Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Dodatki do spienionych płynów szczelinujących
PL
Zaprezentowano wyselekcjonowane dodatki do spienionego azotem płynu do hydraulicznego szczelinowania. Część stosowanych w tym celu metod opisano wcześniej¹, ²). Skupiono się na doborze środka ograniczającego hydratację minerałów ilastych, polimeru, środka powierzchniowo czynnego, a także na badaniu rozpuszczalności i kompatybilności składników płynu, jak również wpływu dodatków na właściwości reologiczne cieczy spienionej. Przedstawiono metody laboratoryjne pozwalające skutecznie oceniać płyny szczelinujące z dodatkiem gazu w warunkach panujących w złożach węglowodorów. Do zaprojektowania składu cieczy wykorzystano wiedzę na temat fizykochemicznych właściwości tych cieczy zdobytą w wyniku badania kompatybilności i stabilności płynu, zwilżalności oraz reologicznych właściwości cieczy bazowych i spienionych.
EN
Glutaral and 2,2-dibromo-3-nitrilpropionamide biocides, KCI - modified 3 types of guar polymers and 11 com. swelling inhibitors were added to top water to prep. facturing fluids studied then for wettability of smectite rocks, rheol. properties of the foamed fluid and its antibacterial activity. The addn. of com. inhibitors resulted in a decrease in rock sensitivity on the fluid action. The optimum compn. of the fluid was found.
EN
The main goal of the project, realized by the Silesian University of Technology (as the Project Promotor), Oil and Gas Institute – National Research Institute and University of Stavanger, was the development of energized fracturing fluids for use in oil and gas reservoir formations in Central Europe. Transferring the American or foreign experience was not the solution, and already known methods may require modification or development. This has become important in the case of European gas shales, reservoir potential of which were the subject of intensive diagnosis when the project was launched. Within the framework of the project, composition of energized fracturing fluid for work in different formations of Central Europe was designed, mutual interactions between the fluids and the fractured rock were defined, the effects of energized fluids application on the geochemistry of the formation in the short and in the long-term were determined and the methods of treatment and recycling of flowback water were proposed. The project was focused on innovative technology, allowing for an efficient development of conventional and unconventional gas reservoirs, combined with maximum reduction of the negative impact of this process on the natural environment. The project also facilitated the strengthening and sharing of knowledge based on the fields of research and technological topics and issues of unconventional shale reservoirs.
PL
Głównym celem projektu „ENFLUID”, realizowanego przez Politechnikę Śląską (w roli Koordynatora), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Stavanger, było opracowanie optymalnego składu energetyzowanych cieczy szczelinujących, przydatnych do zastosowania w złożowych formacjach ropy i gazu Europy Środkowej. W tych specyficznych warunkach bezpośrednia adaptacja technologii i doświadczeń zagranicznych nie jest właściwym rozwiązaniem, a znane metody szczelinowania mogą wymagać modyfikacji lub rozwinięcia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku łupków gazonośnych, których potencjał złożowy jest przedmiotem intensywnego rozpoznania. W ramach projektu opracowano skład energetyzowanych cieczy szczelinujących odpowiednich do zastosowania w różnych formacjach złożowych, zdefiniowano wzajemne interakcje pomiędzy cieczami a skałą poddawaną szczelinowaniu, określono jakie są skutki stosowania energetyzowanych cieczy szczelinujących na środowisko geochemiczne formacji w krótkim i długim okresie czasu oraz zaproponowano metody neutralizacji oraz recyklingu płynów zwrotnych ze szczelinowania. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie innowacyjnej technologii, ukierunkowanej na efektywne wykorzystanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu i ropy zamkniętych w formacjach złożowych Europy Środkowej, przy równoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu tego procesu na środowisko naturalne.
EN
The Miocene deposits of the Carpathian Foredeep are relatively poorly recognized in geotechnical terms. The article analyzes the properties of the Krakowiec clays of the Przemyśl region, in particular physical and deformation parameters. In this part of the Carpathian Foredeep, clay usually occurs at considerable depth under younger Quaternary deposits. Particular attention was paid to the structural characterization of the tested samples. Structural heterogeneity of the studied clay, noticeable already at the stage of macroscopic studies, causes difficulties in conducting laboratory tests of strength parameters, especially the angle of internal friction and cohesion. The specific, layered, claysilt structure may cause difficulties in assessing load-bearing capacity and stability of the ground made of this type of soil. The unusual structure should draw attention of the contractors of geological-engineering and geotechnical documentation and encourage them to check mechanical properties by testing material with direct methods. An important issue is also forecasting changes in strain parameters in relation to the estimation of the effects of settlements of engineering structures.
