Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Na długość czasu wykonania robót budowlanych wpływają różne czynniki ryzyka. Istniejące modele matematyczne, które służą do szacowania wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych, nie uwzględniają w sposób wystarczający interakcji pomiędzy czynnikami ryzyka. Każdy czynnik ryzyka jest najczęściej opisywany przez dwa parametry: częstość występowania oraz wpływ na końcowy efekt przedsięwzięcia. Autorzy proponują wprowadzenie dodatkowego parametru – „podatności czynnika ryzyka”. Pozwala on uwzględnić, na ile wpływ danego czynnika ryzyka na długość czasu wykonywania roboty budowlanej jest uzależniony od wpływu pozostałych czynników. Ponadto, przedstawiają jego zastosowanie w modelu matematycznym, który służy do szacowania wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych. Działanie modelu zobrazowano prostym przykładem obliczeniowym.
EN
Different risk factors affect the time of construction works. Existing mathematical models, which are used to estimate the extension of construction works, do not sufficiently take into account the interaction between risk factors. Each risk factor is most often described by two parameters: frequency of occurrence and impact on the final effect of the undertaking. Authors suggest introducing an additional parameter – „susceptibility of the risk factor”. It allows to take into account the extent to which the impact of a given risk factor on the duration of construction work depends on the influence of other factors. In addition, the authors present its application in a mathematical model, which is used to estimate the elongation of the execution time of construction works. The operation of the model is illustrated by a simple calculation example.
PL
W artykule przedstawiono przykład modyfikacji uproszczonej metody prognozowania dopływu wód do kopalń podziemnych. Podstawą zaproponowanego rozwiązania jest metoda polegająca na określeniu wartości wskaźnika zawodnienia jednostkowego (q A go ) tj. dopływu, który przypada na jednostkę powierzchni rozciętej wyrobiskami górniczymi (Rogoż, 2012). Proponowana modyfikacja związana jest z analizą zmienności dopływów do wyrobisk górniczych wraz z upływem czasu od momentu wykonania wyrobisk oraz strefowej zmienności charakteru dopływów w obrębie jednej kopalni. W artykule omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem obliczeń w oparciu o dwuwymiarowy model wyrobisk górniczych (o uproszczonej geometrii) z wykorzystaniem darmowego oprogramowania geoinformacyjnego. Proces określania i prognozowania dopływu do wyrobisk górniczych zobrazowano za pomocą hipotetycznego modelu wyrobisk górniczych kopalni umiejscowionej na fikcyjnym złożu. Punktem wyjścia do opracowania prezentowanej metody były doświadczenia autorów związane z analizą wyników pomiarów rzeczywistych dopływów oraz obliczeniami prognozowanych dopływów do wyrobisk górniczych jednej z kopalń KGHM Polska Miedź S.A. na obszarze monokliny przedsudeckiej.
EN
The article presents an example of forecasting the inflow of water to underground mine workings with implementation of modified simplified method of hydrogeological analogy. The basis of the proposed solution is the method based on the determination of the value of the mine-water inflow index (q A mination ), which represents a unit of mining excavations area (Rogoż, 2012). The proposed modification is related to the analysis of the variability of inflow to mining workings with the passage of time from the moment excavations are made and the zonal variability of the nature of tributaries within one mine. The article discusses issues related to calculations based on a two-dimensional model of mining excavations (with simplified geometry) using free geoinformation software. The process of determining and forecasting the inflow to mine workings was depicted by means of a hypothetical model of mining excavations located in a fictional deposit. The starting point for the development of the presented method was the authors experience with the analysis of actual inflows and forecasting the tributaries in one of the KGHM Polska Miedź S.A. mines which is located at the Fore-Sudetic Monocline.
EN
The problematic nature of the identification and assessment of the risk factors is a familiar subject area. As a result of this, many scientists are continually attempting to modify existing methods and develop new approaches to achieve this objective. Therefore, it is recommended to periodically review the methods used – this reveals areas of knowledge in this area which remain undeveloped and also determines which methods can complement or verify each other. In this article, current methods for the identification and qualitative assessment of risk factors are described and compared in a tabular manner; the author also proposes potential approaches for the modification and improvement of these methods.
