Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narzędzia komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule autorzy przedstawili propozycję systemu wspomagającego przekład należącego do kategorii MAHT (Machine-Aided Human Translation). Na wybranych przykładach omówiono zasady funkcjonowania tego rodzaju systemu dla języka szwedzkiego. Rozważany system może wspomagać prace tłumacza, jak i stanowić pomoc dydaktyczną w nauce języka obcego. Innym obszarem jego potencjalnych zastosowań jest rekonstrukcja i rewitalizacja zagrożonych wymarciem języków.
EN
In the paper we propose a machine translation computer tool that belong to the broader category of MAHT (Machine-Aided Human Translation systems). We present on the basis of selected examples the way of work of such system for the Swedish language. The system can be both used as a tool that facilitates the work of translator and can also constitute a didactic aid which can be very useful for the persons who are learning a foreign language. Another area of potential employment of MAHT is reconstruction and revitalization of endangered languages.
EN
Computer simulations are currently often utilized tools in vehicle design, diagnostics of vehicle behaviour and evaluation of their characteristics. The vehicle multibody system (MBS) represents a complicated mechanical system especially when flexible bodies are considered, modelled and implemented in the calculation. Multibody system dynamics is based on classical mechanics and its engineering applications range from mechanisms, through means of transport, to biomechanics. Results of multibody system dynamics are most important for an assessment and diagnostics of transport means behaviour even in the development phase. This paper deals with the multibody system dynamic approach and its application in vehicle multibody systems. The first part of this paper focuses on a general approach to the multibody system of vehicles, especially of rail vehicles, and it includes fundamentals of multibody system dynamics. The next part deals with practical use of multibody system software. A multibody system of a passenger car have been modelled using commercial software, we have carried out simulations of a passenger car running on the real track, and subsequently we assessed its ride properties and evaluated its passenger comfort level.
PL
Współcześnie Internet stał się medium, które ułatwia i zastępuje wiele czynności wykonywanych dotychczas w inny, mniej automatyczny sposób. Coraz więcej zadań związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie staje się możliwe do wykonania z wykorzystaniem Internetu. Projekt „e-matura” stanowi doskonałą odpowiedź na ww. stwierdzenie. Dzięki zastosowaniu w projekcie nowoczesnych, innowacyjnych technologii, czynności dotychczas realizowane można wykonać taniej, szybciej, automatycznej i w o wiele bardziej przystępnej formie, o czym opisano w niniejszym artykule.
EN
Today, Internet has become a medium who simplifies and replaces many of the activities carried out so far in the other, less automated way. More and more tasks related to the functioning of society, it becomes possible to perform using the Internet. The project "E-matura" is the perfect answer to the above statement. By applying modern design, innovative technology activities carried out so far can be done cheaper, faster, automated and more accessible form, which is described in this article.
4
Content available remote Use of multibody system dynamics as a tool for the vehicle behaviour diagnostics
EN
This paper is aimed to the multibody system dynamic approach and application for vehicle multibody system. Multibody system dynamics is based on classical mechanics and its engineering applications ranging from mechanisms, transport means to biomechanics. Results of multibody system dynamics are most important for an assessment and a diagnostics of transport means behaviour even in the development phase.
PL
Referat prezentuje wieloobiektowe dynamiczne podejście systemowe i jego aplikację dla systemu wieloobiektowego pojazdu. Wieloobiektowa dynamika systemu oparta jest na mechanice klasycznej i jej zastosowań technicznych, począwszy od mechanizmów, środków transportu do biomechaniki. Wyniki dynamiki systemów wieloobiektowych są najważniejsze dla ocenę i diagnostyki transportu określając jego zachowanie, nawet w fazie projektowej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pola prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym kopalni podziemnej. Przepływ powietrza w większości wyrobisk górniczych charakteryzuje się zmiennością w czasie i wielkoskalową turbulencją. Dla poznania skali i zakresu zmienności pola prędkości wykonano eksperymenty pomiarowe w wyrobiskach ośmiu kopalń polskich korzystając z systemu wielopunktowego pomiaru, wyposażonego w kilkanaście (max 32) anemometrycznych czujników skrzydełkowych pomiaru prędkości przepływu powietrza (SWPPP). Dla zobrazowania zrejestrowanych danych, opracowano algorytmy i procedury programu IZO przeznaczonego do obróbki wyników pomiarów prędkości przepływu powietrza i wizualizacji na ekranie komputera chwilowej wartości prędkości, pola prędkości przedstawionego na wykresach 2D jako linii jednakowych prędkości (izotachy) lub 3D jako powierzchni obrazującej zmienny w czasie profil prędkości. Wyznaczenie zmiennego w czasie profilu prędkości, wnosi istotny poznawczy element w aspekcie zgodnego z zasadami mechaniki płynów położenia stacjonarnego anemometru w przekroju poprzecznym wyrobiska. Przedstawiono metodykę posługiwania sie opracowanymi komputerowymi narzędziami do wizualizacji pola prędkości i wyznaczenia strumienia objętości przepływu powietrza. Powyższe umożliwia wyznaczyć poprawne do warunków metrologicznych, miejsce lokalizacji anemometru stacjonarnego, adekwatne do warunków przepływu powietrza, w tym do średniej prędkości przepływu powietrza, geometrii wyrobiska i znajdujacych się elementów wyrobiska (taśma, kable, rurociąg, lutniociag).
