Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 402

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  failure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wnioski z analiz zagrożeń, awarii i katastrof konstrukcji budowlanych, które wystąpiły w latach 1962-2020 oraz rolę rzeczoznawców budowlanych w ich usuwaniu. Skuteczne zapobieganie zagrożeniom, awariom i katastrofom budowlanym jest możliwe wtedy, gdy znane są pełne dane o obiektach, w których one wystąpiły oraz gdy znane są ich przyczyny. W tym celu praktycznie we wszystkich państwach gromadzone są i analizowane informacje o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych.
EN
The article presents conclusions from the analysis of hazards, failures and catastrophes of building structures that occurred in the years 1962-2020 and the role of construction experts in their removal. Effective prevention of threats, failures and construction disasters is possible when full data about the facilities where they have occurred and their causes are known. For this purpose, information on hazards, failures and construction disasters is collected and analyzed in practically all countries.
2
Content available remote Kolumny sztywne w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie
PL
Wykonywanie kolumn sztywnych w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie wymaga zachowania wysokich standardów począwszy od badań geologicznych (w tym badań in situ), przez projektowanie i kontrolę wykonawstwa. Kluczowa jest również interpretacja wyników badań, m.in. FVT i CPTU, ponieważ obie metody zakładają korzystanie ze współczynników korelacyjnych szacowanych na podstawie lokalnych doświadczeń. W artykule omówiono poszczególne działania, jakie należy podjąć przy projektowaniu i kontroli wykonywania robót ziemnych, wzmocnienia podłoża oraz późniejszych robót budowlanych.
EN
Execution of rigid inclusions in soils with low shear strength requires keeping high standards, starting from soil investigation (including in-situ testing), design and excecution control. The interpretation of soil investigation i.e. FVT and CPTU tests is also crucial, because both methods consists of using coefficients estimated on the basis of local experience. The article presents the steps that should be taken in proper designing and supervision of earthworks, the execution of rigid inclusions and execution of following construction works.
3
Content available remote Numerical failure analysis of laminated beams using a refined finite element model
EN
In the present investigation, laminated composite beams subjected to a bending static loading are studied in order to determine their failure mechanisms and the first ply failure (FPF) load. The FPF analysis is performed using a refined rectangular plate element. The present element is formulated based on the classical lamination theory (CLT) to calculate the in-plane stresses. To achieve this goal, several failure criterions, including Tsai-Wu, Tsai-Hill, Hashin, and Maximum Stress criteria, are used to predict failure mechanisms. These criterions are implemented within the finite element code to predict the different failure damages and responses of laminated beams from the initial loading to the final failure. The numerical results obtained using the present element compare favorably with those given by the analytic approaches. It is observed that the numerical results are very close to the analytical results, which demonstrates the accuracy of the present element. Finally, several parameters, such as fiber orientations, stacking sequences, and boundary conditions, are considered to determine and understand their effects on the strength of these laminated beams.
EN
This paper deals with the experimental and numerical analysis of three-point bending phenomenon on beam composite profiles. Flat rectangular test specimens made of carbon–epoxy composite, characterised by symmetric [0/90/0/90]s laminate ply lay-up, were used in this study. Experimental testing was carried out with a COMETECH universal testing machine, using special three-point bending heads. In addition, macroscopic evaluation was performed experimentally using a KEYENCE Digital Microscope with a mobile head recording real-time images. Parallel to the experimental studies, numerical simulations were performed using the finite element method in ABAQUS software. The application of the above-mentioned interdisciplinary research techniques allowed for a thorough analysis of the phenomenon of failure of the composite material subjected to bending. The obtained research results provided a better understanding of the failure mechanism of the composite material.
PL
Punktem wyjścia do artykułu są pojawiające się awarie zewnętrznych kabli sprężających opisane w piśmiennictwie zagranicznym jak i coraz częściej w polskich realiach oraz problemy z prowadzeniem prac inspekcyjnych i remontowych na sprężonych obiektach mostowych. Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zasad kształtowania konstrukcji sprężonych umożliwiających łatwą realizację w fazie budowy oraz prostą inspekcję; serwis jak i remont w fazie użytkowania z uwzględnieniem zapisów wytycznych krajowych oraz zagranicznych. Całość zagadnienia jest omówiona na podstawie istniejących konstrukcji mostowych od fazy projektowania przez użytkowanie i remont ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego kabli jak i aspektu inspekcyjnego oraz możliwości wymiany kabli sprężających.