PL
Identyfikacja oraz ocena jakościowa czynników ryzyka jest szeroko znanym zagadnieniem. Przekłada się to na częste modyfikowanie istniejących oraz opracowywanie nowych narzędzi do tego służących. W związku z tym wskazane jest, aby co pewien czas dokonać przeglądu stosowanych metod. Pozwala to wydzielić jeszcze niezagospodarowane obszary wiedzy w tym temacie, a także określić, które metody mogą wzajemnie się uzupełniać lub weryfikować. W artykule omówiono i porównano tabelarycznie obecnie stosowane metody identyfikacji oraz oceny jakościowej czynników ryzyka, a także przedstawiono potencjalne kierunki modyfikowania i ulepszania tych metod.
PL
W artykule, uwzględniając literaturę przedmiotu, przedstawiono dotychczasowe podejście do szacowania skumulowanego wpływu czynników generujących opóźnienia na budowie. Ponadto omówiono wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na potrzebę określenia, czy polski przemysł budowlany faktycznie wykazuje potrzebę prowadzenia badań związanych ze skumulowanym wpływem czynników generujących opóźnienia na budowach.
EN
In the article, taking into account the literature, it will be presented the approach to estimate the cumulative impact of the factors generating delays on the construction site. In addition, there will be described the results of the survey, which was designed to determine whether the Polish construction industry actually needs the researches related to the cumulative effect of the factors generating the delay on construction sites.
PL
Artykuł dotyczy jednego z podstawowych problemów pojawiających się na budowach, a mianowicie opóźnień powstałych podczas realizacji robót budowlanych. Temat nie jest nowy, ale w artykule skupiono się przede wszystkim na skumulowanym wpływie wybranych czynników generujących opóźnienia. Wykonana została analiza literatury przedmiotu, przeprowadzono konsultacje z kadrą kierowniczą na budowach oraz wyciągnięto stosowne wnioski.
EN
The author of the article touches one of the basic problems arising at construction sites – delays occurred during the execution of works. The topic is not new, but the study focuses primarily on the cumulative effects of the selected factors generating delays. The analysis was carried developed literature, consultation with the managers on construction sites and drawn conclusions.
PL
Autorzy przeprowadzają analizę procesu decyzyjnego związanego z wyborem optymalnej maszyny do robót ziemnych, w tym przypadku spycharki. W swojej pracy zastosowali szereg narzędzi związanych z oceną wielokryterialną: metodę sumy ważonej, metodę iloczynu ważonego oraz metodę punktu idealnego. Następnie przeprowadzona została normalizacja wykorzystująca metodę liniową oraz ustalono scenariusze wagowe. Wyniki analizy pozwoliły wyłonić wariant optymalny oraz ukazać jak poszczególne wagi oraz kryteria miały przełożenie na rezultat końcowy.
EN
The authors carried out an analysis of the decision-making process related to the choice of optimal earth-moving machinery, in this case bulldozers. In their work they used some tools related to the multi-criteria evaluation: the weighted sum method, the weighted product method and the method ideal point. Then, nor-malization was carried out using the straight-line meth-od and established weight scenarios. The results of the analysis of the optimal variant allowed to emerge and show how the weights and criteria have an influence on the end result.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2055--2059, CD 1
PL
Autor przedstawia problematykę krótkoterminowego wynajmu powierzchni biurowych w dużych polskich miastach. W celu wyjścia naprzeciw takim potrzebom jak narastająca liczba pustostanów oraz przenoszenie interakcji pomiędzy wynajmującym a najemcą do Internetu, autor postanowił wziąć udział w odpowiednim projekcie naukowo-badawczym. Projekt ten realizowany w ramach szóstej edycji projektu „Tekla Plus Stolica Staży” miał doprowadzić do opracowania narzędzia usprawniającego działanie portalu OfficeOnTime.com, który pozwala kojarzyć wynajmujących z zainteresowanym najemcą. Autor początkowo wykonuje określa kryteria ważne z punktu widzenia wymienionych wyżej podmiotów. Następnie dokonuje ich weryfikacji podczas analizy rynku. Wreszcie opracowuje oczekiwane narzędzie matematyczne, które bazując na podstawowych cechach hierarchizujących lokale, pozwala odnaleźć lokal najbliższy preferencjom poszukującego. Co więcej, opracowanie narzędzie zostało wdrożone, poprzez umieszczenie na stronie i aktualnie trwa dalsza weryfikacja narzędzia.
