Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Siłownik pneumatyczny wspomagany układem hydraulicznym
PL
Przedstawiono eksperyment konstrukcyjny polegający na dołączeniu do siłownika pneumatycznego dodatkowego układu hydraulicznego, aby wywołać zjawiska dynamiczne w cylindrze siłownika. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie występowania zjawiska stick-slip, które często się pojawia w siłownikach liniowych przy małej prędkości względnej tłoka i cylindra. Celem tego projektu jest uzyskanie możliwości precyzyjnego sterowania położeniem tłoka siłownika pneumatycznego bez konieczności stosowania skomplikowanych układów wykorzystujących algorytmy z funkcjami nieliniowymi.
EN
A design experiment involving the addition of the hydraulic line to the pneumatic cylinder to trigger dynamic phenomena in the cylinder is presented. Thanks to this, it is possible to limit the occurrence of the stick-slip phenomenon, often occurring in linear actuators at low mutual speed of the piston and the cylinder. The purpose of this operation is to obtain the possibility of precise control of the piston position of the pneumatic cylinder without using complicated systems using algorithms with nonlinear functions.
EN
In this paper, an attempt was made to estimate the possible use of pneumatic-hydraulic system as a drive unit for light vehicle weighing up to 300 kg. Includes loss of pressure in the pneumatic-hydraulic and drag the vehicle. Based on the simulation state it can that the losses in the form of leaks in the hydraulic motor are significant and must be taken into account in further studies to check the real object. Obtained the road vehicle travel by one pumped hydraulic fluid from one accumulator to another is equal to 270 m, and the maximum speed for this cycle is approximately 50 km/h. Results obtained allow for further development and to continue research, which encourages the preparation of a real object. Whereas account should be taken of the additional factors such as thermodynamic transformation in the main tank, the times of opening and closing of the valves or hydraulic efficiency.
PL
W niniejszej pracy podjęto próbę oszacowania możliwości wykorzystania układu pneumatyczno-hydraulicznego jako zespół napędowy dla pojazdu lekkiego o masie do 300 kg. Uwzględniono straty ciśnień w układzie pneumatyczno-hydraulicznym a także opory ruchu pojazd. Na podstawie symulacji stwierdzić można że straty w postaci przecieków w silniku hydraulicznym są znaczne i należy je uwzględnić, a w dalszych badaniach sprawdzić z obiektem rzeczywistym. Uzyskana droga, jaką pojazd przebyje przy jednym cyklu przetłoczeniu cieczy hydraulicznej z jednego akumulatora hydraulicznego do drugiego jest równa 270 m, a prędkość maksymalna dla takiego cyklu to około 50 km/h. Uzyskane wyniki pozwalają na dalszy rozwój i kontynuowanie badań, co zachęca do przygotowanie rzeczywistego obiektu. Natomiast należy uwzględnić dodatkowe czynniki takie jak przemiany termodynamiczne w zbiorniku głównym, czasy otwierania i zamykania zaworów czy sprawność układu hydraulicznego.
EN
The study presents the research results of the water quality and flows of the Nysa Szalona river which supplies the Słup drinking water dam reservoir. The research was carried out in the years 2005-2008 with the purpose to determine the potential for construction of a pre-dam reservoir in the backwater of the existing Słup reservoir. Maintenance of good water quality in this reservoir is of high importance due to the purposes it serves. It balances the outflow from the Nysa Szalona River basin to ensure appropriate volume of water at the intake on the Kaczawa River situated in Przybków. The data collected during the studies demonstrated poor quality of water. The analysis of the Nysa Szalona River water supplying the reservoir showed that from the eutrophication viewpoint, the hydrochemical conditions existing in the basin of the Słup reservoir were unfavourable, mainly due to high concentrations of biogenic substances, especially phosphorus. Analysis of the data on water quality inflowing to the Słup reservoir demonstrated that due to high concentrations of phosphorus the BOD5· values exceeded the water quality limits set up for surface water bodies in natural river courses applying to class II. At the same time the concentration of nitrates, pH and total suspension were within the limits of class II water quality. To protect the Słup reservoir against pollutants transferred from the basin of the Nysa Szalona River, construction of a pre-dam reservoir in the backwater of the Słup reservoir was investigated taking into account the existing hydrological and hydraulic conditions. A capacity of 2 mln m3. was proposed for the pre-dam reservoir. Construction of a pre-dam reservoir would contribute to the improvement of the quality of water supplying the main reservoir reducing thus the content of inorganic nitrogen by ca 40% and phosphates by ca 50% in the Słup reservoir. The study also showed that a construction of a biological filter with macrophyte plants on the inflow to the pre-dam reservoir would effectively increase its performance. The presented results also confirmed the potential of using the hydrological and hydraulic criteria for the dimensioning of the pre-dam reservoirs.