EN
This paper summarises the studies of airflow velocity fields in mine workings in underground mines. Typically, air flows in mines are time-variant and are subject to multi-scale turbulence. To identify the scale and variability range of the velocity field, measurements were taken in eight Polish collieries using a multi-point system incorporating several (no more than 32) vane anemometer sensors for measuring airflow velocity. To visualise the measurement data, dedicated algorithms and procedures of the IZO program were developed, allowing the registered airflow velocity data to be duly processed and the instantaneous airflow velocity and flow velocity fields to be visualised on the computer screen as velocity contour (isotach) lines (2D graphs) or as surfaces representing time-variant velocity profiles (3D graphs). Determination of the time-variant velocity profile adds a vital cognitive aspect when trying to establish the optimal position of a vane anemometer in the gallery’s cross section, in accordance with the principles of flow mechanics. The methodology is outlined showing how to use the tools for flow velocity field visualisation and for determining the volumetric flow rate in order to find the location of a stationary anemometer position adequate to the airflow velocity conditions (average flow velocity, geometry of the cross section of the gallery) and taking into account the presence of mine equipment (conveyor belts, cables, pipelines, ventilation ducts).
EN
Information and Communication Technologies (ICTs) are indispensable to access the tremendous world of digital knowledge and enable its rapid generation, assimilation, and dissemination. Current tele-information technologies fundamentally influence business relationships and processes; therefore, they are one of the main drivers for social and economic development in the 21st century. Many computer tools are designed to serve in the development of a knowledge-based economy, such as databases, data warehouses, web virtual libraries, and scientific repositories. This paper presents a multidisciplinary computer platform PINF intended for the support of efficient knowledge and innovation transfer into science, industry, and business practice that could be used in organisations of various kinds, such as scientific units, SMEs, or virtual institutions clusters. The paper presents the background and the genesis of scientific and applied research that was undertaken and directed at the development and implementation of an efficient computer tool for knowledge and innovation transfer. Moreover, key issues that influenced the structure of the platform, its multilayer construction, main functional capabilities, applications, and knowledge bases developed for networked collaboration, exchanging ideas, and working on concepts and solutions are also presented in the paper. The author shows potential areas of PINF application in a scientific and commercial activity directed at the development of innovative solutions, their improvement, sale, and servicing.
PL
Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT Information and Communication Technologies (ICTs) są niezbędne w zakresie tworzenia dostępu do wiedzy cyfrowej i umożliwiają jej dynamiczne generowanie, asymilację i dyseminację. Współczesne technologie informatyczne fundamentalnie wpływają na relacje i procesy biznesowe, zatem stanowią jeden z głównych czynników rozwoju społecznego i ekonomicznego XXI wieku. Istnieje wiele narzędzi informatycznych, których głównym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, takich jak m.in. bazy danych, hurtownie danych, biblioteki wirtualne czy repozytoria naukowe. W artykule przedstawiono multisycyplinarną platformę wspomagającą efektywny transfer wiedzy i innowacji do sektora nauki, przemysłu oraz biznesu. Potencjalne obszary zastosowań Platformy PINF obejmują przede wszystkim różnego rodzaju organizacje takie jak jednostki naukowe, MSP czy klastry wirtualne. W artykule przedstawiono tło i genezę prac badawczych i aplikacyjnych podjętych w celu zaprojektowania i zaimplementowania efektywnego narzędzia informatycznego dedykowanego wspomaganiu transferu wiedzy i innowacji. Ponadto przedstawiono strukturę platformy, jej wielowarstwową konstrukcję, główne możliwości funkcjonalne, udostępniane zasoby informacyjne oraz aplikacyjne, które wspomagają pracę interdyscyplinarnych zespołów badawczych, np. zdalną współpracę grupową, wymianę pomysłów, tworzenie i rozwiązywanie problemów technicznych. W artykule przedstawiono także potencjalne obszary zastosowań platformy PINF zarówno w działalności naukowej, jak i komercyjnej ukierunkowane na opracowanie innowacyjnych rozwiązań, ich modyfikację, sprzedaż i ich serwis posprzedażowy.
