Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nośnik energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Decyzje polityczne Federacji Rosyjskiej związane z zaburzeniami w dostawach gazu ziemnego do Europy bardzo silnie wpłynęły na międzynarodowy rynek węgla w 2021 r. W efekcie malejących zapasów w magazynach europejskich oraz galopujących cen gazu ziemnego, dla odbiorców europejskich węgiel stał się bardzo poszukiwanym nośnikiem energii, stymulując wzrost jego cen. Wysokie zapotrzebowanie spowodowało, że import węgla energetycznego do Polski był nadal wysoki, a stan zapasów na zwałach przykopalnianych zmalał do 1,9 mln ton (spadek (r/r) o 3,4 mln ton). Sytuację tę bardzo mocno odczuli odbiorcy indywidualni – zwłaszcza gospodarstwa domowe, ponieważ początek sezonu grzewczego 2021/2022 rozpoczął się wysokimi (wtedy się wydawało) cenami. Gospodarstwa domowe są jednym z ważniejszych odbiorców węgla energetycznego zużywającym w ostatnich latach (2019–2020) rocznie, według danych GUS, ok. 9 mln ton. Mocno już wtedy napięty rynek odbiorców indywidualnych jeszcze bardziej dotknęło wprowadzenie embarga na rosyjski surowiec. Brak dostaw węgla z Rosji – dotychczasowego największego eksportera węgla energetycznego na rynek Polski – wywołało presję nie tylko na podaż węgla krajowego i importowanego, ale również na ceny węgla na składach opałowych. W II kwartale 2022 r. ceny węgla krajowego oferowanego na składach opałowych w niektórych województwach wzrosły do 100 zł/GJ. W obliczu sezonu grzewczego 2022/2023 przed gospodarstwami domowymi oraz innymi użytkownikami tych nośników energii, stanęło wiele wyzwań. Rosnąca niepewność związana z zabezpieczeniem węgla na nadchodzący sezon grzewczy wywołana wprowadzeniem sankcji na węgiel rosyjski spowodowała, że część konsumentów wykonała przeróbki w swych kotłach, co wiąże się z utratą certyfikatu jakości. Wybór kotła do ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest decyzją długoterminową. Na lata 2023–2024 przypada wymiana pieców pozaklasowych w wielu województwach. W efekcie może nastąpić pewna destabilizacja na rynku wywołana brakiem dostępności firm instalatorskich, jak również opóźnienia w dostawach kotłów na najpopularniejsze nośniki energii.
EN
The political decisions of the Russian Federation related to the disruption of natural gas supplies to Europe had a very strong impact on the international coal market in 2021. As a result of dwindling stocks in European storage facilities and soaring natural gas prices, coal has become a very sought-after energy carrier for European consumers, stimulating an increase in its price. The high demand meant that imports of steam coal into Poland remained high, with stocks on mine dumps falling to 1.9 million tonnes (down (y/y) by 3.4 million tonnes). Individual consumers, especially households, were hit hard by this situation, as the start of the 2021/2022 heating season began with high (as it seemed at the time) prices. Households are one of the most important recipients of steam coal, consuming around 9 million tonnes per year in recent years (2019–2020), according to the Polish Central Statistical Office (GUS). The introduction of the embargo on Russian raw material further affected the already tight market for individual consumers. The lack of coal supplies from Russia – until now the largest exporter of steam coal to the Polish market – has put pressure not only on the supply of domestic and imported coal, but also on coal prices at fuel depots. In Q2 2022, domestic coal prices offered at fuel depots in some provinces rose to PLN 100/GJ. Facing the 2022/2023 heating season, households and other users of these energy carriers have faced a number of challenges. The growing uncertainty surrounding the supply of coal for the upcoming heating season, triggered by the introduction of sanctions on Russian coal, has caused some consumers to make modifications to their boilers, which entails the loss of quality certification. Choosing a boiler to heat a household is a long-term decision. The years 2023–2024 will see the replacement of off-grade boilers in many provinces. As a result, there may be some destabilisation in the market caused by a lack of availability of installation companies, as well as delays in the supply of boilers for the most common energy carriers.
