Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materials testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rozwój uszkodzeń wskutek obciążeń eksploatacyjnych w materiałach stosowanych w energetyce lub przemyśle motoryzacyjnym badany jest przy użyciu metod niszczących i nieniszczących. Wśród technik o charakterze niszczącym można wymienić testy zmęczeniowe lub próby pełzania, a nieniszczących metody ultradźwiękowe, magnetyczne, a ostatnio coraz częściej wykorzystywane nowatorskie techniki optyczne. W artykule przedstawiono zastosowanie technik optycznych, takich jak: cyfrowa korelacja obrazu (DIC) i elektroniczna interferometria plamkowa (ESPI) do monitorowania uszkodzeń zmęczeniowych z uwagi na ich dużą przydatność w skutecznej identyfikacji miejsc inicjacji uszkodzenia i jego rozwoju.
PL
W artykule opisano wyniki badań doświadczalnych wytrzymałości na zganianie pod względem energochłonności profili stalowych: ceownika 80 mm, kwadratu uzyskanego z połączenia dwóch takich ceowników oraz specjalnego profilu Sigma – Σ, stosowanego do ochronnych barier drogowych. Inspiracją był wypadek drogowy, podczas którego samochód osobowy uderzył w barierę ochronną z prędkości powyżej 100 km/h pod stosunkowo dużym kątem.
PL
Metalowe uszczelki typu RTJ, zarówno w odmianach owalnej, jak i oktagonalnej, są szeroko stosowane w połączeniach kołnierzowych z oznaczeniem klasy. Szczególnie powszechnie stosowane są one w instalacjach petrochemicznych i gazowniczych. Uszczelnienia te cechują się bardzo wysoką szczelnością, odpornością na wydmuchanie, a także w zależności od użytego materiału stalowego, dużą odpornością chemiczną. Zarówno odmiana owalna, jak i oktagonalna, montowane są między powierzchniami przylgowymi o specjalnym kształcie trapezowym. Uszczelnienia RTJ zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy złącza kołnierzowego.
PL
W artykule opisano wyniki badań doświadczalnych istnienia potencjalnych pęknięć w grubościennych profilach wykonanych metodami obróbki plastycznej. Inspiracją do napisania artykułu były badania zlecone autorowi, mające na celu potwierdzenie istnienia pęknięć powstałych na łukach, przy zginaniu blach tworzących profile ramion maszyn budowlanych. Istnienia tych pęknięć ostatecznie nie potwierdzono. Głównym wnioskiem jest to, że w niektórych przypadkach, kiedy podejrzewamy istnienie uszkodzeń, warto jest w czasie badań spotęgować ich przyczynę, aby ostatecznie wykluczyć ich istnienie.
PL
Łożyska toczne wykorzystywane w budowie turbinowych silników lotniczych są jednym z krytycznych elementów w ich konstrukcji, przez co uszkodzenie łożysk może w najgorszym przypadku może doprowadzić do katastrofy lotniczej. Dlatego ważne jest, aby wyjaśniać oraz eliminować przyczyny ich awarii. W niniejszym opracowaniu omówiono wybrane materiałowe badania dwóch uszkodzonych w latach 2016 i 2017 łożysk tocznych z silników turbinowych jednego typu lekkiego śmigłowca. Przedstawiono wyniki badań makroskopowych, mikrostruktury, twardości oraz składu chemicznego. Uzyskane wyniki porównano z badaniami z lat wcześniejszych.
EN
Rolling bearings are crucial component of aviation turbine engines. Bearing failure may, in worst case, lead to an engine failure and aircraft disaster. Therefore, investigation of their causes and subsequent risk factors elimination are of utmost importance. In the present study, selected materials testing issues of two rolling bearings from light rotorcraft turbine enignes failures (in accidents of 2016 & 2017) are discussed. Results of macroscopic, hardness tests, microstructure and chemical assay are presented. The obtained data are compared with results of previous studies on the subject.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań właściwości mechanicznych wybranych klejów epoksydowych. W trakcie badań wykorzystano 6 kompozycji klejowych przygotowanych z 3 rodzajów żywic epoksydowych: Epidian 5, Epidian 53 oraz Epidian 57, które mieszano z utwardzaczem PAC w stosunku 100:100 oraz 100:80. Podczas realizacji badań przygotowano 2 zestawy próbek: próbki klejów w stanie utwardzonym oraz próbki jednozakładkowych połączeń klejowych blachy C45 wykonanych za pomocą wymienionych klejów. Analizując wyniki badań wytrzymałości połączeń klejowych i grubości warstwy kleju zauważono pewną zależność – im spoina ma mniejszą grubość, tym wytrzymałość połączenia jest większa. Jednozakładkowe połączenia klejowe przygotowane za pomocą kleju Epidian 57/PAC/100:80 uzyskały największą wytrzymałość (14,9 MPa), przy najmniejszej wartości grubości spoiny klejowej (0,2 mm). W przypadku zastosowania kleju Epidian 5/PAC/100:80 uzyskano najmniejszą wytrzymałość statyczną (6,69 MPa).