7
Content available remote Narzędzie komputerowe do wspomagania szkoleń operatorów suwnic
PL
W artykule przedstawiono komputerowe narzędzie do interaktywnej symulacji użytkowania suwnicy, wykonane w technice rzeczywistości wirtualnej VR. Narzędzie to umożliwia przeniesienie użytkownika do wirtualnego środowiska pracy, w którym to osobiście uczestniczy on w procesie użytkowania wirtualnej suwnicy oraz w inscenizowanych zdarzeniach wypadkowych związanych z tym procesem. Użytkownik narzędzia obsługuje wirtualną suwnicę za pomocą dwóch rzeczywistych pulpitów sterowniczych, co zwiększa realizm symulacji. Zastosowanie narzędzia w szkoleniu operatorów suwnic pozwoli na zwiększenie ich umiejętności praktycznych, a także umożliwi prezentowanie inscenizowanych zdarzeń wypadkowych, których ze względów bezpieczeństwa nie można przeprowadzić w warunkach rzeczywistych.
EN
The article presents a computer tool created for interactive simulation of use of an overhead crane, created in Virtual Reality. The tool enables the user to transfer into a virtual work environment, where he can personally participate in the process of use of virtual overhead crane as well as in arranged accident situations occurring during the process. The user of the tool uses the virtual overhead crane using two real control panels, which improves the reality of the simulation. Using the tool for overhead crane operators training will improve their practical skills as well will enable a presentation of arranged accident situations which, for security reasons, cannot be conducted in real conditions.
PL
W artykule przedstawiono wybrane istotne problemy, jakie wystąpiły podczas prac związanych z programowaniem aplikacji interaktywnej obsługi tokarki, którą to aplikację wykonano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym. Jest ona częścią stanowiska do interaktywnej symulacji obsługi tokarki, jako narzędzie wzbogacające i uzupełniające proces szkolenia przyszłych operatorów tokarek konwencjonalnych, zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa ich użytkowania. Jako narzędzie oparte na technice wirtualnej rzeczywistości umożliwia, w sposób bez urazowy, zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami użytkowania tego typu maszyn.
EN
The paper presents selected essential problems which appeared in the course of the works related with the programming of the interactive lathe operation application. The application was developed in Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP- PIB). This application is a part of a workstation for the interactive simulation of lathe operation as a tool which enriches and supplements the training process for the future lathe operators. Especially, in the area of safe use because as a tool based on virtual reality technique it enables to acquaint the learners with the basic principles of its use without the risk of injury.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych zagranicznych programów komputerowych, stanowiących narzędzia wspomagania analiz zapotrzebowania i wykorzystania nośników energii w budynkach. Scharakteryzowano pod względem funkcjonalnym kilka programów komputerowych dostępnych i stosowanych w analizach efektywności energetycznej. Oceniono te narzędzia z uwagi na ich zakres użytkowy, wymagania i dokładność uzyskiwanych wyników. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu i oceny dostępnych narzędzi wspomagania komputerowego dostrzega się brak na rynku krajowym kompleksowego programu obliczeniowego, który wspomagałby analizy możliwości stosowania systemów opartych na zasobach OZE dla pokrycia potrzeb energetycznych budynku.
EN
The article reviews selected foreign computer programs supporting the analysis of demand and energy use in buildings. Several available programs applied to the analysis of energy efficiency have been characterised functionally. These tools have been evaluated taking into account their range of utility, the requirements and accuracy of the results. Basing on the review and evaluation of computer-aided tools the lack of a comprehensive computational program in the domestic market is observed that could analyse the applicability of systems with renewable resources to cover energy needs of the building
PL
Rosnące oczekiwania dotyczące jakości i precyzji wykonania produktów sprawiają, że dalszy postęp technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej jest ściśle związany ze stosowaniem komputerowych metod obliczeniowych. Stąd w ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie programami komputerowymi do projektowania i symulacji procesów obróbki cieplno- chemicznej. Właściwie przeprowadzona symulacja redukuje potrzebę prowadzania eksperymentalnych procesów testowych i prac na rzeczywistych detalach, co daje wymierne oszczędności czasu, energii i kosztów prowadzenia procesów próbnych. Za szczególnie efektywne uważa się symulatory stosowane w hartowniach usługowych pracujących w warunkach niepowtarzalnej produkcji jednostkowej lub krótkoseryjnej. Poniżej przedstawiono przykładowe narzędzia wspierające technologie obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych, dostępne na polskim rynku.
EN
As a result of growing expectations regarding the quality and manufacturing accuracy of products, further advances in the heat and thermochemical treatment technology are closely connected with the use of computer- -based computational methods. Consequently, in recent years there has been growing interest in the computer software for the design and simulation of thermochemical treatment processes. A properly executed simulation reduces the need for experimental test processes and analyses of real samples, which in turn provides measurable savings in time, energy, and cost required for testing. Simulators used in heat treatment plants for processing non-repetitive discrete manufacturing processes or short-series productions are considered to be particularly effective. The following article describes a few tools available on the Polish market which have been developed to assist the heat and thermochemical treatment technology.
