Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reactive power compensation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Najlepszym sposobem neutralizacji zagrożeń pożarowych stwarzanych przez układy kompensacji jest ich właściwe zaprojektowanie i właściwa eksploatacja. Projekt układu kompensacji nie powinien ograniczać się tylko do doboru mocy kompensatora w celu osiągnięcia właściwego efektu kompensacyjnego (np. utrzymanie podstawowego parametru wymaganego przez Spółki Dystrybucyjne, czyli tg φ < 0,4). Projekt musi zawierać, oprócz pełnego doboru przewodów zasilających i zabezpieczeń, również analizę charakteru sieci energetycznej, z którą będzie współpracował kompensator (zawartość THDU i THDIC), wyposażenie rozdzielni, z której będzie zasilany kompensator (zastosowane zabezpieczenie, koordynacja ochrony przepięciowej itp.), miejsce posadowienia kompensatora (lokalizacja) oraz dobór właściwego IP obudowy, pasującego do lokalizacji oraz zapewniającego właściwą wentylację (temperatura wewnątrz obudowy).
PL
W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane z kompensacją mocy biernej w sieciach współpracujących z instalacją OZE, a szczególnie w układach PV współpracujących z instalacją przemysłową. Zaprezentowano również podstawowe wskazówki oraz praktyczne sposoby, jak projektować i budować układy kompensacji, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz problemów związanych z tym zagadnieniem.
PL
W przypadku farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych podstawowym i najważniejszym dla użytkownika parametrem jest generowana moc czynna, która bezpośrednio przekłada się na zysk. Jednak nie bez znaczenia pozostają kwestie zapewnienia prawidłowej wartości mocy biernej – zarówno do kompensacji mocy biernej pojemnościowej kabli w trakcie przestoju farmy, jak i w celu spełnienia warunków kodeksu sieciowego NC RfG w zakresie zapewnienia regulacyjności mocy biernej. To drugie jest szczególnie uciążliwe dla jednostek klasyfikowanych jako moduły wytwarzania energii typu D, czyli dla obiektów z punktem przyłączeniowym po stronie WN.
EN
Nowadays, the flexible alternating current transmission systems (FACTS) have emerged and began to play a key role in improving the quality of the grid power. The aim of this work is to design a robust control strategy for the voltage and the flow of reactive power using one of the most popular FACTS devices, namely the STATCOM (static compensator). The proposed strategy consists of a hybrid control (PI control - sliding mode control). This strategy proved its effectiveness in terms of response time and harmonic distortion rate. Furthermore, we investigated the impact of the insertion of a photovoltaic source in the electrical network on the STATCOM operation. Simulation results show that this decentralized source has relieved the grid by its contribution in active power with practically no influence on the performance of the STATCOM, which remains unaffected
PL
Obecnie pojawiły się elastyczne systemy przesyłu prądu przemiennego (FACTS), które zaczęły odgrywać kluczową rolę w poprawie jakości energii sieciowej. Celem pracy jest zaprojektowanie solidnej strategii sterowania napięciem i przepływem mocy biernej za pomocą jednego z najpopularniejszych urządzeń FACTS, czyli STATCOM (kompensator statyczny). Proponowana strategia składa się ze sterowania hybrydowego (regulacja PI – sterowanie ślizgowe). Strategia ta dowiodła swojej skuteczności pod względem czasu odpowiedzi i współczynnika zniekształceń harmonicznych. Ponadto zbadaliśmy wpływ wprowadzenia źródła fotowoltaicznego do sieci elektrycznej na działanie STATCOM. Wyniki symulacji pokazują, że to zdecentralizowane źródło odciążyło sieć dzięki swojemu udziałowi w mocy czynnej, praktycznie bez wpływu na wydajność STATCOM, na co nie ma to wpływu.