EN
The article presents the results of tests of mechanical properties of selected epoxy adhesives. The study used 6 types of adhesive compositions prepared from three types of epoxy resins Epidian 5, Epidian 53 and Epidian 57, which were mixed with the hardener PAC 100: 100 and 100: 80. During the implementation of research two sets of samples were prepared: samples of adhesives in hardened state and single lap adhesive joints of steel sheet C45 made by using these epoxy adhesives. By studying the results of strength tests of adhesive joints and adhesive layer thickness, was observed a dependence – when the weld has a smaller thickness, the strength of the connection is greater. One single-lap adhesive joints prepared with Epidian 57 / PAC / 100: 80 have the highest strength (14.9 MPa), with the smallest adhesive thickness (0.2 mm). When using Epidian 5 / PAC / 100: 80, the lowest static strength (6.69 MPa) was obtained.
PL
W prezentowanej pracy badano zachowanie płyt metalowych po ostrzale z wysokimi prędkościami Energię właściwą tworzenia krateru zweryfikowano energetycznie z twardością Brinella materiałów konstrukcyjnych. Twardość Brinella jest porównana z absorbowaną przez materiał energią właściwą odkształceń plastycznych. Badania realizowano w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy użyciu maszyn wytrzymałościowych MTS 810.12 i FU 1000. Analiza wykresów siła-głębokość penetracji służyła do wyznaczenia energii sprężystych, plastycznych i całkowitych absorbowanych przez materiał. Równocześnie energetycznie zweryfikowano efekt ostrzału i pomiar twardości Brinella.
EN
In presented work, behavior of the metals plate are impacted by projectiles at high velocity impact is developed. Proper impact energy of crater creation is energetic verified with Brinell hardness of constructional materials. Brinell hardness is compared with proper energy of plastic strain absorbed in material. The experimental tests were carried out at materials testing systems FU 1000 and MTS 810.12 at the Polish Naval Academy in Gdynia. An analysis of load–penetration curves from instrumented indentation is used to designation of elastic, plastic and total strain energy absorbed in materials. Together, the impact effect and Brinell hardness are energetic verified.
EN
In present days, modern building structures become much lighter than several years ago. Very often those buildings are constructed using steel thin-walled structural elements. Their shape is obtained during cold-forming prefabrication process. Such elements are very thin, have smooth surfaces and possible pressed longitudinal stiffeners. The calculation methods are known for above described cases. The question is how to calculate steel thin-walled elements with large geometrical imperfections? The easiest method is to create panel’s FEM model. Due to those imperfections it is very hard to obtain a reasonable panel’s geometry model. Firstly, this paper will show a way to build panel’s accurate geometrical model based on 3D optical scanning method. Such model will be used in future numerical analyses. From this method, understanding of prefabrication procedure was also possible and some remarks are presented in here. Secondly, authors discuss the mechanical properties of steel sheet used for prefabrication of thin-walled panels including influence of cold forming. This paper is based on information presented during conference “New Trends in Statics and Dynamics of Buildings 2012” in Bratislava.
PL
W dzisiejszych czasach, nowoczesne konstrukcje budowlane stają się znacznie lżejsze aniżeli kilka lat temu. Bardzo często, konstrukcje te są budowane przy użyciu cienkościennych, stalowych elementów konstrukcyjnych. Ich kształt jest uzyskiwany podczas procesu gięcia na zimno. Takie elementy są bardzo cienkie, mają gładkie powierzchnie oraz możliwe są na ich powierzchni podłużne usztywnienia. Dla wyżej opisanych przypadków metody obliczeniowe są znane. Natomiast pojawia się pytanie, jak obliczać elementy cienkościenne z dużymi geometrycznymi imperfekcjami? Najprostszą metodą jest stworzenie modelu MES omawianego panelu. Ze względu na niedokładności geometryczne bardzo trudno jest uzyskać model geometryczny. Po pierwsze, artykuł ten pokazuje sposób budowania dokładnego modelu geometrycznego, opartego na metodzie przestrzennego skanowania optycznego. Taki model będzie wykorzystywany w przyszłych analizach numerycznych. Dzięki metodzie skanowania zrozumiano również jak przebiega proces prefabrykacji panelu i kilka uwag zostało przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Po drugie, autorzy omawiają właściwości mechaniczne blach, używanych do prefabrykacji cienkościennych paneli, uwzględniając wpływ gięcia na zimno. Artykuł ten bazuje na informacjach przedstawionych przez autorów publikacji na konferencji “New Trends in Statics and Dynamics of Buildings 2012” w Bratysławie.
PL
W artykule omówiono etapy rozwoju założeń projektowo-konstrukcyjnych wybranych zespołów pojazdu M-ATV G-10. Na przykładzie załoSeń podano metodykę wyboru modelu 3D, a następnie zbudowano demonstrator technologii. Przeprowadzono analizę i wybór tworzywa do zabudowy nadwozia demonstratora technologii. Na przykładzie wybranych badań balistycznych sformułowano wnioski.