2
EN
The article had expounded of calculation project methodology to a device for strain hardening materials, his power element is connected in one design with a pressure pulse generator and a mechanical accumulator which accumulate potential energy and has the form two parallel installed slotted springs. Proposed calculation project methodology allows using simple dependencies to calculate all basic energy, force and geometrical parameters of the device, which was considered in the article.
PL
W artykule wyjaśniono metodologię projektu obliczeniowego do urządzenia do utwardzania odkształceniowego materiałów, jego element mocy jest połączony w jednym projekcie z generatorem impulsu ciśnienia i akumulatorem mechanicznym, który gromadzi energię potencjalną i ma postać dwóch równolegle zainstalowanych sprężyn szczelinowych. Proponowana metodologia obliczeń projektowych pozwala wykorzystać proste zależności do obliczenia wszystkich podstawowych energii, sił i parametrów geometrycznych urządzenia, co zostało uwzględnione w artykule.
EN
The purpose of the presented research is to analyse possible methods of thickening of the Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing cyanobacteria using the obtained concentrate as a biomass for the production of energy carriers and biologically valuable substances. Method of cyanobacteria thickening under the action of electric current and in the electric field, as well as the method of coagulation–flocculation and gravity thickening, was experimentally investigated in labscale conditions. Electrical methods didn't show positive results for the Microcystis aeruginosa thickening, despite the reports of their potential efficiency in a number of previous studies. The high efficiency of the method of coagulation– flocculation and gravity thickening of Microcystis aeruginosa suspensions was obtained. The optimum concentrations of industrial polymeric coagulants and flocculants for the thickening of Microcystis aeruginosa suspensions were defined in the range of about 10 ppm for the coagulants and about 1 ppm for the flocculants. Negative effect of the previous cavitational treatment of the diluted suspensions of Microcystis aeruginosa on the effectiveness of the coagulation–flocculation and gravitational thickening was confirmed experimentally. Hydrodynamic cavitation should be recommended to use after the thickening as the next step of processing of concentrated suspensions of Microcystis aeruginosa to achieve maximum extraction of energy carriers and biologically valuable substances.
PL
Celem przedstawionych badań była analiza możliwych metod zagęszczania cyjanobakterii Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing do uzyskania koncentratu biomasy przydatnego do produkcji energii i substancji czynnych biologicznie. W skali laboratoryjnej analizowano metody zagęszczania pod wpływem prądu i pola elektrycznego oraz metody koagulacji– flokulacji i zagęszczania grawitacyjnego. Metody elektryczne nie dały pozytywnych wyników mimo wielu wcześniejszych badań na temat ich potencjalnej efektywności. Dużą efektywność uzyskano natomiast w przypadku metod koagulacji– flokulacji i grawitacyjnego zagęszczania zawiesiny Microcystis aeruginosa. Optymalne stężenie przemysłowych polimerowych koagulantów użytych do zagęszczania ustalono na 10 ppm, a flokulantów – na 1 ppm. Doświadczalnie potwierdzono ujemny wpływ wcześniejszego poddawania rozcieńczonych roztworów Microcystis aeruginosa działaniu kawitacji na skuteczność zagęszczania metodami koagulacji i flokulacji oraz zagęszczania grawitacyjnego. Hydrodynamiczną kawitację zaleca się stosować po zagęszczaniu, jako następny etap w przetwarzaniu zagęszczonej zawiesiny Microcystis aeruginosa do postaci nośnika energii i pozyskania substancji biologicznie czynnych.
PL
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o zużyciu nośników energii i wskaźnikach emisyjności CO2 według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano emisję tego gazu w wyniku bezpośredniego zużycia energii w rolnictwie polskim w 2015 r. Wartość tej emisji wyniosła ogółem 12 535,0 Gg. W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) stanowiło to 86,9 kg•(100 Ha)-1, a na 100 gospodarstw rolnych – 877,2 kg•(100 gospodarstw)-1. Największy udział w emisji CO2 (46%) miały paliwa stałe, w tym węgiel kamienny energetyczny – 27,7%, a drewno i torf – 16,7%. Udział paliw ciekłych w emisji CO2 wyniósł 41%, w tym oleju napędowego 39%. Udział pozostałych nośników energii w emisji CO2 wyniósł łącznie 13%. Energia elektryczna powodowała 10% ogółu emisji CO2 w wyniku zużycia nośników energii w rolnictwie, paliwa gazowe – łącznie 2% (w tym gaz ciekły 1,3%), a ciepło – 1%.