EN
The paper presents the problems of the influence of a high power thyristor hoisting machine on the mine's power supply grid. The results of the real object measurements when the machine is powered from a 12-pulse rectifier with common, symmetrical firing angle control are presented. A comparative analyses were carried out in terms of reactive power and higher harmonics for symmetrical and asymmetric firing angle of thyristors based on simulation tests. The influence of the rectifier control method on the operating conditions of the automatic reactive power compensation system was indicated. Practical aspects, not included in the simulation model, have been emphasized.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia wpływu tyrystorowej maszyny wyciągowej dużej mocy na sieć zasilającą kopalni. Przedstawiono wyniki pomiarów na obiekcie rzeczywistym przy zasilaniu maszyny z 12-pulsowego prostownika o sterowaniu symetrycznym wspólnym. Przeprowadzono analizę porównawczą pod kątem mocy biernej i wyższych harmonicznych dla symetrycznego oraz asymetrycznego kolejnościowego sterowania tyrystorów na podstawie badań symulacyjnych. Wskazano wpływ metody sterowania na warunki pracy systemu automatycznej kompensacji mocy biernej. Zwrócono uwagę na aspekty praktyczne, nie uwzględnione w zastosowanym modelu symulacyjnym.
6
Content available remote Efektywność kompensacji mocy biernej – studium przypadku
PL
W zmieniającej się sytuacji gospodarczej na świecie zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej mają coraz większe znaczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy ponadumownego poboru energii biernej pojemnościowej w dwóch obiektach użyteczności publicznej. Przedstawiono analizę pod kątem wielkości jej poboru jak również kosztów ponoszonych opłat. W dalszej części przedstawiono statystyczną analizę zmienność poborów oraz zaprezentowano ocenę efektywności instalacji baterii kompensującej.
EN
In the changing economic situation in the world, issues related to the improvement of energy efficiency are becoming more and more important. The article presents the results of the analysis of capacitive reactive energy consumption for two public utility buildings. An analysis was presented in terms of the volume of its collection as well as the costs of fees. The next part presents a statistical analysis of the consumption variability and presents the assessment of the effectiveness of the compensating battery installation.
EN
Grid-connected inverters are commonly used in systems of renewable energy to convert this energy source into AC power with parameters suitable for connection to the grid. In the normal operating conditions, the grid-connected inverters mainly generate active power to the grid. However, when a voltage sag or voltage imbalance occurs, the grid voltage imbalance in the conventional control methods causes negative sequence components and increases the output current magnitude of inverters. The increase of current can damage power semiconductor devices. This paper presents a strategy to limit the current magnitude of inverters under unbalanced grid voltage conditions. In this strategy, a multiple-complex-coefficient filter is used to eliminate the negative sequence voltage components. This method does not require any additional hardware. A three-phase gridconnected photovoltaic inverter system using a solar array of 20 kWp is also used for the survey. The effectiveness has been validated when comparing the simulation results on Matlab/Simulink of the proposed method with those of the conventional method.
EN
One of the key indicators of the energy efficiency of electrical power systems should include the level of electric power losses. In a market economy, the significance of losses increases, since the cost of losses is an essential component of the tariff. One of the effective measures to reduce power network losses is reactive power compensation. However, the cost of compensating devices used for this purpose disagree with the task of reducing electric energy losses. The paper describes the effect of changing the capacity of static capacitor banks on the value of losses in the network with variation in the number of sections and the type of annual reactive load curves. The effect of the number of capacitor bank sections on the maximum reduction of annual reactive power losses in the network is analyzed. For the linearized load graphs, the relations for the values of natural losses in the capacitor banks are obtained, as well as expressions applicable to estimate the reduction of losses in the network. The conclusion is drawn that full reactive power compensation is impractical in most cases. The dependence of loss reduction on the power of capacitor banks reaches the maximum at the point where the battery power is less than the load power. It is proved that significant reduction of the loss in reactive power transmission in the electrical network requires no more than 3-4 sections (the reduction is close to 100 percent), and a 90 percent reduction in a wide range of load curves can be achieved with two sections.
