Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kondycjonowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The even press felt conditioning is very important for the good paper quality. The article describes FilmLube system from Voith. The installation of this system helps among others in fresh water and paper machine running costs saving.
2
PL
Przeprowadzona analiza stanu przetwórstwa zbóż i produkcji pasz na potrzeby zwierząt gospodarskich w regionie Kirowa (Rosja) wykazała wysoką efektywność wykorzystania pasz zbożowych (ziarno rozdrabniane, suche i mokre) w diecie zwierząt. Opracowano technologię frakcyjną gniecenia mokrego ziarna paszowego w punktach przetwarzania ziarna po zbiorach i obliczono skuteczność jej zastosowania zamiast tradycyjnej technologii suszenia, sortowania i rozdrabniania ziarna paszowego po zbiorze, co wykazało, że roczny efekt nowej technologii frakcyjnej wynosi 2 059 840 rubli. Opracowano schemat konstrukcyjno-technologiczny dwustopniowego gniotownika ziarna, przeprowadzono teoretyczne badania jego procesu roboczego, które umożliwiły określenie racjonalnych parametrów projektowych elementów roboczych. Zgodnie z opracowanym schematem wyprodukowano gniotownik ziarna PZD-3, przeprowadzono jego wstępne testy, które wykazały zgodność deklarowanych parametrów z wymaganiami. Na podstawie wyników testu instytucja państwowa zaleciła kontynuację testowania dwustopniowego gniotownika PZD-3 po wyeliminowaniu stwierdzonych braków. W procesie rekonstrukcji kompleksu do czyszczenia i suszenia ziarna KZS-20Sh zastosowano technologię frakcyjną zgniatania ziarna paszowego i dwustopniowy gniotownik ziarna PZD-3. Zastosowanie tej technologii przetwarzania ziarna znacznie zmniejsza zużycie energii do suszenia (frakcja ziarna paszowego nie jest suszona, ale jest stosowana jako pasza dla zwierząt w formie zgniecionej), wydajność kompleksu zależy od frakcji ziarna.
EN
An analysis of the state of post-harvest grain processing and feed production for livestock needs in the Kirov region (RF), which showed the high efficiency of the use of grain feed in animal diet – crushed grain, dry and wet. The fractional technology for flattening (crushing) wet feed grain at the post-harvest grain processing points was developed, and the effectiveness of its application instead of the traditional technology for post-harvest drying, sorting and crushing of feed grain was calculated, which showed that the annual effect of the new fractional technology is 2 059 840 rubles. For the technology of grain crushing, a constructive-technological scheme of a two-stage grain crusher was developed, theoretical studies of its working process were carried out, which made it possible to determine the rational design parameters of the working elements. According to the developed scheme, the PZD-3 grain crusher was manufactured, its preliminary tests were carried out, which showed the compliance of the claimed parameters with the requirements. Based on the test results of the federal institution recommended continuing the testing of the PZD-3 two-stages crusher after eliminating the identified deficiencies. The fractional technology for crushing feed grain and the two-stage crusher for grain PZD-3 as part of this technology were used in the reconstruction of the grain cleaning and drying complex KZS-20Sh. The use of this technology of processing of grain significantly reduces the energy consumption for drying (the feed grain fraction is not dried, but is used for animal feed in crushed form), the productivity of the complex depends in proportion to the allocated feed fraction.
EN
Sewage sludge treatment, including dewatering, represents a technological challenge similar to wastewater treatment. It is necessary for the effective sludge dewatering to use conditioning agents, and currently only polyelectrolytes. However, any factor or substance, including waste, which reduces the bonds between water and solid particles can be considered a conditioning agent. The study verified the possibility of conditioning the digested sludge with sludges from the water treatment plant, mainly produced by coagulation of chlorine iron III and denitrification, was verified. The main process variable was the volumetric fraction of water processing sludges in a mixture with municipal digested sludge amounting to 1:9, 3:7, 5:5. It was found that the sludge from water treatment plants cannot be used as aconditioner of municipal sludge. Deterioration of filtration and dewatering capacity of the tested mixtures and the quality of the separated sludge liquor was observed. The study confirmed the possibility of the use of post-coagulation sludge in sorption of metals and phosphorus.
PL
Przeróbka osadów ściekowych, w tym ich odwadnianie, stanowi równorzędne wyzwanie technologiczne co oczyszczanie ścieków. Koniecznym dla efektywnego odwadniania osadów jest zastosowanie środków kondycjonujących, a obecnie wyłącznie, polielektrolitów. Niemniej jednak każdy czynnik czy substancja, w tym odpad, który umożliwi zmniejszenie powiązania między cząsteczkami wody i fazy stałej może zostać uznany za środek kondycjonujący. W przeprowadzonych badaniach zweryfikowano możliwość kondycjonowania osadów przefermentowanych osadami z stacji uzdatniania wody powstałymi głownie w procesie koagulacji zanieczyszczeń chlorkiem żelaza III oraz denitryfikacji. Główną zmienna procesową był udział objętościowy osadów z uzdatniania wody w mieszaninie z osadami przefermentowanymi wynoszący 1:9, 3:7, 5:5. Stwierdzono, że badane żelazowe osady pokoagulacyjne nie mogą być stosowane jako kondycjoner komunalnych osadów przefermentowanych. Odnotowano pogorszenie filtrowalności i odwadnialności badanych mieszanin oraz jakości oddzielonych cieczy osadowych. Badania potwierdziły możliwość zastosowania osadów pokoagulacyjnych celem sorpcji metali i fosforu.
