Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie procesowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Strategic management is not universally employed by Polish entrepreneurs. What is interesting, the mentioned situation refers mainly to the sector of small and medium-size enterprises (SME). In such case, we should indicate the instruments supporting the process of introducing the strategic management solutions, especially ERP (Enterprise Resource Planning) class systems which support operational as well as strategic planning. The purpose of the present paper is to determine the needs of constructing the awareness of the entrepreneurs, mainly from MSP sector, in respect of strategic and process management supported by available ERP class systems. Lack of the mentioned awareness and lack of the flow of information on effect of vision, mission and processes causes a lack of basis for implementation of the assumptions of strategic and process management. Due to the above reasons, the discussed process should be supported by informatics systems of ERP class. besides it, the enterprises seek nowadays for the methods of management which would allow optimum utilization of the available resources. It means that they try to find the answer to the following question: how to increase the number of the produced goods or the rendered services with the limited resources? The answer to the mentioned question has been given in the present paper.
PL
Zarządzanie strategiczne nie jest powszechnie stosowane przez polskich przedsiębiorców. co ciekawe, taka sytuacja dotyczy głównie sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). W takim przypadku należy wskazać narzędzia wspierające proces wdrażania rozwiązań zarządzania strategicznego, zwłaszcza systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning) wspierających planowanie zarówno operacyjne, jak i strategiczne. Celem artykułu jest określenie potrzeb budowania świadomości przedsiębiorców, głównie z sektora MSP, w zakresie zarządzania strategicznego i procesowego wspartego dostępnymi systemami klasy ERP. Brak świadomości i brak przepływu informacji o działaniu wizji, misji, procesów powoduje, że brakuje podstaw do wdrażania założeń zarządzania strategicznego i procesowego. Z tego powodu proces powinien być wspierany systemami informatycznymi klasy ERP. Ponadto, w obecnych czasach przedsiębiorstwa szukają metod zarządzania, które pozwolą na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. czyli szukają odpowiedzi na pytanie: jak zwiększyć liczbę produkowanych wyrobów czy też świadczonych usług przy ograniczonych zasobach? Odpowiedź na to pytanie została podana w tym artykule.
EN
Purpose: The cost of the subsidy of liquidated mine is about 250 million PLN. Because of such financial outlays it is relevant to lead the processes of rationalization and minimization of the costs incurred what requires a complex scientific approach. Design/methodology/approach: A statistical analysis of the course of the mine liquidation process in SRK S.A. was conducted. During the research panel survey and direct interviews were conducted with the Management Board of SRK S.A. and Directors of Branches. Findings: The presented method of signaling deviations of mining plant liquidation costs from the mean value is a useful tool while implementing a process approach in the issue of the liquidation of the mine. Research limitations/implications: The assessment method of the proposed mine liquidation process described in the publication is based on the analysis of total costs of liquidation. Further research will require the analysis of costs incurred in subsequent years of the liquidation processes. Practical implications: The method can be used during the initial estimation of the costs of mining plant liquidation as a benchmark for detailed cost estimation of liquidated mines. Social implications: The assessment method of the cost estimation of mining plant liquidation can be used as a reference point for detailed analysis and multi-criteria costs estimation of following liquidated mining plants. The cost accounting system is typical for SRK S.A. but thanks to some modifications the methodology can also be applied by another entity conducting the liquidation of mines. Originality/value: The presented cost assessment procedure may help The Management Board of SRK S.A. to monitor incurred costs (rationalization and minimization of the costs). The tool can be useful in effective liquidation of mining plants which is especially important in a situation where the scientific literature in this area is extremely scarce.
EN
Purpose: The restructuring of hard coal mines needs significant financial outlays. Carrying out the rationalization and minimization of the costs requires a complex scientific approach. Design/methodology/approach: A statistical analysis of the liquidation processes in SRK S.A. on an annual basis was carried out as well as panel surveys and direct interviews with the Management Board of SRK S.A. and Directors of Branches. Findings: The presented method of signalling of leaving the acceptable cost zone is a useful tool while implementing a process approach in the issue of the liquidation of the mine. Research limitations/implications: The assessment method is based on the analysis of the total cost of liquidation. Further research will require the analysis of the connection between the structure and size of costs incurred in subsequent years of the liquidation processes. Practical implications: The method can be used in the initial cost estimation of liquidated mining plants as a cost management tool. Social implications: The method can be used as a comparison for a detailed analysis and a multi-criteria cost estimation of planned mining plants liquidation. After some modification, the methodology can also be applied by any entity carrying out the liquidation of mines. Originality/value: The presented procedure may help to monitor incurred costs (rationalization and minimization of the costs). The tool can be useful in effective liquidation of mining plants.
