Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 910

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
PL
Uczelnie wyższe stale modernizują swoją ofertę kształcenia, dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynku pracy. Niestety często proces ten obarczony jest pewną bezwładnością przypisaną dużym instytucjom. Z tego powodu ciekawą możliwością jest wykorzystanie projektów programu Erasmus+ w kategorii „Partnerstwa strategiczne", dzięki którym można zaproponować rozwiązania krótkoterminowe, takie jak szkoły letnie. Ich efektem są np. innowacyjne projekty zielonych dachów czy zielonych przystanków. Wszystko z myślą o przyszłości i przeciwdziałaniu szkodliwym zmianom w miastach.
PL
Janusz Korczak – człowiek, który wyniósł edukację i podejście do uczniów na nowy poziom – powiedział: Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało. I choć od czasu wypowiedzenia tych słów minęło stulecie, wciąż jednym z największych problemów edukacji szkolnej jest przeładowanie materiałem.
PL
W artykule przedstawiono proces kształtowania się szkolnictwa zawodowego i na jego tle rozwój edukacji elektryków w Lublinie. Głównym tematem jest historia Zespołu Szkół Energetycznych. Prezentuje jego korzenie, patronów, zmiany w nazwie i opis czasów zagrożeń oraz dynamicznej ekspansji na przestrzeni wieku.
EN
The article presents the process of shaping vocational education and, against its background, the development of electrician education in Lublin. The main topic is the history of the Complex of Energy Schools. It presents its roots, patrons, changes in the name and description of the times of threats and dynamic expansion over the course of the century.
PL
Współczesne i przyszłe procesy zmian w edukacji mają charakter wielowymiarowy. Opierają się na kierunkach odnoszących się do podmiotu, celu, metod i technik nauczania. Rozwój edukacji na rzecz bezpieczeństwa wiąże się ściśle z refleksją nad człowiekiem i jego funkcjonowaniem w środowisku. Obecnie największy nacisk kładzie się na rozwijanie osobowości, kompetencji i świadomości ludzi. Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa powinno być traktowane priorytetowo, dlatego szczególnie istotna jest motywacja ludzi do podjęcia działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa człowieka. Analizując dotychczasowe rozważania nad istotą edukacji dla bezpieczeństwa oraz opierając się na powszechnie realizowanych działaniach praktycznych, w artykule podjęto próbę ukazania współczesnego wymiaru tego zagadnienia w Polsce. Celem artykułu jest ukazanie istotnych filarów tworzących system edukacji na rzecz bezpieczeństwa, na które składają się między innymi współpraca instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych i służb mundurowych. Istotne jest także ukazanie wpływu nowoczesnych technologii na efektywność kształcenia. W artykule przedstawiono systemowe i kompleksowe podejście do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom, kształtowania świadomości społeczeństwa, a także istotę współdziałania edukacji formalnej i pozainstytucjonalnej jako warunku budowy trwałego systemu bezpieczeństwa państwa.
EN
Contemporary and future processes of changes in education are multidimensional. They are based on directions that relate to the subject, purpose, methods, and techniques of teaching. The development of education for security is closely related to reflection on human being and his functioning in the environment. Currently the greatest emphasis is placed on developing people’s personality, competences and awareness. Education in the field of security should be treated as priority, therefore it is particularly important to motivate people to take actions aimed at increasing the level of human security. Analyzing the current considerations on the essence of education for security and basing on commonly implemented practical activities, the article attempts to show the contemporary dimension of this issue in Poland. The aim of the article is to present the essential pillars underlying the safety education system, which comprise among others cooperation between educational institutions, non-governmental organizations and uniformed services. It is also important to show the impact of modern technologies on the effectiveness of education. The article presents a systemic and comprehensive approach to counteracting threats, shaping public awareness, the essence of cooperation between formal and non-institutional education as a condition for building a permanent state security system.