EN
Post-coagulation sludge is a mixture of pollutants removed from water and coagulants, which was added to the water. It has a hydrophilic and colloidal character. It is important to search processes whereby this sludge could be reused or eventually disposed of. The studies of solidification of post-coagulation sludge were carried out. The solidification process consists in the appropriate and rapid mixing the sludge with the material used for solidification in order to ensure the adequate homogenization conditions. The reagent used in solidification absorbs water contained in the sludge as a result of rapid homogenization with the sludge due to hydration, in a strongly exothermic process. The excess water evaporates form the sludge. This reduces the mass and volume of the sludge and leads to the formation of granules. During the tests, quicklime and cement Gorkal 40, Gorkal 50 and Gorkal 70 were used as a solidifying material, in doses of 0.7; 1.4; 2.1; 2.8; 3.5 g/kg TS. During the maturing process of the lime-sludge and cement-sludge mixtures, changes in the total solids concentrations were checked. The obtained test results show that increasing the solidification material dose and extending the maturation time results in a significant increase in the total solids concentration of the mixtures. Changing the structure and consistency of the sludge from plastic to solid gives the possibility to use sludge as a building material, for the reclamation of dumps, hardening roadsides or creating slopes and embankments.
PL
W Stacjach Uzdatniania Wody (SUW) powierzchniowej powstają osady pokoagulacyjne. Stanowią one mieszaninę usuniętych z wody zanieczyszczeń oraz dodanych do niej koagulantów wykazując hydrofilowo-koloidalny charakter. Ponadto charakteryzują się wysokim uwodnieniem powyżej 99%. SUW zobligowane są do wprowadzania rozwiązań umożliwiających optymalne gospodarowanie osadami. W związku z tym istotne jest poszukiwanie procesów, w wyniku których osady te mogłyby być ponownie wykorzystane lub ostatecznie unieszkodliwione. Przeprowadzono badania zestalania osadów pokoagulacyjnych. Proces zestalania polega na odpowiednim oraz szybkim mieszaniu osadu z użytym materiałem zestalającym, aby zapewnić odpowiednie warunki homogenizacji. Zastosowany reagent w wyniku szybkiej homogenizacji z osadem na skutek hydratacji, w procesie silnie egzotermicznym, pochłania wodę zawartą w osadach, której nadmiar odparowuje. Powoduje to zmniejszenie masy i objętości osadów i prowadzi do powstania granulatu. Podczas badań jako materiału zestalającego użyto wapna palonego oraz cementów Górkal 40, Górkal 50 i Górkal 70 w dawkach 0,7; 1,4; 2,1; 2,8; 3,5 g/kg sm. W trakcie procesu dojrzewania mieszaniny wapienno-osadowej oraz cementowo-osadowej sprawdzano zmiany stężenia suchej masy. Uzyskane wyniki badań wykazały, że zwiększenie dawki materiału zestalającego oraz wydłużenie czasu dojrzewania powoduje znaczny wzrost stężenia suchej masy mieszanin. Zmiana struktury i konsystencji osadów od plastycznej do stałej daje możliwość wykorzystania osadów jako materiału budowlanego, do rekultywacji wysypisk, utwardzania poboczy dróg czy tworzenia skarp i wałów.
EN
This study presents the rheological properties of sewage sludge after conditioning with the application of biomass ash. The impact of sewage sludge pre-treatment on its viscosity, flow curves and thixotropy was investigated. The increase of shear stress and the decrease of viscosity were observed with the increase of shear rate. Obtained results were compared with raw sewage sludge and the sludge after modification by means of polyelectrolyte in the dosage of 1.5 g‧(kg d.m.)-1. The findings proved that samples of raw and conditioned sewage sludge had thixotropic characteristics. The correlation between moisture content and capillary suction time reduction as well as selected rheological parameters were also determined. On the basis of the obtained results it was stated that the Ostwald de Vaele model best fits the experimental data.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu kondycjonowania osadów ściekowych z użyciem popiołów ze spalania biomasy na ich charakterystykę reologiczną. Zbadano lepkość oraz właściwości tiksotropowe osadów po ich kondycjonowaniu. Odnotowano wzrost naprężeń stycznych wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami badań dla surowego osadu, jak i dla osadu kondycjonowanego z użyciem polielektrolitu w dawce 1,5 g(kg s.m.)-1. Stwierdzono również, że próbki kondycjonowanych osadów ściekowych wykazują właściwości tiksotropowe. Wyznaczono również zależności pomiędzy uwodnieniem, czasem ssania kapilarnego oraz wybranymi parametrami reologicznymi osadów. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że najlepsze dopasowanie wykazuje model Ostwalda de Vaele.
PL
Osady poddawane są wstępnemu przygotowaniu (kondycjonowaniu), aby zwiększyć efekty odwadniania. Kondycjonowanie ma na celu poprawę szybkości odwadniania w wyniku zmniejszenia oporu właściwego oraz ściśliwości osadów. Stopień odwodnienia osadów ściekowych wpływa na sposoby dalszej ich przeróbki, zagospodarowania oraz transportu. Celem badań było określenie możliwości zwiększenia wydajności odwadniania osadów ściekowych przy zastosowaniu metod łączonych wykorzystujących pole ultradźwiękowe oraz środki chemiczne. Zakres pracy obejmował: badania odwadniania osadów w procesie filtracji ciśnieniowej z zastosowaniem nieorganicznego koagulantu i kationowego polielektrolitu oraz czasu ssania kapilarnego. Filtrację ciśnieniową prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Ponadto w cieczy osadowej analizowano: ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), zawiesinę ogólną i fosfor. Osady przefermentowane należą do grupy osadów trudno odwadnianych, co odzwierciedla pomiar CSK, wynoszący 2639 s. Najmniejszą wartość CSK - 88 s uzyskano dla nienadźwiękawianych osadów preparowanych PIX-em 113 w dawce 7,0 mg/g s.m.o. Zarówno dawka, jak i rodzaj zastosowanych środków chemicznych, a także czas sonifikacji mają wpływ na procesy zachodzące w osadach. Wzrost skuteczności mechanicznego odwadniania otrzymano przez zastosowanie w preparowaniu osadów metod łączonych, w których wykorzystano wstępne nadźwiękawianie osadów, a nastepnie dawkowanie substancji chemicznych. Spowodowało to obniżenie uwodnienia końcowego oraz zmiany pozostałych parametrów procesu filtracji ciśnieniowej podczas odwadniania osadów ściekowych w odniesieniu do parametrów osadów nienadźwiękawianych. Ponadto łączne działanie pola ultradźwiękowego, PIX-u 113 i Zetagu 8180 pozwoliło na zmniejszenie zawartości zawiesin, ChZT oraz fosforu w cieczach osadowych.