EN
This paper seeks to carry out an empirical comparison of the TQM Practices and Quality Performance between manufacturing and Service Sectors in Thailand. The research was conducted using primary data collected from the 525 respondents from the manufacturing and service sectors. The data was analyzed using MANOVA analysis, t-tests analysis and structural equation modelling (SEM), with SPSS and AMOS software. For RQ1, the study conducted MANOVA analysis and found out that there is a significant difference between the manufacturing and service sector, in terms of TQM and quality performance. An extended analysis of t-test revealed that TQM and quality performance of the manufacturing sector was different from that of the service sector for the 6 variables (leadership, strategic management, customer focus, information analysis, people management, and process management) but no significant difference between the two sectors for product quality variable. The structural equation modelling was applied to answer RQ2 and RQ3. The results revealed that both the manufacturing and service data effectively fit within the model, and that there was significant difference within the two groups of the model. The results also indicated there no significant difference between the strength of the relationship between TQM practices and quality performance between the manufacturing and service organization in Thailand. This study supports the application of the TQM in the organizations. The study observes that for effective performance, firms should consider adopting TQM practices and quality measures which are suitable to their sectors and organizations.
PL
Celem tego artykułu jest przeprowadzenie empirycznego porównania praktyk TQM i wyników w zakresie jakości między sektorami produkcyjnymi i usługowymi w Tajlandii. Badanie przeprowadzono na podstawie danych pierwotnych zebranych od 525 respondentów z sektora produkcyjnego i usługowego. Dane zostały przeanalizowane przy użyciu analizy MANOVA, analizy testów t i modelowania równań strukturalnych (SEM) przy użyciu oprogramowania SPSS i AMOS. W przypadku RQ1 badanie przeprowadziło analizę MANOVA i wykazało, że istnieje znacząca różnica między sektorem produkcyjnym i usługowym, jeśli chodzi o TQM i jakość wykonania. Rozszerzona analiza testu t wykazała, że TQM i wyniki jakościowe sektora produkcyjnego różniły się od wyników sektora usług dla 6 zmiennych (przywództwo, zarządzanie strategiczne, orientacja na klienta, analiza informacji, zarządzanie ludźmi i zarządzanie procesami), ale nie znaczna różnica między tymi dwoma sektorami pod względem zmiennej jakości produktu. Modelowanie równań strukturalnych zastosowano do odpowiedzi RQ2 i RQ3. Wyniki ujawniły, że zarówno dane produkcyjne, jak i usługowe skutecznie pasują do modelu oraz że istnieje znacząca różnica w obu grupach modelu. Wyniki wskazały również, że nie ma znaczącej różnicy między siłą związku między praktykami TQM a wynikami w zakresie jakości między organizacją produkcyjną i usługową w Tajlandii. Niniejsze badanie wspiera stosowanie TQM w organizacjach. W badaniu zauważono, że w celu skutecznego działania firmy powinny rozważyć przyjęcie praktyk TQM i środków jakości, które są odpowiednie dla ich sektorów i organizacji.
