction motors with a high mean-timebetween-failure when identifying their electromagnetic parameters are considered. It enabled the practical research and substantiation of the method of using the obtained results in systems of the industrial variable-frequency electric drive. The efficiency of the proposed solutions for improving energy parameters and ensuring the necessary quality indicators for the regulation of electric drives of pumping and ventilating equipment provided with technological feedback is confirmed.
PL
Uwzględniono cechy zmienności głównych zespołów konstrukcyjnych silników indukcyjnych o wysokim średnim czasie międzyawaryjnym przy identyfikacji ich parametrów elektromagnetycznych. Umożliwiło to praktyczne badania i uzasadnienie metody wykorzystania uzyskanych wyników w układach przemysłowego napędu elektrycznego o zmiennej częstotliwości. Potwierdzono skuteczność proponowanych rozwiązań w zakresie poprawy parametrów energetycznych oraz zapewnienia niezbędnych wskaźników jakościowych do regulacji napędów elektrycznych urządzeń pompowo-wentylacyjnych wyposażonych w sprzężenie zwrotne technologiczne.
EN
Digitization and automation are transforming traditional systems for monitoring and managing objects in exteriors. Innovative farms are gradually moving in livestock management systems from paper reporting to integrated, shared and autonomous services throughout the livestock live-cycle. Although autonomous monitoring is a reality today, the benefits of autonomous monitoring by unmanned aerial systems (UAVs) for animal identification and authentication do not lie in the herd itself, but in what aerial systems can offer when operated and managed in an integrated ecosystem. At present, UAVs are little used in the agro sector as a concept “mobility-as-a-service” (MaaS), because farmers themselves in the real environment are not able to respond flexibly to technological innovations and adapt to the demand for monitoring and providing authentic data in real-time to the subsidy payment system. The focus of the paper is the presentation of a procedure targeted on design of an objects monitoring system in exterior according to defined parameters with selected main and specific data; taking in the account predefined parameters at the same time, the requirements for technological means and software with the support of machine learning for livestock identification as well as composition of selected technical equipment using the IoT concept with unique beacons for subsequent data processing in the reliable authentication methodology of every monitored objects are defined.
8
Content available remote Wizerunek twarzy w identyfikacji i weryfikacji tożsamości
PL
Identyfikatory naturalne są najstarszym i zarazem najdynamiczniej rozwijanym środkiem weryfikacji tożsamości człowieka. Rozwój ten dotyczy zwłaszcza zaawansowanych technik biometrycznych z elementami sztucznej inteligencji. W artykule zostały przedstawione - na tle innych środków identyfikacji człowieka - podstawowe zasady weryfikacji tożsamości na podstawie wizerunku twarzy.
EN
Natural means of identification are the oldest and most dynamically developed ways of verifying human identity. Their development concerns in particular advanced biometric techniques with elements of artificial intelligence. This article presents - against the background of other means of human identification - the basic principles used to verify identity based on the image of the face.
9
Content available remote Genetic programming based identification of an overhead crane
EN
Overhead cranes carry out an important function in the transportation of loads in industry. The ability to transport a payload quickly and accurately without excessive oscillations could reduce the chance of accidents as well as increase productivity. Accurate modelling of the crane system dynamics reduces the plant-model mismatch which could improve the performance of model-based controllers. In this work the simulation model to be identified is developed using the Euler-Lagrange method with friction. A 5-step ahead predictor, as well as a 10-step ahead predictor, are obtained using multi-gene genetic programming (MGGP) using input-output data. The weights of the genes are obtained by using least squares. The results of 15 different genetic programming runs are plotted on a complexity-mean square error graph with the Pareto optimal solutions shown.
