Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono warunki uprawiania nawigacji w węźle komunikacyjnym morskich i śródlądowych dróg wodnych Elbląga. Port morski w Elblągu jest typowym przykładem węzła komunikacyjnego morskich i śródlądowych dróg wodnych. Port posiada połączenie drogą wodną śródlądową z portami Zatoki Gdańskiej: Kanałem Jagiellońskim - Szkarpawą - Wisłą - Martwą Wisłą oraz rzeką Elbląg - przez Zalew Wiślany i dalej przez Szkarpawę. Posiadarównież połączenie z portami Federacji Rosyjskiej - Elbląg i przez Zalew Wiślany, Pojezierzem Iławskim (z możliwością wyjścia przez Kanał Bydgoski, Noteć i Wartę na drogę wodną Odry).
EN
The sea port in Elbląg is a typical example of the sea and inland waterways communication junction. The port is connected with the ports of Gulf of Gdańsk through inland waterways: with the Jagielloński Canal through Szkarpawa, Wisła, Wisła Martwa and the River Elbląg - through Zalew Wiślany and Szkarpawa. The port is also connected with the Russian ports - the River Elbląg and Zalew Wiślany, with Pojezierze Iławskie through Elbląg Canal and with the inland waterways of Dolna Wisła (including the possibility of entering the Odra waterway through the Bydgoszcz Canal, Noteć and Warta).This paper presents the conditions for navigation in the communication junction of sea and inland waterways of Elbląg.
PL
Wprowadzenie systemów sterowania i zarządzania ruchem statków i barek przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa żeglugi. Znaczne natężenie ruchu jednostek zwłaszcza w zurbanizowanych rejonach państw powoduje wzrost ryzyka wystąpienia wypadków. W pracy przedstawiono założenia prawne, zalecenia oraz organizację rzecznych systemów sterowania i zarządzania ruchem statków i barek - River Vessel Traffic Management Systems (RVTMS). Następnie zaprezentowano metody teoretyczne oraz praktyczne pozwalające na dokonywanie oceny sytuacji ruchu jednostek. Bezpieczeństwo na morzu oraz wodach śródlądowych określa stan warunków środowiska, oraz organizację i realizację działalności ludzkiej, która nie powoduje zagrożenia dla ruchu jednostwk pływających, życia ludzkiego oraz środowiska. W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy dotyczące oceny ruchu jednostek w zależności od usytuowania akwenu oraz zastosowania różnych metod obserwacji. Funkcja bezpieczeństwa nawigacji jest zmienną zależną uwarunkowaną zmiennymi niezależnymi określanymi w formie parametrów pozwalających na opisanie układu statek - akwen - system określania pozycji - aktualne warunki hydrologiczno-meteorologiczne - intensywność ruchu statków/barek - system regulacji ruchu - zasady sterowania statkiem. W wyniku prowadzonych studiów zaprezentowano założenia projektu systemu nadzoru, sterowania i zarządzania ruchem statków i barek w rejonie dolnej Odry. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala na stworzenie korytarza transportowego, w którym można również planować i kontrolować przemieszczanie ładunków oraz regulować ruch jednostek. Systemy VTS obejmują porty, cieśniny, kanały i śródlądowe drogi wodne. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na wymianę i przekazywanie informacji pomiędzy lokalnymi systemami VTS oraz ustalanie regionalnych i kontynentalnych organizacji. Taką funkcję w Europie pełni Europejski Nadzór Ruchu (EPTO). Usytuowanie dużych portów morskich w ujściu Odry, połączenie z europejską siecią dróg wodnych oraz parametry rzeki powodują, że znaczący rozwój żeglugi śródlądowej nastąpi na Odrze. W pierwszej kolejności ze względu na ogromne potrzeby Berlina nastąpi wzrost przewozów w rejonie dolnej Odry. Koncepcje rozwoju systemów VTS River są ściśle związane z rozwojem systemów informacyjnych. Znajomość pozycji statków oraz ładunków pozwala na wykorzystanie systemów do tworzenia korytarzy transportowych i optymalizacji procesów transportowych. W związku z tym kraje Unii Europejskiej od kilku lat prowadzą intensywne badania związane z modernizacją oraz rozszerzeniem funkcji systemów sterowania i zarządzania ruchem statków i barek, co świadczy o ich przydatności i ważnej roli, jaką odgrywają w tych państwach. Integracja Polski z Unią Europejską w zakresie transportu dotyczy również wykorzystania śródlądowych dróg wodnych. W związku z powyższym należy doprowadzić do włączenia polskich dróg wodnych śródlądowych, a w szczególności dolnej części rzeki Odry do dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu (przystąpienie do umowy AGN). Jednym z warunków wzrostu przewozów ładunków na odcinku Szczecin-Kanał Odra-Havela jest stworzenie rzecznego systemu VTMS Szczecin pozwalającego na sterowanie i zarządzanie ruchem statków i barek na tym odcinku rzeki.
