Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  combustion wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ morfologicznych właściwości popiołów na możliwości ich wykorzystania
PL
Popioły – odpady stałe ze spalania węgla – są wykorzystywane głównie w budownictwie, w mniejszym stopniu w innych gałęziach przemysłu. Popioły zawierają składniki użyteczne możliwe do wydzielenia metodami przeróbczymi. Morfologiczne właściwości wpływają na ich użyteczność.
EN
The ashes – solid wastes from coal combustion – are used mainly in building engineering, and to a lower degree, in other industry sectors. The ashes comprise useful components, possible for separation by means of processing methods. The morphological properties influence their usefulness.
PL
W procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowni cieplnej opalanej węglem brunatnym powstają znaczne ilości odpadów paleniskowych czyli popiołów z produktami odsiarczania spalin (ubocznych produktów spalania). Własności tych popiołów z produktami odsiarczania w dużym stopniu zależą od technologii spalania węgla w kotłach i od technologii odsiarczania spalin. Niektóre własności ubocznych produktów spalania są korzystne dla gospodarczego wykorzystania. W artykule przedstawiono informację o własnościach różnych odpadów paleniskowych z Elektrowni Turów. Przedstawiono historię zagospodarowania tych odpadów w ciągu wielu lat eksploatacji Elektrowni Turów i aktualne sposoby wykorzystania. Na koniec zaprezentowano problemy, jakie występują w procesie zagospodarowania odpadów paleniskowych z PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów.
EN
In the process of electricity production in brown coal-fired, thermal power plant significant quantities of combustion wastes are created. The wastes are ashes (by-products of combustion) which contain products of flue gas desulfurization. Properties of ashes containing products of flue gas desulfurization depend on both coal combustion process in boilers and flue gas desulphurization process. There are some properties of combustion by-products which are suitable for commercial utilization. The present paper presents information on the properties of various combustion wastes coming from the Turow Power Station. Both the history of waste management over years of operation of Turow Power Plant and current utilization practices are included as well. The paper is concluded with description of presents problems which appear in the process of waste management in PGE GiEK SA Division Turow Power Plant.
PL
W ramach artykułu oznaczono skład fazowy popiołów i żużli z Elektrowni Łaziska. Na podstawie badań mikroskopowych i rentgenograficznych stwierdzono obecność mullitu i kwarcu oraz podrzędnie magnetytu i hematytu. W popiołach z produktami odsiarczania spalin stwierdzono ponadto: kalcyt, portlandyt hannebachit, gips i anhydryt. Znaczny udział w składzie badanych popiołów mają. także porowate fragmenty nie spalonego węgla, które w zależności od stopnia porowatości przyjmują różne formy morfologiczne.
EN
The paper shows the results of investigations of the phases composition of fly ashes and slags from the Łaziska power station. The minerals: mullite and quartz as well as second-rate magnetite and hematite were identified on the base of microscopic observation and X-ray diffractometry examination. Moreover in the fly ashes with the products of desulphurization of fumes were founded: calcite, portlandite, hannebahite, gypsum and anhydrite. Significant participation in the composition of investigated fly ashes have also porous fragments of not combusted coal. They present different morphological forms depend on the porosity degree.
PL
W ramach pracy przedstawiono rezultaty badań ługowalności pierwiastków toksycznych z odpadów paleniskowych (popiołów i żużli) przy zastosowaniu wody destylowanej i odpowiednio dobranych kwasów organicznych, według zmodyfikowanej metody autorstwa Tessiera, stosowanej przy oznaczaniu mobilności pierwiastków toksycznych z odpadów sanitarnych. Adaptując opracowaną przez autorów technikę ługowania odpadów komunalnych do odpadów paleniskowych uzyskano wstępne informacje dotyczące trwałości badanych faz odpadów w środowisku występowania kwasów organicznych.
EN
The paper shows the examination results of extraction of toxic elements from combustion wastes (ashes and slag) with the application of distilled water and well-matched organic acids according to modified Tessier's method applied in marking the mobility of toxic elements from sanitary wastes. The technique of municipal wastes extraction from combustion wastes worked out by Authors helped to obtain the basic information concerning durability of examined wastes phases in the environment of organic acids occurring.
PL
Spalanie odpadów jest jedną z metod, umożliwiającą szybką i całkowitą konwersję substancji organicznej z postaci stałej w gaz. Dzięki spalaniu następuje redukcja objętości (do 80-90 % objętości początkowej) i masy (do 35-60 % masy początkowej) odpadów. Jednak niewłaściwie prowadzony proces daje pozostałości zawierające substancje organiczne oraz emisję niebezpiecznych związków do atmosfery. Stąd istnieje potrzeba rozwoju nowych technologii i nowych rozwiązań w dziedzinie termicznego unieszkodliwiania odpadów. W artykule omówiono, opracowywaną w PIE, konstrukcję modułowego systemu do destrukcji odpadów niebezpiecznych oraz technologię opartą na procesie pirolizy lub zgazowania oraz dopalania gazów pirolitycznych w reaktorze plazmowym i/lub katalitycznym.
EN
The combustion of wastes is one of the conversion methods of solid organic substances into gaseous state. Due to the process of combustion the decrease in volume (up to 80-90%) and in mass (up to 35-60%) of wastes is accomplished. However this process can lead to hazardous compounds emission to atmosphere. Also dangerous organic substances can remain in the solid decomposition product. The new technologies solving these problems are now developed. In this paper, we describe the construction of modular system for hazardous waste degradation and the technology based on pyrolysis or gasification and re-combustion of pyrolysis gas in plasma and /or catalytic reactor.
6
Content available remote Technologie przetwarzania odpadów kompleksu paliwowo-energetycznego
PL
Rodzaj i ilość odpadów z pełnego cyklu węglowego zależy między innymi od jakości i stanu złoża, techniki i technologii urabiania i wzbogacania urobku oraz technologii spalania węgla i oczyszczania spalin. Na wybór sposobów i kierunków zagospodarowania odpadów z cyklu węglowego wywiera wpływ nie tylko rynek i prowadzony marketing, ale również coraz ostrzejsze wymogi ochrony środowiska. Różnorodność składu i własności omawianych odpadów z jednej strony utrudnia, a z drugiej wzbogaca potencjalne możliwości ich wykorzystania. Zagospodarowywane odpady z cyklu węglowego mogą być: - podstawowym źródłem energii cieplnej i surowców mineralnych, - dodatkiem do tradycyjnych źródeł energii cieplnej i surowców mineralnych, - źródłem nowych wyrobów - produktów. Odpady powęglowe i paleniskowe masowo są zagospodarowywane odpowiednio do produkcji koncentratów węglowych lub materiałów budowlanych oraz stosowane są w górnictwie i w robotach inżynieryjnych.
EN
Kind and quantity of wastes from full coal cycle depends among others on qualities and state of deposits, technique and technology of kneading and enrichment of output as well as technology of coal burning and flue gas cleanings. The choice of ways and directions of farm implement of wastes from coal cycle is influent not only by the market and marketing involved but also; the constantly increasing requirements of environment protection. Variety of content and properties of mentioned wastes, from one side it makes difficult and on the other hand enrich potential possibilities of their utilization. The utilization wastes from coal cycle can be: - basic source of thermal energy and mineral row materials, - addition to traditional sources of thermal energy and mineral row materials, - source of new articles - products. Coal wastes and combustion wastes are utilized worldwide for the production of coal concentrates and building materials as well as in mining and in engineering construction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.