PL
Iły mioceńskie Zapadliska Przedkarpackiego są dość słabo rozpoznane pod względem geotechnicznym. W artykule przeanalizowano właściwości iłów krakowieckich rejonu Przemyśla, w szczególności parametry fizyczne i odkształceniowe. W tej części Zapadliska Przedkarpackiego iły występują przeważnie na znacznych głębokościach pod nakładem młodszych osadów czwartorzędowych. Zwrócono szczególną uwagę na charakterystykę strukturalną badanych próbek. Niejednorodność strukturalna badanych iłów, zauważalna już na etapie badań makroskopowych, powoduje trudności w przeprowadzaniu badań laboratoryjnych parametrów wytrzymałościowych, głównie kąta tarcia wewnętrznego i spójności. Specyficzna warstwowana iłowo-pyłowa budowa może powodować trudności w ocenie nośności i stateczności podłoża zbudowanego z tego typu gruntów. Nietypowa struktura powinna zwrócić uwagę wykonawców dokumentacji geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych i skłonić ich do sprawdzenia właściwości mechanicznych poprzez badania materiału metodami bezpośrednimi. Ważną kwestią jest również prognozowanie zmian parametrów odkształceniowych w nawiązaniu do szacowania skutków osiadań obiektów inżynierskich.
4
PL
Zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań, które miały na celu dobór odpowiednich środków do energetyzowanych płynów szczelinujących, w szczególności biocydów, czyli środków zapobiegających rozpadowi polimeru, będącego głównym dodatkiem do płynów szczelinujących. W celu ograniczenia ilości zużycia środków chemicznych, takich jak biocydy, prowadzono badania nad zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego w procesie kontroli liczebności bakterii w płynie szczelinującym. Zbadano wpływ dodatku biocydu na lepkość cieczy spienionych.
EN
The guar polymer and foaming agent-contg. aq. fracturing fluid was modified by addn. of 3,3’-methylene-bis-5-methyloxazoline (I), 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide or glutaral biocides or UV-irradiated to avoid biodegrdn. of the guar. The UV-irradn. was less efficient than the use of biocides. The biocide I was the most efficient.
PL
W artykule opisane zostały główne formy morfologiczne występujące na terenie Rzeszowa, tj. Pogórze Dynowskie, Podgórze Rzeszowskie oraz Pradolinę Podkarpacką. Wskazano na różnice w budowie podłoża gruntowego na każdym z tych obszarów. Opisane zostały również warunki hydrologiczne na terenie miasta oraz ich zmiany na przestrzeni czasu, mające wpływ na geotechniczne warunki posadowienia obiektów. W pracy przedstawiono naturalne zagrożenia wynikające ze specyficznej budowy podłoża gruntowego, cechującej się swego rodzaju regionalizmem. Lokalne czynniki warunkujące właściwości geotechniczne gruntu powinny być uwzględnione na etapie rozpoznania podłoża na cele budowlane.
EN
The paper describes the main morphological forms occurring in the Rzeszów area, i.e. the Dynow foothills, Rzeszow submunition region and Podkarpacie ice-marginal valley. The differences in the structure of subsoil in each of these areas were indicated. The hydrological conditions in the city and their changes over time were described. These have influenced on the geotechnical conditions of the building foundations. The paper presents the natural hazards arising from the specific structure of the subsoil, which is characterized by a specific kind of regionalism. Local factors determining the geotechnical properties of the soil should be taken into account at the stage of recognition of the substrate for construction purposes.