EN
The author presents the problem of short-term office space in major Polish cities. In order to satisfy the needs of a growing number of vacancies and the transfer of the interaction between a landlord and a tenant to the Internet, the author decided to take part in the relevant scientific research project. The project is carried out in the sixth edition of the "Tekla Plus Stolica Staży" was supposed to lead to the development of tools to streamline the operation of the OfficeOnTime.com portal that allows you to associate with the interested tenant landlords. The author defines the criteria initially performs important from the point of view of the aforementioned entities. Then verify that information in the analysis of the market. Finally, the expected develops mathematical tool which based on the basic features hierarchis- premises, allows to find the closest place seeking preferences. Moreover, the development tool has been implemented by placing the site and is currently being further verification tool.
PL
Autorzy przedstawiają założenia niezbędne do wdrożenia modelu szeregowego pozyskiwania ofert handlowych. Następnie opisany zostaje sam model. W kolejnym rozdziale zostaje przedstawione studium przypadku – zakup samochodu osobowego. Na końcu przedstawione zostają korzyści płynące z zastosowania modelu w porównaniu z podejściem tradycyjnym.
EN
The author presents the assumptions necessary for the implementation of the model serial acquisition of commercial offers. Then, the model is described. The next chapter is presented a case study - the purchase of a car. At the end are shown the benefits of the model compared with the traditional approach.
EN
The article presents a thorough analysis of the accident, which took place in 2009 during the creating of the National Stadium in Warsaw. The incident concerned two workers transported using a system comprising a container and crane. The decisive moment occurred wrenched off trash and death of workers residing in it . The author showed the complexity of the process, has identified a number of reasons which led to the accumulation of tragedy and suggested a potential preventive measures , which in the future will be able to prevent the occurrence of similar accidents. The whole work has been divided into parts to allow for separation of the various phases of the accident and the various types of factors generating the possibility of an accident. To work were attached pictures of both of the construction site , the rescue of the accident and finished and put into use the object. The culmination of the work are the conclusions of the author and presented suggestions for further work in research.
PL
W referacie autorzy analizują statystykę wypadków podczas prac budowlanych prowadzonych na terytorium państwa Polskiego. W dalszej części zamieszczono studium przypadku - dogłębną analizę wypadku. Na podstawie analiz, autorzy proponują środki zapobiegawcze, mające na celu poprawę bezpieczeństwa podczas realizacji obiektów kubaturowych oraz infrastruktury transportowej.
EN
In the paper authors analyze the statistics of accidents occurring during construction works carried out in Poland. In the following section case study of accident is provided with an in-depth analysis of the accident. Based on the analysis, authors propose preventive measures to improve safety during construction works performance.
12
Content available Rozwiązywanie konfliktów w budownictwie
PL
W artykule przedstawiono najczęściej praktykowane metody rozwiązywania konfliktów budowlanych. Ponadto zaprezentowano autorską procedurę wyboru metody rozwiązania sporu przy uwzględnieniu różnego typu zmiennych decyzyjnych. W opinii autorów, zaproponowany algorytm postępowania może przyczynić się do znacznego usprawnienia procesu rozstrzygania różnego typu konfliktów w budownictwie.
EN
Paper presents claim and disputes resolution methods in construction. Authors present a selection method for dispute resolution procedure with use of different types of decision making variables. Authors believe, that proposed algorithm might be used for improvement of different types of claims and disputes resolution in the construction industry.
