Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhaust emission standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The interest in organic farming, due to the increasing demand for food free of residues of plant protection chemicals, mineral fertilizers and heavy metals, is getting bigger and bigger. However, it should be remembered that in addition to avoiding the use of chemical methods for plant protection and care, as well as growth stimulators and antibiotics in animal breeding, it is also important to reduce the negative effects on the natural environment. Therefore, the use of energyefficient machines, which additionally do not pollute the environment excessively, is one of the elements of organic farming. In recent years, the issue of reducing nitrogen oxides and particulate solids emitted by engines in agricultural tractors is considered more and more rigorously. The aim of this study was to analyze motor agricultural machines used in farms in Krotoszyn County in terms of exhaust emission standards. The researches covered 30 randomly selected farms, in which 12 agricultural tractors were used. Analysis of the results showed that the majority of tractors used in agriculture in Krotoszyn County do not meet any exhaust emission standards and that these machines are obsolete.
PL
Zainteresowanie rolnictwem ekologicznym, dzięki coraz większemu popytowi na żywność wolną od pozostałości środków ochrony roślin, nawozów mineralnych i metali ciężkich jest coraz większe. Należy jednak pamiętać, ze poza unikaniem stosowania chemicznych metod ochrony i pielęgnacji roślin oraz stymulatorów wzrostu i antybiotyków przy chowie zwierząt, ważne jest również ograniczenie wywierania negatywnych skutków na środowisko naturalne. Dlatego jednym z elementów rolnictwa ekologicznego jest stosowanie energooszczędnych maszyn, które dodatkowo nie zanieczyszczają nadmiernie środowiska. W ostatnich latach coraz bardziej rygorystycznie podchodzi się do kwestii ograniczania tlenków azotu i cząstek stałych emitowanych przez silniki w ciągnikach rolniczych. Celem pracy była analiza silnikowych maszyn rolniczych użytkowanych w gospodarstwach rolnych powiatu krotoszyńskiego pod kątem norm emisji spalin. Badaniami objęto losowo wybranych 30 gospodarstw rolnych, w których użytkuje się 112 ciągników rolniczych. Analiza wyników wykazała, że większość ciągników w badanych gospodarstwach nie spełnia żadnych norm emisji spalin i są to maszyny przestarzałe.
PL
Każdy nowo skonstruowany pojazd dopuszczony do użytkowania na obszarze UE musi uzyskać certyfikat homologacyjny. Jednym z kryteriów branych pod uwagę w trakcie wykonywania takich testów jest poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Rosnące wymagania co do czystości spalin wymuszają na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych. W celu kontroli wielkości emisji UE opracowała szereg testów homologacyjnych w tym również dla pojazdów poruszających się głównie poza drogami publicznymi. W opracowaniu przedstawiono wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów zgodnych z wymaganiami UE, procedurę opracowania testu NRTC dla konkretnego silnika oraz wyniki badań hamownianych konkretnego silnika o zapłonie samoczynnym. Zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy założonymi i eksploatacyjnymi punktami pracy silnika.
EN
Every newly constructed vehicle passed for using in the area of EU must get the certification. One of the criteria taken into consideration under making such tests is a level of emission of harmful substances to the environment. The increasing requirements as for the cleanness of the exhaust force the producers to search for new technical solutions. For the purpose of controlling the emission size EU has prepared series of the certification tests also for vehicles moving mainly outside highway roads. This study presents the requirements concerning the measurements pursuant to EU requirements, the procedure of the NRTC test for the particular engine and research of the engine tests bench of the particular self-ignition engine. Attention has been paid to divergences between the established and real items of the work of the engine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.