PL
Suwnice pomostowe pełnią istotną funkcję w transporcie technologicznym w różnych obszarach przemysłu. Podniesienie wydajności i zapewnienie bezpiecznej realizacji zadań transportowych przez suwnice wymaga zastosowania skutecznych układów sterowania. Opracowanie dokładnego modelu dynamiki suwnicy jest istotnym elementem projektowania systemu sterowania, w szczególności sterowania predykcyjnego. W niniejszej pracy wykorzystano programowanie genetyczne MGGP oraz metodę najmniejszych kwadratów do identyfikacji modeli predykcji pozycji i kąta wychylenia ładunku przemieszczanego przez suwnicę. W rezultacie przeprowadzonych badań uzyskano modele 5- i 10-krokowej predykcji dla modelu suwnicy wyprowadzonego z równań Eulera-Lagrange’a. Wyniki poddano analizie wielokryterialnej z uwzględnieniem złożoności modelu i błędu średniokwadratowego w celu wyznaczenia rozwiązania optymalnego w sensie Pareto.
EN
This paper discusses the identification of garbage using the YOLO algorithm. In the rivers, it is usually difficult to distinguish between garbage and plants, especially when it is done in real-time and at the time of too much light. Therefore, there is a need of an appropriate method. The HSV and SIFT methods were used as preliminary tests. The tests were quite successful even in close condition, however, there were still many problems faced in using this method since it is only based on pixel and shape readings. Meanwhile, YOLO algorithm was able to identify garbage and water hyacinth even though they were closed to each other.
11
Content available Schengen Information System (SIS)
EN
The article discusses the principles of functioning of one of the largest databases in the world – the Schengen Information System (SIS). The article describes the history of the creation of the system, its genesis, and the goals it is supposed to achieve. The system's evolution was described, particularly the development of the second-generation system (SIS II). The article presents the basic functionalities of the system and its role in ensuring security and public order. The article presents the definition issues related to information and IT systems.
PL
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto krótki opis klasyfikatorów wykorzystanych następnie podczas realizacji zadania dyplomowego oraz szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania z zakresu identyfikacji obciążeń na podstawie analizy przebiegów prądowych. Przedstawione zostały etapy projektowania systemu oraz budowy algorytmu z zaimplementowanym klasyfikatorem. Podjęta również została krytyczna analiza prezentowanego rozwiązania oraz zaproponowane zostały rozwiązania zwiększające skuteczność.
EN
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. In this publication, which applies to the analysis of used functions, then you can take advantage of an offer that offers solutions for the implementation of the confirmation function based on the performance of the used checks. The stages of system design and building an algorithm with an implemented classifier are presented. A critical analysis of the repair was also undertaken and the solutions proposed by the new solutions were approved.
EN
Individual identification of similar communication emitters in the complex electromagnetic environment has great research value and significance in both military and civilian fields. In this paper, a feature extraction method called HVG-NTE is proposed based on the idea of system nonlinearity. The shape of the degree distribution, based on the extraction of HVG degree distribution, is quantified with NTE to improve the anti-noise performance. Then XGBoost is used to build a classifier for communication emitter identification. Our method achieves better recognition performance than the state-of-the-art technology of the transient signal data set of radio stations with the same plant, batch, and model, and is suitable for a small sample size.
EN
The paper studies the fault identification problem for linear control systems under the unmatched disturbances. A novel approach to the construction of a sliding mode observer is proposed for systems that do not satisfy common conditions required for fault estimation, in particular matching condition, minimum phase condition, and detectability condition. The suggested approach is based on the reduced order model of the original system. This allows to reduce complexity of sliding mode observer and relax the limitations imposed on the original system.
EN
Every conservation works related to an ancient masonry structures should be preceded by an appropriate diagnostic. This should be understood as geometrical survey and various tests, which results with a proper analysis of the structure, identification of materials, technologies and techniques used during construction. The effective tool which could be used in this field is 3-D laser scanning. The digital image obtained as a result of scanning could be a proper base for a preservation programme, as well as help for creation of a precise digital models for a structural analysis. The examples of 3-D laser scanning application presented in the article are diagnostic works carried by the Division of Fundamentals of Building, Warsaw University of Technology, with the cooperation of Warsaw University, at the archaeological sites in Alexandria, Egypt and in Tanais, Rostov, Russia. Based on this works some most important advantages of laser scanning in identification, diagnostics and preservation of ancient architectural monuments was stated.