PL
Zbadano wpływ wysokiej temperatury na zjawisko dyfuzji występujące na granicy warstw miedzi i niklu w płytkach drukowanych (Printed Circuit Board). Poddano analizie układy warstwowe Cu/Ni/Au po wygrzaniu ich w temperaturach: 200 i 300°C oraz niewygrzewane. Do zainicjowania i utrzymania wyładowania jarzeniowego w trakcie analizy, do badanej próbki przykładano stałe napięcie o wartości 1500V. Proces wyładowania jarzeniowego prowadzono w argonie przy ciśnieniu wynoszącym ok. 1hPa. Zastosowano katodę pośrednią wykonaną z blachy tantalowej z otworem o średnicy 1,5 mm. Uzyskane w trakcie przeprowadzonych analiz wyniki pokazują, że dyfuzja na granicy warstw Cu/Ni nie zachodzi w temperaturze 200°C, natomiast jest wyraźnie widoczna w efekcie grzania układu w temperaturze 300°C. Wyniki pokazują też, że analizator GDMS typ SMWJ-01 może być stosowany do innych badań związanych z charakteryzacją cienkich warstw.
EN
Results of glow discharge mass spectrometry (GDMS) depth profile analysis are presented. Interdiffusion in the Cu-based Cu/Ni/Au trilayer films of a printed circuit board has been investigated for anneal temperatures of 200 and 300°C in forming gas Ar. Non heated sample was also analysed. In GDMS method of analysis the sample is a cathode. Argon positive ions bombard surface of the sample resulting atomization and ionization of atoms from the sample surface. In depth profile mode of analysis we use intermediate cathode. Tantalum diaphragm of 1.5 mm diameter is masking analyzed samples. Glow discharge is obtained in argon at 1 hPa pressure and due to application of 1500 V DC voltage. The results show that Cu/Ni/Au structure is stable up to 200°C. Cu - Ni inter-diffusion occurs at 300°C. GDMS method appears to be a very useful for depth profile analysis of electronic layered structures.
PL
Przedstawiono wyniki pilotowych pomiarów dotyczących drobin pyłów zawieszonych w środowisku miejskim. Badania pozwoliły na określenie rozkładów ziarnowych drobin pyłów oraz poznanie składu chemicznego poszczególnych frakcji tych drobin. Pobór pyłów prowadzono przy pomocy kolektorów umożliwiających zarówno pomiar stacjonarny na wybranym stanowisku w środowisku miejskim jak i pobór pyłów w tym środowisku przy pomocy osobistego przenośnego kolektora. Celem była także próba porównania składu pierwiastkowego pobieranych drobin z drobinami pyłów adsorbowanych w układzie oddechowym człowieka. W przeprowadzonym badaniu efektów ekspozycji na pyłowe zanieczyszczenia w środowisku miejskim zastosowano swoistą metodę badawczą, traktującą organizm człowieka jako kolektor - pobór materiału biologicznego (tzw. indukowanej plwociny) od wybranej grupy ochotników. Badania spektrometryczne zebranych materiałów wykonano stosując spektrometr mas ze źródłem iskrowym JEOL JMS-1BM2 i wykazano obecność drobin pyłów osadzających się na ścianach dróg oddechowych. Przeprowadzono analizę mikroskopową tych drobin i porównano ich skład pierwiastkowy ze składem drobin pobieranych w środowisku miejskim za pomocą kolektorów mechanicznych.
EN
Results of pilot studies considering collection and analysis of urban environment micro- and nanoparticles are presented. Particulate matter (PM) is collected from indoor and outdoor urban air with several methods using mechanical collectors like personal cascade impactors and quartz filters. The other applied specific method is treating human organism as a collector - this method is based on identification of PM in biological material - induced sputum, collected from the selected group of volunteers. Elemental analysis of the collected material is performed by spark source mass spectrometry (SSMS) using magnetic sector JEOL JMS-1 BM2 mass analyzer. Obtained results of samples collected using mechanical collectors and extracted from induced sputum were compared.
