Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mortars
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The 3D printing is a construction technology that uses mortar to make elements and structures. In this research, four types of mortar were elaborated using Portland cement types I and HE, adding hydraulic lime. Mortars with cement types I and HE without hydraulic lime presented higher resistance to compression than mortars made with lime. The four mortars had an adequate resistance to compression and features that are suitable for use in 3D printers.
PL
Wapno od lat jest tradycyjnie stosowanym materiałem do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. W artykule przedstawiono wpływ dodatku wapna na skurcz normowych zapraw cementowych, oznaczony metodą Graff-Kaufmanna oraz nowoczesną metodą rynien skurczowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości redukcji tego skurczu poprzez zastosowanie domieszek przeciwskurczowych. Do badań wytypowano domieszkę na bazie glikolu polipropylenowego (SRA) oraz domieszkę ekspansywną na bazie tlenku wapnia (EXP).
EN
Lime has been traditionally used material for the production of masonry mortars and plasterworks. The effect of the lime addition onto shrinkage of standard mortars is presented in the paper. The shrinkage of tested mortars was determined by Graff-Kaufmann method and the modern method so called the gutters shrinkage method. The analysis of the possibility of mortars shrinkage reducing by the use of admixtures is also presented in the article. The following admixtures were chosen for tests: a typical shrinkage reducing admixture based on polypropylene glycol (SRA) and an expansive one based on calcium oxide (EXP).
EN
The objective of this study is to investigate the effect of temperature on the physical and mechanical properties of standard mortar reinforced with steel fibers, polypropylene fibers and hybrid fibers. Non-destructive tests (capillary water absorption, interconnected porosity, gas permeability, ultrasound celerity) were carried out on samples that had been heated, at a temperature ramp of 5 °C/min, to maximum temperature of: 105 °C, 400 °C, 500 °C et 800 °C. The results show a good correlation between the evolution of properties and the damage resulting from the imposed heat exposure treatment. The study shows that there is a significant deterioration of physico-mechanical properties of the fiber mortars above 500 °C. The hybrid fiber mortars show a good compromise: the polypropylene fibers guarantee a thermal stability whereas the steel fibers act to conserve good mechanical behavior.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wyników badań procesu wysychania zapraw cementowych zróżnicowanych rodzajem zastosowanego cementu oraz wskaźnikiem wodno-cementowym. Założono trzy poziomy wskaźnika w/c, a mianowicie 0,5; 0,55 oraz 0,6. Kondycjonowanie przygotowanych zapraw odbywało się przy trzech poziomach temperatury: +5, +20 oraz +30°C. Dane pomiarowe pozwoliły na sporządzenie wykresów przedstawiających tempo ubytku masy próbek zapraw cementowych w 27 ocenianych wariantach.
EN
The article presents an assessment of the results of the research process drying of cement mortars which are diversed by type of the cement and water-cement ratio w/c. It was assumed three levels of the w/c ratio, namely 0.5; 0.55 and 0.6. Conditioning of the prepared mortars was carried out at three levels of temperature: +5, +20 and +30°C. Measurement data enabled the determination of graphs depicting the rate of weight loss samples of cement mortars in 27 cases evaluated.
EN
The article presents the problems encountered while completing the tasks related to the technical preparation of mortars. The first part describes the binding rules applied to determine the zero settings of the sight and the zero line of sight, and to check and define adjustments for the line of sight deviation. The paper presents a practical solution making it possible to verify quickly whether the determined zero settings are correct. The next part focuses on significant problems related to the determination of individual adjustments in subunits equipped with mortars. The final part contains a summary, conclusions drawn from the analysis and experience gained in practice during firing, and also the proposal of relevant solutions.