6
Content available remote Zastosowanie płynów spienionych do hydraulicznego szczelinowania
PL
Zabieg szczelinowania hydraulicznego jest obecnie jedyną skuteczną metodą uzyskania komercyjnego przypływu gazu z formacji niekonwencjonalnych i ma kluczowe znaczenie zwłaszcza do stymulacji złóż o małej przepuszczalności. Jednak płyny szczelinujące na bazie wody mogą powodować pęcznienie minerałów ilastych prowadząc do uszkodzenia jej przepuszczalności. W celu minimalizacji tego uszkodzenia fazę wodną w płynie zastępuje się częściowo lub całkowicie gazami. Zastosowanie azotu powoduje, że płyny szczelinujące mają postać piany. Piany azotowe zawierają 53–95% gazu, natomiast ciecze energetyzowane zawierają mniej niż 53% gazu. Piany są stabilną mieszaniną cieczy i gazu. W celu wytworzenia stabilnej mieszaniny używane są polimery oraz środki powierzchniowo czynne, które koncentrują się na powierzchni międzyfazowej gaz/ciecz i obniżają napięcie powierzchniowe na granicy faz. Środek powierzchniowo czynny stabilizuje cienki film cieczy i zapobiega łączeniu się pęcherzyków gazu. Odkrycie nowych, niekonwencjonalnych złóż węglowodorów przyczyniło się do rozwoju technologicznego i zmian w komponowaniu cieczy technologicznych oraz badań nad możliwościami szczelinowania cieczami energetyzowanymi gazami, zmniejszając tym samym zawartość wody w cieczy szczelinującej.
EN
A review, with 13 refs., of quality, advantages and disadvantages of foamed aq. fracturing fluids.
PL
W ramach projektu ENFLUID, realizowanego przez konsorcjum: Politechnika Śląska, Instytut Nafty i Gazu – PIB, University of Stavanger przeprowadzono eksperymenty pozwalające na: ocenę składu płynu zwrotnego po szczelinowaniu cieczami energetyzowanymi, oszacowanie jego oddziaływania na środowisko oraz dobór technologii recyklingu. Zaobserwowane zmiany składu chemicznego cieczy są efektem jej oddziaływania z woda porową i reaktywnymi składnikami skały (głównie węglanami, glinokrzemianami i pirytem), a w mniejszym stopniu wynikają z interakcji pomiędzy badaną cieczą a materiałem autoklawu. To ostatnie zjawisko zostało uwzględnione w określeniu tła stężeń kationów metali w symulowanej laboratoryjnie cieczy zwrotnej.
EN
Within the framework of the ENFLUID project, implemented by a consortium of Silesian University of Technology, Oil and Gas Institute – National Research Institute and the University of Stavanger, we conducted experiments allowing the evaluation of chemical composition of energized fracturing flowback, estimation of its impact on the environment and selection of the recycling technology. The observed changes in the chemical composition of fracfluid are controlled mainly by its interactions with: the original pore water, reactive components of the rock (primarily carbonates, silicates and pyrite) and to a lesser extent with the material of the autoclave. The latter phenomenon has been included in the assessment of the background concentration of metal cations in the simulated flowback.
PL
Szczelinowanie hydrauliczne polega na kontrolowanym wytwarzaniu szczelin w skałach zbiornikowych dla węglowodorów, za pomocą wtłaczania przez odwierty do górotworu znacznych ilości odpowiedniej cieczy, pod wysokim ciśnieniem. Płyny szczelinujące na bazie wody mogą powodować pęcznienie minerałów ilastych, prowadząc do uszkodzenia przepuszczalności formacji. Minimalizacja tych niekorzystnych zjawisk jest możliwa dzięki m.in. optymalizacji składu chemicznego oraz ograniczeniu ilości wody w cieczach szczelinujących i zastąpienie jej części gazem. Ciecze szczelinujące przygotowane w taki sposób nazywane są płynami energetyzowanymi. Odkrycie nowych, niekonwencjonalnych złóż węglowodorów przyczyniło się do rozwoju technologicznego i zmian w komponowaniu cieczy technologicznych oraz badań nad możliwościami szczelinowania cieczami energetyzowanymi gazami, redukując tym samym zawartość wody w cieczy szczelinującej.
EN
Hydraulic fracturing consists of the controlled creation of fractures in the reservoir and parent rocks of hydrocarbons by injecting under high pressure significant volumes of a suitable fluid into the formation through a well. The use of water-based fracturing fluids may lead to so-called permeability damage caused by swelling of clay minerals in the fractured formation. In order to minimize the damage, water phase in the fluid is replaced partially or completely by gases. Fracturing fluids prepared in such a manner are called energized fluids. The discovery of new, unconventional hydrocarbon resources contributed to the technological developments and changes in the composition of the technological fluids and research on energized fracturing fluids possibilities, thereby reducing the water content in the fracturing.
