Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykrawanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono niekonwencjonalne metody przecinania materiałów konstrukcyjnych realizowanych we współczesnych procesach wytwarzania. Do tej grupy zaliczono przecinanie strugą wodną i wodno-ścierną a także przecinanie elektroerozyjne. Wskazano cechy pozytywne tych metod oraz kryteria jakimi powinno kierować się przy wyborze najlepszego sposobu przecinania.
EN
In this paper unconventional methods for cutting construction materials that are realized in modern manufacturing processes were presented. This includes cutting with water and abrasive-water jets and erosion treatment. It shall indicate their positive features and the criteria according to which the method should be selected.
EN
The paper presents a modeling and analysis algorithm as well as the results of simulation tests with the use of FEM of a process of punching aluminum sheets used for casings. In industrial practice, the difficulty lies in the correct selection of punching clearance. In order to predict the effect of clearance on the quality of the edge cut, a numerical model was developed taking into account the geometric and physical nonlinearity with damage. The model makes it possible to simulate all the phases of the cutting process, including the fracture phase, which is of key importance to the formation of the workpiece edge. A new approach of creating a real geometry of the punch edge was presented. The geometries developed take into account the most common defects of the punch cut edges. Owing to this, it is possible to predict the course of the proces depending on the type and degree of the wear of the cutting edges of the punch. The results obtained showed that for clearances below the value of a = 0.16 mm, the crack has the shape of a straight line. Clearance values a = 0.16 mm and below allow one to obtain a perpendicular shear area and a considerable width of the smooth cutting zone. As the clearance increases, the width of the cutting zone decreases. Punch wear significantly reduces the smooth zone and it increases perpendicular deviation of cut surface.
PL
Głównym celem pracy było określenie jak zastosowana technologia wytwarzania elementów typu poszycie konstrukcji nośnej wpływa na odporność w procesie eksploatacji w środowisku atmosferycznym. Prace badawcze wykonano doświadczalnie wyznaczając szybkość i intensywność tworzenia się ognisk korozji w aspekcie zastosowanej technologii kształtowania wyrobu. W pracy skupiono się na dwóch technologiach najczęściej spotykanych przy obróbce i kształtowaniu blach tj. technologii wykrawania oraz cięcia laserowego. Próbkę wykonano tak, by możliwa była analiza zachowania się korozji zarówno na ostrych krawędziach jak i w ciosanych gniazdach po czoło blachy po procesie gięcia. Cel pracy osiągnięto wykonując badania doświadczalne uwzględniając zagadnienia zawarte w normach PN-EN ISO 9223:2012, PN-EN ISO 9224:2012, PN-EN ISO 9225:2012, PN-EN ISO 9226:2012 i PN-EN ISO 9227:2017 porównujące technologię, wyznaczając trwałość korozyjną próbek w tym samym środowisku. Na podstawie wyników stwierdzono, że próbki wykonane technologią wykrawania wykazują wyższą odporność korozyjną niż próbki cięte laserem.
EN
The main purpose of the work was to determine how the applied technology of producing elements such as the bearing structure influences the resistance in the operation process in an atmospheric environment. The research work was carried out experimentally, determining the rate and intensity of the formation of corrosion centers in the aspect of the product shaping technology applied. The paper focuses on two technologies most commonly encountered in sheet metal forming and machining. They are the punching process and the laser cutting technology. The sample was made in such a way that it was possible to analyze the corrosion behavior both on sharp edges and in hewed sockets to the face of the sheet after the bending process. The aim of the work was achieved by performing experimental studies taking into account the issues contained in the standards PN-EN ISO 9223: 2012, PN-EN ISO 9224: 2012, PN-EN ISO 9225: 2012, PN-EN ISO 9226: 2012 and PN-EN ISO 9227: 2017 comparing the technology, determining the corrosion durability of the samples in the same environment. Based on the results, it was found that samples made with punching process show higher corrosion resistance than laser cuting samples.
PL
W artykule przedstawiono algorytm modelowania i analizy oraz wyniki badań symulacyjnych z zastosowaniem MES oraz eksperymentalnych procesu wykrawania części z blach aluminiowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym do budowy pojazdów. Uzyskuje się zarówno oszczędność energii oraz obniżenie masy samochodów. Analiza dotyczy wpływu warunków procesu wykrawania na jakość ciętej krawędzi wyrobu. Symulacje komputerowe przeprowadzono dla przestrzennych stanów naprężeń i płaskich stanów odkształceń z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie wykrawania. Badania symulacyjne przeprowadzono dla różnych grubości blach oraz zmiennych wartości luzu miedzy stemplem a matrycą. Wyniki symulacji zweryfikowano eksperymentalnie. Opracowane aplikacje numeryczne oraz otrzymane wyniki badań mogą być wykorzystane do projektowania i optymalizacji procesu wykrawania.