EN
Based on Central Statistical Office (GUS) data on energy carriers consumption and CO2 emissivity indicators according to the National Center for Balancing and Managing Emissions (KOBiZE) emission of this gas, caused by direct energy consumption in Polish agriculture in 2015 has been estimated. The value of this emission totaled 12 464.6 Gg. It was 86.4 kg per 100 ha of agricultural land and 872.3 kg per 100 farms. Solid fuels had the largest share (46%) in CO2 emission, including steam coal – 27.7%, and wood and peat – 16.7%. The share of liquid fuels amounted to 41%, including Diesel oil 39% in CO2 emission. The share of other energy carriers amounted to a total 13% in CO2 emission. Electricity caused 10% of the total CO2 emission resulting from consumption of energy carriers in agriculture, gaseous fuels – in total 2% (of that liquid petroleum gas 1.3%), and heat – 1%.
PL
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o zużyciu nośników energii i wskaźników emisyjności CO2 wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano wielkość emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku bezpośredniego zużycia energii w rolnictwie polskim w 2015 r. Wyniosła ona ogółem 11 125 tys. t CO2 e, w tym: dwutlenku węgla 10 521 tys. t, metanu - 546 tys. t, CO2 e, a podtlenku azotu - 58 tys. t CO2 e. W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) stanowiło to 77 t, a na 100 gospodarstw rolnych - 779 t. Największy udział w emisji gazów cieplarnianych (47%) miały paliwa ciekłe, w tym olej napędowy 44%. Udział paliw stałych w emisji gazów cieplarnianych wyniósł 38%, w tym węgla kamiennego energetycznego – 35%. Energia elektryczna powodowała 12,2% ogółu emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku zużycia nośników energii w rolnictwie, paliwa gazowe - łącznie 2% (w tym gaz ciekły 1,5%), a ciepło - 1%.
EN
Basing on Central Statistical Office (GUS) about the use of energy carriers and of the National Centre for Emission Management (KOBiZE) the emission the level and structure of greenhouse gas (GHG) emission from energy use in Polish agriculture in 2015 has been estimated. The value of this emission in total amounted to 11 125 thous. T CO2 e, of that: carbon dioxide 10 521 thous. t, methane - 546 thous. t CO2 e and nitrous oxide - 58 thous. t CO2 e. These emissions per 100 ha of the agricultural land amounted to 77 t, and for 100 farms - 779 t. Liquid fuels had the highest (47%) share of that Diesel oil 44%. The share of solid fuels amounted to 38%, of that hard coal - 35%. Electricity caused 12% of the total greenhouse emissions, gaseous fuels in total - 2% (of that LPG 1.5%), and heat - 1%.
6
Content available remote Czy wodór będzie uniwersalnym nośnikiem energii?
PL
W związku z podjętymi działaniami Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej na rzecz ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej szuka się nowych ekologicznych metod pozyskiwania energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw transportowych. Coraz częstsze wykorzystanie odnawialnych źródeł będzie wymagało opracowania metod magazynowania nadwyżek przetworzonej energii. Przewiduje się, że w tym celu będzie można wykorzystać wodór jako nośnik energii. Zanim jednak gospodarka zostanie oparta na wodorze, należy dopracować technologie pozyskiwania taniego H2, bez emisji dwutlenku węgla, jego magazynowania i transportu oraz metod wykorzystania.
EN
In connection with the activities of the Parliament and the Council of the European Union to reduce CO2 emissions and improve energy efficiency are sought for new, more environmentally friendly methods to generation of electricity and heat, as well as transport fuels. The increasing use of renewable sources will require the development of methods for storing surplus processed energy. It is expected that for this purpose may be will use hydrogen as an universal energy carrier. However, before the economy will be based on hydrogen should be developed inexpensive technologies of H2 production (without carbon dioxide emissions), its storage and transport, and methods of use.