EN
The introduction of control and management systems into vessel and barge traffic contributes to raising the safety level of navigation. A considerably intensified traffic of units raises the risk of accidents, especially in urban areas. The work presents legal assumptions, recommendations and organisation of the River Vessel Traffic Management Systems (RVTMS). Next, theoretical and practical methods have been presented, which permit to make an assessment of the unit traffic situation. Safety at sea and inland waters is determined by the state of the environment, objects in motion, and the organisation and performance of human activity, which does not endanger the traffic of sailing units, human life and the environment. The work presents theoretical grounds for assessing vessel traffic depending on the location of the area and the various observation methods applied. The function of navigational safety is a dependent variable conditioned by independent variables determined by parameters permitting to describe the system ship - water area - position plotting system - current hydrological and meteorological conditions - ship/barge traffic intensity - traffic control system - principles of steering the ship. The safety assessment index should permit to estimate quantitatively the safety level of conducting the ship directly bound with the kind of water area and types of units operated in this area. As a results of studies conducted assumptions have been presented for a system of supervision, control and management of ship/barge traffic in the region of the lower Odra. A solution like this permits to create a transport corridor, where the movement of cargo and the traffic of units can be planned and controlled. VTS systems embrace ports, straits, canals and inland waterways. The application of modern technology permits exchange and transfer of information between local VTS systems and establishing regional and continental organisations; this function is performed in Europe by European Traffic Supervision (EPTO). The location of large seaports at the mouth of the Odra, connection with the European network of waterways and the parameters of the river will bring about a significant development of inland navigation on the river Odra; in first order there will come about an increase of carriage in the Lower Odra region. At present the development potential of inland navigation in the Odra region should be exploited. Ports in the Odra region should take over the leading role of organising logistic transport chains. Units navigating in the region should be equipped with suitable navigational devices which improve the efficiency and safety of navigation. The concepts of developing VTS River systems are strictly bound with the development of information systems. Knowledge of the position of ships and cargo permits to use the systems for creating transport corridors and optimising transport processes. In connection with the above, countries of the European Union have been conducting in the recent years intensive research on modernising and extending the functions of controlling and managing the ship and barge traffic, which proves their usefulness and important role fulfilled in these countries. Poland's integration with the European Union in the range of transport also concerns the exploitation of inland waterways; therefore, the Polish inland waterways, the lower section of the river Odra in particular, should be included among the waterways of international significance (joining the AGN convention - European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance). A condition for increasing carriages on the section Szczecin - the Odra-Havel Canal is the creation of a VTMS Szczecin river system, which would permit to control and manage the ship and barge traffic on this river section.
4
Content available remote Badania modelem symulacyjnym przepustowości odcinka śluzy w rejonie Dolnej Odry
PL
Odra jest naturalnym szlakiem żeglugowym dla barek obsługujących ruch towarowy między portami Szczecina i Berlina. W związku z planowanym znacznym wzrostem przewozu ładunków po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podjęto próbę oceny ograniczeń w ruchu wynikających z przejścia śluzy Hohensaaten, łączącej Odrę z kanałem Odra-Havela. Opracowano model symulacyjny ruchu barek i śluzowań. Analizowano czasy oczekiwania barek na przejście śluzy dla symulowanych różnych intensywności ruchu oraz różnych rozkładów długości zestawów barkowych. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej.
EN
Odra river belongs to the natural shipping routes for barges transporting goods between Szczecin and Berlin ports. Due to planned, significant increase of cargo transport after unification of Poland with EU, some efforts were undertaken to estimate traffic limitations caused by Hohensaaten lock, connecting Odra river with Odra-Havel channel. For this purpose simulation model for the barges traffic versus lock operation was elaborated. Waiting times of barges for various traffic intensity and length of barges trains were analysed. The results were presented in both: tabular and graphical forms.