EN
This report’s starting point is about the emerging failures of external prestressing tendons described in foreign literature and more often in the polish infrastructure market. Those failures can be associated with incorrect site implementation works, insufficient and low quality inspections and possible incorrect repairs. The aim of the report is to present the basic assumption of the post tensioned structures with the external post tensioning tendons and optimal strand corrosion protection systems selection to improve the tendons life-time durability, as well as the requirements for the deviators and anchorages including inspection aspects and replacing possibility. The world wide experience and current trends prove that it is necessary to discuss the use of external cables to ensure the designed bridges life span and finally leading to development of national guidelines.
PL
W artykule przedstawiono jedno z większych wyzwań, jakie czeka na wykonawców, podczas realizacji większości prac budowlanych - praca w pobliżu podziemnych sieci elektroenergetycznych. Uszkodzenia sieci elektroenergetycznych wiążą się z ogromnym ryzykiem. Zdarza się, że są one przyczyną poważnych wypadków, w tym również ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Statystyki zaraportowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych w latach 2015-2021 w badanym przedsiębiorstwie budowlanym pokazują, że zdarzenia, związane z uszkodzeniami podziemnych sieci elektrycznych, stanowią znaczący procent wszystkich raportowanych zdarzeń.
EN
The article presents one of the major challenges that await contractors during the implementation of most construction works - work in the vicinity of underground power grids. Damage to power grids carries enormous risks. It happens that they cause serious accidents, including serious, group and fatal ones. Statistics of reported near misses in the years 2015-2021 in the surveyed construction company show that events related to damage to underground electrical networks constitute a significant percentage of all reported events.
PL
Materiały budowlane absorbują kapilarnie wilgoć, gdy mają z nią bezpośrednią styczność. W artykule przedstawiono analizę statyczną mocowania zabezpieczających barier w uszkodzonych loggiach budynków 5-kondygnacyjnych, wykonanych w technologii uprzemysłowionej z elementami technologii tradycyjnej, zrealizowanych w latach osiemdziesiątych XX w. Źle wyprofilowane zabezpieczenie połączenia elementów stalowych balustrad z konstrukcją murową wielokrotnie jest głównym transporterem wody w strukturę muru, a co za tym idzie powoduje pogorszenie parametrów wytrzymałościowych i statycznych zaprojektowanych połączeń. W analizie wytrzymałościowej przedstawiono wykorzystanie programów MES oraz role poprawnie przeprowadzonych badań in situ.
EN
Building materials absorb moisture by capillary action when in direct contact with it. The article presents a static analysis of fastening of protective barriers in damaged logs of 5-storey buildings, made in industrialized technology with elements of traditional technology, implemented in the 1980s. Badly profiled protection of the connection of steel railings with the masonry structure, many times it is the main transport of water into the wall structure and thus causes deterioration of the strength and static parameters of the designed connections. The use of MES programs and the roles of correctly conducted In situ tests were presented in the strength analysis.
8
Content available remote Rekonstrukcja stalowych iglic budynku zabytkowego po ich awarii
PL
W wyniku działającego silnego wiatru spowodowanego orkanem oraz bardzo złego stanu technicznego doszło do awarii stalowych iglic wieńczących zabytkowe kopuły budynku teatru. Po przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analizie statyczno-wytrzymałościowej ponadstuletniej konstrukcji wsporczej, bazującej m.in. na badaniach spektrometrycznych i twardości, określono rzeczywisty stopień wytężenia elementów konstrukcyjnych oraz ich ubytki korozyjne. W artykule przedstawiono zaprojektowane i zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne, które pozwoliło odtworzyć konstrukcję iglic, z zachowaniem ich walorów konserwatorskich, a także poprawne przekazanie obciążeń na nośne elementy konstrukcyjne wież budynku za pośrednictwem wewnętrznej konstrukcji wsporczej. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne dopasowane były również do technologicznych możliwości wykonania rekonstrukcji z użyciem technik alpinistycznych, biorąc pod uwagę usytuowanie obiektu oraz ciężar i rozmiary elementów.