EN
To increase the dewatering effect the sewage sludge should be properly prepared before dewatering. Sludge conditioning is a such process whereby sludge solids are treated with chemicals or various other means to improve dewatering characteristics of the sludge by reducing the specific resistance and the compressibility of the sludge. The aim of the research was to determine the possibility of increasing in the efficiency of sewage sludge dewatering by applying chemical agents and ultrasonic field. The scope of work included dewatering of prepared sludge in a pressure filtration process which was carried out under laboratory conditions. Also some parameters, such: suspension, COD, phosphorus content in sludge supernatant were analyzed. Digestated sludge belonged to the group of hardly dewatered sludge, its CST was of high value (2639 s). The lowest CST value (88.5 s) was obtained for the unsonicated sludge prepared only with PIX-113 at a dose of 7.0 mg/g d.m.o. Both the dose and the type of chemicals used, as well as the time of sonification had an impact on the changes occurring in sludge properties. The increase in the mechanical dewatering efficiency was obtained by using the combined methods applied for sludge preparation, where the sonication of sludge was used at the preliminary stage and then dosing of chemical substances. This resulted in the reduction of the sludge final hydration and changes of other parameters. In addition the combined action of PIX 113 and Zetag 8180 allowed to reduce the content of suspended solids and COD in sludge supernatant.
EN
High water content and the associated large volume of waste represent a challenge to final disposal of sewage sludge. For this reason, dewatering is one of the most important stages in sewage sludge treatment. However, sewage sludge dewatering is also the most expensive and least explored process. The specific physical and chemical properties of raw sewage sludge make it impossible to obtain satisfactory dewatering effects without primary processing. Water removal efficiency can be improved with sludge conditioning by means of various technologies. Chemical conditioning, which consists in dosing organic flocculants, has been commonly used in wastewater treatment plants. Application of polyelectrolytes to sludge in order to improve its dewaterability generates high operating costs in sewage treatment plants, amounting even to several thousand PLN a month. The economic aspects have driven the development of the research on intensification of sewage sludge dewatering using various materials, including waste. Conditioning of sewage sludge with fuel combustion by-products represents an alternative to commonly used technologies. The paper presents the effect of by-products of co-combustion of hard coal and plant biomass on the efficiency of sewage sludge dewatering. The effect of ash on capillary suction time (CST), water content and specific resistance to filtration was discussed. Physical conditioning of sewage sludge led to the decrease in CST, specific resistance to filtration (SRF) and water content. An increase in filtrate volume after pressure filtration was also observed. The results obtained in the study showed that addition of waste can represent an alternative method of sewage sludge conditioning.
PL
Mankamentem osadów ściekowych pod kątem ich ostatecznej utylizacji jest wysoki stopień uwodnienia i związana z tym duża objętość odpadu. Z tego względu jednym z najważniejszych, ale zarazem jednym z najdroższych i najmniej poznanych etapów przeróbki osadów ściekowych jest proces odwadniania. Specyficzne właściwości fizykochemiczne surowego osadu ściekowego uniemożliwiają uzyskanie zadowalających efektów odwadniania bez wstępnej obróbki osadów ściekowych. Poprawę efektywności usuwania wody z osadów można uzyskać poprzez kondycjonowanie z użyciem różnych dostępnych technik. Powszechnie w oczyszczalniach ścieków stosuje się kondycjonowanie chemiczne, polegające na dozowaniu organicznych flokulantów. Aplikacja polielektrolitów do osadów w aspekcie poprawy ich odwadnialności generuje wysokie koszty eksploatacyjne w oczyszczalniach ścieków, wynoszące nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Aspekty ekonomiczne doprowadziły do rozwoju badań nad intensyfikacją odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem różnych materiałów, w tym również produktów odpadowych. Kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem ubocznych produktów spalania paliw stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanych metod wspomagania odwadnialności osadów. W pracy przedstawiono wpływ popiołu ze współspalania węgla kamiennego i biomasy roślinnej na efektywność procesu odwadniania osadów ściekowych. Omówiono wpływ aplikacji popiołu na wartość CSK, uwodnienie oraz opór właściwy filtracji. Analizie poddano również ilość uzyskanego filtratu po procesie odwadniania. Fizyczne kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem popiołu ze współspalania węgla i biomasy skutkowało obniżeniem CSK oraz uwodnienia osadów. Uzyskane rezultaty potwierdziły spadek wartości ww. parametrów po procesie kondycjonowania osadów popiołami. Odnotowano również zwiększenie ilości filtratu uzyskanego po procesie odwadniania. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że aplikacja popiołów do osadów może stanowić niekonwencjonalną metodę kondycjonowania osadów ściekowych.
EN
One of the methods used to dewater sewage sludge is pressure filtration. The method allows for obtaining sewage sludge with substantially lower water content. This method has been mainly used for sludge that is difficult to dewater. The pressure filtration process depends on the type of filtration material, pressure, and filtration properties of the sewage sludge. Conditioning process is used to improve dewaterability of the sludge. Conditioning agents used in the process include organic substances, such as polyelectrolytes and structure forming substances (e.g. cement or ash). It is very important to choose the optimal dose of these substances that allows for the improvement in properties of the sludge, first of all easiness of water release, change in viscosity and sludge structure. The experiment was conducted using the fermented sludge conditioned with organic substances, i.e. medium and strong cationic polyelectrolytes and structure-forming substances (cement and ash) in order to improve sludge dewatering efficiency before filtration. Properly chosen doses improved the properties of the sludge, and, consequently, increased dewaterability. The dewatering method used in the study was pressure filtration at two different pressures of 0.4 and 0.8 MPa, using BT 72/80 cotton fabric. The best filtration efficiency of 7.52 kg/m2h was obtained for sludge conditioned before dewatering using a chemical method by adding C496 polyelectrolyte.