PL
W artykule są rozpatrywane kryteria oceny nośników energii jako paliw zastępczych do silników spalinowych. Przedstawiono klasyfikację paliw niekonwencjonalnych w stosunku do klasycznych silnikowych paliw ropopochodnych. Sformalizowano pojęcie paliw zastępczych. Wyróżniono kryteria związane z właściwościami fizyko-chemicznymi paliw, z procesami zachodzącymi w silnikach oraz z właściwościami użytkowymi silników. Jako przykład oceny paliw niekonwencjonalnych jako paliw zastępczych przedstawiono wyniki badań porównawczych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i estrami metylowymi oleju rzepakowego z dodatkiem letnim i z dodatkiem zimowym. Przedstawiono przykładowe wyniki badań i ich analizy, m.in. charakterystyki prędkościowe momentu obrotowego i sprawności ogólnej. Badano także przebieg procesu spalania. Przedstawiono m.in. wyniki badań temperatury czynnika w czasie spalania oraz szybkości wydzielania się ciepła. Stwierdzono duże podobieństwo badanych charakterystyk dla oleju napędowego i letniej wersji biopaliwa. Natomiast w wypadku estrów oleju rzepakowego z dodatkiem zimowym różnice w badanych charakterystykach w stosunku do pozostałych paliw okazały się niekiedy wyraźne.
EN
The article dealt with the assessment criteria of energy carriers as replacement fuels for internal combustion engines. It is presented the classification of non-conventional fuels compared to traditional petroleum motor fuels. It formalized the concept of replacement fuels. Distinguished criteria related to physical and chemical properties of fuels, with processes in engines and engines with functional properties. As an example, the assessment of non-conventional fuels as replacement fuels presents the results of comparative tests of a compression ignition engine powered with diesel fuel and rapeseed oil methyl esters with summer additive and winter additive. Are examples of the results of research and analysis, including speed characteristics of the engine torque and the effective efficiency. It was also investigated combustion process. Presents, among others, the results of the temperature of medium at the combustion time and the heat generation speed. It was found a strong resemblance examined the characteristics of diesel fuel and summer biofuel. However, in the case of winter biofuel differences in the examined characteristics as compared with other fuel proved sometimes pronounced.
PL
Badania tendencji zmian w zakresie gospodarki energią w rolnictwie są konieczne z uwagi na potrzebę uzyskania danych wejściowych do prognoz zapotrzebowania na energię. Celem pracy była analiza bezpośrednich nakładów energii w rolnictwie polskim w latach 2009–2013. Zastosowano metodę grupowania nośników energii oraz analizy dynamiki i struktury ich nakładów. Zużycie energii w rolnictwie polskim wyniosło w 2013 r. 150 065 TJ (o 0,8% więcej niż w 2009 r.). Największy udział w latach 2009–2013 miały w nim paliwa ciekłe (49,0–50,5%). Udział paliw stałych wyniósł od 42,4 do 46,5%, gazowych – 2,5–3,0%, energii elektrycznej – 3,6–3,9%, a energii cieplnej – 0,6–07%. Najwyższy poziom zużycia paliw stałych odnotowano w 2010 r. (74 412 TJ – o 17,9% więcej niż rok wcześniej). W tej grupie dominował węgiel kamienny z udziałem od 61,3% (2011 r.) do 68,2% (2010 r.). Nakłady paliw ciekłych wyniosły 75 177 TJ w 2009 r. i 73 872 TJ w 2013 r., przy czym dominujący udział miały oleje napędowe (od 92,2% w 2009 r. do 93,9% w 2013 r.). Zwiększało się zużycie paliw gazowych, osiągając maksimum 4 371 TJ w 2012 r. (o 25,3% więcej niż w 2009 r.). W grupie paliw gazowych największy udział (od 50,9% w 2012 r. do 59,9% w 2010 r.) miał gaz ciekły. Zużycie energii elektrycznej i cieplnej było w 2013 r. o 1,1 i 4,8% mniejsze niż w 2009 r., kiedy wynosiło odpowiednio 5 196 i 1 050 TJ.