6
Content available remote Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars
EN
The article is devoted to assessing the effectiveness of hydrophobic and air entraining admixtures based on organ silicon compounds. Mortars with lightweight clay aggregate were the subjects of this investigation. Hydrophobisation of the mass was performed using a hydrophobic admixture and surface hydrophobisation was produced using a methyl silicone resin solution with a high VOC content, a water-based emulsion of methyl silicone resin in potassium hydroxide (KOH) and low molecular alkyl-alkoxy-silane in organic solvents. In this paper, measurements of the basic mechanical and physical parameters were carried out. Compressive strength, flexural strength, density, open porosity, total porosity, absorptivity, capability to diffuse water vapour, frost resistance, sodium sulphate corrosion resistance and the thermal conductivity coefficient were determined. The mortars show high absorptivity of about 26%. Hydrophobisation is ineffective after the period of 14 days - the longer the contact of the preparation with water, the weaker the effectiveness of impregnation becomes. All the samples used in the research demonstrated good resistance to salt crystallization after 15 cycles. Impregnation by the use of mineral waterproofing grout (L2) does not protect to a sufficient degree mortar with lightweight aggregate against damage caused by frost. However, surface hydrophobisation had a considerable impact on the frost-resistant properties of the mortars.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie skuteczności hydrofobowych i napowietrzających domieszek na bazie związków krzemoorganicznych. Przedmiotem badań były zaprawy z keramzytem. Hydrofobizację w masie wytworzono, stosując domieszki hydrofobowe z kolei hydrofobizację powierzchniową wykonano przy użyciu roztworu żywicy metylo-silikonowej o dużej zawartości ZLO, emulsji na bazie wody z żywicy metylo-silikonowej w wodorotlenku potasu (KOH) i małocząsteczkowego alkilo-alkoksy-silanu w rozpuszczalniku organicznym. W niniejszej pracy przeprowadzono badania podstawowych parametrów mechanicznych i fizycznych. Zostały wykonane następujące badania: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałości na zginanie, gęstość, porowatość otwarta i całkowita, nasiąkliwość, zdolność do dyfuzji pary wodnej, mrozoodporność, odporność na korozję siarczanu sodu, współczynnik przewodności cieplnej. Zaprawy wykazują wysoką nasiąkliwość około 26%. Hydrofobizacja jest nieskuteczna po upływie 14 dni, im dłuższy kontakt materiału z wodą, tym słabsza skuteczność impregnacji. Wszystkie próbki użyte w badaniu wykazały dobrą odporność na krystalizację soli po 15 cyklach. Impregnacja przy użyciu mineralnej zaprawy uszczelniającej (L2) w wystarczającym stopniu nie chroni zaprawy z keramzytem przed uszkodzeniami powodowanymi przez mróz. Hydrofobizacja powierzchniowa miała znaczny wpływ na mrozoodporność zapraw.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości, ekspansji w roztworze Na2SO4, dyfrakcji rentgenowskiej oraz mikroskopii skaningowej zapraw napowietrzonych i nienapowietrzonych z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i wapiennego. W roztworze Na2SO4 napowietrzone zaprawy uległy szybszej ekspansji i rozpadowi niż zaprawy nienapowietrzone. W zaprawach napowietrzonych wykryto większą ilość ettringitu, który występował w porach powietrznych i w mikrostrukturze zaczynu oddalonego od porów. Zastąpienie 20% cementu popiołami lotnymi przyniosło znaczącą poprawę odporności zapraw na korozję siarczanową. Zaprawy z popiołem wapiennym wykazały najmniejsze odkształcenia i największą trwałość. We wszystkich zaprawach produktami korozji siarczanowej były gips i ettringit.
EN
The effects of entrained air on sulphate resistance of fly ash blended cements mortars long term immersed in Na2SO4 solution were investigated. The expansion strains and decrease in strength of air entrained mortars were faster than those of non-air entrained ones. It was found with SEM and XRD analyses that ettringite and gypsum were the main sulfate attack products. The SEM studies of mortars microstructure showed that the highest amount of ettringite observed occurred in air voids partially filled with this phase. The sulphate resistance of AE and nAE mortars containing high or low calcium fly ash blended cements was significantly higher compared to plain OPC mortar.
8
Content available remote Marketing kreatywny w segmencie chemii budowlanej
PL
W artykule opisano zjawisko marketingu kreatywnego w segmencie chemii budowlanej, sprowadzającego się często do podawania nierzetelnych informacji o wyrobie. Podano przykłady takich działań dotyczących dwóch grup produktowych: zapraw murarskich i klejów do płytek.