PL
Jedną z metod odwadniania osadów ściekowych jest filtracja ciśnieniowa. Pozwala ona na uzyskanie osadów o znacznie mniejszym stopniu uwodnienia. Metoda ta wykorzystywana jest głównie dla osadów ciężko odwadniających się. Przebieg samego procesu filtracji ciśnieniowej zależy od rodzaju zastosowanego materiału filtracyjnego, wartości stosowanego ciśnienia, a także od właściwości filtracyjnych samych osadów ściekowych. W celu polepszenia zdolności odwadniania osadów przed procesem filtracji stosuje się proces kondycjonowania. Jako środki kondycjonujące mogą być stosowane substancje organiczne - polielektrolity oraz substancje strukturotwórcze - cement czy popiół. Bardzo ważny jest dobór dawki optymalnej tych substancji, pozwalającej na poprawę właściwości osadów, przede wszystkim łatwość oddawania wody, zmianę lepkości i struktury osadów. Badania prowadzone na osadach przefermentowanych kondycjonowanych substancjami organicznymi, tj. polielektrolitami średnio i silnie kationowymi, oraz substancjami strukturotwórczymi, takimi jak cement i popiół, miały na celu polepszenie zdolności odwadniania osadów przed filtracją. Odpowiednio dobrane dawki poprawiły właściwości osadu, przez co zdolność odwadniania uległa poprawie. Stosowaną metodą odwadniania była filtracja ciśnieniowa dla dwóch różnych ciśnień 0,4 i 0,8 MPa z zastosowaniem tkaniny bawełnianej BT 72/80. Najlepszą wydajność filtracji równą 7,52 kg/m2h uzyskano dla osadów kondycjonowanych przed odwadnianiem metodą chemiczną poprzez dodanie polielektrolitu C496.
PL
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania pola magnetycznego do kondycjonowania osadów preparowanych dualną metodą chemiczną z zastosowaniem koagulanta żelazowego PIX 113, oraz 2 rodzajów organicznych polielektrolitów: Superfloc C-494, oraz Superfloc C-496. W celu dokonania oceny wpływu parametrów procesowych (prędkość i kierunek przepływu osadów przez cewkę) badania prowadzono w kilku kombinacjach badawczych różniących się sposobem preparowania osadów, oraz kierunkiem i prędkością przepływu przez solenoid. Analizy podzielono na 2 etapy, różniące się zastosowanym polielektrolitem. Do określenia zmian podatności na odwadnianie posłużono się testem czasu ssania kapilarnego, oraz oporem właściwym filtracji i uwodnieniem końcowym osadów. Oceny jakości cieczy osadowych dokonano na podstawie wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen. Najkorzystniejsze efekty oddziaływania pola magnetycznego osiągnięto stosując polimer Superfloc C-494, oraz przepływ przez solenoid w kierunku S-N z prędkością 1.0 l/min. Uzyskane rezultaty świadczą jednak o tym, że wpływ pola magnetycznego na podatność na odwadnianie badanych osadów jest zmienny, zależny zarówno od kierunku i prędkości przepływu osadów, jak również od rodzaju środka kondycjonującego. Aby móc jednoznacznie określić możliwość zastosowania pola magnetycznego do kondycjonowania osadów ściekowych, niezbędne są dalsze badania.
EN
The purpose of the work was to determine the applicability of the magnetic field for the conditioning of the sewage sludge prepared by the dual chemical method with using PIX 113 iron coagulate, and 2 types of organic polyelectrolytes: Superfloc C-494, and Superfloc C-496. In order to assess the impact of process parameters (flow rate and flow direction through the coil), tests were conducted in several research combinations differing in the method of preparation of sludge, the flow direction and flow rate through the solenoid. The analyses were divided into two stages, differing in the applied polyelectrolyte. In order to determine the changes of susceptibility to dewatering, the capillary suction time test, specific resistance to filtration and the final hydrating of the filter cake were used. The assessment of the quality of the leachates was made on the basis of the chemical oxygen demand values. The most beneficial effects of the magnetic field effect were achieved for the combination with the Superfloc C-494 polymer, and flow through the solenoid towards S-N at rate 1.0 L/min. The results shows that the influence of the magnetic field on the susceptibility to dewatering of the sludge is variable, dependent on the flow direction and flow rate of sludge through the coil, as well as on the type of conditioning agent. In order to be able to unequivocally determine the possibility of using a magnetic field for the conditioning of sewage sludge, further research is necessary.
PL
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania pola magnetycznego do kondycjonowania osadów ściekowych preparowanych uprzednio dualną metodą chemiczną. Osady kondycjonowane były koagulantem żelazowym PIX 113, oraz słabokationowym polielektroliktem Superfloc C – 494. Aby określić wpływ pola magnetycznego na końcowe parametry osadów, badania prowadzono w kilku kombinacjach, różniących się sposobem kondycjonowania, kierunkiem i prędkością przepływu próbek przez solenoid. Dokonano oceny podatności na odwadnianie, której miarą był test czasu ssania kapilarnego i opór właściwy filtracji. Następnie przeanalizowano właściwości reologiczne: krzywe płynięcia i model Ostwalda. Ostatnim elementem prowadzonych badań było określenie jakości cieczy osadowych. W tym celu posłużono się zawartością azotu amonowego i ogólnego węgla organicznego. Na podstawie badań stwierdzono, że wpływ pola magnetycznego na podatność osadów na odwadnianie i ich parametry reologiczne jest zmienny, uzależniony od czynników takich jak kierunek i prędkość przepływu przez cewkę. Najniższymi wartościami oporu właściwego filtracji i czasu ssania kapilarnego charakteryzowały się osady poddane ekspozycji na pole magnetyczne w kierunku N – S, z prędkością 1,0 dm3/min. Analiza właściwości reologicznych wykazała, że próbki kondycjowane w ten sposób charakteryzują się najmniejszymi wartościami naprężeń stycznych i najwyższą lepkością. Ekspozycja osadów na działanie pola magnetycznego wpłynęła na obniżenie zawartości zanieczyszczeń w odciekach.