EN
Research of trend changes in energy management in agriculture are necessary due to the need of obtaining input data for energy demand prognostics. The purpose of this thesis was an analysis of direct energy consumption in Polish agriculture in the years 2009–2013.The Method used was based on grouping energy sources and analyzing the dynamics and structure of their inputs. Energy con-sumption in Polish agriculture, in the year 2013 reached 150 065 TJ (up to 0.8% higher than in 2009). The largest share in it, in the years 2009–2013 reached liquid fuels (49.0–50.5%). The share of solid fuels reached from 42.4 to 46.5%, gaseous fuels – 2.5–3.0%, electric energy – 3.6–3.9%, and thermal energy – 0.6–0.7%. The largest level of solid fuels consumption was noted in the year 2010 (74 412 TJ) – by 17.9% more than the year before). This group was dominated by hard coal with it’s share from 61.3% (2011) to 68.2% (2010). The inputs of liquid fuels reached 75 177 TJ in 2009 and 73 872 TJ in 2013, wherein the dominant share had diesel oils (from 92.2% in 2009 to 93.9% in 2013). The consumption of gaseous fuels increased reaching maximum 4 371 TJ in 2012 (by 25.3% more, than in 2009). In the group of gaseous fuels the largest share (from 50.9% in 2012 to 59.9% in 2010) had liquid gas. The electric and thermal energy consumption was in 2013 by 1.1 and 4.8% lower than in 2009, when it reached 5 196 and 1 050 TJ, respectively.
PL
Artykuł zawiera opis udarowo-obrotowej metody wiercenia. Wykorzystuje się ją z coraz większym powodzeniem przy różnego rodzaju wierceniach. Jednym z ważnych zastosowań jest wykonywanie otworowych wymienników ciepła.
EN
The article contains a description of rotary percussion drilling method. It is gaining ground in different drilling applications. One of the key applications of this method is drilling borehole heat exchangers. Rotary percussion drilling method achieves higher rate of penetration than the rotary method. This is especially the case for hard and very hard rocks. These rocks have usually high thermal conductivity factors and therefore are more favourable for extracting Earth's internal heat. Rotary drilling method in these rocks is costly and time consuming. Borehole heat exchangers require no reservoir fluid exploitation, hence the only criterion of drilling them is the rate of penetration.
PL
W Niemczech ponad jedną trzecią nośników energii zużywa się na ogrzewanie budownictwa mieszkaniowego. 18,2 mln użytkowanych w tym kraju domów wybudowano przed 1979 rokiem, kiedy nie było jeszcze norm regulujacych ich systemy grzewcze. Remonty oraz modernizacje tych budynków - łącznie z ich systemami grzewczymi - mogą zaowocować obniżeniem zużycia nośników energii, sięgających aż 80% obecnego stanu.
PL
W artykule omówiono opracowane w UE normy i metody służące ocenie zużycia nośników energii oraz emisji dwutlenku węgla w funkcji, w poszczególnych fazach, transportowych łańcuchów dostaw ładunków. Podano przykłady takich ocen. Przedstawiono założenia międzynarodowego projektu COFRET, którego zadaniem jest zharmonizowanie dostępnych metod i próba kompleksowego ujęcia kwestii emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu transportowo – logistycznym.
EN
The article discusses the standards and methods developed in the EU for the evaluation of the energy sources consumption and carbon dioxide emissions as a function, in the individual phases, of the transport freight supply chains. The examples of such assessments have been shown. The assumptions of the international COFRET project have been presented, whose task is to harmonize the available methods and the attempt to comprehensively approach to the issue of carbon dioxide emissions across the entire transport - logistical chain.
PL
Eksperckie szacunki dla 2010 r. i prognoza do 2030 r. liczb samochodów osobowych w Polsce według rodzajów nośników energii (benzyna, olej napędowy, LPG, NG i energia elektryczna). Oszacowanie średnich rocznych przebiegów oraz średniego eksploatacyjnego zużycia nośników energii na 100 km przebiegu statystycznych samochodów, w perspektywie 2030 r. Przewidywane zapotrzebowanie nośników energii przez polski park samochodów osobowych w latach 2015, 2020, 2025 i 2030.
