Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pesa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Rozwój systemu kolei miejskiej w Warszawie
PL
Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM), choć funkcjonuje od kilkunastu lat, to już stała się integralną częścią systemu komunikacji miejskiej oraz środkiem przemieszczania się na większe odległości w aglomeracji Warszawy. Tabor do obsługi to praktycznie w całości, fabrycznie nowe zespoły trakcyjne, zakupione dzięki pomocy finansowej UE. Znaczne skrócenie czasu jazdy nie byłoby możliwe bez modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej (tabor SKM porusza się po sieci PKP PLK), również zmodernizowanej z pomocą funduszy UE. Sukces SKM stał się impulsem dla władz przewoźnika do dalszej rozbudowy – uruchomienia nowych linii oraz kolejnych zakupów taborowych. Sieć SKM uzupełnia się z rozbudowywaną siecią metra, oraz odciąża dotychczasowy system komunikacji miejskiej, opierający się na komunikacji tramwajowej i autobusowej (oba system pełnią obecnie rolę wspomagającą wobec metra, a nie zasadniczą). System SKM jest zintegrowany z dotychczasowym podstawowym środkiem komunikacji w aglomeracji Warszawy – połączeniami realizowanymi przez Koleje Mazowieckie i Warszawską Kolej Dojazdową.
EN
The Szybka Kolej Miejska / Fast City Rail in Warsaw (SKM), has already become an integral part of the public transport system, although it has been operating for several years. It is the fastest way of traveling over greater distances in the agglomeration of Warsaw now. The SKM rolling stock used to service is new trainsets, purchased with EU financial support. A significant reduction in travel time would not have been possible without the modernization and revitalization of the railway infrastructure (SKM rolling stock is exploited on the PLK network), also made with the help of EU funds. The success of SKM became an impulse for the operator’s authorities to further expand the SKM system - new lines are launched and subsequent rolling stock has been purchased. The SKM network complements the extended metro network and relieves the existing public transport system, based on tram and bus communication (both systems are currently supporting the metro, not the principal). The SKM system is integrated with the existing basic system of communication in the agglomeration of Warsaw with Koleje Mazowieckie/ Masovia Railway, or the Warsaw Commuter Railway (WKD).
2
Content available Nowe inwestycje w systemy tramwajowe w Polsce
PL
Wraz ze zrealizowanymi w ostatnich latach licznymi zakupami taborowymi przedsiębiorstwa komunikacyjne eksploatujące tramwaje w Polsce wykonały także remonty infrastruktury, czy zbudowały całkowicie nowe odcinki sieci. Zakres wykonanych prac jest związany nie tylko z możliwościami finansowymi, ale także znaczeniem komunikacji tramwajowej w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Większość przewoźników w latach 90. pozyskała używane tramwaje (przeważnie z Niemiec), zakupy nowych pojazdów odkładając na terminy późniejsze (nowy tramwaj jest ok. 10-krotnie droższy od nowego autobusu). Akces Polski do UE w maju 2004 r. spowodował, iż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania do rozwoju i modernizacji infrastruktury. Dodatkowo obecna polityka UE wspiera transport szynowy w miastach (tramwaje, metro), który z racji wykorzystywania napędu elektrycznego jest bardziej przyjazny środowisku naturalnemu. Należy dodać, iż zdecydowana większość nowych tramwajów zakupionych przez polskich przewoźników została zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce, choć znaczna część podzespołów doń pochodzi z importu. Obecnie modernizacja sieci tramwajowych oraz zakupy nowego taboru w Polsce wprawdzie nie mają już tak wysokiej dynamiki jak 5-10 lat temu, jednak obserwowany jest trend stabilny - konsekwentna modernizacja sieci oraz sukcesywne zakupy taborowe. Można uznać, iż po kryzysowych latach 90., gdy remonty sieci czy pozyskiwanie nowych pojazdów były wstrzymane, po wykonaniu najbardziej pilnych napraw torowisk czy skasowaniu najstarszych pojazdów po 2004 r. (akcesja do UE, dostępność nowych funduszy pomocowych, itp.), przewoźnicy uzyskali akceptowalny poziom świadczonych usług. Zatem komunikacja tramwajowa w Polsce przeżywa obecnie swój rozkwit jako ekologiczny środek transportu, a w większości miast pojawiły się również nowe odcinki sieci tramwajowej. Poza tym obserwowana jest także stabilizacja na rynku producentów tramwajów w Polsce: dawny lider rynku - Pesa dzieli miejsce także z innymi podmiotami - firmami Stadler-Solaris i Modertrans.
EN
Along with the numerous trams purchases completed in recent years, trams operators in Poland have also performed infrastructure modernization or built entirely new lines a part of the tram network. The scope of performed works is related not only to financial possibilities but also to the importance of tram transport in the functioning of public transport. Most of the operators in the 90s gained second-hand trams (mostly from Germany), and purchasing new vehicles was postponed later (new tram is about 10 times more expensive than the new bus). Poland's accession to the EU in May 2004 resulted in the possibility of obtaining co-financing for the development and modernization of infrastructure, including purchasing of the trams one. Also, the current EU policy supports rail transport in cities (trams, subway), which, due to the use of electric drive, is more emironment-friendly. It should be added that the vast majority of new vehicles acquired by Polish operators were designed and manufactured in Poland, although most their components are imported. Currently, the modernization of tram networks and purchases of new rolling stock in Poland are not as dynamic as they were 5-10 years ago; however, a stable trend is observed - consistent modernization of the network and successive train purchases. It can be said that after the crisis years of the 1990s, where network repairs or acquisition of new vehicles were stopped, after the most urgent repairs of tracks and the oldest vehicles after 2004 (accession to the EU, availability of new aid funds, etc), operators have got an ac-ceptable level ofserwces provided. Therefore, tram transport in Poland is currently experiencing its boom as an ecological way of transport, and in most cities also new sections of the tram network have been built. Also, stabilization is observed on the market of tram manufacturers in Poland - the former market leader - Pesa, also shares with other companies -Stadler-Solaris and Modertrans.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.