PL
Praca posiada charakter teoretyczno-empiryczny, dotyczy zastosowania metody Kanban w zarządzaniu procesami operacyjnymi w wielobranżowym biurze projektów. Początkowo przybliża tematykę zarządzania procesami operacyjnymi, ukazując główne definicje i uwarunkowania. Następnie omówione są podstawy związane z Kanban – jego powiązaniem z lean management, jak i kartami kanbanowymi. Duże znaczenie mają korzyści i zalety implementacji systemu Kanban we współczesnych organizacjach. Praca skupia się również na procesach operacyjnych, jak i zarządzaniu projektami, wprowadzając w główną problematykę. Celem pracy jest analiza potencjału zastosowania metody Kanban w zarządzaniu procesami operacyjnymi w wielobranżowym biurze projektów. Metodologia odnosi się do tego zagadnienia, rozkładając je na problemy, hipotezy, jak i podstawy wstępne do przeprowadzenia badania. Empiryczna część pracy jest związana z analizą materiałów źródłowych, jak i kwestionariuszem ankiety, samodzielnie opracowanym na cele badania. Praca wskazuje, iż zastosowanie metody Kanban w zarządzaniu procesami operacyjnymi w wielobranżowym biurze projektów jest korzystnym i skutecznym rozwiązaniem dla wspomagania działań.
EN
The work is of the theoretico-empirical character and it concerns the application of the Kanban method in managing operational processes in a multi-branch office of projects. At the beginning the topic of managing operational projects has been discus-sed showing the main definitions and conditionings. Then, the bases connected with Kanban have been discussed – their connection with lean management and Kanban cards. Of big importance are the benefits and advantages of implementing the Kanban system in contemporary organizations. The work concentrates also on the operational processes as well as project management introducing its major issues. The aim of the work is the analysis of the potential of the Kanban method application in managing operational processes in a multi-branch office of projects. The methodology refers to this issue decomposing it into problems, hyptheses as well as the bases necessary to carry out the research. The empirical part of the work is connected with the analysis of source materials as well as the questionnaire prepared independently for the purpose of the research. The work shows that the application of the Kanban method in managing operational processes in a multi-branch office of projects is a beneficial and effective solution to support the activities.
PL
Celem artykułu jest ocena dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce z wykorzystaniem metody sondażowego badania opinii. W artykule przybliżono pojęcie dojrzałości procesowej organizacji oraz przedstawiono autorów wybranych modeli oceny stopnia implementacji elementów podejścia procesowego w zarządzaniu, scharakteryzowanych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie. W dalszej części przedstawiono wyniki empirycznej weryfikacji dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce. Postępowanie empiryczne zrealizowano z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji MMPM. Jednostki badania zostały poddane ocenie w trzech wymiarach: krótkookresowym, długookresowym i systemowym. W zdecydowanej większości badane obiekty zostały sklasyfikowane na pierwszym poziomie dojrzałości procesowej. Oznacza to, że dominującą formułą zarządzania w badanych jednostkach jest podejście funkcjonalne z pojedynczymi symptomami, świadczącymi o implementacji rozwiązań procesowych.
EN
The aim of article is the hotels’ and accommodation establishments’ in Poland process maturity assessment with usage of survey research. The term of organization’s process maturity and the authors of the selected models of evaluation of process approach elements in management implementation described in polish and foreign literature has been introduced herein. Further, the results of empirical studies regarding process maturity of hotels and accommodation establishments in Poland were presented. The empirical studies were conducted with usage of multidimensional model of organization’s process maturity evaluation MMPM. The research objects were evaluated on the basis of three dimensions: short-term, long-term and systemic dimension. The vast majority of analyzed objectives were characterized at first level of process maturity. This indicates that the functional orientation including single symptoms of process solutions’ implementation is the prevailing approach of management in analyzed facilities.
PL
Obecnie podmioty sieciowe (np. korporacje, sieci sklepów handlowych, szpitali publicznych itd.) poszukują nowych rozwiązań oraz koncepcji systemowych umożliwiających podniesienie efektywność działania na współczesnym rynku. Podejście procesowe w zarządzaniu siecią podmiotów stawia procesy biznesowe oraz klienta (zewnętrznego i wewnętrznego) w centrum zainteresowania kadry zarządzającej. Dążenie do zwiększania satysfakcji interesariuszy, a w szczególności ich oczekiwań i wymagań, wymusza zmianę sposobu postrzegania, zarządzania, doskonalenia sieci podmiotów ze statycznego na dynamiczny. Sprzyja to wzrostowi elastyczności oraz podatności na zmiany podmiotów funkcjonujących w ramach sieci. Dlatego podczas doskonalenia architektury procesów tworzy się odpowiednie warunki do wprowadzania procesowych form organizacyjnych (tzw. tworzenia organizacji procesowej).