PL
W artykule przedstawiono w skrócie istotę wiercenia obrotowo-udarowego oraz wyszczególniono podstawowe parametry determinujące optymalną prędkość wiercenia. Zaprezentowano funkcjonowanie układu hydraulicznego opartego o zasilanie pompą o zmiennym wydatku oraz sterowanie z użyciem rozdzielaczy proporcjonalnych. Opisano sterowanie układu roboczego wozu wiertniczego oparte o zasilanie pompami o stałej wydajności oraz o zasilanie pompami o zmiennej wydajności.
EN
The article outlined the essence of a rotary-impact drilling and detailed basic parameters determining the optimum drilling speed. Function of the variable hydraulic pump system and hydraulic control with the proportional direction valves have been presented. The control systems of the drill truck with the constant and variable pumps have been described.
5
Content available remote Technologie połączeń kołnierzowych
PL
Budowa instalacji hydraulicznych za pomocą połączeń kołnierzowych SAE jest obecnie jednym ze sposobów łączenia wysokociśnieniowych hydraulicznych instalacji rurowych. Obecnie dostępne są na rynku dwie podstawowe technologie budowy kołnierzowych instalacji hydraulicznych dla średnic powyżej ∅42 mm. Wyróżniamy tu technologię połączeń spawanych wg standardu SAE (Norma J518C, ISO6162) oraz technologię niespawanych połączeń kołnierzowych, opracowaną przez firmę GS-Hydro. Oba rozwiązania są ze sobą kompatybilne i można je łączyć.
6
Content available remote Technologie połączeń kołnierzowych
PL
Budowa instalacji hydraulicznych za pomocą połączeń kołnierzowych SAE jest obecnie jednym ze sposobów łączenia wysokociśnieniowych hydraulicznych instalacji rurowych. Obecnie dostępne są na rynku dwie podstawowe technologie budowy kołnierzowych instalacji hydraulicznych dla średnic powyżej ∅42 mm. Wyróżniamy tu technologię połączeń spawanych wg standardu SAE (Norma J518C, ISO6162) oraz technologię niespawanych połączeń kołnierzowych, opracowaną przez firmę GS-Hydro®. Oba rozwiązania są ze sobą kompatybilne i można je łączyć.
7
Content available remote Technologie połączeń kołnierzowych
PL
Budowa instalacji hydraulicznych za pomocą połączeń kołnierzowych SAE jest obecnie jednym ze sposobów łączenia wysokociśnieniowych hydraulicznych instalacji rurowych (rys. 1). Obecnie dostępne są na rynku dwie podstawowe technologie budowy kołnierzowych instalacji hydraulicznych dla średnic powyżej ∅42 mm. Wyróżniamy tu technologię połączeń spawanych wg standardu SAE (Norma J518C, ISO6162) oraz technologię niespawanych połączeń kołnierzowych, opracowaną przez firmę GS-Hydro. Oba rozwiązania są ze sobą kompatybilne i można je łączyć.
8
Content available remote Projektowanie GS-Hydro
PL
W odpowiedzi na szybki rozwój komputerowego wspomagania w projektowaniu lądowym, morskim oraz offshore GS-Hydro wprowadziło na rynek lokalny oraz globalny usługę związaną z komplekso­wym modelowaniem przebiegów instalacji hydraulicznych oraz usługę kompleksowego zarządzania projektami z wykorzystaniem modelowania 3D.
9
Content available remote Projektowanie GS-Hydro
PL
W odpowiedzi na szybki rozwój komputerowego wspomagania w projektowaniu lądowym, morskim oraz offshore GS-Hydro wprowadziło na rynek lokalny oraz globalny usługę związaną z kompleksowym modelowaniem przebiegów instalacji hydraulicznych oraz usługę kompleksowego zarządzania projektami z wykorzystaniem modelowania 3D.
PL
W artykule przedstawiono system automatycznego projektowania siłowników hydraulicznych. Wykorzystując wybrany system CAD opracowano sparametryzowany model siłowników, który pozwala szybko projektować siłowniki hydrauliczne w różnym wykonaniu i w znormalizowanych rozmiarach przy jednocześnie możliwie największej unifikacji produktu. Program przeznaczony jest do tworzenia dokumentacji dla siłowników hydraulicznych w produkcji małych i średnich serii.
EN
The paper presents the system of automatic designing of hydrocylinders. On the basis of the chosen CAD-system the parametrized model of hydrocylinders is created. It allows to project quickly various kinds and standard sizes of hydrocylinders with simultaneous greatest possible unification of a design of a product. With its help it is possible to develop operatively engineering specifications of any hydrocylinders for small and average series in manufacture.
PL
Przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyk quasi-statycznych elementów hydraulicznych, m.in. zaworów i rozdzielaczy proporcjonalnych oraz przetworników elektrohydraulicznych, sterowanych sygnałem elektrycznym ciągłym. Zaletą tego typu metody jest skrócenie czasu wyznaczania charakterystyki.
EN
The paper describes a method of determining quasi-static characteristics for such units as: proportional pressure and directional control valves, electro-hydraulic converters with an electrical continuous command signal. The method enables to shorten the test time.