EN
As a result of strong winds caused by hurricane and generally poor technical condition of steel spires, crowning the historical domes of the theatre building, caused them to break down. An inventory and the static and strength analysis of the over one hundred-year-old supporting structure, based on e.g. the actual degree of stress of structural elements and their corrosion losses were determined on the basis of spectrometric and hardness tests. This article represents the designed and applied construction solution that allowed to recreate the spire structure, preserving their conservation values, as well as the correct transfer of loads to the load-bearing structural elements of the building towers through the internal supporting structure. The presented design solutions were also adapted to the technological possibilities of performing the reconstruction with the use of mountaineering techniques, taking into account the location of the object as well as the weight and size of the elements.
9
Content available remote Koszty naprawy awarii przewodów wodociągowych
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów naprawy przewodów wodociągowych, której podstawą są dane eksploatacyjne. W analizie uwzględniono koszty bezpośrednie, na które składają się koszty materiałów, sprzętu oraz robocizny. Wykorzystano wieloetapową analizę regresji, rozpatrywano zależność kosztów usuwania awarii od średnicy przewodu, jego rodzaju, materiału oraz czasu trwania naprawy. Badania nie wykazały zależności kosztów od materiału przewodu i jego rodzaju na przyjętym poziomie istotności 0,05.
EN
The paper presents an analysis of the costs of repairing water pipes, which is based on operational data. The analysis took into account direct costs, which include the cost of materials, equipment and labor. A multi-stage regression analysis was used, the dependence of failure removal costs on: the diameter of the pipeline, its type, material and the duration of the repair was considered. The research did not show any dependence of costs on the pipe material and its type at the statistical significance 0.05.
PL
W referacie przedstawiono, na podstawie wykonanych przez Autora ekspertyz, pięć różnych przypadków awarii konstrukcji żelbetowych, których podłożem było zarysowanie. Początkiem każdej ekspertyzy była wizja lokalna obiektu w celu określenia okoliczności powstania rys. Po analizach zebranych informacji, obliczeniach i dyskusjach sporządzono ekspertyzy. Referat obejmuje duże skróty tych ekspertyz, w których głównie przedstawiono analizę występujących w tych obiektach rys. Zjawisko zarysowania Autor określił „językiem konstrukcji”, którego znajomość jest konieczna do właściwej oceny jej stanu technicznego.
EN
Based on the author’s expertise, this study presents five different cases of failure of reinforced concrete structures with scratches on the ground. In order to determine the circumstances of the cracks, each expertise commenced with an inspection of the facilities. After appropriate analyses of the collected information, calculations and discussions with the interested parties, expert opinions were prepared. The article contains large abbreviations of these expert opinions, which mainly present an analysis of scratches occurring in these objects. The author defined the phenomenon of scratching as the „language of construction”, the knowledge of which is necessary for the proper assessment of its technical condition.
PL
W artykule przedstawiono przypadek uszkodzenia mostu drogowego z belek prefabrykowanych typu WBS. Opisano rodzaj i przyczyny uszkodzenia belek, a także przedstawiono sposób ich naprawy. Dodatkowo wyznaczono nośność obiektu, posługując się metodą porównawczą zgodnie z instrukcją [GDDKiA].
EN
The article presents a case of damage to a road bridge made of prefabricated WBS beams. The type and causes of damage to the beams are described, as well as the method of their repair. Additionally, the load capacity of the object was determined using the comparative method in accordance with the instruction [GDDKiA].
12
Content available remote Failure model for unidirectional composite element
EN
This paper is devoted to important issues of determining the strength and predicting the failure processes of composites. These issues enable determination of the limits of safe use of a product and the recognition of when limits are reached. It investigates the distribution function of the composite and its components. The developed model that is presented in this paper enables description of not only the predictable strength of unidirectional composites, but also the character of the failure, taking into account the fiber stress and/or ultimate strain distribution.