PL
Zaprezentowano wyniki prac badawczych dotyczących zastosowania spektrometru mas wyładowania jarzeniowego GDMS (glow discharge mas spectrometer) typ SMWJ-01 do analizy składu pierwiastkowego stopów lutowniczych. Celem głównym pracy było wykonanie analizy pierwiastkowej lutowia ze szczególnym uwzględnieniem zawartości ołowiu. Zbadano lutowia typu Sn97C, Sn100C, Sn63Pb37. W artykule zaprezentowano również wyniki analiz lutowi zawierających lit. W zastosowanym spektrometrze GDMS proces analityczny oparty jest na zjawisku wyładowania jarzeniowego, które powoduje trawienie i jonizację badanego materiału. Napięcie przykładane do badanej próbki wynosi -2500 V. Gazem wyładowczym jest argon o ciśnieniu 1hPa. Jako analizator wykorzystywany jest kwadrupolowy filtr mas. Użyty do analiz spektrometr wyładowania jarzeniowego SMWJ-01, opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym, przeznaczony jest do szybkiego i precyzyjnego określenia składu pierwiastkowego metali, stopów metali oraz izolatorów, może być również stosowany do analiz profilowych układów warstwowych.
EN
Results of glow discharge mass spectrometry (GDMS) analysis are presented. Analysed were solder materials: Sn97C, Sn100C, Sn63Pb37. The main aim was to find concentration of lead. Solders containing Li were analysed as well. Glow discharge occurs during the analysis. Argon ions of the glow discharge are etching the surface of the analysed sample. Sputtered material is ionized in glow discharge and the obtained ions are extracted into quadrupole mass analyzer. Glow discharge is generated using 2500 V DC and 1hPa of argon as a discharge gas. GDMS (type SMWJ-01) spectrometer allows to perform quick and quantitative analysis of metals and its' alloys as well as isolators. This analyzer can also be used for depth profile analysis of thin films and layered structures.
PL
Przedstawiono wyniki prac badawczych dotyczących zastosowania nowo opracowanego spektrometrycznego analizatora wyładowania jarzeniowego (typ SMWJ-01) do analizy profilowej układów warstwowych. Jako układy testowe badano cienkie warstwy azotków tytanu i chromu nanoszone metodą plazmową na powierzchnię stali. W trakcie analizy powierzchnia badanych próbek ulega trawieniu jonowemu w obszarze wyładowania jarzeniowego. Rozpylone składniki atomowe ulegają jonizacji i są analizowane przez układ kwadrupolowego filtru mas. Rejestrowane prądy jonów odzwierciedlają skład atomowy rozpylanych warstw. Zastosowana metoda umożliwia analizę warstw (szybkość trawienia ok.0,8 žm/min). Czas analizy jest krótki - wynosi ok. 15 min wraz z zamocowaniem badanej próbki w analizatorze. Do wytworzenia wyładowania jarzeniowego stosowano stałe napięcie 1350 V oraz ciśnienie argonu ok. 1 hPa. Analizator GDMS typ SMWJ-01 może być stosowany do charakteryzacji cienkich warstw, a wyniki mogą być zastosowane w technologii nanoszenia warstw oraz kontroli ich jakości.
EN
Results of glow discharge mass spectrometry (GDMS) depth profile analysis are presented. Analysed structures were TiN and CrN materials deposited on st-3 steel using vacuum plasma arc method. During the analysis surface of samples is eroded by argon ions originated from glow discharge. Ion sputtering allows to remove atomic layers of the structures. Sputtered material is ionized in glow discharge and ions are extracted into quadrupole mass analyzer. Registered ion currents reflect the uncovered structure. The method allows for 0,8 mm/min sputtering rate and quick analysis time - 15 min including sample loading and pumping. Glow discharge is obtained using 1500 V DCand 1hPa of working gas argon. Intermediate cathode of 1.5 mm diaphragm is used to mask analysed samples. The method shows that thin layers can be analysed with a good depth resolution. Multilayer system allows to resolve 10 nm thick single layers of TiN and CrN. The simple construction analyser can be used for thin film characterization and technology process monitoring.