11
Content available remote Analysis and evaluation of electric power system reliability
EN
In this paper the approaches, models and tools to the electric power system reliability assessment on the first two hierarchical levels (generation subsystem, generation and transmission system) are described and assessed. The special attention was paid to computer programs: GRA (Generating Reliability Assessment) for generation adequacy evaluation, and TRELSS (Transmission Reliability Evaluation of Large Scale Systems) computer program for composite (generation and transmission) system reliability evaluation.
PL
W artykule przedstawiono i oceniono podejścia, modele i narzędzia do oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego na dwóch pierwszych poziomach hierarchicznych (podsystemu wytwórczego, systemu wytwórczo-przesyłowego). Specjalną uwagę poświęcono programom komputerowym: do oceny niezawodności (wystarczalności) wytwarzania – GRA oraz do oceny niezawodności systemów złożonych (wytwarzanie i przesył) – TRELSS (Transmission Reliability Evaluation of Large Scale Systems).
12
Content available remote Zastosowanie wielopodmiotowych symulacji w działalności przedsiębiorstwa
PL
W ostatnich dekadach 20 wieku wyraźnie wzrosły możliwości reprezentowania rzeczywistych systemów przez narzędzia komputerowe. Umożliwiło to prowadzenie wnikliwszych studiów nad istotą i charakterem tych systemów. Pozwoliło zbadać elementy, z których systemy te składają się, a nawet symulować ich ewolucję w czasie. Ponadto pojawiła się konieczność reprezentowania systemów, których struktura nie jest dokładnie znana, tzn. takich, których nie można opisać matematycznie lub takich, które nie mają rozwiązań, nawet jeśli mogą być opisane przez matematyczne równania.
EN
In the last decades of the 20-th centaury there was an important increasing of the possibility of representation of real systems through computer instruments. This led to be able to study better their characteristics, to understand their basic components and, often, to simulate their evolution in time. There was also the emergency of the necessity of representation of those systems whose structure is not completly known, that means they are not mathematically expressible, or of those systems which have no solutions even if they can be described through equations.
PL
W pracy przedstawiono metody komputerowego modelowania i wizualizacji akcji ratunkowych podejmowanych w ratownictwie drogowym. Omówiono rekonstrukcję uszkodzonych pojazdów metodą Reverse Engineering. Modele uszkodzonych pojazdów wraz z modelami antropometrycznymi ratowników pozwalają na tworzenie programów szkoleniowych dla pojedynczych ratowników, jak i ich zespołów.
EN
The computer modeling and visualization method of the rescue actions in the traffic rescue service is presented in this paper. The reconstruction of the damaged cars by means of Reverse Engineering method is described. Both, the geometrical models of the damaged cars and human body models, creates the basis of the training programs for the single rescue mans and for the teams of them.
14
Content available remote Wspomaganie projektowania systemów technicznych zagrożonych hałasem
PL
Podjęty w rozprawie problem dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia, jakim są kwestie wskazania sposobu wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania procesu projektowo-konstrukcyjnego systemów technicznych w ujęciu wymaganych kryteriów akustycznych. Rozpatrywane zagadnienie ma charakter interdyscyplinarny, którego zastosowanie może mieć duże znaczenie praktyczne ze względu na zaproponowane działana kształtowania ergonomicznych warunków pracy w zarządzaniu środowiskiem przemysłowym.
EN
The problem presented in the paper is important and actual. It contains aspects of the indication of the method of application of computer tools supporting a process of technical systems design taking into consideration the acoustics criteria. The considered problem has interdisciplinary nature and its application may have significant practical importance regardless of proposed activities of affecting the ergonomic work conditions in an industrial environment management.
15
PL
W artykule przedstawiono przegląd możliwości wspomagania w zarządzaniu utrzymaniem ruchu systemów technicznych. W tym celu dokonano klasyfikacji wykorzystywanych w tym zakresie narzędzi komputerowych, wyróżniono cechy charakteryzujące systemy klasy CMMs, a także przedstawiono perspektywy rozwoju technik wspomagających w omawianym obszarze zadaniowym.
EN
In this article there are presented review of possibility of computer aiding maintenance management. There are classified computer tools, features and perspectives of CMMs there are presented too.
16
Content available Komputer - Geometria - Inżynier
EN
The author presents first steps of Polish Engineering Geometry based on books written in Polish. When an engineer works on a new project in new technology he faces many problems. First biggest one is a esentation of a in axonometry. Second is generation of solid and surfaces and next is Boolean operation of solid and digital model in all construction and manufacturing process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.