PL
Artykuł poświęcony jest ważnym zagadnieniom wyznaczania wytrzymałości i przewidywania procesów destrukcyjnych kompozytów. Kwestie te pozwalają na określenie granic bezpiecznego użytkowania produktu i rozpoznania, kiedy limity zostały osiągnięte. Zbadano dystrybuantę kompozytu i jego komponentów. Opracowany model przedstawiony w niniejszej pracy pozwala opisać nie tylko przewidywalną wytrzymałość kompozytów jednokierunkowych, ale także charakter zniszczenia, z uwzględnieniem naprężeń włókien i/lub rozkładu odkształceń końcowych.
EN
Safety belts are one of the most significant elements of car equipment classified as passive safety. This paper provides a comparative material analysis of critical components of a trusted manufacturer's six-point harness used in motorsports racing with commercially available imitation belts. Despite the FIA certification labels, the imitation belts are characterized by extremely poor quality in the selection of materials for components such as the snap hooks and the locking sleeves in the central fastening mechanism, posing a real hazard to unaware belt users.
EN
Serious damage to the inner rim of the rear twin wheel in one dump truck was noted during the operation of the fleet performing transport tasks. It was a drive wheel, and its damage occurred while driving with a load exceeding the permissible value. The examination of selected fragments of the damaged rim surface was conducted visually as well as using a digital microscope with a portable head. The measurements of the Vickers hardness and microscopic observations of the material structure of the sample cut along the thickness of the rim disk were carried out. The drive torque loading of the twin wheels of the tipper-truck rear axle, under their mating with different kinds of road roughness and under various vertical loads of the wheels was calculated. An analysis of stress distributions in the rim modelled using the Finite Element Method was also conducted for several possible scenarios of wheel loading. The damage to the rim was caused by simultaneous action of several factors, such as overloading the car, poor condition of the tires, loading the drive wheel by a part of the vehicle weight and the driving torque, and hitting a wheel on a cavity in a dirt road, causing a temporary relief of one of the tires on a twin wheel.
EN
In a conventional internal combustion engine, only electrical controls are used to prepare the fuel mixture. All parts must operate flawlessly in order for the vehicle and its components to operate correctly. Road safety may be negatively impacted by the failure of specific components. The purpose of the study was to ascertain how much the malfunction of particular electrical components affects how the vehicle operates. The vehicle’s individual electronic parts were removed, and the engine power was then assessed. The primary determinant of a vehicle’s technical condition is thought to be its engine power. The preparation of the combustion mixture was affected by the individual component disconnections, which reduced the vehicle’s performance. A vehicle with an in-line four-cylinder engine was used for the experiment, which was conducted in a lab setting. This vehicle’s eight components were gradually disengaged. The change in engine power was observed while they were disconnected. The measured values were always evaluated in terms of an automobile that had no defects and was in excellent condition. The study’s findings demonstrate that there are circumstances in which a vehicle’s usual operation is adversely affected when one or more of its electrical components malfunctions.
EN
The stability of longwall mining is one of the most important and the most difficult aspects of underground coal mining. The loss of longwall stability can threaten lives, disrupt the continuity of the mining operations, and it requires significant materials and labour costs associated with replacing the damages. In fact, longwall mining stability is affected by many factors combined. Each case of longwall mining has its own unique and complex geological and mining conditions. Therefore, any case study of longwall stability requires an individual analysis. In Poland, longwall mining has been applied in underground coal mining for years. The stability of the longwall working is often examined using an empirical method. A regular longwall mining panel (F3) operation was designed and conducted at the Borynia-Zofiówka-Jastrzębie (BZJ) coal mine. During its advancement, roof failures were observed, causing a stoppage. This paper aims to identify and determine the mechanisms of these failures that occurred in the F3 longwall. A numerical model was performed using the finite difference method - code FLAC2D, representing the exact geological and mining conditions of the F3 longwall working. Major factors that influenced the stability of the F3 longwall were taken into account. Based on the obtained results from numerical analysis and the in-situ observations, the stability of the F3 longwall was discussed and evaluated. Consequently, recommended practical actions regarding roof control were put forward for continued operation in the F3 longwall panel.
