Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  orientacja strategiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Strategic orientation in e-administration
EN
Purpose: The aim of this article is the identification of strategic orientation in e-administration using the Miles and Snow framework. This framework takes into account that strategy is a way of matching the organization and its environment, while internal structures and processes must, in turn, follow the strategy in order to successfully adapt to the environment and the organization. We are particularly interested in the way e-administration interacts with its environment. By adoption of archetypes of a defender, prospector, analyzer or reactor? Or perhaps strategic orientation in e-administration is a mix of various strategies at the same time? Design/methodology/approach: Data collection was conducted with the use of the CAWI method, in the period from November 2017 to January 2018. 226 Polish organizations took part in the research. Findings: During our empirical investigation we identified, that the hybrid strategic stances within organizations are the most common. E-administration, in particular, is likely to pursue a mix of strategies at the same time, because it is expected to satisfy a range of conflicting and competing goals, which are judged by an array of diverse stakeholders. Originality/value: Strategic management in public administration in recent years has become more and more important. In the Web of Science, we identified around 2708 articles dedicated to strategic management in the Public Administration section, but only a few examine Miles and Snow strategies.
EN
The underlying assumption of this study is that it is possible to define some principles of strategic management. These principles, called strategic orientations, influence and direct the activities of an organisation and are intended to ensure its viability and superior performance. So far, studies into strategic orientations that set out to explain different levels of organisational performance prove that each type of strategic orientation can have a positive impact on business performance. The purpose of this study is to discuss the key aspects of the three strategic orientations - entrepreneurial, market and organizational learning, outlining the relationship between them and the consequences of their choice on the development of the organization. In addressing entrepreneurial, market and learning orientations, the study has described some of the relationships between orientations and their effect on organisational performance. This has allowed us to identify areas of future studies on strategic orientations – that is to say, their integration, the effect of their configurations on organisational performance in different environments, and internal factors underlying strategic orientations.
PL
U podstaw opracowania leży założenie o możliwości zdefiniowania zasad strategicznego zarządzania, wpływających na zachowania organizacji i skoncentrowanych na realizację celów oraz na zapewnienie wysokiego poziomu sprawności funkcjonowania określanych mianem strategicznych orientacji. Dotychczasowe badania nad strategicznymi orientacjami, pozwalające na wyjaśnianie odmiennych poziomów rezultatów osiąganych przez organizacje, udowadniają, że każdy z rodzajów strategicznych orientacji może wywierać korzystny wpływ na osiągane przez organizacje rezultaty działalności biznesowej. Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad kluczowymi aspektami trzech orientacji strategicznych, tj.: przedsiębiorczej, rynkowej i organizacyjnego uczenia się, zarysowanie relacji pomiędzy nimi i konsekwencji ich wyboru na rozwój organizacji. W opracowaniu odnosząc się do orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej orientacji i orientacji na organizacyjne uczenie się wskazano na relacje między poszczególnymi orientacjami i ich wpływ na rezultaty organizacji. Pozwoliło to na identyfikację obszarów, w których powinny być realizowane przyszłe badań nad strategicznymi orientacjami – integrację orientacji, wpływ konfiguracji strategicznych orientacji na efektywność organizacji w różnych warunkach otoczenia, wewnętrzne uwarunkowania strategicznych orientacji.
EN
The purpose of this research is to analyze the role of the organization of change capacity strengthens or weakens the influence of customer orientation, competitor orientation on innovation orientation, and competitive excellence mediates or does not mediate customer orientation, competitive orientation on performance. The population of the research is SMEs of food in Central Java, Indonesia and 750 samples are selected by the technique of convenience sampling. The cross analysis and Structural Equation Model (SEM) is used in research. The result of the analysis shows the organization change moderates the influence of customer and competitor orientation on innovation orientation, the influence of orientation of customer and competitor on performance is mediated by competitive excellence based on demography.
PL
Celem przeprowadzonych badań jest analiza zdolności do zmian wzmacniających lub osłabiających wpływ orientacji na klienta, orientacji na konkurencję w kierunku innowacji i konkurencyjnej doskonałości pośredniczącej lub niepośredniczącej w orientacji na klienta oraz konkurencyjnej orientacji na wydajność. Populacją badań są małe i średnie przedsiębiorstwa spożywcze centralnej części Jawy w Indonezji. Metodą wygodnego doboru pobierania próbek wybrano 750 próbek. W badaniach wykorzystano analizę krzyżową i model równań strukturalnych (SEM). Wynik analizy wskazuje, że zmiana organizacji wywiera umiarkowany wpływ orientacji klienta i konkurenta na innowacje. Wpływ orientacji klienta i konkurenta na wydajność jest uzależniony od konkurencyjności doskonałości opartej na demografii.