EN
The purpose of the work was to determine the possibility of applying a magnetic field for the conditioning of sewage sludge previously prepared by a dual chemical method. The sludge were conditioning with using PIX 113 iron coagulant and Superfloc C - 494 weak cationic polyelectrolyte. To determine the effect of the magnetic field on the parameters of sediments, the tests were carried out in several combinations, differing in the way of conditioning, flow direction and rate of sample flow through the solenoid. To determine the changes of susceptibility to dewatering, the capillary suction time test and specific resistance to filtration were used.. Then rheological properties were analyzed: flow curves and the Ostwald model. The last element of the research was to determine the quality of lechates. For this purpose, the content of ammonium nitrogen and total organic carbon was used. The results shows, that the influence of the magnetic field on sludge susceptibility to dewatering and their rheological parameters is variable, depending on factors such as the direction and speed of the flow through the coil. The sludge subjected to exposure to the magnetic field in the N-S direction, at the flow rate of 1.0 dm3/min were characterized by lowest values of the specific resistance to filtration and the capillary suction time. Analysis of rheological properties has shown that the samples conditioned in this way are characterized by the smallest values of tangential stresses and the highest viscosity. The sludge exposure to the magnetic field influenced the reduction of impurities in the lechates.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wybranych wskaźników zanieczyszczeń odcieku z odwadniania osadów ściekowych poddanych procesowi kondycjonowania falami ultradźwiękowymi. Wskaźnikami, na które zwrócono szczególną uwagę są związki biogenne (azot Kjeldahla i fosfor ogólny) oraz ogólny węgiel organiczny i zawiesina ogólna.
EN
This article presents the results of research on selected indicators of effluent from sewage sludge dewatering after applying on them the conditioning process using ultrasonic waves. The discussed indicators are biogenic compounds (Kjeldahl nitrogen and total phosphorus) and total organic carbon and total suspended solids.
PL
W wyniku zagęszczania osadów ściekowych, ich biologicznej stabilizacji i odwadniania powstają ciecze osadowe. Ciecze osadowe pod względem ilościowym stanowią jedynie kilka procent w ogólnym bilansie ilościowym ścieków. Jednakże ładunek zanieczyszczeń, w tym związków biogennych, jaki jest w nich zawracany do ciągu ściekowego, może stanowić nawet do kilkudziesięciu procent ogólnego ładunku dopływającego do oczyszczalni. Dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni tak duży ładunek może stanowić zagrożenie. Uwzględniając to, jak ważna jest jakość cieczy osadowych, w artykule przedstawiono wpływ wybranych środków i metod kondycjonowania, takich jak: PIX 113, PIX 123, polielektrolit Zetag 8160, pole ultradźwiękowe oraz łączne ich działanie na właściwości cieczy osadowych. Surowe ciecze osadowe charakteryzowały się bardzo wysokimi stężeniami azotu amonowego (931,5-1508,9 mg N-NH4+/dm3), fosforanów (24,3-89,4 mg PO43–/dm3) oraz związków organicznych oznaczonych jako ChZT (784,0-1856,4 mg O2/dm3). Stwierdzono, że połączone działanie nieorganicznego koagulantu PIX 123 i polielektrolitu pozwoliło na zmniejszenie ilości zawiesin oraz ChZT w cieczach osadowych. W przypadku zawiesiny najlepszy stopień jej zmniejszenia uzyskano przy stosowaniu PIX-u 123. Wynosił on 53,8%. Analizując zmiany ChZT, podobne efekty uzyskano dla PIX-u 123 (43%) oraz metody łączonej (41,6%). Natomiast użycie koagulantu PIX 113 i polielektrolitu Zetag 8160 spowodowało w cieczy osadowej zwiększenie zawiesin ogólnych w odniesieniu do surowych cieczy osadowych. Działanie koagulantu PIX 113 wpłynęło na zmniejszenie wartości ChZT (90%), azotu amonowego (14,9%) i fosforanów (93,8%) w odniesieniu do surowych cieczy osadowych. Najmniej skuteczny okazał się polielektrolit Zetag 8160.
EN
As a result of the thickening, biological stabilization and dewatering of sewage sludge liquids are formed. Quantitatively sludge liquid represents only a few percent of the total volume of wastewater. However, the load of pollutants, including biogenic compounds, which is recycled into sewage path can be up to several dozen percent of the total charge flowing into the wastewater treatment plant (WWTP). For the proper functioning of the WWTP such a large load can pose a threat. The problem of the return of sludge loads is increasingly recognized and being under examination. Considering the importance of the quality of sludge liquid, the influence of selected means and conditioning methods such as PIX 113, PIX 123, polyelectrolyte Zetag 8160, ultrasound field and their effect on the properties of sludge liquids are presented in the publication. Raw sludge liquid was characterized by very high concentrations of ammonium nitrogen (931.5-1508.9 mg N-NH4+/dm3), phosphates (24.3-89.4 mg PO43/dm3) and organic compounds as COD (784.0-1856.4 mg O2/dm3). It was found that the combined action of the inorganic coagulant PIX 123 and polyelectrolyte reduced the suspensions and COD in sludge liquid. In case of suspension the best reduction was achieved when PIX 123 was applied and it was 53.8%. By analyzing COD changes similar effects were observed for PIX 123 (43.0%) and for combined method (41.6%). On the other hand, the use of coagulant PIX 113 and polyelectrolyte Zetag 8160 resulted in increased suspension in the sludge liquid in comparison to raw one. The use of PIX 113 resulted in a decrease of COD (90%), ammonium nitrogen (14.9%) and phosphates (93.8%) in comparison to raw sludge liquid. The least effective in the experiments was Zetag 8160.