EN
Currently, network entities (eg. corporations, retail chain stores, public hospitals, etc.) are looking for new solutions and concepts enabling the system to increase operational efficiency in today's market. Process approach in managing a network of business entities puts business and customer processes (external and internal) at the center of management interest. Striving to increase the satisfaction of stakeholders, and in particular their expectations and requirements, forces a change in the way people perceive, manage, and improve their networks from static to dynamic. This is conducive to an increase in flexibility and susceptibility to changes in operators operating within the network. Therefore, while developing the process architecture, appropriate conditions are created for introducing organizational process processes (so called process organization).
PL
W opracowaniu zaprezentowano ewolucję organizacji procesowej i zarządzania procesowego, oraz podejścia procesowego, wraz z klasycznymi, współczesnymi i nowoczesnymi koncepcjami zarządzania. Przedstawiono zalety i wady tej formy organizacyjnej. Zaakcentowano umiejętne wybranie i zastosowanie jej, razem z wybranymi koncepcjami zarządzania w danej sytuacji. W opracowaniu przedstawiono aspekty gospodarki współczesnej, regionalnej i globalnej, nowoczesnych technologii zwłaszcza informatycznych, automatyzacji oraz potrzeb klienta, które w XXI wieku wymuszają zmiany w zarządzaniu, także w kierunku zarządzania procesowego.
EN
The article presents the evolution of the procedural organization, process management and process approach with classic, contemporary and modern concepts of management. The advantages and disadvantages of this organizational form, skillful select and apply, together with the selected management concepts in a given situation. Accented here are aspects of the economy of contemporary global, modern technology, especially information technology, automation and the needs of the client, which in the 21st century necessitate changes in the management, also in the direction of process management.
PL
W niniejszym opracowaniu badano wpływ przebiegu transmisji sportowych na zużycie wody w systemie wodociągowym. Założono, że wysoka oglądalność transmisji wywołuje zmniejszenie zapotrzebowania na wodę. Korelacja danych na wykresach wskazuje na wzajemną zależność zużycia wody od oglądalności. Analizą objęto 67 meczów piłkarskich rozegranych w okresie od 2012 do 2018 r . Szczegółowej analizie poddano 47 meczów, dla których skorelowano dane z oglądalności z danymi z zużycia wody w czasie ich transmisji telewizyjnych. Posiadały ponad 5 mln widzów oraz ponad 40% udział w widowni telewizyjnej. Dla tych meczy opracowano wykresy zużycia wody z systemu telemetrycznego największych polskich przedsiębiorstw. W każdym analizowanym przypadku zachodzi korelacja przebiegu transmisji meczu z ilością wody zużywanej w całym systemie dystrybucyjnym. Na 10 minut przed meczem oglądalność znacznie rośnie a zużycie wody gwałtownie maleje. Podczas I i II połowy meczu oglądalność rośnie a zużycie wody maleje. Na początku przerwy oraz tuż po zakończeniu meczu oglądalność gwałtownie maleje a zużycie wody ekstremalnie szybko rośnie. Niezależnie od czasu rozgrywania zaobserwowano tzw. Szczyt sanitarny jako skokowy wzrost zużycia wody oraz Wąwóz reklamowy w wykresie oglądalności. Z uwagi na silnie rosnące przepływy w krótkim czasie rośnie ryzyko wystąpienia awarii oraz ryzyko utraty ciągłości dostaw. W trakcie transmisji sportowych o dużym wskaźniku oglądalności należy zapewnić możliwość nagłego wzrostu zapotrzebowania na wodę o min. 15%, tj. o ponad 2000 m3/h dla dużych magistralnych systemów dystrybucji wody wyposażonych w sieć zbiorników wyrównawczych. Dla innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w systemach z mniejszą infrastrukturą należy zapewnić możliwość wzrostu chwilowego zapotrzebowania od 50% do nawet 100%.