PL
Do najważniejszych wskaźników efektywności energetycznej systemów elektroenergetycznych należy zaliczyć poziom strat energii elektrycznej. W warunkach gospodarki rynkowej wzrasta znaczenie strat, ponieważ koszt strat jest istotnym składnikiem taryfy na energię elektryczną. Jednym ze skutecznych działań mających na celu zmniejszenie strat w sieciach elektrycznych jest kompensacja mocy biernej. Jednak koszt wykorzystywanych do tego celu urządzeń kompensacyjnych stoi w pewnych sprzeczności z zadaniem zmniejszenia strat energii elektrycznej. W pracy przedstawiono wyniki wpływu zmiany mocy akumulatorów kondensatorów statycznych na wielkość strat w sieci przy zmienności liczby sekcji i rodzaju rocznych Wykresów obciążenia biernego. Przeprowadzono analizę wpływu liczby sekcji akumulatorów kondensatorów na maksymalne zmniejszenie rocznych strat w sieci na transmisję mocy biernej. Dla zlinearyzowanych Wykresów obciążenia uzyskuje się relacje opisujące wartości strat własnych w akumulatorach kondensatorów, a także wyrażenia mające zastosowanie do oceny redukcji strat w sieci. Stwierdzono, że pełna kompensacja mocy biernej jest w większości przypadków niepraktyczna. Wynik opiera się na tym, że maksymalna zależność redukcji strat od mocy akumulatorów kondensatorów jest osiągana w punkcie, w którym moc akumulatora jest mniejsza niż moc obciążenia. Uzasadnione jest twierdzenie, że nie więcej niż 3-4 sekcje są wymagane do znacznego zmniejszenia strat mocy biernej w sieci elektrycznej (zmniejszenie zbliża się do 100 procent), a zmniejszenie o 90 procent w szerokim zakresie Wykresów obciążenia można osiągnąć, gdy istnieją dwie sekcje.
10
EN
More and more street lighting deployments use LED technology as a light source. Unfortunately, the new technology also brings some challenges with it that remain unnoticed until installed at scale. This article presents issues related to capacitive reactive power consumed by LED luminaires. The problem is even more profound if the luminaire is dimmed, because it consumes capacitive reactive power, which is very undesirable in the power system. Countermeasures in terms of reactive power compensation for a luminaire working with variable power and their effects are also presented. The article also contains the results of the harmonic analysis of the LED luminaires current for full power and dimmed operation.
PL
Następuje nieustanny wzrost mocy zainstalowanej źródeł fotowoltaicznych w systemie, na każdym poziomie napięć. Prowadzi to do zmian bilansu mocy w instalacjach elektroenergetycznych odbiorcy. Wpływ na te zmiany będzie miało wiele czynników, ale efektem końcowym będzie pogorszenie wypadkowego współczynnika mocy, a tym samym naliczenie dodatkowych opłat z tytułu ponadumownego poboru energii biernej. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w obiektach, gdzie wykorzystywane są źródła fotowoltaiczne.
EN
There is a constant increase in the installed power of photovoltaic sources in the system, at every voltage level. This leads to changes in the power balance in the recipient’s power installations. These changes will be influenced by many factors, but the end result will be a deterioration of the power factor, and thus additional charges for over-contractual reactive energy consumption. The article presents selected issues related to reactive power compensation in facilities where photovoltaic sources are used.
EN
This paper presents the compensation tasks performed by a shunt active power filter, including compensation of harmonic currents, reactive power, and an unbalanced load current. The paper demonstrates novel control of the shunt active power filter in a closed-loop system. The control algorithm was verified by performing simulations and compared the simulated results with those obtained in an open-loop control system. All simulations were conducted in the PLECS program using a control algorithm written in C programming language.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
PL
W artykule opisano praktyczne problemy minimalizacji wysokości opłat za oddawanie mocy biernej przez odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Kwestie kompensacji mocy biernej są znane od lat, jednak rozwój elektroniki oraz powszechne instalowanie nowoczesnych urządzeń odbiorczych przyczynia się do występowania nowych problemów polegających na zmianie kierunku przepływu biernej – kiedyś z sieci do odbiorcy, obecnie od odbiorcy do sieci. W wielu przypadkach inwestycje w energooszczędne urządzenia odbiorcze wpływają na zmniejszenie opłat za energię, ale jednocześnie generują koszty związane z oddawaniem do sieci mocy biernej. W artykule opisano analizę przypadku, sposób doboru układu kompensacji oraz efekt jego pracy.