9
Content available remote Dobór dodatków do energetyzowanych płynów szczelinujących
PL
Szczelinowanie hydrauliczne jest obecnie najpopularniejszą metodą stymulacji złóż gazu i ropy w formacjach niekonwencjonalnych. Jest ono niezbędne do umożliwienia eksploatacji złóż węglowodorów z formacji o bardzo małej przepuszczalności, tj. tight gas. Pokłady węgla oraz łupki gazonośne nie mogą być eksploatowane bez wykonania tego typu zabiegów [10]. W przypadku, gdy użyte ciecze szczelinujące wykonane są na bazie wody, może wystąpić tzw. uszkodzenie przepuszczalności, spowodowane m.in. pęcznieniem minerałów ilastych lub działaniem innych mechanizmów fizycznych i chemicznych zachodzących w szczelinowanej formacji [5]. Rolą cieczy szczelinującej jest wygenerowanie i propagacja szczelin. Zastosowana ciecz powinna również posiadać odpowiednie właściwości, które pozwolą na utrzymanie wtłaczanych materiałów podsadzkowych w formie zawiesiny, a następnie umożliwią cieczy pozostawienie podsadzki w szczelinie wytworzonej w złożu. W poszukiwaniu innych metod szczelinowania zwrócono uwagę na zastosowanie cieczy energetyzowanych jako mniej inwazyjnej metody szczelinowania formacji wrażliwych na obecność wody. W artykule zaprezentowano badania laboratoryjne, które miały na celu dobór odpowiednich środków do energetyzowanych płynów szczelinujących, w tym: biocydów, środków powierzchniowo czynnych, polimerów i środków spieniających oraz ich stężeń. Głównym celem było opracowanie skutecznej metody oceny zależnych od czasu właściwości płynów szczelinujących w warunkach złożowych.
EN
Hydraulic fracturing is now the most popular method of stimulating gas and oil reservoirs in non-conventional formations. Fracturing is necessary to enable the production of hydrocarbon from formations of very low permeability, i.e. tight gas, coal and gasbearing shales deposits, that cannot be exploited without fracking [10]. When fracking fluids used are based on water, so-called permeability damage caused by, among others, swelling of clay minerals, or by other physical and chemical mechanisms taking place in a formation being fractured [5] is likely to occur. The role of fracking fluid is to generate and propagate fractures. Any applied fracking fluid, should also have appropriate properties to make forced proppant materials keep the form of a suspension, and then to make fluid leave proppant in a fracture generated in a reservoir. In the search for alternative methods of fracturing, we drew our attention to, the use of energized fluids as a promising method of fracturing water sensitive formations. The article presents laboratory tests that focused on the selection of appropriate fracturing fluids additives; including biocides, surfactants, polymers and foaming agents and their concentrations. The main aim was to develop effective methods for evaluation of time-dependent properties of the fracturing fluids, at reservoir conditions.
PL
Przeanalizowano zjawisko zmiany warunków pracy podłoża z wykorzystaniem teorii konsolidacji. Zwiększenie wytrzymałości gruntu wskutek tego procesu zależy od obecnego i projektowanego stanu naprężenia w ośrodku gruntowym.
EN
The paper presents an analysis of the phenomenon of changing the substrate working conditions using the theory of consolidation. The increase of the soil strength parameters as a result of this process is dependent on the current and designed state of stress in the soil.
11
Content available remote Analysis of the applicability of foamed fracturing fluids
EN
Part of the studies presented in this report were carried out under ENFLUID – Polish-Norwegian research cooperation project funded by the National Center for Research and Development. The project was implemented by the following listed partners: Silesian University of Technology – promoter, INiG – PIB (Oil and Gas Institute – National Research Institute), University of Stavanger. Data analysis presented below are a continuation of the research presented in the article Analiza możliwości zastosowania płynów energetyzowanych do szczelinowania. The increasing demand for oil, has resulted in the interest about issues concerning the stimulation of resource extraction, even those that cannot be extracted using traditional methods. Therefore, the improvement of fracturing methods is today one of the most important tasks in the field of oil mining and national industrial practice, especially in shale formations fracturing. The use of water-based fracturing fluids may lead to so-called formation damage caused by the swelling of clay minerals. In the search for alternative fracturing methods, attention was paid to energized fluids as a promising method of fracturing water-sensitive formations. Therefore, this report presents studies, the aim of which was to verify the potential possibility to use nitrogen-based fluids for fracturing operations.