EN
The paper presents the modeling and experimental researches of the blanking process of parts from aluminum sheets used in automotive industry to building vehicles. Analysis concerns influence of process conditions on quality of cut edge. Numerical analysis was performed for the spatial states of stresses and flat states of strains in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding blanking process nonlinearities. Researches were realized for different sheet’s thickness and punch-die clearances. Results were verified experimentally. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of time can be used for design of the blanking process and it’s optimization.
PL
Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej sprowadza się do zwiększenia wydajności i elastyczności procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości życia ludzi. Industry 4.0 dysponuje szeregiem narzędzi technicznych, które między innymi realizują funkcje komunikacji za pośrednictwem sieci Internet z elementami składowymi maszyny. Do realizacji pilotażowej modernizacji stanowiska produkcyjnego wykorzystano prasę mimośrodową Instytutu Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej. Układ napędowy i sterownia zmodernizowano, zakładając wymianę kluczowych danych diagnostycznych z systemem sterowania nadrzędnego. Kolejno uruchomiono system akwizycji danych procesowych oparty o urządzenia Kistler maXYmos TL. Całość dopełnia system SCADA wraz z aplikacją administracyjną, które za pośrednictwem odpowiedniego aparatu matematycznego, dążą do realizacji koncepcji predyktywnego utrzymania ruchu i określenia zużycia narzędzia.
EN
The concept of the Industry 4.0 revolution is related to increasing efficiency, elasticity of production and improving the quality of life. Industry 4.0 has several technical tools that, implements communication between components of machine via the Internet. The mechanical press of the Institute of Manufacturing Technologies at Warsaw University of Technology was used to implement the pilot modernization to Industry 4.0 standard. The control and drive system were upgraded assuming exchange of key diagnostic data with the master control system. The process data acquisition system based on Kistler maXYmos TL was launched. The whole is complemented by SCADA system and administrative application, which using appropriate mathematical calculations realize the concept of predictive maintenance and calculates the tool wear.
PL
Procesy wykrawania należą do najczęściej stosowanych w obróbce plastycznej. Jednym z podstawowych parametrów wykrawania jest luz, który ma znaczący wpływ na jakość powierzchni rozdzielenia oraz na geometrię otworu, w tym możliwość wystąpienia zadzioru czy też zaokrąglenia na krawędzi powstającego wyrobu. W przedstawionej pracy proponowana jest metoda szybkiej oceny luzu oparta na pomiarze geometrii wyrobu z wykorzystaniem systemu wizyjnego oraz specjalnie przygotowanego oświetlenia wyodrębniającego obszar zaokrąglenia na krawędzi otworu.
EN
Blanking processes are one of the most commonly used in plastic processing. One of the basic parameters of the blanking is the clearance. It has a significant effect on the quality of the separation surface and on the geometry of the hole, including the occurrence of burrs, or the rollover area on the edge of the resulting product. The presented work proposes a quick estimation of the clearance based on the measurement of product geometry using a vision system and a specially prepared illumination to extract the rollover area at the hole edge.
PL
W artykule autorzy przedstawiają wyniki badań dla stali elektrotechnicznej M600-50A (dostarczonej od różnych dostawców) w zakresie analizy metalograficznej i technologicznej. W pierwszej części badań przeprowadzono analizę metalograficzną wykonywaną powszechnie do oceny jakości wyrobów za pomocą mikroskopu optycznego. Powierzchnia próbek została wypolerowana, a następnie poddana analizie numerycznej i statystycznej w celu pomiaru rozkładu wielkości ziaren. Głównym celem podjętych badań mikroskopowych była ocena jakości materiału na podstawie wielkości ziaren dla materiału dostarczonego od czterech różnych producentów. W drugiej części badań przeprowadzone zostały próby doświadczalne cięcia. W ocenie ilościowej materiału dokonano pomiaru (na specjalnie zaprojektowanych, w pełni automatycznych stanowiskach) maksymalnej siły cięcia dla różnych luzów dla procesów przeprowadzonych w warunkach dynamicznych i statycznych.