EN
Purpose: The purpose of this article is to analyze the prospects of cooperation between universities and the business world on the example of training courses implemented within the framework of a project funded by the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW). The paper presents the objectives, nature, and importance of business education projects that affect the form of university-business cooperation. Design/methodology/approach: The article presents the barriers and advantages, that is, the factors determining the cooperation between the university and business. The study is based on the results of a survey of the target group participating in training courses, a literature review and focus interviews. Findings: The conducted research allowed to analyze the main barriers to cooperation between universities and businesses and identify measures to improve the efficiency of technology transfer and commercialization of innovations within educational projects. Research limitations/implications: The results of this work can become an incentive to undertake further research on the cooperation between universities and business. The study has certain limitations, resulting mainly from a small research group (32 people), however, it provides valuable feedback on the benefits of cooperation for recipients. Practical implications: The results can be used to develop educational activities aimed at forming an academic ecosystem of startups and increasing the effectiveness of cooperation between universities and business in the framework of scientific projects. Social implications: The implementation of research results will contribute to improving the level of education and employment of the population. Originality/value: As a result of the research, it was found that the implementation of business education projects can become a driver for the development of university startups and increase the interest of university employees in cooperation with business.
PL
Artykuł prezentuje dylematy związane z nauką zdalną w Akademii Sztuki Wojennej z perspektywy studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych kierunku logistyka. Początkowa część artykułu przedstawia krótki opis edukacji podczas pandemii COVID-19, następne autorzy skupili się na badaniach pilotażowych, polegających na wywiadzie eksperckim, który został przeprowadzony dzięki uprzejmości 5 studentów. Ostatnią częścią artykułu są wnioski. Autorzy zaznaczają, że artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac związanych z wpływem pandemii na poziom kształcenia zdalnego.
EN
The article refers to dilemmas related to distance learning at the War Studies University from the perspective of parttime 2nd year logistics students. Introduction consists of a briefly described COVID-19 pandemic situation progressively continued by the authors' preliminary examination supplemented by expert interview based on participation of 5 academic students. The final part includes conclusions. The authors take notice that the paper is an introduction to further research referring to pandemic influence on the quality of distance learning.
PL
Artykuł przedstawia faktyczny przebieg prac studenckiego zespołu projektowego w ramach przedmiotu międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM 2020 na podstawie dostępnych notatek oraz własnego doświadczenia uczestnika edycji mpiBIM 2020. Zaproponowano metodykę opracowania wielobranżowego projektu koncepcyjnego o nazwie MacroBIM+, której podstawą jest rozwijany stopniowo hybrydowy model BIM, zbudowany z brył opisujących pomieszczenia lub ich grupy oraz ważnych elementów branżowych, np.: podstawowych elementów konstrukcji nośnej (dach, stropy, ściany, słupy, belki), bryłowych modeli specjalistycznego wyposażenia obiektu lub rezerwacji przestrzeni na kanały i urządzenia instalacyjne o znacznych gabarytach. Następnie przedstawiono wnioski z symulacji zastosowania metodyki MacroBIM+ w ramach mpiBIM. Autor pracy dyplomowej oraz jego promotor zauważają potencjalne korzyści związane z wykorzystaniem metodyki MacroBIM+ w ramach przyszłych edycji mpiBIM.
EN
The paper presents the actual design workflow of the student design team in the course of the "inter-faculty interdisciplinary project BIM 2020", based on the available notes and the own experience of the participant of the mpiBIM 2020 edition. A methodology for the development of a multi-discipline conceptual design called MacroBIM+ has been proposed, which is based on a progressively developed hybrid BIM model built from solids describing rooms or groups of rooms and important construction elements, e.g.: the basic elements of the loadbearing structure (roof, floor slabs, walls, columns, beams), solid models of specialized equipment of the facility or space reservations for ducts and installation devices of significant dimensions. Conclusions from the simulation of the application of the MacroBIM+ methodology within mpiBIM are then presented. The author of the thesis and his supervisor note the potential benefits of using the MacroBIM+ methodology within future editions of mpiBIM.
EN
This study aims to present the relationship between the architectural surroundings and the needs of children with autism spectrum disorders in the educational environment. Therefore, it began with identifying the special needs of children with ASDs (Autism Spectrum Disorder) and the ways in which these needs are addressed in school designs carried out in the USA and Great Britain. The study also shows a few Polish attempts to create autism-friendly schools. Finally, an attempt was made to extend the paradigms of "universal design" with activities necessary to increase the comfort of using educational institutions by children with autism spectrum disorders.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zależności między otoczeniem architektonicznym a potrzebami dzieci ze spektrum autyzmu w środowisku edukacyjnym. Rozpoczęto od wskazania specjalnych potrzeb dzieci z ASD (Autism Spectrum Disorder) i sposobów, w jaki odpowiada się na te potrzeby w projektach szkół zrealizowanych w USA i w Wielkiej Brytanii. W artykule pokazano też nieliczne polskie próby tworzenia szkół przyjaznych autystykom, a na końcu podjęto próbę rozszerzenia paradygmatów „projektowania uniwersalnego” o działania konieczne do zwiększenia komfortu użytkowania placówek edukacyjnych przez dzieci ze spektrum autyzmu.