PL
W obróbkach hybrydowych HMP (Hybrid Machining Processes) do kształtowania elementów maszyn wykorzystuje się łączenie dwóch lub więcej procesów obróbczych w celu podwyższenia wskaźników użytkowych obróbki oraz zredukowania wad występujących przy indywidualnej realizacji łączonych sposobów. W pracy przedstawiono wyniki badań szlifowania elektroerozyjnego (AEDG) ściernicami diamentowanymi z wiązaniem metalowym. Omówiono wpływ parametrów obróbki, takich jak natężenie prądu, czas impulsu oraz prędkość obrotowa ściernicy, na wydajność, chropowatość oraz siły skrawania. Przedstawiono model termiczny zjawiska samooczyszczania (kondycjonowania) ściernicy w wyniku wyładowań elektrycznych.
EN
In Hybrid Machining Processes (HMP) for shaping machine parts two or more machining processes are combined to increase machining utility indicators and to reduce the disadvantages associated with the individual performance of the combined methods. This paper presents the results of a study of the Abrasive Electrical Discharge Grinding (AEDG) with metal bonded diamond wheels. The influence of machining parameters such as: current, pulse on-time and wheel rotation speed on material removal rate (MRR), surface roughness (Ra) and cutting forces was discussed. Finally, this paper presents the thermal model of the phenomenon of self-dressing (conditioning) of the grinding wheel caused by electrical discharges.
EN
The wastewater treatment produces a huge amount of excess sludge which has to be removed in line with ecological and legal requirements. Raw sewage sludge is characterized by the high moisture content, over 90 % and the microbiological activity. The high content of water in sewage sludge results in its big volume and generates significant problems with transport and further utilization. As the high moisture content in raw sewage sludge generates significant costs in treatment plants, it is essential to provide effective dewatering. In order to improve the sewage sludge dewatering, conditioning by means of different materials is applied. Chemical conditioning with the application of organic polymers is used in treatment plants more often than any other methods. The drawback of the aforementioned process is the high cost of chemical reagents and for this reason, it is necessary to find inexpensive and effective conditioners. The aim of this paper is the possibility of sewage sludge dewatering after conditioning with the use of biomass ash derived from the biomassfired power plant. The effectiveness of the aforementioned process was based on the capillary suction time (CST) measurement. After conditioning with the use of biomass ash, the article goes on to describe dewater-ability of sewage sludge by vacuum filtration. The results showed that the sewage sludge moisture content decreased as a dosage of biomass ash increased. Mechanical conditioning with the use of biomass ash influenced the increase of filtrate volume after dewatering. Additionally, the application of biomass ash in sewage sludge management confers the earthen structure of sludge which is suitable to the transport and application in the environment. The mixture of ash and sewage sludge might be used as a valuable fertilizer in perennial plants plantations. Owing to agricultural utilization of sewage sludge, fertilizing properties of sludge are used without a minimal risk to human health.
PL
Procesy oczyszczania ścieków powodują wytwarzanie ogromnych ilości osadów ściekowych, które wymagają odpowiedniego unieszkodliwiania zgodnie z wymogami ekologicznymi, ekonomicznymi, społecznymi i prawnymi. Surowe osady ściekowe charakteryzują się wysokim uwodnieniem, powyżej 90%, oraz aktywnością mikrobiologiczną. Wysoka zawartość wody w osadach ściekowych przekłada się na ich znaczną objętość, co generuje problemy z transportem i utylizacją osadów. Ze względu na fakt, że wysokie uwodnienie osadów ściekowych generuje wysokie koszty eksploatacyjne oczyszczalni ścieków, niezbędna jest intensyfikacja procesu odwadniania osadów. W celu poprawy efektywności odwadniania osadów ściekowych stosuje się proces kondycjonowania z zastosowaniem różnych substancji. Powszechnie w oczyszczalniach ścieków stosowane jest kondycjonowanie chemiczne z zastosowaniem polielektrolitów. Wadą powyższej metody są wysokie koszty związane z zakupem organicznych flokulantów, co wymusza potrzebę poszukiwania tanich i skutecznych środków kondycjonujących. Celem prezentowanego artykułu jest zbadanie możliwości kondycjonowania osadów ściekowych z zastosowaniem popiołu, pochodzącego ze spalania biomasy w elektrociepłowni. Do oceny skuteczności zaproponowanej metody kondycjonowania osadów ściekowych zastosowano pomiar czasu ssania kapilarnego (CSK). Osady ściekowe po procesie kondycjonowania zbadano pod kątem poprawy efektywności procesu odwadniania za pomocą filtracji próżniowej, dla dwóch wartości próżni: 0,01 i 0,02 MPa. Uzyskane rezultaty wykazały spadek uwodnienia końcowego osadów ściekowych wraz ze wzrastającą dawką popiołu. Mechaniczne kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem popiołu ze spalania biomasy wpłynęło również na wzrost objętości filtratu uzyskanego po procesie filtracji próżniowej. Dodatkowo, zastosowanie popiołu ze spalania biomasy w gospodarce osadowej nadaje osadowi ziemistą strukturę, dogodną do transportu i aplikacji w celach przyrodniczych. Wytworzona mieszanina osadu ściekowego i popiołu może znaleźć zastosowanie jako wartościowy nawóz na plantacjach roślin wieloletnich. Dzięki wspomnianej metodzie zagospodarowania osadów ściekowych możliwe jest wykorzystanie właściwości nawozowych osadów przy minimalnym poziomie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
EN
The paper presents the research on the possible use of inorganic coagulant and polyelectrolyte for conditioning of sonicated and non-sonicated digested sewage sludge. The digested sewage sludge from mechanical-biological wastewater treatment was analyzed. The effect of PIX 123 and polyelectrolyte Zetag 8160 and their combined effect on sonicated and nonsonicated sludge was determined. Dosing of coagulant to sludge does not create large and durable flocks that can be effectively separated by thickening or dewatering. Then, a good preconditions for creating strong flocs, obtaining a clear effluent, and improving the degree of sludge dewatering are formed. However, it requires to use a suitable polyelectrolyte after coagulation. For sludge samples the following tests were performed: capillary suction time, vacuum filtration, pressure filtration and sludge structure was observed. The suspension and COD content in the sludge liquids were also analyzed. For non-sonicated sludge prepared with Zetag 8160 or PIX 123 a better effect of the CSK decrease was obtained for Zetag 8160. For sonicated sludge PIX 123 was significantly more effective. Both the dose and the chemical used, as well as the sonication time, have a great impact on sludge structure transformation. The applied doses of PIX 123 and Zetag 8160 increased the degree of sludge dewatering, and the combined effect of ultrasonic field, PIX 123 and Zetag 8160 decreased the suspension and COD content in sludge liquids.