PL
Wszelkie działania konserwatorskie dotyczące starożytnych konstrukcji murowych powinny być poprzedzone dokładną diagnostyką. Można tutaj wyróżnić działania pomiarowe i różnorodne badania, mające na celu dokładną inwentaryzację analizowanej struktury oraz identyfikację materiałów, technologii i technik użytych w procesie wykonania, które często są współcześnie zapomniane, niestosowane lub zupełnie nieznane. Właściwa interpretacja otrzymanych wyników może przyczynić się do opracowania skutecznego programu konserwatorskiego, mogącego zawierać nie tylko działania zabezpieczające i wzmacniające, ale również rekonstrukcje, zarówno rzeczywiste jak i wirtualne. Efektem tych działań może być również stworzenie wirtualnego obrazu zabytku, zawierającego wszystkie dane o nim. Może to przyczynić się do zachowania zagrożonych obiektów światowego dziedzictwa kulturowego w rzeczywistości wirtualnej. Skutecznym narzędziem do tego typu diagnostyki jest skaning laserowy. Obraz numeryczny uzyskany ze skaningu, z wielością danych, które zawiera, jest podstawa stworzenia skutecznego programu konserwatorskiego, a także daje możliwość wykonania dokładnych, numerycznych modeli badanych konstrukcji, wykorzystywanych w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Może być również podstawą dokładnych wizualizacji i rekonstrukcji wirtualnych obiektu. [1]. Przykładem zastosowania skaningu są działania diagnostyczne prowadzone przez Zespół Budownictwa Ogólnego i Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, na wykopaliskach w Aleksandrii w Egipcie i w Tanais pod Rostowem w Rosji.
EN
A simple, accurate and sensitive method of high performance liquid chromatography (HPLC)with diode array detector was established to identify Xinfeng capsules and systematically evaluated its quality, based on chromatographic fingerprint integrated with the similarity analysis, hierarchical cluster analysis and the quantitative analysis of multi-components by single marker (QAMS). In this study, 18 peaks were selected as the common peaks to evaluate the similarities among different batches (S1–S10) of Xinfeng capsules samples, which were manufactured in the First Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine with a three-year span. Compared to control fingerprint, the similarities values for 10 batches of samples were more than 0.90. Moreover, by analyzing the reference of astragalus, the chromatogram of astragalus was developed, and 10 common peaks of astragalus were identified. More importantly, simultaneous quantification of three markers in Xinfeng capsule, including Calycosin-7-glucoside, calycosin and Formononetinaldehyde was performed, the three constituents showed good regression (R > 0.999) within linear ranges, and their recoveries were within the range of 97.6–101.5%. The validation results showed that the developed method was specific, accurate, precise and robust. This study demonstrated that the developed method offers an efficient, reliable and practical approach for systematic quality evaluation of Xinfeng capsule.
EN
Errors in the calculation of the parameters of quadcopter control models at design stage significantly change the desired aerodynamic properties of the drone and make it difficult to control its flight along the intended path. Therefore, to calculate the adequate operation modes of the blades, it becomes necessary to refine some parameters of the mathematical model of the drone as accurately as possible. This paper shows the possibility of using control parameters (rotational speed of the blades) and information received from navigation devices of the drone to refine the values of the parameters of the mathematical model of the drone. For this purpose, a mathematical model of a quadcopter is built, and the problem of refining the parameters of its dynamic model is investigated based on the information received from navigation devices and the control parameters in the initial period of its flight. From the results obtained from several consecutive measurements, a system of equations expressing a mathematical model is solved. The mean value of the corresponding solutions of the system of three-dimensional linear equations obtained at different time intervals is the refined value of the parameters.