EN
The article describes the phenomenon of creative marketing in the construction chemicals sector, which is often to give inaccurate information about a given product. The article also contains examples of such actions concerning two product groups, i.e. mortars and tile adhesives.
EN
The research was earned out to evaluate water absorption and strength of cement mortars with admixture of fly ashes. There have been presented experimental results of high and tow calcium fly ashes content and their combination on the physical properties of cement mortars. The tests were carried out using samples 4x4x16 cm in accordance to standard procedures.
EN
The results of investigations of heat flows recorded at the low temperature differential scanning calorimeter (DSC) in the freezing cement mortars soaked with water are presented. Methods for extracting the thermal effects associated with the phase change of water as well as the methods for calculating the weight of ice with reference to the specific process temperature at which the phenomenon occurs are analyzed. It is found that computation assumptions and technical limitations of the calorimeter described in the technical literature can lead to significantly different results of determining the mass of formed ice.
PL
Przedstawiono wyniki badań strumieni ciepła rejestrowane w niskotemperaturowym skaningowym kalorymetrze różnicowym (DSC) podczas zamrażania nasączonych wodą zapraw cementowych. Analizie poddano sposoby wydzielania części efektów cieplnych powiązanych wyłącznie z przeminą fazową wody, a następnie metody obliczania masy krystalizującej wody i odniesienia tego procesu do konkretnej temperatury w której zjawisko zachodzi. Stwierdzono, że opisywane w literaturze technicznej założenia obliczeniowe, a także ograniczenia techniczne kalorymetru mogą prowadzić do istotnie odmiennych wyników określania masy powstającego lodu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania przyczepności zaprawy murarskiej i tynkarskiej do różnych powierzchni (powierzchni kładzenia i bocznej) trzech ceramicznych elementów murowych typu LD i HD (pustaka ceramicznego, cegły kratówki i cegły pełnej). Badania przeprowadzono w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC AGH na zlecenie Związku Producentów Ceramiki Budowlanej.
EN
Article presents results of investigations on the adhesion of masonry mortar and plaster to different LD and HD clay masonry units, i.e. hollow, cheguer and common bricks. These investigations were realized in Katedra Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC AGH as order of Związek Producentów Ceramiki Budowlanej.
14
Content available Zaprawy odporne na środowiska agresywne
PL
Problem utrzymania oraz należytego wykonania obiektów betonowych i żelbetowych jest w ostatnich latach bardzo istotnym argumentem prowadzącym do tworzenia coraz to nowych, lepszych materiałów. Zagadnienia odpowiedniej ochrony budowli przed ciekłymi środowiskami agresywnymi i czynnikami atmosferycznymi są na tyle istotne, że poświęca się im coraz więcej miejsca w różnego rodzaju publikacjach. Uszkodzenia betonu najczęściej są spowodowane: 1.oddziaływaniem chemicznym (głównie kwasów - soli odladzających, a także chlorków), 2.oddziaływaniem mechanicznym, 3. szkody spowodowane cyklicznym zamrażaniem i rozmrażaniem.
EN
This paper presents the results of the investigations of concrete on the basis of various cements available on the building market and subject to the influence of various aggressive environments (chloride, sulfate and ammonium). Considering a wide scale of the issue, attention was paid to basic tests (compression and bending) of samples after 28, 60, 90 and 180 days of their stay in an aggressive environment. The tests demonstrated that the phase composition of cements, and especially of the main components (alite, belite, celite and brownmillerite) have a fundamental influence on the durability of concrete exposed to any aggression. The images of the microstructure show differences in the created post-hydration forms and suggest the influence of aggressive environments on the cement stone set. Small quantities of calcium hydroxide and Friedel's salt have an advantageous influence on the effectiveness of the protection of concrete by a significant concentration of the microstructure and smaller pores in the material. As consequence, the possibility is limited for aggressive ions to penetrate deeper parts of the materials, which results in its better protection. Another conclusion from the investigations carried out is the greatest versatility of the application of CEM III/A 42,5 HSR/NA metallurgical cement, whose application with a low content of lime tri-carbonate silicate on the level of 29.29 per cent and a relatively large content of lime tri-carbonate aluminate (4.67%) gives statistically the best results in the form of concrete protection from among all the cements tested.