PL
Systemy sterowania i zarządzania ruchem statków pozwalają na wprowadzenie nowych rozwiązań kontroli oraz zarządzania, w celu poprawy bezpieczeństwa żeglugi. W pracy przedstawiono podstawy prawne i zalecenia związane z tworzeniem systemów oraz ograniczenia wynikające z braku uniwersalnych rozwiązań. Zasady tworzenia oraz modernizacja istniejących systemów VTS dotyczą głównie obszaru państw europejskich, ponieważ w ramach prac badawczych Unii Europejskiej opracowano modele planowania oraz wdrażanie systemów sterowania i zarządzania ruchem akceptowane w większości krajów świata. Szybki rozwój systemów VTS spowodował znaczne poszerzenie ich funkcji oraz łączenie w sieci porywające coraz to większe obszary morskie i śródlądowe. Duży wpływ na modernizację systemów ma rozwój nowych technologii pozwalających na automatyczny przekaz danych w relacjach statek-ośrodek lądowy oraz zastosowanie map elektronicznych. Ośrodki sterujące ruchem statków tworzą rozbudowane bazy danych, w których rejestrują informacje związane ze statkami, ładunkami oraz usługami portowymi. Zarządzania portem oraz akwenami przyległymi wymaga prawidłowego wyposażenia ośrodków VTS w urządzenia techniczne oraz zatrudnienie odpowiednio przeszkolonego personelu obsługi systemów oraz załóg statków. Niezwykle ważnym elementem realizacji określonych usług w ramach sterowania i zarządzania jest zastosowanie niezawodnych i szybkich systemów łączności oraz transmisji danych. Kolejnym etapem rozwoju serwisów VTS jest tworzenie systemów VTMS łączących dotychczasowe funkcje z możliwościami zarządzania portami oraz bezpiecznym przepływem masy ładunkowej. W pracy przedstawiono zasady organizacji dwóch bardzo rozbudowanych systemów VTMS w zespołach portowych Hamburga i Rotterdamu. Ponieważ w polskich portach trwa wdrażanie systemów VTMS przedstawione skrótowo przykłady portów zachodnio-europejskich pozwolą na dokonanie pewnych analiz oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Kraje Unii Europejskiej od roku 2000 tworzą połączenia sieciowe pomiędzy centrami systemów VTMS obejmujące rejony Bałtyku, Morza Śródziemnego oraz Morza Północnego. W ramach projektu VTMIS-NET przyjęto założenie, że prowadzone badania będą stanowiły początek rozwoju sieci obejmującej wszystkie wody europejskie.
EN
System of steering and managing vessel traffic permit to introduce new solutions of controlling and managing in order to increase safety navigation. The work presents legal bases and recommendations bound with the creation of systems and limitations due to lack of universal solutions. Principles of creating and modernising existing VTS services concern mainly the area of European states, as within the framework of the European Union's research work planning models and implementation of steering and management systems have been worked out, which are accepted in most countries of the world. The quick development of VTS systems has brought about a considerable widening of their functions and linking them into networks covering ever-larger sea and inland water areas. The modernisation of systems is largely influenced by the development of new technologies that permit an automatic data transmission in ship-to-shore relations and the application of electronic charts. Vessel traffic steering centres make up extended data bases which register information on ships, cargoes and port services. The management of ports and adjacent water areas require proper equipment of VTS centres in technological appliances and the employment of suitably trained system-operation personnel and ship crews. A specially important element of carrying out particular services in steering and managing is the application of reliable and fast communication systems and data transmission. The next step in VTS development is the setting up of VTMS systems which connect the functions applied so far with possibilities of port management and the safe flow cargo mass. The work presents the organisation principles of two very-well developed VTMS systems of the port complexes of Hamburg and Rotterdam. Since VTMS systems are being implemented in Polish ports, the briefly presented examples of West European ports will permit certain analyses to be made and right conclusions to be drawn. Since 2000 countries of the European Union have been creating network connections between VTMS centre systems embracing regions of the Baltic, the Mediterranean and the North Sea. Within the framework of the VTMIS-NET project the assumption was made that the research will constitute the beginning of a network embracing all European waters. Research conducted on Dutch waters has shown that the introduction of the VTS has decreased the possibility of vessel collision by 60% [4]. The research has also shown that the reporting methods applied, due to insufficient knowledge of English and distortions in data transmission led to misunderstandings in 7% of cases, even menacing vessel traffic safety. The application of AIS devices permits to avoid this kind of threat. Monitoring the traffic of AIS-equiped vessel also decreases the maintenance costs of radar stations covering the VTS area by 90%.
6
Content available remote Kryteria oceny VTS (Vessel Traffic Services)
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z ogólnymi definicjami systemów kierowania ruchem statków (VTS). Praca prezentuje kryteria oceny VTS zgodnie z najnowszymi tendencjami rozwoju systemów.
EN
The autor of this article introduce the problems interrelated with general definitions of (VTS) Vessel Traffic System. The work present recent criterious of opinions VTS, according to the latest developing tendentions of this systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.