EN
In this study the influence of the course of sports transmissions on water consumption in the water supply system was studied. It has been assumed that high audience of the transmission decrease in demand for water. The correlation of data on the graphs indicates the mutual dependence of water consumption on audience. The analysis covered 67 football games played in the period from 2012 to 2018. In case of 47 matches a detailed correlated analysis into water consumption and audience was made. Selected football matches had over 5 million viewers and over 40% share in the television audience. Data of water consumption of the largest Polish enterprises were developed. In each case analyzed, there is a correlation of the transmission of the match with the amount of consumed water. During the first and second half of the match, audience increases and water consumption decreases. At the beginning of the break and just after the match, a audience decreases rapidly and the water consumption is growing sharply. The risk of failure and the risk of losing the continuity of supplies increases. During sports broadcasts with a large viewing rate, it is necessary to ensure the possibility of a sudden increase in water demand by min. 15% i.e. by over 2,000 m3/h for large main water distribution systems equipped with a network of expansion tanks. For other water companies in systems with smaller infrastructure, it should be possible to increase the temporary demand from 50% to even 100%.
10
EN
The aim of this study is to study compounds, that quality, as part of standardised management systems, affects safety, which is one of the primary elements for the functioning and development of an organisation. In the presented paper many attempts were made to indicate that quality is closely connected to safety, and as part of standardised management systems, significantly affects the improvement of the effectiveness of actions undertaken, consistent with the adopted strategy and the vision of an organisation. The conclusions from the conducted research state that standardised management systems are aimed at improving and maintaining quality as well as the fact that maintained safety allows to achieve it. The research results are part of a multi-aspect analysis of the Central Pomeranian entrepreneurship used to build models of quality shaping in organisations within the qualitative foresight framework. Obtained results, from more than 1,600 entities, confirm the hypothesis that safety is an important element of quality development under standardised management systems.
PL
Celem opracowania jest badanie związków, że jakość, w ramach znormalizowanych systemów zarządzania, oddziałuje na bezpieczeństwo, które stanowi jeden z głównych elementów funkcjonowania i rozwoju. W opracowaniu starano się wykazać, korelację jakości i bezpieczeństwa, która bezpośrednio wpływa na poprawę efektywności podejmowanych działań, zgodnych z przyjętą strategią oraz wizją organizacji. W ramach przeprowadzonych badań stwierdza się, że znormalizowane systemy zarządzania mają na celu doskonalenie i utrzymanie jakości, a zachowane bezpieczeństwo pozwala je osiągnąć. Szczególnie uwidacznia się zjawisko to w procesie planistycznym oraz realizacji. Uzyskane dane w ramach przeprowadzonej ankietyzacji z ponad 1600 podmiotów potwierdzają hipotezę, że bezpieczeństwo stanowi ważny kształtowania jakości, w ramach znormalizowanych systemów zarządzania.
12
Content available remote Zarządzanie procesowe przedsiębiorstwem usługowym
PL
W każdym przedsiębiorstwie występujące procesy można podzielić na podstawowe, obejmujące czynności dodające wartość materiałom i procesy pomocnicze (wspomagające). Procesy podstawowe reprezentują istotę każdej działalności i mają zasadnicze znaczenie przy tworzeniu wyników bo przynoszą korzyści mierzalne. Procesy pomocnicze stabilizują efektywne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie procesów zasadniczych, ich identyfikacja i analiza, a w konsekwencji ich usprawnianie (projektowanie korekcyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa). Punktem wyjścia w zarządzaniu procesowym jest jasne zrozumienie procesu jako ukierunkowany łańcuch (ciąg) czynności (zdarzeń) następujących po sobie w czasie i stanowiących, fazy, etapy rozwoju lub przeobrażeń, a także przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian. Jako przykłady procesów w literaturze przedmiotu wymienia się przede wszystkim procesy ekonomiczne, gospodarcze, produkcyjne, usługowe, technologiczne i inne. Przy prawidłowym zarządzaniu z wykorzystaniem podejścia procesowego, każdy proces powinien posiadać procedury, w których opisane powinno być, jak jest, kto ma rozwiązywać bieżące problemy procesu i jak ma doskonalić proces, a pomocnym narzędziem są procedury realizacji procesów. Tworzą one obraz rzeczywistych stosunków panujących w przedsiębiorstwie, wymagając nie tylko wyszczególnienia najważniejszych funkcjonujących w organizacji procesów, ale też odpowiedniego przedstawienia