EN
In the paper the authors present their results of the metallographic and experimental investigation for the electrical sheets M600-50A supplied by different manufacturers. First, metallography examination was curry out as a well know study in the material quality evaluation using optical microscopy. The specimen surface was polished and then was subject to the image processing analysis in order to evaluate the grain size distribution based on the statistical analysis. The main aim of this part of research was study the grain size of the microstructure for four different material suppliers. Second, an experimental examination was conducted were the material was subject to the blanking process analysis. In this material quantity evaluation, a maximum load was measured in the dynamic and static conditions where different clearances were used in the designed, fully automated apparatus.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaźnika przyrostu zużycia (WPZ), który może zostać wykorzystany w autonomicznych systemach nadzorowania procesu wykrawania.
EN
Paper was presented the results of numerical modeling of blanking electrical sheet for different state of wear of the tools. Achieved modeling result was compared with the results of obtained for the real process. The designated process forces interacting with the punch was used to determine W index (coefficient intense of tool wear). It can be used in the autonomic monitoring system of blanking processes.
EN
The surface wear mechanism of punches for the silicon sheets blanking was presented. In the studies the differences in the wear of high-speed tool (produced by casting and sintering), where observed. The influence of additional TiN coating on the punches flank degradation intensity was obtained. The strengthening zone changes of the sheared blank material close to cutting line were observed. The punch wear influence on the M530-50A silicon sheet material hardness changes was described.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opis mechanizmu zużycia powierzchni roboczych stempli wykrawających elementy z blachy krzemowej. Badania wykazały różnice w zużyciu narzędzi dla stali szybkotnącej w przypadku dwóch procesów jej wytwarzania (odlewania i spiekania). Wykazano wpływ dodatkowej powłoki z TiN na intensywność degradacji powierzchni przyłożenia stempli wykrawających. Obserwacji poddano zmiany obszaru umocnienia materiału wykrawanego w pobliżu linii cięcia. Określono wpływ zużycia stempli na zasięg zmian twardości materiału blachy krzemowej M530-50A.
EN
Finite element modelling provides a great deal of support in understanding technological processes. This paper proposes the application of variational and finite element methods for the analysis of blanking and the nonlinearities of this process. Numerical analysis are conducted in ANSYS LS-Dyna programme, with use of the explicit method. The influence of various process conditions on the strain and stress states and the quality of the final product are analysed.
PL
Metoda Elementów Skończonych jest obecnie szeroko wykorzystywana do analizy procesów technologicznych. Praca przedstawia zastosowanie rachunku wariacyjnego i MES do analizy procesu wykrawania z uwzględnieniem nieliniowości procesu. Analizy numeryczne przeprowadzono w systemie ANSYS LS-Dyna z wykorzystaniem metody explicit. Przedstawiono wpływ wybranych warunków realizacji procesu na stany naprężeń, odkształceń i przemieszczeń oraz na jakość wyrobu finalnego.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaźnika przyrostu zużycia (WPZ), który może zostać wykorzystany w autonomicznych systemach nadzorowania procesu wykrawania.
EN
Paper was presented the results of numerical modelling of blanking electrical sheet for different state of the tools wear. Achieved modelling result was compared with the results of the for the real process. The designated process forces interacting with the punch be used to determine WPZ (wskaźnik przyrostu zużycia-coefficient intense of tool wear). It can be used in the autonomic monitoring system of blanking processes.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania procesu wykrawania elementów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem metody cząstek hydrodynamicznych (SPH). Symulację komputerową opracowano z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej, które mogą być wykorzystane do projektowania procesu i jego optymalizacji.
EN
The paper presents the modeling of the blanking process of the car elements using Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Numerical analysis was performed in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding process nonlinearities. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of time can be used to design of the process and it’s optimization.
EN
The height of the die roll, the distance of the V-ring, and the shear rate were varied with the aim of investigating the effects of the applied changes on the fine blanking line in a cold-rolled and a pickled steel sheet, referred to as SCP-1 and SHP-1, respectively. Both materials consisted primarily of a ferrite phase with small amounts of impurities including F, Mn, and Cr. The distance was found to be a very important factor in controlling the shear of the V-ring in the fine blanking process. When the position of the V-ring was set at distances of 1.5 mm and 2 mm, the die roll height increased with increasing shear speeds from 6.4 m/min to 10 and 16 m/min. Analysis of the influence of the shear rate revealed that low rates resulted in the lowest die roll heights since the flow of material was effectively inhibited.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania procesu wykrawania elementów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Symulację komputerową opracowano z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej, które mogą być wykorzystane do projektowania procesu i jego optymalizacji.