PL
Ogólnodostępność, wspólne działania lokalnej społeczności, nauka poprzez zabawę, zgoda z naturą – to trendy zgodne z oczekiwaniami mieszkańców w kontekście placów zabaw i terenów rekreacyjnych.
PL
Badania ukazują prostą zależność: To, czym się otaczamy, ma bezpośrednie przełożenie na naszą psychikę i kondycję zdrowotną. O ile świadomość bogactwa usług ekosystemowych dostarczanych przez drzewa rośnie, o tyle społeczne znaczenie drzew nadal pozostaje słabo dostrzegalne w naszym kraju. A szkoda.
EN
Abstract. This article presents the results of scientific-pedagogical research, which consisted in identifying the ways of professional training of future sports managers in different countries all over the world. With support in the pedagogic-comparative study, the author has found out that effective management in the field of physical culture and sports requires highly qualified staff. The research was performed under the critical-dialectical approach. Research methods of analysis, synthesis, comparison, and generalization were used to study the professional training of future sports managers. The educational process of training future managers in sport in higher educational establishments of such countries as The United Kingdom, Germany, and Australia was researched by the author. The study revealed the best higher educational establishments, training programs, and educational system when training future sports managers in highly developed countries. The author pointed out the main disciplines that were taught to future sports managers in different universities. The present article mentions that it is possible to qualify as a manager in sports activities in two levels of education: the first level (bachelor`s degree) and the second level (master`s degree). The author of the article substantialized the importance and the necessity of professional training of future sports managers. Thus, having the necessary professional knowledge, sports managers help athletes and sports organizations to plan, coordinate, control certain processes related to their professional activities, prepare for competitions of various levels, and achieve high sports results. It was also mentioned that during the process of professional training of sports managers, students gain important skills, tools, and techniques needed in the future in their professional activities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań naukowo-pedagogicznych, które polegały na identyfikacji sposobów doskonalenia zawodowego przyszłych menedżerów sportowych w różnych krajach świata. Przy wsparciu w badaniu pedagogicznoporównawczym autorka stwierdziła, że efektywne zarządzanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry. Badania przeprowadzono w podejściu krytyczno-dialektycznym. Metody badawcze analizy, syntezy, porównania i uogólnienia zostały wykorzystane do zbadania przygotowania zawodowego przyszłych menedżerów sportowych. Autorka badała proces edukacyjny kształcenia przyszłych menedżerów sportowych w szkołach wyższych takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy i Australia. Badanie ujawniło najlepsze uczelnie wyższe, programy szkoleniowe i system edukacyjny do szkolenia przyszłych menedżerów sportowych w krajach wysoko rozwiniętych. Autorka wskazała na główne dyscypliny, których uczono przyszłych menedżerów sportowych na różnych uczelniach. W artykule wspomniano, że istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji kierownika zajęć sportowych na dwóch poziomach kształcenia: I (licencjat) i II (magister). Autorka artykułu zmaterializowała wagę i konieczność profesjonalnego przygotowania przyszłych menedżerów sportowych. Dzięki temu, mając niezbędną wiedzę zawodową, menedżerowie sportowi pomagają sportowcom i organizacjom sportowym planować, koordynować, kontrolować niektóre procesy związane z ich działalnością zawodową, przygotowywać się do zawodów na różnych poziomach i osiągać wysokie wyniki sportowe. Wspomniano również, że w procesie doskonalenia zawodowego menedżerów sportowych studenci zdobywają ważne umiejętności, narzędzia i techniki potrzebne w przyszłości w ich aktywności zawodowej.