PL
Analizie poddano przefermentowane osady ściekowe pochodzące z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W badaniach określono wpływ koagulantu PIX 123 i polielektrolitu Zetag 8160 oraz łącznego działania tych dwóch związków chemicznych na nienadźwiękawiane i nadźwiękawiane, przefermentowane osady. Dozowanie koagulantu do osadów ściekowych nie powoduje tworzenia się dużych i trwałych flokuł, które można skutecznie oddzielić w procesach zagęszczania czy odwadniania. Tworzą się za to dobre wstępne warunki do powstania silnych kłaczków, poprawy stopnia odwadniania osadów oraz otrzymania klarownego odcieku. Warunkiem jest zastosowanie po koagulancie odpowiedniego polielektrolitu. Dla osadów ściekowych wykonano następujące badania: czasu ssania kapilarnego, filtracji próżniowej, filtracji ciśnieniowej, a także obserwowano ich strukturę. Analizowano również zawartość zawiesiny i ChZT w wodzie nadosadowej. W przypadku osadów nienadźwiękawianych preparowanych Zetagiem 8160 lub PIX 123 lepszy efekt spadku wartości CSK uzyskano dla Zetagu 8160. Natomiast w przypadku osadów nadźwiękawianych zdecydowanie skuteczniejszy okazał się PIX 123. Zarówno dawka, jak i rodzaj zastosowanych środków chemicznych, a także czas sonifikacji mają wpływ na procesy zachodzące w badanych osadach. Zastosowane dawki PIX 123 i Zetagu 8160 wpłynęły na zwiększenie stopnia odwodnienia osadów. Ponadto łączne działanie pola ultradźwiękowego, PIX 123 i Zetagu 8160 pozwoliło na zmniejszenie zawartości zawiesin i ChZT w wodach nadosadowych.
EN
This paper shows the influence of biomass ashes on sewage sludge dewatering. Laboratory tests were carried out for selected biomass ashes: from combustion of straw and willow tree for dosages of ashes in a range of 5÷30 g·dm-3. The results confirmed the different effectiveness of ashes on sewage sludge dewatering, depending on the sort of biomass ash. The highest effectiveness in terms of the improvement of sewage sludge dewatering showed willow ash in a dosage of 30 g·dm-3. Low doses of biomass ashes (5 and 7.5 g·dm-3) did not influence the sewage sludge moisture content in a significant way. Due to the effectiveness, the application of biomass ashes in sewage sludge conditioning is an alternative solution in sewage sludge treatment.
PL
Celem prezentowanego opracowania jest ocena przydatności popiołów z biomasy na skuteczność odwadniania osadów ściekowych. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla wybranych popiołów: ze spalania słomy i wierzby energetycznej, w dawkach rzędu 5÷30 g·dm-3. Uzyskane wyniki potwierdziły zróżnicowaną skuteczność badanych materiałów w aspekcie poprawy odwadniania osadów ściekowych w zależności od rodzaju spalanej biomasy. Największą efektywność w zakresie intensyfikacji odwadniania osadów ściekowych uzyskano dla popiołu ze spalania wierzby energetycznej w najwyższej dawce (30 g·dm-3). Najniższe testowane dawki popiołów (tj. 5 i 7,5 g·dm-3) skutkowały zaledwie kilkuprocentową poprawą procesu odwadniania osadów ściekowych względem prób kontrolnych. Z uwagi na udowodnioną skuteczność działania aplikacja popiołów w procesie kondycjonowania osadów ściekowych stanowi alternatywne rozwiązanie w zakresie przeróbki osadów ściekowych.
PL
Wzrost zapotrzebowania na energię wiąże się ze spalaniem paliw i tym samym wytwarzaniem coraz większej ilości ubocznych produktów spalania (UPS), w tym popiołów lotnych. Rocznie w Polsce powstaje około 4,2 mln ton popiołu, z czego tylko niewielką część poddaje się procesowi recyklingu (zwłaszcza w sektorze budowlanym). Ograniczenia dotyczące komercyjnego wykorzystania popiołów wymagają poszukiwania nowych metod ich zagospodarowania, korzystnych pod względem ekologicznym, ekonomicznym oraz prawnym. Specyficzne właściwości fizykochemiczne umożliwiają zastosowanie popiołów jako substancji kondycjonującej osady ściekowe przed procesem odwadniania. Prezentowana praca zawiera studium literatury dotyczącej właściwości oraz wpływu popiołów lotnych ze spalania różnych paliw na stopień odwodnienia i skład mikrobiologiczny osadów ściekowych. W artykule przedstawiono również korzyści ekonomiczne związane z zastosowaniem popiołów w procesach przeróbki osadów ściekowych. Zastosowanie ubocznych produktów spalania paliw w oczyszczalniach ścieków stanowi nowe zagadnienie w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.