PL
W pracy przedstawiono zakres wykonanych oraz planowanych badań laboratoryjnych, a także ich wybrane wyniki, dotyczące właściwości fizycznych i wytrzymałościowych oraz struktury wewnętrznej zapraw i ścian murowanych. Badania obejmują również materiały murowe, tj. współczesną i historyczną cegłę ceramiczną pełną oraz beton komórkowy. Wyniki badań zostaną wykorzystane do prognozowania trwaści elementów budowlanych, poddanych oddziaływaniu zmiennego klimatu zewnętrznego, za pomocą opracowywanego modelu numerycznego sprzężonych zjawisk cieplno-wilgotnościowych i degradacji mechanicznej w elementach budowlanych.
EN
Laboratory tests, performed and planned, concerning physical and strength properties, as well as inner structure of some mortars and masonry wells, as well as their results, are presented. The tests concern also in part materials the mansory wells are made of, i.e. historical and modern ceramic brick, and cellular concerte. The results will be used to predict durability of a building envelope, exposed to external climate conditions, by means of numerical model of coupled hygrothermal and degradation phenomena in building elements.
17
Content available remote Korozja tworzyw cementowanych w roztworze siarczanu amonu
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań odporności zapraw z cementu portlandzkiego i hutniczego modyfikowanych pyłem krzemionkowym na działanie silnie agresywnego środowiska siarczanu amonu. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że dodatek pyłu krzemionkowego o tworzyw cementowych powoduje wzrost ich odporności na działanie tego środowiska. Najlepsze efekty otrzymano w przypadku zapraw z cementu CEM IIIA z dodatkiem pyłu w ilości 10% masy cementu.
EN
This paper presents the results of research on mortars based on the portland and slag cement, modified by silica fume. The specimens were immersed in 10% (NH4)2SO4 solution for 22 weeks. The results indicate that the additive of silica fume to cement slag improve its chemical resistance. The best effects obtained for mortar based on slag cement with addition 10% silica fume of mass cement.
PL
Dodatek pyłu krzemionkowego do cementu hutniczego korzystnie wpływa na wytrzymałość początkową betonu oraz poprawia jego chemiczną odporność poprzez modyfikację struktury i zmianę produktów powstających w procesie hydratacji. W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu pyłu na wytrzymałość, szczelność i odporność na działanie środowisk kwaśnych zapraw z cementu hutniczego. Stwierdzono, że optymalny dodatek pyłu SiO2 wynosi 5% masy cementu.
EN
Addition of silica fume to blast-furnace cement has advantageous influence on early strength of concrete and improves its chemical resistance by modification of the structure and change of products formed during hydration. The paper presents test results of the influence of the silica fume on strength, permeability and resistance to action of acid media of mortars made of blast-furnace cement. It has been found that the optimum-added quantity of silica fume was 5% cement mass.
PL
W referacie przedstawiono problemy występujące przy naprowadzaniu obiektów latających gdy pomiar wartości uchybu ma charakter nieciągły i jest zakłócony ruchami oscylacyjnymi pocisku. Wymusza to konieczność dokonania odpowiedniej korekcji i prognozowania otrzymanych wartości sygnałów uchybu. W czasie eksperymentu numerycznego przebadano możliwości zastosowania do tych celów filtracji cyfrowej. Zastosowano dolnoprzepustowe filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej FIR i o nieskończonej odpowiedzi impulsowej IIR. Do zadań prognozowania wartości uchybu użyto cyfrowych filtrów śledzących.
20
Content available remote Moździerze samobieżne - koncepcja rozwiązań
PL
W referacie przedstawiono dwie koncepcje rozwiązań polskiego moździerza samobieżnego. Za jego opracowaniem i wdrożeniem przemawia bowiem wiele argumentów, a zwłaszcza ten, mówiący o dynamicznym charakterze współczesnych działań bojowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.