PL
Edukacja w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych i przeciwdziałania zagrożeniom jest procesem trudnym i złożonym. Polega na rozwijaniu świadomości całego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oraz wykształceniu nawyków je wzmacniających. Od poziomu edukacji zależą postawy, wartości, wiadomości, czyli świadomość ludzi oraz umiejętności niezbędne w zapobieganiu i radzeniu sobie w sytuacji zagrożeń. Celem artykułu jest ukazanie istoty, roli i zależności między edukacją formalną i nieformalną w procesie kształtowania bezpieczeństwa człowieka. W artykule przedstawiono koncepcję edukacji formalnej i nieformalnej jako wzajemnie uzupełniającego się nowoczesnego i kompleksowego modelu budowania odporności społecznej na zagrożenia. Wskazano, iż tylko systematyczne i systemowe podejście w kształceniu w bezpieczeństwie pozwoli na osiągnięcie wysokich kompetencji, umiejętności i wiedzy
EN
Education in the field of natural disaster risk reduction and counteracting threats is a difficult and complex process. It involves developing the awareness of the entire society in security and developing habits to support it. The level of education determines attitudes, values, messages, i.e. the awareness of people and their skills necessary to prevent and deal with threats. The aim of the article is to outline the essence, role and dependence between formal and informal education in the process of shaping human security. The article presents the concept of formal and informal education as a complementary modern and comprehensive model to building social resilience to threats. A presumption has been made that only a systematic and systemic approach to education in security would allow the achievement of high competences, skills and knowledge.
PL
Architektura jako sztuka przestrzeni musi otworzyć się na działania kreatywne i współczesną wiedzę humanistyczną, by nie zostać zredukowana do dziedziny inżynieryjno-technicznej, by być dla człowieka i odpowiadać współczesnym wyzwaniom kultury. Postępująca od dekady znaczna redukcja godzin zajęć plastycznych w programach studiów architektonicznych skutkuje zanikiem kreatywności wśród studentów oraz skłania do naśladownictwa zastanych rozwiązań estetycznych i formalnych w projektowaniu. Jednym z pól działań interdyscyplinarnych w architekturze będzie pogłębienie świadomości na temat istoty korelacji malarstwa i architektury, gdzie wspólną wartością i polem działania jest ściana. Kolor, a w szczególności malarstwo ścienne, ma ogromny potencjał w kreowaniu wrażeń przestrzennych, w ich przemianie i dopełnieniu. Promowanie wiedzy o zależnościach barwy i przestrzeni, jak i praktyka związana z projektowaniem oraz realizacją malarstwa w architekturze to ważne czynniki rozwoju kreatywności w nauczaniu architektów.
EN
Architecture as an art of space must open up to creative activities and contemporary humanistic knowledge, so as not to be reduced to the engineering and technical field, to be for people and respond to contemporary cultural challenges. The significant reduction in the number of hours of art classes in architectural study programs, which has been progressing for a decade, results in the loss of creativity among students and prompts them to imitate the existing aesthetic and formal solutions in design. One of the fields of interdisciplinary activities in architecture will be deepening the awareness of the essence of the correlation of painting and architecture, where the wall is the common value and field of activity. Color, and wall painting in particular, has enormous potential in creating spatial impressions, in transforming and complementing them. Promoting knowledge about the dependencies of color and space, as well as the practice related to the design and implementation of painting in architecture are important factors in the development of creativity in teaching architects.
EN
Purpose: The aim of the paper is to compare the possibilities of providing education in the field of on-line learning by presenting tools enabling teaching in the pandemic conditions. Design/methodology/approach: The following methods are used: literature review, analysis of websites of companies, which offering the use of education platforms necessary to conduct distance learning, case study analysis of platforms, which are a remote education tool: Integrated Educational Platform, Microsoft Teams, Google Classrooma and ClickMeeting. Findings: One of the first solutions to prevent the spread of the SARS-CoV-2 virus pandemic in Poland was the suspension of teaching, educational and care activities in schools and educational institutions for designated periods. The next stage was the introduction and implementation of the obligation to carry out educational tasks using distance learning methods and techniques. Remote learning, which was introduced in a relatively short time, requires meeting many conditions by potential users, i.e. having efficient computer equipment, a place at home to study, access to high-speed internet and educational platforms. Research limitations/implications: The article contains an analysis based on the examples of various educational platforms applied in Poland. In further research, it is possible to create a survey to find out about users’ opinions on educational platforms. With the advancement of technology as well as users' feedback, online learning can be significantly improved in the near future. There are some limitations in research related to conducting distance learning in the country, due to the short period of analysis, lack of information and the difficulty of obtaining comparable data. Originality/value: The presented different solutions, which are used for distance learning, are a comparison of various educational platforms and may constitute their recommendations. Hence the analysis of the case of using various educational platforms in the pandemic reality. The article presents the value of teaching for the society and for its continued proper functioning. Currently, the conditions of the pandemic place significant restrictions on all kinds of education, in schools, colleges, businesses and other training. The article is addressed both to pupils, students, as well as to professionals who use the platforms for training or improvement of their business activities.