istniejących powiązań. Opracowanie mapy procesów wymaga zaangażowania właścicieli wszystkich procesów, ale może w znaczny sposób usprawnić realizację celów organizacji.W każdym przedsiębiorstwie występujące procesy można podzielić na podstawowe, obejmujące czynności dodające wartość materiałom i procesy pomocnicze (wspomagające). Procesy podstawowe reprezentują istotę każdej działalności i mają zasadnicze znaczenie przy tworzeniu wyników bo przynoszą korzyści mierzalne. Procesy pomocnicze stabilizują efektywne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie procesów zasadniczych, ich identyfikacja i analiza, a w konsekwencji ich usprawnianie (projektowanie korekcyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa). Punktem wyjścia w zarządzaniu procesowym jest jasne zrozumienie procesu jako ukierunkowany łańcuch (ciąg) czynności (zdarzeń) następujących po sobie w czasie i stanowiących, fazy, etapy rozwoju lub przeobrażeń, a także przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian. Jako przykłady procesów w literaturze przedmiotu wymienia się przede wszystkim procesy ekonomiczne, gospodarcze, produkcyjne, usługowe, technologiczne i inne. Przy prawidłowym zarządzaniu z wykorzystaniem podejścia procesowego, każdy proces powinien posiadać procedury, w których opisane powinno być, jak jest, kto ma rozwiązywać bieżące problemy procesu i jak ma doskonalić proces, a pomocnym narzędziem są procedury realizacji procesów. Tworzą one obraz rzeczywistych stosunków panujących w przedsiębiorstwie, wymagając nie tylko wyszczególnienia najważniejszych funkcjonujących w organizacji procesów, ale też odpowiedniego przedstawienia istniejących powiązań. Opracowanie mapy procesów wymaga zaangażowania właścicieli wszystkich procesów, ale może w znaczny sposób usprawnić realizację celów organizacji.
EN
In each enterprise, the processes that occur can be divided into core ones, including value-adding activities and supportive processes. Core processes represent the essence of each activity and are essential for producing results because they deliver measurable benefits. Ancillary processes stabilize the effectiveness of each company. Identification and analysis of core processes, and consequently their improvement (corrective design of the company). The starting point in process management is a clear understanding of the process as a targeted chain of events (sequences) that take place over and over, the stages, stages of development or transformations, and the sequence of successive and related causal changes. As examples of processes in the literature of the subject is mentioned primarily economic, economic, production, service, technological and other processes. When properly managed using a process approach, each process should have procedures that describe what it is like to solve the current process problems and how to improve the process, and a process tool is a helpful tool. They create an image of real relationships in the enterprise, requiring not only specifying the most important processes in the organization, but also a proper representation of existing relationships. Developing a process map requires the involvement of all process owners, but can significantly improve the organization's goals.
13
Content available remote Nowoczesne komponenty zarządzania logistycznego w transporcie lotniczym
PL
Gospodarka oparta na wiedzy, mająca charakter systemowy, rozwija się w oparciu o metodyczne podstawy i przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, głównie systemów informacyjno-komunikacyjnych. Celem publikacji jest przedstawienie przez autorów stopnia zaawansowania zastosowań informatyki w nowej jakościowo gospodarce na przykładzie logistyki lotnictwa. Przepływ informacji w postaci elektronicznej wykreował jednolitą płaszczyznę komunikacji wewnętrznej i z otoczeniem, w której mieszczą się także nowoczesne metody usprawniania procesów logistycznych organizacji oparte o możliwości tkwiące w technologiach informacyjnych. Wyniki badań potwierdziły tezę, że wdrażanie usprawnień procesów logistycznych w lotnictwie wspomagają regularnie przeprowadzane audyty, które w podejściu procesowym osiągają największą skuteczność.
EN
The knowledge-based on the economy, which is systemic, is developed on the basis of methodical foundations and by using modern tools, mainly information and communication systems. The aim of the publication is to present by e Authors a degree of advancement of IT applications in a new quality economy on the example of aviation logistics. The flow of information in an electronic form has created a unified plane of the internal communication and with the environment, which also houses modern methods of streamlining of the organization's logistics processes based on the capabilities of information technologies. The results of the study confirmed the thesis that the implementation of improvements to logistic processes in aviation is supported by regular audits, which are most effective in the process approach.