XX
The growth of energy consumption is associated with fuel combustion, particularly coal. The main problem is the production of coal combustion products, particularly fly ashes. In Poland, there is produced about 4200 tons of ashes every year. Only several percent of produced ash is recycled, especially in construction industry. Stringent requirements concerning the application of ashes in many sectors of economy require new ash utilization methods in line with law and environmental requirements. Chemical composition and sorptive properties of ashes enable their application in sewage sludge conditioning. Due to the specific characteristics, fly ashes can improve the effectiveness of sewage sludge dewatering and hygienisation. This article presents the literature review of physical and chemical properties of ashes. The article also shows the positive impact of ashes on the sewage sludge moisture content and the microbiological composition of sewage sludge. This paper also contains the economic analysis of using fly ashes in sewage sludge treatment. The application of fly ashes in treatment plants is a new solution in sewage sludge treatment.
PL
W artykule przedstawiono sposób kondycjonowania próbek wedlug stosowanych na świecie regulacji dotyczących kwalifikacji kompozytowych materiałów lotniczych (FAA – Federalna Administracja Lolnictwa - Federal Aviation Administration, EASA - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego - European Aviation Safety Agency, MIL-HNBK – Podręcznik Wojskowy - Military Handbook). Przeprowadzono proces kondycjonowania próbek w komorze klimatycznej o zadanej temperaturze oraz wilgotnosci zgodnie z normq ASTM D5229. Przeprowadzono obliczenia w celu doboru parametrów klimatyzowania oraz dokonano weryfikacji stanu nasycenia próbek. Wykonane obliczenia zwróciły wartość współczynnika dyfuzji, dla badanych próbek wytworzonych w technologii bezautoklawowej z prepregu węglowo-epoksydowego CYTEC MTM46. Znajomość współczynnika dyfuzji pozwolila zmniejszyć czas interwałowego ważenia o 30 %. Dokonano także selekcji rodzajow substancji chemicznych, które mogą mieć wpływ na trwałość materiału kompozytowego. Podsumowano i porównano stosowane procesy kondycjonowania według regulacji stosowanych do kwalifikacji materiałów lotniczych, oraz przeprowadzony process klimatyzowania według normy ASTM D 5229.
EN
Kind of the samples conditioning, used on the world according to the regulations of the qualifications of composite aerospace materials (FAA - Federal Aviation Administration, EASA- European Aviation Safety Agency, MIL-HNBK - Military Handbook), is presented in this article. The process of conditioning the samples in a climate chamber set temperature and humidity in accordance with the ASTM D5229 was carried out. Calculations were carried out in order to select the parameters of conditioning and a verification of the saturation of the samples. Types of chemicals that may affect the durability of the composite material have also been selected. The processes of conditioning according to the regulations applicable to the qualification of aerospace materials and conditioning process according to the ASTM D 5229 were summarized and compared. Keywords: samples conditioning, qualifications of materials, composite, aerospace.
19
Content available Rheological parameters of digested sludge
EN
The paper presents the effect of the fermentation process on the values of shear stress in the sewage sludge pre-conditioned with ultrasonic field. The sludge samples were fermented in the glass flasks that represented the models of digester chamber. The values of shear stress and rheological models were determined for the fermented sludge. The study demonstrated an increase in shear stress values with the increase of velocity gradient. The highest values of these parameters were obtained for the sludge conditioned with the highest ultrasonic field intensity. The decrease of shear stress values was obtained after fermentation process.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu procesu fermentacji na wartości naprężeń stycznych wstępnie kondycjonowanych polem ultradźwiękowym osadów ściekowych. W procesie kondycjonowania wykorzystano trzy wartości natężenia fali pola ultradźwiękowego: 2,7; 3,2; 3,8 W/cm2. Wstępnie przygotowane próbki osadów poddawano procesowi fermentacji w kolbach szklanych stanowiących modele komór fermentacyjnych. Proces fermentacji prowadzono przez 10 dób. Dla przefermentowanych osadów wyznaczano wartości naprężeń oraz modele reologiczne. Badania wykazały wzrost wartości naprężeń wraz ze wzrostem gradientu prędkości. Najwyższe wartości uzyskano dla osadów kondycjonowanych przy najwyższym natężeniu pola UD. Fermentacja wpłynęła na obniżenie wartości naprężeń stycznych.
EN
Aim of this study was to evaluate the ecotoxicity of municipal sewage sludge conditioned with polyelectrolytes, taken from selected sewage treatment plant. Using the bioindication analysis overall toxicity was assessed, which allows to know the total toxicity of all the harmful substances contained in sewage sludge, in many cases acting synergistically. To prepare a sample of sludge for the basic test, all analyses were performed with a ratio of liquid to solid of 10:l (water extract), Daphnia pulex biological screening test was used. A dilution series of an water extract of sludge were prepared to include within its scope the lowest concentration that causes 100% effect and the highest producing less than 10% of the effect within a specified range of the assay. The results of the test were read after 24 and 48 hours. Based on the research and analysis of test results it proved that the sewage sludge conditioned with polyelectrolytes exhibit the characteristics of eco-toxic.
PL
Celem pracy była ocena ekotoksyczności komunalnych osadów ściekowych kondycjonowanych polielektrolitami, pochodzących z wybranej oczyszczalni ścieków. Za pomocą analizy bioindykacyjnej ocenia się ogólną toksyczność, co pozwala na poznanie sumarycznej toksyczności wszystkich szkodliwych substancji zawartych w osadach ściekowych, w wielu przypadkach działających synergistycznie. W celu przygotowania próbki osadów do analizy wykonano test podstawowy przy stosunku cieczy do fazy stałej równej 10:l (wyciąg wodny), użyto do tego przesiewowego biologicznego testu oceny toksyczności na rozwielitkach Daphnia pulex. Serię rozcieńczeń z wyciągu wodnego z osadów przygotowano tak, aby obejmowała swoim zakresem najniższą koncentrację wywołującą 100% efektu i najwyższą wywołującą mniej niż 10% efektu w określonym zakresie testu. Wyniki badań testu odczytano po 24 i 48 godzinach. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz ocenę wyników badań wykazano, iż osady ściekowe kondycjonowane polielektrolitami wykazują właściwości ekotoksyczne.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.