EN
Expert estimates for the 2010 and the forecast until the 2030 of the number of passenger cars in Poland arranged by the type of energy sources (petrol, diesel oil, LPG, NG and electricity). Estimates of the average annual mileages and the average operating energy sources consumption per 100 km of mileage of statistical cars, by the 2030. Projected energy sources consumption by the Polish fleet of cars in the years 2015, 2020, 2025 and 2030.
PL
Eksperckie oszacowania dla 2010 r. i prognoza do 2030 r. liczb samochodów ciężarowych i specjalnych o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 Mg i przekraczającej 3,5 Mg, a także autobusów o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5,0 Mg i przekraczającej 5,0 Mg, według rodzajów nośników energii: benzyna, olej napędowy, LPG, NG i energia elektryczna (w przypadku samochodów ciężarowych). Oszacowanie średnich rocznych przebiegów oraz średniego eksploatacyjnego zużycia nośników energii na 100 km przebiegu statystycznych pojazdów w Polsce według wyspecyfikowanych kategorii w perspektywie 2030 r. Przewidywane zużycie nośników energii przez polski park samochodów użytkowych według wyspecyfikowanych kategorii w latach 2015, 2020, 2025 i 2030.
EN
Expert estimates for the 2010 and the forecast until the 2030 of the number of passenger cars and the number of trucks and special purpose ones, with a maximum weight not exceeding 3.5 t and with a maximum weight exceeding 3.5 t, and also buses with a maximum weight not exceeding 5.0 t and with a maximum weight exceeding 5.0 t, arranged by the type of energy sources (petrol, diesel oil, LPG, NG and electricity). Estimates of the average annual mileages and the average operating energy sources consumption per 100 km of mileage of statistical vehicles registered in Poland, arranged according to specific categories and category groups by the 2030. Projected energy sources consumption by the Polish fleet of cars arranged by specific categories and category groups in the years 2015, 2020, 2025 and 2030.
16
PL
W pracy zaprezentowano niektóre wyniki studiów nad potrzebami i możliwościami wykorzystania odnawialnych zasobów energii (OZE) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy rolniczej i leśnej. Oszacowano ilościowe energetyczne zużycie poszczególnych rodzajów biomasy i innych nośników energii odnawialnej w 2010 r. i opracowano zaktualizowaną prognozę rozwoju wykorzystania OZE do 2030 r. Stwierdzono, że zasoby biomasy leśnej i rolniczej możliwej do przeznaczenia jej na cele energetyczne są ograniczone. Udział biomasy, wynoszący w 2010 r. 92% łącznego krajowego wykorzystywania OZE, będzie nadal dominujący, chociaż w 2020 r. zmniejszy się do 86%, a w 2030 r. do 76%. Potrzeby energetyczne kraju będą zwiększały się szybciej od możliwości zwiększenia wykorzystania wszystkich rodzajów OZE. Łączny udział OZE w zapotrzebowaniu energetycznym nie przekroczy w 2030 r. 13%, gdy w 2010 r. wynosił ok. 7%. Nie uda się uzyskać w 2020 r. 14%, a w 2030 r. 20% energii z OZE, jak to wynikało z dotychczasowych prognoz i uzgodnień z krajami UE. Krytycznie ustosunkowano się do współspalania biomasy z węglem w elektrowniach zawodowych. Stwierdzając, że prawie wszystkie OZE są droższe od energii ze źródeł konwencjonalnych, krytycznie oceniono stosowanie preferencyjnych dotacji, dopłat i darowizn, mających zwiększać wykorzystanie OZE. Postulowano rozwój badań podstawowych i rozwojowych na zwiększanie efektywności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej wszystkich rodzajów OZE.
EN
Paper presented some results of study on the needs and possibilities of using renewable resources of energy (RRE) in Poland, with particular regard to agricultural and forest biomass. Quantitative energetic consumption of particular kinds of biomass and other renewable energy carriers in 2010 were estimated and an actualized prognosis of RRE utilization until the year 2030 was elaborated. The study showed that the resources of forest and agricultural biomass, possible to be used for energy purposes, are limited. The share of biomass, reaching in 2010 - 92% of total RRE usage in the country, will be still dominating, however reduced to 86% in 2020, and to 76% in 2030. Energy requirements of the country will grow faster, than the possibilities to increasing utilization of all kinds of the RRE. Total share of the RRE in energy demand in 2030 will not exceed 13%, when in 2010 it reached about 7%. It will not be possible to obtain 14% and 20% share of RRE energy in the years 2020 and 2030, respectively, as it was expected by preceeding prognoses and co-ordinations with the EU countries. Critical was the evaluation of biomass as a comburent with the coal in industrial power stations. It was stated that almost all RRE’s are more expensive, than the energy from conventional sources; hence the critical opinions on applying preferential subsidies, surcharges and donations, aiming at an increase of RRE’s utilization. Further basic and development research works were postulated to increase the economic, energetic and ecological effectiveness of all RRE kinds.