EN
The paper presents the practical issues of charges related to the consumption and delivery of reactive energy by consumers connected to the low voltage grid. The issues of reactive power compensation have been known for years, but the widespread installation of modern electrical devices contributes to the emergence of new problems consisting in an increase in reactive energy transferred to the grid. In many cases, in-vestments in modern, energy-saving devices reduce the charges for the consumption of active energy, but at the same time generate costs related to the reactive energy. The article describes the case analysis, the method of selecting the compensation system and the effect of its work
EN
Mathematical models for the analysis of processes during start-up and steady-state operation of three-phase asynchronous motors with short-circuit rotor with capacitive reactive power compensation have been developed. Based on them, algorithms have been developed to determine the capacitance of capacitors in these modes and to investigate them for self-oscillation and resonance. The developed algorithms are based on a mathematical model of an asynchronous motor, which takes into account the saturation of the magnetic circuit and the phenomenon of the skin effect in the rotor bars. The problem is solved in orthogonal coordinates.
PL
Przedstawiono model matematyczny umożliwiający analizę procesu startu i ciągłej pracy trójfazowego silnika asynchronicznego z konensatorem dołączonym do wirnika w celu kompensacji mocy biernej. W modelu uwzglęa)dniono nasycanie się materiału magnetycznego i efekt naskórkowy w prętach wirnika.
EN
Static compensators of reactive power (STATCOMs) are among the most efficient devices for improving the network power quality. The efficiency of such devices is largely determined by the used automatic control technique. In this work, we propose an advanced hybrid algorithm based on Sliding Mode Control (SMC) combined with classical proportional-Integral (PI) technique. To show the efficiency of the proposed method, a comparison with the traditional PI control is performed. The comparison focused mainly on dynamic performance and grid harmonic pollution.
PL
Jakość działania kompensatora mocy biernej STATCOM zależy od właściwości układu automatycznego sterowania. W pracy zaprezentowano hybrydowy algorytm bazujący na sterowaniu ślizgowym współpracujący z klasycznym sterownikiem PI.
EN
The article presents the methodology for testing dynamic states of a large-power salient-pole synchronous motor with a periodically variable load using the method of small oscillation stability. The analytical relationship taking into account the periodically variable load, which enables to obtain results without the need for numerical integration, is presented. The possibility of decreasing the motor field current in terms of using the motor in the automatic reactive power compensation system was considered. The effect of voltage dips on the motor's operation was investigated. Selected research results have been presented and discussed. The method errors have been discussed.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań stanów dynamicznych silnika synchronicznego jawnobiegunowego dużej mocy z okresowo zmiennym obciążeniem metodą małych wychyleń wirnika. Przedstawiono zależność analityczną uwzględniającą okresowo zmienny charakter obciążenia umożliwiającą uzyskanie wyników bez konieczności całkowania numerycznego. Rozpatrzono możliwość obniżenia prądu wzbudzenia silnika pod kątem wykorzystania w systemie automatycznej kompensacji mocy biernej. Zbadano wpływ zapadów napięcia na pracę silnika. Zamieszczono i omówiono przykładowe wyniki badań. Omówiono błędy metody.
EN
The paper deals with an AC circuit containing the nonlinear load and a LC passive filter. Nonlinear load voltage at the power terminals proportional to the signum function of current is considered. The current-voltage characteristic of such load is unambiguous (without hysteresis). A quality analysis of the circuit voltages and currents was carried out. Distribution of active and reactive power for fundamental and higher harmonics in the circuit were also performed.
PL
W pracy analizowany jest obwód prądu przemiennego z przykładowym obciążeniem nieliniowym i filtrem biernym LC. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie na zaciskach zasilania jest proporcjonalne do funkcji signum prądu. Charakterystyka napięciowo - prądowa obciążenia jest jednoznaczna (bez histerezy). Przeprowadzono analizę jakościową przebiegów napięć i prądów obwodu. Wykonano analizy rozkładu mocy czynnej i biernej dla harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych w obwodzie.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania strat mocy w układzie kompensatora mocy biernej zbudowanego z baterii kondensatorów i dławików ochronnych. Zaprezentowane wyniki poddano analizie pod kątem możliwości zabudowania kompensatora w przeciwwybuchowej obudowie ognioszczelnej do zastosowania w sieci niskiego napięcia wyrobisk kopalni z zagrożeniem wybuchu metanu i pyłu węglowego.
EN
The results of power losses in the reactive power compensator built of capacitor banks and protective chokes have been presented in the paper. The showed results were analyzed for the possibility of installing the compensator in a flameproof explosion-proof enclosure for use in the low-voltage network of mine headings with the risk of methane and coal dust explosion.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.