PL
W artykule opisano laboratoryjny zestaw spektrometru mas wyładowania jarzeniowego opracowany i wykonany w Przemysłowym Instytucie Elektroniki w Warszawie. Wyładowanie jarzeniowe jest inicjowane prądem stałym w obecności argonu jako gazu wyładowczego i powoduje rozpylanie jonowe analizowanej próbki. Powstałe jony są analizowane za pomocą kwadrupolowego spektrometru mas. Przedstawiono podstawowe parametry urządzenia i przykłady uzyskanych spektrogramów.
EN
A laboratory model of a glow discharge mass spectrometer with Grimm-type glow discharge ion source and quadruple mass spectrometer has been developed. This spectrometer provides detailed analysis of metals, alloys and isolators at a very attractive price.
PL
Przedstawiono konstrukcję oraz parametry techniczne i metrologiczne spektrometru mas wyładowania jarzeniowego, opracowanego w Przemysłowym Instytucie Elektroniki. Spektrometr ten wyposażony jest w źródło wyładowania jarzeniowego oraz kwadrupolowy spektrometr mas (1...200 j.m.a.). Umożliwia szybką analizę ilościową metali i izolatorów; przeznaczony jest głównie do monitorowania składu wytwarzanych materiałów np. stali oraz stopów metali nieżelaznych z czułością do 1 ppm.
EN
The design of quadrupole based glow discharge mass spectrometer recently constructed in Industrial Institute of Electronics is presented. The analyser is equipped with glow discharge cell and quadrupole mass spectrometer (1...200 amu). It allows elemental quantitative analysis of metals, alloys and insulators with detection limits of 1 ppm. The construction is optimised for industrial applications mainly in metallurgy.
PL
W artykule przedstawiono termiczną utylizację tworzyw sztucznych zawierających halogenowe antypireny, które występują w odpadach elektronicznych w szczególności w płytkach obwodów drukowanych. W wyniku pirolizy takich odpadów można otrzymać 3 rodzaje produktów: a- stała pozostałość, w której nie wykryto obecności niebezpiecznych halogenów, b- ciekła pozostałość - mieszanina węglowodorów, z których część po procesach chemicznej przeróbki można zastosować w produkcji lepiku, papy lub olejów smołowych i c- gaz procesowy, z którego można odzyskać halogeny.
EN
This paper presents the results of thermal utilization of plastics including halogenated flame retardants, descended from printed circuit boards. Three types of products can be obtained as results of thermal treatment (pyrolysis) of electronic wastes: a - solid residue, devoid of hazardous halogens, b- oil - mixture of hydrocarbons which can be used in building and c - gas from which halogens can be recycled.
PL
Omówiono trzy metody spektrometrii mas: ze źródłem iskrowym (SSMS), jonów wtórnych (SIMS) oraz wyładowania jarzeniowego (GDMS). Porównano rodzaje zastosowanych źródeł jonowych oraz parametry trzech analizatorów znajdujących się w wyposażeniu Przemysłowego Instytutu Elektroniki (SAJW-05, JEOL JMS-01BM2 oraz model doświadczalny GDMS). Zaprezentowano przykłady zastosowań tych metod do badań różnorodnych materiałów, takich jak półprzewodnikowe układy warstwowe InAIGaAs/GaAs, drobiny pyłów atmosferycznych zanieczyszczających środowisko miejskie, stal nierdzewna. Przedstawiono zalety oraz wady poszczególnych metod.
EN
Three methods of mass spectrometry - spark source (SSMS), secondary ion (SIMS) and glow discharge (GDMS) are compared. Types of ion sources are discussed as well as parameters of three analyzers being in use in Industrial Institute of Electronics (SAJW-05 SIMS, JEOL JMS-01BM2 SSMS and laboratory version of GDMS). Examples of analyses show SIMS mass spectrum and depth profile analysis of MOVPE grown multilayer structure, SSMS results of urban aerosol composition and GDMS results of stainless steel. Advantages and drawbacks of each method are described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.