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na ropę naftową powoduje zainteresowanie zagadnieniami stymulacji wydobycia zasobów, także tych nie dających się wydobyć tradycyjnymi metodami. W związku z tym doskonalenie metod szczelinowania jest dziś jednym z najważniejszych zadań w zakresie górnictwa naftowego, również w krajowej praktyce przemysłowej, szczególnie podczas szczelinowania formacji łupkowych. W przypadku, gdy użyte ciecze szczelinujące wykonane są na bazie wody, może wystąpić tzw. uszkodzenie przepuszczalności, spowodowane pęcznieniem minerałów ilastych. W poszukiwaniu alternatywnych metod szczelinowania, zwrócono uwagę na zastosowanie cieczy energetyzowanych, jako obiecującej metody szczelinowania formacji wrażliwych na obecność wody. Dlatego w niniejszym artykule zaprezentowano badania, które miały na celu sprawdzenie potencjalnych możliwości zastosowania płynów na bazie azotu do zabiegów szczelinowania.
12
Content available remote Analiza możliwości zastosowania płynów energetyzowanych do szczelinowania
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na ropę naftową powoduje zainteresowanie zagadnieniami stymulacji wydobycia zasobów, także tych niedających się wydobyć tradycyjnymi metodami. W związku z tym doskonalenie metod szczelinowania jest dziś jednym z najważniejszych zadań w zakresie górnictwa naftowego, również w krajowej praktyce przemysłowej, szczególnie podczas szczelinowania formacji łupkowych. W przypadku gdy użyte ciecze szczelinujące wykonane są na bazie wody, może wystąpić tzw. uszkodzenie przepuszczalności, spowodowane pęcznieniem minerałów ilastych. W poszukiwaniu alternatywnych metod szczelinowania zwrócono uwagę na wykorzystanie do tego celu cieczy energetyzowanych, jako obiecującej metody stosowanej w formacjach wrażliwych na obecność wody. Dlatego w niniejszym artykule zaprezentowano badania, które miały na celu sprawdzenie potencjalnych możliwości wykorzystania płynów na bazie azotu do zabiegów szczelinowania.
EN
The increasing demand for oil has caused interest in issues stimulating the extraction of resources, including those which cannot be exploited by traditional methods. Therefore, the improvement of fracturing processes is today one of the most important tasks in the field of oil production, especially when fracturing shale formations. When hydraulic fracturing is used to stimulate a well, water may block gas flow through tiny channels in the rock, causing what is called “formation damage”. In the search for alternative methods of fracturing, attention has been drawn to the use of energized fluids as a promising method of fracturing water sensitive formations. Therefore, this article presents a laboratory study aimed at examining the potential use of nitrogen-based fluids for fracturing.
PL
Badanie gruntu w aparacie trójosiowego ściskania. Pomiar odkształcenia próbki podczas badania. Zmiany przekroju poprzecznego próbki. Parametry wytrzymałościowe gruntu.
EN
Soil testing in triaxial apparatus. Measurement of the sample deformation during the triaxial test. Changes in the cross section of the sample. Strength parameters of the soil.
PL
Planowanie inwestycji budowlanych wymaga przeprowadzenia, często wnikliwych i wielokryterialnych analiz ich racjonalności. Jednym z czynników mających wpływ na ograniczenie kosztów przedsięwzięcia jest odpowiednie rozpoznanie geotechniczne. Dokładna analiza warunków gruntowych wymaga przeprowadzenia czasochłonnych i kosztownych badań. Często jednak już na wstępnym etapie planowania można wskazać zagrożenia mogące występować w podłożu. Pomocna może być w tym analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych. W pracy przedstawione zostały możliwości wykorzystania takich zdjęć i opartej na nich ortofotomapy do analizy geotechnicznej aluwialnych dolin rzecznych. Dzięki obecnie powszechnemu dostępowi elektronicznemu do wspomnianych materiałów ich wykorzystanie jest tym bardziej racjonalne. Tradycyjne mapy topograficzne nie są w stanie odwzorować wielu szczegółów morfologii terenu, przydatnych do wnioskowania o budowie podłoża gruntowego. W pracy opisano podstawowe procesy fluwialne kształtujące podłoże w dolinach rzecznych i jego krótką charakterystykę. Analizę morfologii terenu teras zalewowych, pod kątem opisu warunków geotechnicznych, przedstawiono na przykładzie wybranych fragmentów doliny rzeki Wisłoka.