EN
Purpose: The aim of the article is to statistically analyze the preparation of the future student during the SARS-CoV-2 pandemic. The article is based on the answers of this year's high school graduates to the questions asked in the questionnaire regarding the assessment of their knowledge and the work of teachers during online classes. Moreover, prospective students expressed their opinion on the choice of a university and access to information about the fields of study. The article also deals with the financial situation of families during the pandemic and the impact of this situation on the possibility of further education of this year's high school graduates. Design/methodology/approach: Critical analysis of the literature on the subject allowing to define the term e-education. Analysis of the questionnaire and drawing conclusions based on the statistics. Findings: When analyzing the questionnaire, it was found that this year's high school graduates are not prepared to start their studies in the coming academic year and the teachers' work according to the survey was not effective. The financial situation of the families of this year's high school graduates does not affect their further education. Research limitations/implications: The article was based on a statistical survey using the questionnaire method. The analysis of the respondents 'answers provided results on the substantive preparation of high school graduates, teachers' work and the financial situation of families. The conclusions from the analysis indicate that this year's high school graduates may become poor students in the future due to the educational deficiencies they indicated. The analysis of the survey results led to the main question that may become the direction for future research, such as considerations on improving the educational process conducted remotely. Originality/value: The article presents the original statistical study (survey questionnaire). The survey is addressed to secondary school teachers, university teachers and high school students who are planning academic education.
EN
Purpose: This paper aims to increase the knowledge about the cooperation between the universities and companies in education by presenting the forms of business-university collaboration in entrepreneurship education. Moreover, the article aims at formulating guidelines for universities and companies concerning the business-university collaboration in education. Design/methodology/approach: The case study methodology was used to achieve the research aim. Findings: The analysis indicates various forms of cooperation between business and universities in teaching entrepreneurship and management. Moreover, the results of the study show the possible directions of university-business collaboration in the future, both in the scientific and didactic fields. Practical implications: The research results can be used by economic universities that want, together with enterprises, to teach management and entrepreneurship practically. Social implications:. The study's outcome may lead to an increase in the knowledge of future entrepreneurs and the development of students' skills desired by employers. Originality/value: This paper is mainly addressed to universities and companies that want to cooperate in entrepreneurship education. It shows how companies can support university from their environment in teaching students.
EN
Implementation of the new standard PN-B-02151-4 - Building Acoustics - Protection against Noise in Buildings, Part 4: Requirements for Reverberation Conditions and Indoor Speech Intelligibility and Testing Guidelines imposes on architects an obligation to design interiors in compliance with acoustic requirements. The above regulations give rise to the need to educate future architects so that the standard can be practically employed in their professional career. The aim of the article is to describe a teaching method tailored for students of architectural design compliant with the standard requirements without using specialized software programmes. The paper presents two types of design tasks that form a basis for teaching students within the framework of design practice in building physics - acoustics. The article shows how to teach students to facilitate full acquisition of the rules governing interior design compliant with reverberation parameters suitable for the assumed function, and to enable thorough comprehension of interior design.
PL
Celem artykułu jest wskazanie przeobrażeń w realizacji treści z zakresu bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych. Sytuacja problemowa rozpatrywana została w kategorii poznawczej, stąd też zastosowano teoretyczne metody badań, jak: analiza, synteza, wnioskowanie i abstrahowanie. Analizie poddano współcześnie realizowany program tego przedmiotu z programem wprowadzonym w roku szkolnym 1989/90. Przeprowadzone wyniki badań dowodzą, że na przestrzeni dekad edukacja stricte obronna sukcesywnie ustąpiła miejsca edukacji na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, powodując poszerzanie perspektywy poznawczej. Owa zależność pozwoliła na wnioskowanie, że w prakseologicznym projektowaniu procesów edukacji w zakresie bezpieczeństwa, determinując organizację, formy i warunki realizacji zajęć. Tym samym zawarte w 1989 roku treści dotyczące projektowania procesu edukacji na rzecz bezpieczeństwa pojawiają się także współcześnie. Mimo upływu lat, wciąż wydają się one aktualne i potrzebne.