PL
Opisano konstrukcję nowej maszyny wiertniczej wyposażonej w energooszczędny system load sensing. Wskazano na zalety i korzyści takiego rozwiązania, m.in. możliwość sterowania przepływem cieczy niezależnie od obciążenia, co daje dobre sterowanie odbiornikami i równoległą ich pracę, a także ograniczenie strat energii. Wymieniono inne, dodatkowe funkcje maszyny i podkreślono rolę zastosowanych zabezpieczeń chroniących górników podczas eksploatacji.
EN
The paper describes the design of a New drilling machine equipped with energy-efficient load-sensing system. This type of control grants many advantages-load independent low control, great ease for actuators control, power-saving control minimizing power loss. Other additional functions of the machine have been listed and the role of security used to protect miners during operation has been underlined.
PL
Opisano mobilne stanowisko dydaktyczne napędu hydraulicznego do nauczania na uczelniach i w szkołach technicznych. Wskazano na możliwość wykorzystania tej konstrukcji podczas ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących np. zaworów hydraulicznych, układów sterowanych dławieniowo i objętościowo oraz synchronizacji silników hydraulicznych. Zwrócono uwagę na przydatność stanowiska w wyznaczaniu charakterystyk elementów i układów hydraulicznych.
EN
The paper describes the construction of a mobile teaching stand for power hydraulics, facilitating the education process at universities and technical schools. The stand makes it possible to perform laboratory tests of hydraulic valves, throttle-controlled and volume-controlled systems, as well as synchronization of hydraulic motors. It has been pointed out the possibility of determining the characteristics of hydraulic elements and systems with this stand.
PL
Opisano układ złożony m.in. ze zmarynizowanego, szybkoobrotowego silnika trakcyjnego, napędzającego hydrostatyczny pędnik gondolowy. Do przeniesienia napędu nie zastosowano linii wałów, wykorzystano natomiast układ hydrostatyczny. Taka konstrukcja zajmuje mało miejsca i pozwala na swobodne kształtowanie przestrzeni ładunkowej, co jest istotne dla małej jednostki rybackiej.
EN
The system consists of marinised, high-speed traction engine, hydrostatic drive proprller. Power transmission is achieved without the use of the line shaft, but completely in the way of a hydrostatic transmission. This solution takes up little space and allowas the free location of cargo space, which is important for a small fishing vessel.
PL
Opisano funkcje obliczeniowe, pozwalające na określenie skuteczności działania siłownika hydraulicznego w aspekcie technicznym i ekonomicznym. Podano wzory umożliwiające obliczenie każdego parametru eksploatacyjnego. Przedstawiono nomogramy do określania niezawodności eksploatacyjnej i skuteczności naprawy siłownika.
EN
In the article, calculating functions have been presented, allowing to define the effectiveness of the hydraulic cylinder work In technical and economical aspects. The formula for calculating each operating parameter have been presented as well as nomograms for determining the operational reliability and effectiveness of repair of the actuator.
PL
Porównano wyniki modelowania zaworu maksymalnego. Podkreślono, że w odpowiedziach dynamicznych modeli pojawiły się różnice, zwłaszcza tłumienie w modelu utworzonym na podstawie równań stanu jest silniejsze. Wskazano na zbliżone wartości szybkości narastania ciśnienia szczytowego uzyskane w obydwu sposobach modelowania.
EN
In this paper the comparison between two model ling methods of pressure relief valve has been presented. The resulting dynamic responses of models show some differences; in particular damping of the model based on state-space model is stronger. It should be noted, however, that in both ways of modeling similar values of rate of pressure rising and peak pressure have been obtained.
PL
Przedstawiono wyniki analizy modelowania matematycznego objętościowego układu sterowania przepływem z pompą o stałej objętości geometrycznej. Zaprezentowano nieliniowy i liniowy model matematyczny układu elektrohydraulicznego. Na podstawie badań wykazano, że identyfikowane parametry modelu matematycznego układu elektrohydraulicznego są zależne od warunków jego zasilania i obciążenia oraz zastosowanego planu eksperymentu identyfikacyjnego.
EN
The problem of mathematical modeling of the volumetric low control system with a constant displacement pump has been analysed. The nonlinear and linear mathematical models of the input-output type of the electrohydraulic system have been presented. On the basis o the laboratory investigations it has been concluded that he identified [parameters depend on speed of the pump, external load of the hydraulic motor, as well as the applied experiment plane.
PL
Wskazano na znaczenie właściwego doboru uszczelnień elastomerowych do pracy w niskich temperaturach roboczych. Przedstawiono stanowisko m.in. do badań uszczelnień plastomerowych z elastomerem silikonowym i sprężynką stalową. Opisano rodzaj planowanych badań z uwzględnieniem pomiaru sił tarcia uszczelnień oraz ciągłego pomiaru siły nacisku uszczelnienia na powierzchni tłoczyska.
EN
It has been pointed out the importance of proper selection of elastomeric seals for operating at low temperatures. Test sand for examination of plastomer seals with elastomer silicone and steel spring has been presented. The schedule of the planned studies including the measurement o seals friction, as well as the continuous measurement of sealing pressure on the surface o the piston rod.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.