EN
The planning of civil investments often requires insightful and multi-criteria analyzes of their rationality. Appropriate geotechnical recognition is one of the factors influencing the cost of the project. A thorough analysis of ground conditions requires a time-consuming and expensive procedure. However, often we identify hazards that can occur in the substrate at early stage of planning. The analysis of aerial and satellite photos may be helpful in this problem. The paper presents the possibilities of using such photos and orthophotomap based on them for preliminary geotechnical analysis of alluvial river valleys. Their use is more commonly through the currently public electronic access to these materials. Traditional topographic maps are not able to reproduce many of the details of the terrain morphology that are useful to interferences for the ground conditions. This paper described the basic fluvial actions shaping the substrate in river valleys and its brief characteristics. Analysis of the morphology of the terrain floodplain terrace, for description of geotechnical conditions, has been exhibited on examples of selected parts of the Wisloka river valley.
EN
Standard PN-EN-1997-1 (Eurocode 7 - introduced in 2010) requires the determination of bearing capacity of the subsoil on the basis of the effective values of geotechnical parameters. The total soil parameters can be used only to determine the bearing capacity in the so called "undrained conditions", in transitional situation (with a fast the increase of load and slow the outflow of water). The problem with correct qualification of effective parameter values is the obstacle to the widespread use of the new code. This especially concern a smaller structures, for which advanced researches of substrate is uneconomical. The paper presents the change in the approach to the design of shallow foundations and application for that purpose an effective values of the parameters in the Polish codes over time.
PL
Norma PN-EN-1997-1 (Eurocode 7 - wydana w 2010r) wymaga określenia nośności gruntu na podstawie efektywnych wartości parametrów geotechnicznych. Całkowite parametry gruntu mogą być używane tylko po to aby określać nośność gruntu z tak zwanych "warunków nieosuszonych”, w sytuacji przejściowej (z szybkim przyrostem obciążenia i wolnym wypływem wody). Problem z odpowiednimi określeniem realnych wartości parametrów gruntu jest przeszkodą w szerszym użyciu nowych norm. Niepokój budzą zwłaszcza niewielkie obiekty, dla który zaawansowane badania podłoża gruntowego nie są ekonomiczne. Artykuł przedstawia zmianę podejścia do projektowania płytkich fundamentów i określania w tym celu realnych wartości parametrów gruntowych w polskich normach na przestrzeni lat.
EN
This paper presents the research of proppants used in hydraulic fracturing treatments. The types of proppants, testing methods and used equipment were described. The experience of the Oil and Gas Institute in scientific research of proppants were presented. Article includes pictures taken in the Department of Production Stimulation of Oil and Gas Institute.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z badaniami materiałów podsadzkowych stosowanych do zabiegów hydraulicznego szczelinowania. Opisano rodzaje materiałów podsadzkowych, rodzaje i sposoby wykonywanych badań i stosowaną aparaturę badawczą. Zaprezentowano także doświadczenia Instytutu Nafty i Gazu w dziedzinie badań podsadzek. Artykuł uzupełniono zdjęciami wykonanymi w Zakładzie Stymulacji Wydobycia Węglowodorów INiG-PIB.
PL
Zabiegi szczelinowania hydraulicznego są ważnym etapem udostępniania zasobów złóż węglowodorów. W przypadku złóż niekonwencjonalnych są etapem koniecznym. Bez wykonania zabiegów szczelinowania hydraulicznego w tego typu formacjach niemożliwe jest prowadzenie komercyjnego wydobycia. Niekonwencjonalne złoża węglowodorów zaczynają odgrywać coraz większą rolę w światowym bilansie energetycznym. Dotychczasowe dane potwierdzają, że zasoby węglowodorów zakumulowane w złożach niekonwencjonalnych są o wiele większe od eksploatowanych obecnie zasobów złóż konwencjonalnych. Niekonwencjonalne zasoby węglowodorów to przede wszystkim złoża typu tight, shale, zasoby metanu w węglu i hydraty. Rozwój technik poszukiwawczych i eksploatacyjnych pozwolił na zapoczątkowanie eksploatacji węglowodorów zakumulowanych w złożach niekonwencjonalnych.