PL
Dostępne badania naukowe oraz praktyka gospodarcza pokazują, że przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu stają się organizacjami zorientowanymi na procesy. Z drugiej strony jednym z wyzwań dla współczesnych organizacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony środowiska. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcja zielonego zarządzania procesami (green business process management) oraz stopnia jej rozpowszechnienia w badanych przedsiębiorstwach.
EN
Available research and business practice show that companies are increasingly becoming process-oriented. On the other hand, one of the challenges for modern organisations is to ensure an adequate level of environmental protection. The aim of this article is to present the concept of green business process management and the degree of its application among surveyed companies.
PL
W publikacji opisano problematykę identyfikacji procesów jako głównego etapu wdrażania organizacji procesowej w przedsiębiorstwach przemysłowych. W związku z powyższym scharakteryzowano uwarunkowania i metody identyfikacji procesów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów koniecznych do przezwyciężenia w praktyce. Badania literaturowe poparto opisem studiów przypadku w dwóch przedsiębiorstwach z branży chemicznej i jednym z sektora energetycznego.
EN
The publication presents issues of process identification, as one of the main stages of process management implementation in industrial companies. Therefore, conditions and methods of process identification have been characterized, with particular attention to problems necessary to overcome in practice. Presented literature studies are supplemented by a characteristics of case studies in two chemical companies and one energy sector company.
PL
Niezależnie od organizacji z jaką mamy do czynienia, najważniejszym elementem w procesie podejmowania decyzji ma informacja. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, chcąc realizować cel ukierunkowany na interesariuszy musi przetwarzać informacje. Z racji coraz to większych zbiorów danych, które mają znaczący wpływ na podejmowanie decyzji, gminy muszą stosować rozwiązania informatyczne. Business Intelligence (BI) w gminach może przyczynić się do podejmowania decyzji w czasie zgodnym z oczekiwaniami interesariuszy. Celem rozważań jest próba wskazania gminom nowych możliwości przetwarzania danych. Biznes już od wielu lat doświadcza korzyści płynących z systemów BI. Zostanie określona koncepcja BI, która pozwoli na efektywne przetwarzanie danych w celu zaspokojenia potrzeb interesariuszy gminy (między innymi: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pożytku publicznego).
EN
Regardless of the organization we are dealing with, the most important element in the decisionmaking process is information. The municipality as a unit of local government, in order to achieve a stakeholder objective, must process the information. Due to the ever-increasing collection of information that has a significant impact on decision making, municipalities must use IT solutions. Business Intelligence (BI) in municipalities can help to make decisions in a timely manner in line with stakeholder expectations. The purpose of the discussion is to try to identify new possibilities for data processing for the municipalities. Business has for many years experienced the benefits of BI systems. A BI concept will be developed that will allow efficient data processing to meet the needs of the stakeholders of the community (including inhabitants, businesses, public benefit organizations).
PL
Klienci oczekują od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w pierwszej kolejności bezpieczeństwa, które wiąże się z dostępem do wysokiej jakości wody, odbiorem ścieków oraz utrzymaniem równowagi w środowisku naturalnym. Podejście procesowe w zarządzaniu zmierza do uzyskania lepszej kontroli nad pracą ludzi. Nie bez znaczenia jest czy pracownik wie w jakich procesach uczestniczy, a także jakie są koszty jego aktywności.
PL
Wstęp i cel: W niniejszym artykule przedstawione zostały problemy związane z doborem odpowiednich dla danego przedsiębiorstwa metod zarządzania bezpieczeństwem w pracy. Materiał i metody: Materiałem jest problematyka doboru systemu zarządzania przedsiębiorstwami, wprowadzanie zmian w zarządzaniu bezpieczeństwem. Metodą jest bezpośrednia obserwacja przedsiębiorstw, rozmowy i analizy uzyskanych informacji, odnoszących się do problemów z wprowadzeniem zintegrowanych systemów zarządzania. Wyniki: Przeprowadzone obserwacje, pozwoliły na identyfikację problemów, analizę przeszkód oraz wskazanie potencjalnych rozwiązań. Dobór właściwych metod stanowi podstawowe narzędzie oraz nieodłączny element warunkujący sukces organizacji. Zastosowanie odpowiednio dobranych metod pozwala osiągnąć cel zbieżny z bezpieczeństwem pracowników. Artykuł jest próba opracowania modelu doboru metod zarządzania w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem w organizacji. Wniosek: Zarządzanie procesowe w organizacji przynosi konkretne, mierzalne rezultaty zwiększające efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, co bezpośrednio przekłada się na konkretne efekty związane z bezpieczeństwem pracowników, efekty ekonomiczne oraz daje podstawę do rozwiązywania problemów organizacji, jako narzędzia zapewniającego jej sukces.