EN
The paper presents the modeling of the blanking process of the car elements using Finite Element Method. Numerical analysis was performed in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding process nonlinearities. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of time can be used to design of the process and it’s optimization.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono sposób modelowania 3D procesu wykrawania z uwzględnieniem krzywej linii cięcia. Symulację komputerową przeprowadzono dla przestrzennych stanów naprężeń i odkształceń wykorzystując metodę elementów skończonych. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej, które mogą być wykorzystane do projektowania procesu i jego optymalizacji.
EN
Paper discussed the 3D modeling of the auto body sheet blanking with regarding curvilinear shearing line. Numerical results were done with using FEM method, and explicit method in Ansys LS-Dyna program. The states on the strains and stresses with regarding process nonlinearities were obtained. Obtained results can be used for the purpose of designing blanking process and its optimization.
PL
W tym artykule autorzy szacują i analizują wartości strat w rdzeniu stojana, występujące w silniku indukcyjnym małej mocy. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych (MES), w warunkach sinusoidalnego zasilania. Obliczenia całkowitych strat w rdzeniu zostały przeprowadzone przez sumowanie składników strat pochodzących od składowych indukcji występujących w elementarnych obszarach rdzenia stojana. Przyjęto, że zjawiska, w postaci strat w rdzeniu, pochodzące od tych składowych są niezależne. Straty histerezy obrotowej obliczono, stosując współczynnik korygujący, uzyskany na podstawie zebranych danych doświadczalnych. Stosowany model uwzględnia występowanie uszkodzonych fragmentów ferromagnetyka, będących wynikiem wykrawania.
EN
In this paper the iron losses in low power induction motor are estimated and analysed using time-stepping Finite Element Method (FEM) under sinusoidal supply. The iron losses calculation has been carried out by add up the iron losses produced by orthogonal components of the flux density, as if the iron losses produced by these components were independent phenomena. The rotational hysteresis loss has been calculated applying a correction factor based on experimental data. Applied model takes into account the presence of damaged zones of the ferromagnetic, as a result of punching.
PL
W pracy podjęto próbę komputerowej symulacji zużycia stempla i matrycy wykrojnika połączoną z doświadczalną weryfikacją uzyskanych wyników. Do symulacji użyto pakiet MSC.Marc wsparty wysokorozdzielczą techniką pomiarową. Do analizy zarejestrowanych przebiegów wykorzystano transformację falkową, pozwalającą na precyzyjną lokalizację procesu pękania.
EN
At the work an attempt of the computer simulation to wear the blanking punch and the blanking die out was taken connected with the experimental verification of achieved results. For the simulation a MSC.Marc package backed up with the high-resolution measuring technique was used. Wave transformations were used for analysis of recorded courses, allowing for the precise localization of the process of cracking.
PL
W artykule przedstawiono wpływ metody wycinania blach elektrotechnicznych na ich właściwości magnetyczne. Badania wykonano dla blachy elektrotechnicznej niezorientowanej. Zbadano wpływ zastosowanej atmosfery ochronnej (powietrza oraz azotu) na charakterystyki magnesowania i stratność blach elektrotechnicznych. Wyniki badań wykazały, że zastosowanie atmosfery ochronnej powietrza ma bardziej niekorzystny wpływ na właściwości magnetyczne blach niż atmosfera azotu.
EN
The paper presents the influence of laser cutting of electrical steels on their magnetic properties. The research was made on an non-oriented electrical steels M330-50A type. The influence of applied technological atmosphere during laser cutting on magnetization characteristics and losses of electrical steels was tested. Measurements results indicated that application of air as atmosphere has more destructive effect on magnetic properties of electrical steels than nitrogen one.
PL
Możliwości w modelowaniu numerycznym procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy ciągliwego pękania. Modele pękania materiałów ciągliwych w procesach technologicznych. Wizualizacja trajektorii rozdzielenia materiału w aspekcie prognozowania jakości geometrycznej wyrobów. Przykładowe wyniki modelowania uzyskano poprzez zaimplementowanie do komercyjnego systemu MSC. MARC autorskiego podprogramu, umożliwiającego modelowanie fazy ciągliwego pękania w oparciu o tzw. wskaźnik wykorzystania odkształcalności. Porównanie wyników modelowania z eksperymentem.
EN
Capacities provided by numerical modeling of blanking process with consideration given to the ductile cracking phase. Models of cracks in ductile materials occurring in production processes. Visual presentation of the material separation trajectory in the aspect of forecasting geometrical quality of a component. Exemplary models are compared against the experiment results.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.