EN
The article describes the development of design and construction guidelines (assumptions) for selected components of M-ATV G-10 vehicle. Based on these examples, a methodology of 3D model selection was presented and a technology demonstrator was built. An analysis and selection of material for building a technology demonstrator’s body was conducted. The final conclusions were formulated based on selected ballistic tests.
EN
The objective of this work is to develop a technique for reliable comparison of simulations with SHPB data in order to validate material models for “soft” materials such as polymers. Comparison with an output stress-strain curve is not su?cient since there are many assumptions built into this analysis. Primarily these concern the notion that the specimen is in stress equilibrium and volume is conserved. The problem is that the choice of material model for the specimen in the simulation dictates how and when the specimen attains stress equilibrium. The main methodology is based on comparing the simulations with the raw strain gauge data on the input and output bars, which makes no assumptions about stress equilibrium. However, one has to account for the well documented Pochhammer-Chree oscillations and their effect on the specimen.
PL
W pracy przedstawiono dwie metody wyznaczania rzeczywistej krzywej umocnienia materiału. W drugiej części pracy opisano drugą z nich, w której wykorzystuje się wyniki testu wciskania kulistego wgłębnika w płaską próbkę z wielokrotnym lokalnym odciążeniem (zależność siły wciskającej wgłębnik od jego zagłębienia w materiał próbki). Na ich podstawie wyznacza się zależność siły od zagłębienia wywołanego odkształceniami plastycznymi. Za pomocą tej zależności i rozwiązania analitycznego wyznacza się parametry krzywej umocnienia badanego materiału. Obie metody wykorzystano do wyznaczenia rzeczywistych krzywych umocnienia stopów aluminium EN-AW 2024 oraz EN-AW 2007. Porównano krzywe umocnienia wyznaczoną za pomocą obu metod i wskazano na duże możliwości zastosowania w praktycznych zagadnieniach inżynierskich.
EN
The paper is devoted to real hardening curve determination. Two methods are used in this paper. In this part based on spherical cyclical indentation test. The values of force and translocation measured during an experiment were used to determine the force-hollow curve and afterwards the force-plastic hollow curve. Basing on the force-plastic hollow relation, the material hardening curve was generated. Experiments were performed on aluminum alloy EN-AW 2024 and EN-AW 2007.
PL
W pracy przedstawiono dwie metody wyznaczania rzeczywistej krzywej umocnienia materiału. W części pierwszej pracy opisano pierwszą z nich, w której wykorzystuje się wyniki testu rozciągania próbki gładkiej (zależność siły rozciągającej od przemieszczenia) oraz wielokrotne obliczenia numeryczne za pomocą metody elementów skończonych z uwzględnieniem sprężysto-plastycznego modelu materiału z nieznanym a priori umocnieniem. Dzięki temu uwzględnia siębardzo ważny efekt niejednorodności pól naprężeń i odkształceń wywołanych tworzeniem się szyjki.
EN
The paper is devoted to real hardening curve determination. Two methods are used in this paper. In this part based on uniaxial tensile test – FEM. Material resilient-plastic model with isotropic hardening and Huber – von Mises plasticity condition was used to describe the relations between the tension and axial strain in researched samples in plastic range. Hardening curves was determined by means of multiply repeated numeric calculations taking the “neck” creation effect into consideration. Experiments were performed on aluminum alloy EN-AW 2024 and EN-AW 2007.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości użytkowych warstw stellitowych laserowo napawanych na elementach ze stali zaworowych 50H21G9N4 oraz H9S2. Dodatkowo dla porównania, badaniom poddano warstwy stellitowe napawane plazmowo oraz techniką TIG (ang. tungsten inert gas), jak również materiał w stanie wyjściowym bez naniesionej warstwy stellitowej.
EN
The article presents experimental results of the selected service properties of laser pad welded stellite layers deposited on the surface of specimens made of steel: X53CrMnNiN 21-9 and X43CrSi 9-3.Additionally, laser, plasma and TIG overlayer welding stellite layers were subjected testings also the material in the initial state without the plotted stellite layer was investigated.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny warstwy klejowej grzbietu oprawy, który uwzględnia parametry geometryczne oraz właściwości materiału kleju podczas otwarcia oprawy i wyrywania kartki z grzbietu wg metody Pull Test.
EN
The research study proposed spine adhesive layer model with the paper pages witch represents the actual geometry and material properties of the spine during opening and testing the book by Pull Test method.
19
Content available remote Wpływ podwyższonej temperatury na izolację kompozytową
PL
W warunkach podwyższonej temperatury zmieniają wszystkie właściwości dielektryków. Zmiana właściwości dla tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych może być znaczna, co powoduje całkowitą degradację izolacji, na skutek przekroczenia wytrzymałości na łuk elektryczny lub prądy pełzające. W związku, z czym należy prowadzić badania materiałowe w podwyższonej temperaturze pozwalające wyznaczyć m.in. dopuszczalny zakres temperatury pracy kompozytów izolacyjnych. Efekty tych badań i wnioski z nich wynikające zostały zaprezentowane w niniejszej pracy.
EN
The heat and high temperature are the basic ageing factors of composite insulators. Quality of insulating material can be estimated basing on thermal characteristics in time.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.