EN
The article presents some experience concerning technical and economical effectiveness arising from operation of an example of real photovoltaic micro installation. The main goal is to draw attention not only to its benefits, but also to the existing problems, that generate additional costs.
18
Content available remote Awarie krajowych linii napowietrznych – wybrane aspekty
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty awarii w krajowych liniach napowietrznych. Przedstawiono charakterystykę krajowych linii napowietrznych. Omówiono awarie linii napowietrznych i ich skutki w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przedstawiono problematykę zapobiegania awariom linii napowietrznych, usuwania ich skutków i kosztów awarii. Dokonano oceny awaryjności krajowych linii napowietrznych.
EN
In this paper, some selected aspects of failures in national overhead lines are presented. Profile of national overhead lines is shown. Failures of national overhead lines and their effects in context of threat of electric power supply safety are described. The subject matter of prevention of failures of national overhead lines, deletion of their effects and costs of accidents is presented. Assessment of emergency of national overhead lines is performed.
EN
Offshore wind farms are developing well all over the world, providing green energy from renewable sources. The evaluation of possible consequences of a collision involves Finite Element computer simulations. The goal of this paper was to analyse the influence of selected strain-based failure criteria on ship damage resulting from a collision with an offshore wind turbine monopile. The case of a collision between an offshore supply vessel and a monopile-type support structure was examined. The results imply that simulation assumptions, especially the failure criteria, are very important. It was found that, using the strain failure criteria according to the minimum values required by the design rules, can lead to an underestimation of the ship damage by as much as 6 times, for the length of the hull plate, and 9 times, for the area of the ship hull opening. Instead, the adjusted formula should be used, taking into account both the FE element size and the shell thickness. The influence of the non-linear representation of the stress-strain curve was also pointed out. Moreover, a significant influence of the selected steel grade on collision damages was found.
PL
Zabezpieczenia cyfrowe dedykowane dla silników indukcyjnych mogą realizować różne i nawet bardzo złożone algorytmy ochrony silnika przed skutkami nieprzewidzianych zakłóceń jego bezawaryjnej pracy. Moc obliczeniowa aktualnie stosowanych cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych jest bardzo duża, a pamięci do składowania rejestrowanych informacji przez te urządzenia mogą być dowolnie rozszerzane. Pozwala to producentom zabezpieczeń poszerzyć w łatwy sposób ich funkcjonalności o nowe wybrane funkcje np. do diagnostyki stanu silnika. W artykule skupiono się nad opisem algorytmów do diagnostyki stanu klatki wirnika silników indukcyjnych podczas ustalonego stanu pracy i rozruchu zaimplementowanego w zabezpieczeniu cyfrowym silnika BEL_plus. Przedstawiono wyniki testów zabezpieczenia z zastosowanym algorytmem oraz propozycje wskaźnika diagnostycznego świadczącego o uszkodzeniu dla przykładowego silnika małej mocy z różnymi uszkodzeniami wirnika oraz wyniki testów dla silnika dużej mocy. Udowodniono, że zaproponowane algorytmy działają poprawnie i pozwalają na skuteczną ocenę stanu klatki nadzorowanych silników indukcyjnych.
EN
Digital protections dedicated to induction motors can implement various, even very complex, algorithms to protect the motor against the effects of unforeseen disturbances in its failure-free operation. The computational power of the currently used digital protection devices is very high. Also, the recorded information storage space used by these devices can be freely extended. This allows security manufacturers to easily extend their functionality with new diagnostic functions. The article describes the algorithms for diagnostics of the rotor cage condition of induction motors during steady-state and start-up. The tests’ results of the implemented algorithms and diagnostic indicators of digital protection BEL_plus for a low-power motor with various rotor damage and test results for a high-power motor are presented. The algorithms work correctly and allows for an effective assessment of the condition of the monitored motors given that the required operating conditions are met.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.