17
Content available remote Ogrzewanie budynku pompą ciepła. Studium przypadku
PL
Zainteresowanie pompami ciepła jako alternatywnymi źródłami ciepła umożliwiającymi wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków stale rośnie. Ich szybszy rozwój hamowany jest zarówno przez zwiększone koszty inwestycyjne w stosunku do źródeł tradycyjnych, jak i przez niejednoznaczność opisów charakterystyk energetycznych tych urządzeń. Autorzy artykułu, wykorzystując praktyczny przypadek projektowy termomodernizacji budynku szkolnego, dokonali pogłębionej analizy energetyczno-ekonomicznej modernizacji instalacji grzejnej przez zastąpienie kotłowni olejowej przez kilka wariantów pomp ciepła w postaci: sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze–woda, typu ciecz–woda z płaskim i pionowym wymiennikiem gruntowym oraz gazową pompą ciepła typu powietrze–woda.
EN
The paper summarizes the authors’ case study on both energetic and economic comparison of different solutions of heat pump applications when school building chosen is being thermo modernized. The existed oil fired boiler plant was analyzed against: air-to-water, brine-towater (with two different ground collectors) and gas fired air-to-water heat pumps based on real climatic data and current energy means prices of the building location.
PL
Określono ilość zanieczyszczeń wprowadzaną do środowiska zewnętrznego jako funkcję pojemności cieplnej budynku i rodzaju nośnika energii. Analizę przeprowadzono dla obiektu rzeczywistego poddanego termomodernizacji. Zmienną decyzyjną był rodzaj konstrukcji. Określono zależność energii końcowej od pojemności cieplnej, a na tej podstawie zmienność ilości zanieczyszczeń. Porównano ilość zanieczyszczeń w zależności od nośnika energii – ogrzewanie budynku użyteczności publicznej węglem lub gazem. Do obliczenia ilości zanieczyszczeń zastosowano metodę wskaźnikową.
EN
The paper summarizes the mass of the pollution as a function of heat capacity and as a kind of energy carrier. Three were: kind of construction: from skeleton to the reinforced concrete. Final energy and energy carrier (coal and gas) are the main parameter. Calculation based on the process of the thermo-modernization.
PL
Przedstawiono niektóre wyniki studiów prognostycznych, dotyczących zapotrzebowania na różne nośniki energii w Polsce. Z prezentowanych danych wynika, że przeceniane są efekty wykorzystania odnawialnych zasobów energii (OZE), szczególnie spalania biomasy i jej wpływu na emisję gazów cieplarnianych.
EN
Paper presented some results of prognostic studies dealing with the demands of different energy carriers in Poland. Presented data indicate that the effects of utilizing renewable energy resources (RER), the biomass incineration and its impact on the emission of glasshouse gases in particular, are overestimated.
PL
Pompy ciepła to zagadnienie, które od wielu lat nurtuje zarówno prywatnego właściciela budynku jak i organizacje rządowe i pozarządowe zajmujące się poszukiwaniami rozwiązań mogących prowadzić do oszczędności energii pierwotnej służącej do potrzeb grzewczych w budownictwie. I chociaż dyrektywa EPBD [2] została wprowadzona w Polsce w sposób, który nie wywołał zamierzonych przez jej autorów skutków w postaci np. "preferencyjnych kredytów ekologicznych" dla inwestorów i użytkowników to na pewno pobudziła wiele ośrodków naukowych oraz producentów do działania w kierunku opracowywania nowych energooszczędnych technologii grzewczych - również w dziedzinie pomp ciepła.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.