EN
The main problem preventing the use of digital relay protection mathematical models for real devices setting up is the confidentiality of the information about its internal configuration. This mainly concerns the input circuits (measuring part) of the protection, the components of which introduce the most significant errors. In this case, an arbitrary choice of the configuration may lead to incorrect results. The identification of the internal structure by standard methods, in particular by a real interpolation method, cannot be carried out in practice, due to the need to have input and output signals. In this regard, the purpose of the research was to develop a method of identification according to the time for formation of tripping signal. Identical signals were transmitted to real device and mathematical model of protection. The starting point of the time reference was the moment when the input signal reached a threshold; the final point was the time of tripping command appearance, unlike similar studies, where the time was determined by the closure of the output relay contacts. The research was carried out for 144 different combinations of the measuring part elements: auxiliary converters, analog filters, digital finite impulse response filters. As a result, the combination in which the smallest deviation from the tripping time of the real device was observed in all studied modes was selected as the most ‘optimal’. Performing such comparisons is the main way to make the model closer to real protection.
PL
Analizowano cyfrowe zabezpieczenie przekaźnikowe I jego model matematyczny przy założeniu, że nie jest znana jego struktura wewnętrzna. Zaproponowano metodę identyfikacji bazując na pomiarze czasu między przekroczeniem przez sygnał wejściowy wartości progowe a wyłączeniem.
PL
Autorzy rozpatrują strukturę zadania bojowego jako logiczny łańcuch przedmiotowych modeli zaangażowanych w jego realizację: strzelec trzymający w rękach broń małokalibrową skierowaną na cel, z celownikiem oraz czynnikiem niszczącym (amunicją). W takim przypadku strzelec ma wizualny kontakt z celem przez celownik optyczny i przestrzeń powietrzną. Jak widać, kluczową rolę w tym łańcuchu odgrywa strzelec. Celem artykułu jest ocena wpływu czynnika ludzkiego na skuteczność bojową w łańcuchu misji bojowej z punktu widzenia podstawowej teorii. W artykule jest rozpatrzony pewien zamknięty cykl wykonania misji bojowej za pomocą broni strzeleckiej z celownikiem optycznym. Prawdopodobieństwo wykonania misji bojowej jest oceniane biorąc pod uwagę poprawność przygotowania danych strzelania, wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celu, poprawnego celowania i trafienia podczas strzelania.
EN
Authors are considering the combat task structureas a logical chain of the object models participating in its execution: shooter with small arms with optical sight in his hands, explosive items (ammunition) which are directed to target. Shooter through opticalsight and air environment is contacting visually with a target. As we can see, the key role in this chain belongs to the shooter. Paper purpose is to assess influence of human factor to combat effectiveness in the chain of combat task execution from a view point of fundamental theory. A closed cycle of combat task execution using small arms with optical sight is considered in the paper. Probability of combat task execution is assessed taking into consideration the reliability of shooting data preparation, target detection,recognition and identification, correct aiming and impact at shooting.
EN
Each region has its own set of unique characteristics, which should create the basis for their growth and give residents a sense of home and safety. This article develops an approach to identifying a region and its amalgamated territorial communities in order to identify their strengths and values, based on the example of Luhansk region, which, due to ongoing military aggression, has significant development problems. It is proposed to quantify the results of complementary analysis of sustainable development indicators by quantitatively qualitative transformation of such indicators and rating points into a gradient of territorial features, which is visualized using the quantification axis to determine the unique characteristics of region. The application of such methodology for identifying a region greatly simplifies the process of identifying the benefits and values of a region in order to properly position and build an effective socio-economic development strategy.
PL
Każdy region ma swój własny zestaw unikalnych cech, które powinny stanowić podstawę rozwoju i dać mieszkańcom poczucie przebywania we własnym domu i bezpieczeństwa. W tym artykule opracowano temat identyfikacji regionu i jego połączonych społeczności terytorialnych w celu określenia ich mocnych stron i wartości, na podstawie regionu Ługańska, który z powodu trwającej agresji wojskowej cierpi na poważne problemy rozwojowe. Proponuje się kwantyfikację wyników uzupełniającej analizy wskaźników zrównoważonego rozwoju poprzez ilościowo-jakościową transformację takich wskaźników i punktów oceny w gradient cech terytorialnych, który jest wizualizowany za pomocą osi kwantyfikacji, w celu określenia unikalnych cech regionu. Zastosowanie takiej metodologii do identyfikacji regionu znacznie upraszcza proces identyfikacji korzyści i wartości regionu w celu właściwego pozycjonowania i zbudowania skutecznej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.