EN
Introduction and aims: This article presents the problems associated with the selection of appropriate methods for the enterprise security management at work. Material and methods: The material is a selection of the problem of corporate governance, changes in safety management. It has been presented the method is direct observation of enterprises, conversations and analysis of information obtained, relating to problems with the introduction of integrated management systems. Results: These observations allowed us to identify problems, analyze the obstacles and identify potential solutions. Selection of appropriate methods is an essential tool and an integral part of a success of the organization. The use of carefully selected methods to achieve the goal of converging with the safety of workers. The article is an attempt to model the selection of management methods in solving security problems in the organization. Conclusions: Process management in the organization produces tangible, measurable results that increase the efficiency of the company, which directly translates into concrete results related to employee safety, economic effects and gives rise to the problem-solving organization as a tool for ensuring its success.
19
Content available remote Analysis of business process maturity and organisational performance relations
EN
The paper aims to present results of the study on business process maturity in relation to organisational performance. A two-phase methodology, based on literature review and survey was used. The literature is a source of knowledge about business process maturity and organisational performance, whereas the research on process maturity vs organisational performance in Polish Enterprises provides findings based on 84 surveyed companies. The main areas of the research covered: identification and analysis of maturity related variables and identification of organisational performance perspectives and its relation to process maturity. The study shows that there is a significant positive relation between process maturity and organisational performance. Although there are research on such relation available, they are scarce and have some significant limitations in terms of research sample or the scope of maturity or organisational performance covered. This publication is part of a project funded by the National Science Centre awarded by decision number DEC-2011/01/D/HS4/04070.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących relacji dojrzałości procesowej i wyników osiąganych przez organizacje. Zastosowana metodyka obejmowała przegląd literatury przedmiotu i badania kwestionariuszowe zrealizowane na próbie 84 przedsiębiorstw. Literatura była źródłem wiedzy na temat dojrzałości procesowej oraz efektywności organizacyjnej, z kolei badania dostarczyły wiedzy na temat wpływu dojrzałości realizowanych procesów na wyniki osiągane przez polskie przedsiębiorstwa z różnych branż. Główne obszary badań obejmowały: identyfikację i analizę praktyk determinujących dojrzałość procesową organizacji oraz określenie wymiarów efektywności, w których to zjawisko należy rozpatrywać w przedsiębiorstwach. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy dojrzałością procesową a wynikami osiąganymi przez organizację. Pomimo tego, że w literaturze przedmiotu opisane są podobne badania, to po pierwsze ich liczba jest niewielka, a po drugie posiadają one istotne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o zakres próby badawczej, jak również przyjętą definicję efektywności organizacyjnej. Publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/04070.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wdrożenia systemu zarządzania opartego na filozofii procesowej na praktycznym przykładzie przedsiębiorstwa chemicznego. W tym celu dokonano ogólnego przeglądu najistotniejszych koncepcji zarządzania procesowego w naukach o organizacji i zarządzaniu, a także prześledzono ewolucję podejścia procesowego od reengineeringu (Business Process Reengineering, skr. BPR) do zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management, skr. BPM). Opisano ponadto modele organizacji procesowej stosowane w praktyce.
EN
The aim of the article is to present issues of implementation of management system based on the process management philosophy on a practical case study of a chemical company. For this purpose, there was made a general review of main concepts of process management in the organization and management sciences and described the evolution of process theories from Business Process Reengineering (BPR) to Business Process Management (BPM). In the article there are also described concepts of process organizations implemented in practice.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.