EN
The aim of the article is to show the transformations in the implementation of safety content in secondary schools. The problem situation was considered in the cognitive category, hence the theoretical research methods such as analysis, synthesis, inference and abstraction were used. The curriculum of this subject currently implemented with the program introduced in the school year 1989/90 was analyzed. The research results show that over the decades, strictly defensive education has gradually given way to education in favor of broadly understood security, resulting in the broadening of the cognitive perspective. This dependence allowed us to conclude that in the praxeological design of safety education processes, it determines the organization, forms and conditions of the classes. Thus, the content on designing the process of education for safety, contained in 1989, also appears today. Despite the passage of time, they still seem to be up-to-date and needed.
19
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne metody nauczania dotyczące technologii BIM (Building Information Modeling): BIMhealthy: rozwinięcie koncepcji opartej na uwarunkowaniach zdrowotnych w aspektach mieszkaniowych, przy wykorzystaniu przepływu wiedzy z zakresu zdrowia i budownictwa; UrbanBIM: rozwinięcie interoperacyjności pomiędzy metadanymi generowanymi w technologii BIM i GIS (Geographical Information Systems) w celu pogłębienia wiedzy na temat rozwoju i rewitalizacji miast z punktu widzenia ochrony środowiska; BIMEPD: opracowanie materiałów multimedialnych opartych na BIM i uwzględniających wyzwania związane z LCA (środowiskowa ocena cyklu życia - Life Cycle Assessment) i EPD (deklaracje środowiskowe produktów - Environmental Product Declarations) materiałów budowlanych.
EN
The article presents modern teaching methods related to the BIM (Building Information Modeling) technology: BIMhealthy: developing a concept based on health determinants in housing aspects, using the flow of knowledge in the field of health and construction; UrbanBIM: developing innovative educational integration of urban plannings based on BIM-GIS (Geographical Information Systems) technologies and focused on circular economy challenges; BIMEPD: development of adapted senior training program on BIM methodologies for the integration of EPD (Environmental Product Declarations) in sustainable construction strategies taking into account the challenges of LCA (Life Cycle Assessment).
EN
The aim of the article is to analyze risks in the social sphere and their impact on the development of society in Ukraine. Increasing the impact of risks in the sphere of demography, employment, remuneration, etc. in the context of sustainable development has been determined. The conducted research shows that the risks related to the labor sphere and the health of the population are the most aggressive and dangerous for the safety (as shown by the coronavirus pandemic) because protracted problems in the political, social and economic spheres are accompanied by job losses, economic decline, low wages for more than half of the working population. In view of the ambiguity and uneven economic development of the administrative territorial units of Ukraine it has been determined that education and knowledge can become a factor that can lead to the activation of innovative changes and reduce the negative impact of social threats. For this reason, the most important requirement for the sustainable development of Ukraine is the formulation of a social policy, based on an effective system of methods aimed at preventing risks and reducing probability of their occurrence.
PL
Celem artykułu jest analiza zagrożeń w sferze społecznej i ich wpływu na rozwój społeczeństwa na Ukrainie. Określono zwiększenie wpływu ryzyka w sferze demografii, zatrudnienia, wynagrodzeń itp. w kontekście zrównoważonego rozwoju. Z przeprowadzonych badań wynika, że ​​zagrożenia związane ze sferą pracy i zdrowiem ludności są najbardziej agresywne i niebezpieczne dla bezpieczeństwa (o czym świadczy pandemia koronawirusa), ponieważ problemom w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej towarzyszy utrata miejsc pracy, załamanie gospodarki i niskie płace dla ponad połowy ludności aktywnej zawodowo. Wobec niejednoznaczności i nierównomiernego rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych Ukrainy stwierdzono, że edukacja i wiedza to czynnik, który może prowadzić do aktywizacji innowacyjnych zmian i ograniczać negatywny wpływ zagrożeń społecznych. Dlatego najważniejszym warunkiem zrównoważonego rozwoju Ukrainy jest sformułowanie polityki społecznej, opartej na skutecznym systemie metod zapobiegania zagrożeniom i zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.