EN
Hydraulic fracturing is important stage of conventional reservoir completion. In the case of unconventional reservoirs it is obligatory stage of completion. Commercial production from this type of reservoirs is impossible without fracturing. The unconventional reservoirs of hydrocarbons begin to play an increasing role in the global energy balance. Current data confirm that unconventional resources of hydrocarbons are much larger than currently producing reserves of conventional resources. The unconventional hydrocarbons resources types includes: tight, shale, coalbed methane, and hydrates. The development of production techniques provided an opportunity to production of hydrocarbons accumulated in the unconventional reservoirs.
18
Content available remote Ciecze technologiczne do zabiegów hydraulicznego szczelinowania
PL
Hydrauliczne szczelinowanie złóż węglowodorów jest jedną z najstarszych metod stymulacji wydobycia ropy i gazu. Historia tych zabiegów sięga I połowy XX w. Istotą tych zabiegów jest utworzenie w złożu szczeliny, wypełnionej materiałem podsadzkowym, przez co uzyskuje się dodatkową powierzchnię kontaktu odwiertu wiertniczego ze skałą złożową. Do ich wytwarzania służą ciecze technologiczne, których zadaniem jest spowodowanie utworzenia szczeliny oraz jej propagacja w głąb złoża. Kolejnym ważnym zadaniem cieczy szczelinującej jest transport materiału podsadzkowego z powierzchni do otwartych szczelin. Zadania cieczy technologicznych do hydraulicznego szczelinowania nie zmieniły się na przestrzeni dziesięcioleci. Jednak rozwój technologiczny oraz postęp w wielu dziedzinach spowodował ogromne zmiany w komponowaniu składu cieczy szczelinujących. Wraz z odkryciem nowych, niekonwencjonalnych złóż węglowodorów przed cieczami szczelinującymi postawione zostały nowe wyzwania technologiczne.
EN
Fundamentals and a review, with 5 refs., of fluids used both in conventional and nonconventional hydrocarbonbearing deposits.
EN
The substrate, whose compressibility has been analysed, served as subsoil for indirect foundations of bridges. A significant settlement of foundations was recorded while performing load tests. The results of the analysis indicate the specific structure of the Krakowiec Clays, as the cause of insufficient bearing capacity of piles. Small thickness of clay and silt layers prevents their separation, and certainly does not allow treating them as two soil types with different properties. The tested soil should be considered as a kind of natural composite, whose characteristics are unlikely to be "the resultant" of properties of constituent soils. Despite the high soil strength (very high values of strength parameters), the measured oedometer compression modules were significantly different from the standard attributed to this type of soils. The values of oedometer compression modules correspond with those prescribed by back analysis of settlement measured during the load test of piles. They were tested on natural undisturbed samples and on prepared samples of different humidities (from soil paste). The results were compared with those obtained by other researchers for soils of similar origin and alike physical properties.
20
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na ropę naftową oraz jej wysoka cena rynkowa powodują zainteresowanie zagadnieniami jak najlepszego wykorzystania jej zasobów, także tych niedających się wyeksploatować tradycyjnymi metodami. W związku z tym doskonalenie ulepszonych metod eksploatacji EOR jest dziś jednym z najważniejszych zadań w zakresie kopalnictwa naftowego. Dlatego w niniejszym artykule zaprezentowano badania, które miały na celu sprawdzenie potencjalnych możliwości działania dostępnych na rynku nowych środków do nawadniania na bazie nanocząsteczek. Wstępne analizy wykazały, że dla cieczy z dodatkiem każdego z badanych środków następowało zwiększenie odzysku ropy w porównaniu z nawadnianiem przy użyciu solanki.
EN
The increase in worldwide energy demand and price causes increasing interest in making the best use of oil resources, including those which could not be exploited by traditional methods. Consequently, the improvement of the EOR processes is today one of the most important tasks in the field of oil production. That’s why, this article presents a laboratory study that illustrates the potential usage of nanoproducts or Enhanced Oil Recovery available on the market. Preliminary studies showed that for liquids with the addition of the nanofluids there was an increase in oil recovery compared to the application of brine flooding.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.