PL
W warunkach rosnącej turbulencji otoczenia organizacje publiczne zmuszone są do poszukiwania nowych strategii działania. Jedną z nich jest proponowane w literaturze wykorzystanie podejścia zasobowego. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród publicznych podmiotów leczniczych, których celem było zidentyfikowanie orientacji strategicznej organizacji i odniesienie jej do zmienności otoczenia oraz efektywności. Otrzymane wyniki wskazują, że pomimo dominacji orientacji zasobowej nie przekłada się ona na wyższą efektywność organizacji.
EN
The volatility of the environment forces public organizations to look for new strategies. One of the proposed in the literature strategy is resourcebased strategy. The article presents the results of research conducted among public medical entities. The goal of conducted research was to identify the strategic orientation of the organizations and referred it to the volatility of their environment and efficiency. The results show that the dominance of the resource orientation does not translate into higher efficiency of the organization.
EN
Polish public organisations are often perceived as having strong bureaucratic orientation, avoiding both change and risk. However, in the last decade a distinct change in the management model of public organisations can be noticed. Public sector becomes an open diversified services and commercialization (Golensky and DeRuiter 1999; Zimmerman and Dart, 1998; Pollitt and Bouckaert, 2004; Walker, 2013]. Public organisations embrace these strategies from the for-profit sector in order to manage change and to be effective. Most importantly, public organisations are adopting these frameworks in order to survive the changing operating environment, including changes in the level of government funding. Our paper draws on the Miles and Snow (1978) typology of generic strategies – prospectors, defenders, analysers, and reactors – to identify different organisational strategies within public organisations providing social services in Poland. In order to assess organisational culture we used the most widespread and used in many empirical studies Cameron and Quinn’s model (2003), the Competing Values Framework (CVF), from which four cultures – adhocracy, clan, market and hierarchy – emerge. The choice of these two providers of social services was dictated by our conviction, that these organisations are critical both for the national economy and for mitigating, counteracting and preventing social exclusion.
PL
Polskie organizacje publiczne postrzega się często jako silnie zbiurokratyzowane, unikające zarówno zmian jak i podejmowania ryzyka. Jednakże, jak pokazuje ostatnia dekada, w modelu zarządzania organizacjami publicznymi zauważyć można pewne zmiany. Sektor publiczny staje się bardziej otwarty na kolaborację i kooperację, działanie w formule partnerstwa, przedsiębiorcze przywództwo oraz większe zróżnicowanie dostępnych usług (Golensky, DeRuiter 1999; Zimmerman, Dart, 1998; Pollitt, Bouckaert, 2004; Walker 2013). Zmiany te często inspirowane są zmianami mającymi miejsce w sekatorze non profit i mają umożliwić bardziej skuteczne ich wprowadzanie jak i większą efektywność organizacji. Co więcej, organizacje publiczne zmieniają strategie funkcjonowania także z uwagi na zmieniające się otoczenie, w tym na dostępność środków publicznych jako ich głównego źródła przychodów. Niniejszy artykuł bazuje na typologii orientacji strategicznej według R.E. Milesa i C.C. Snowa – poszukiwacz, analityk, obrońca, reagujący – celem identyfikacji orientacji strategicznej organizacji świadczących usługi społeczne w Polsce. Aby ocenić kulturę organizacyjną w badanych organizacjach wykorzystano powszechnie znany model wartości konkurujących Cameron’a i Quinn’a (2003) pozwalający na wyróżnienie czterech rodzajów kultury organizacyjnej – adhokracji, klanu, rynku i hierarchii. Wybór rodzajów podmiotów był podyktowany przeświadczeniem o krytycznym znaczeniu świadczonych w tych podmiotach usług społecznych zarówno dla gospodarki narodowej jak i dla łagodzenia, przeciwdziałania i zapobiegania problemom związanych z wykluczeniem i marginalizacją.
EN
New functioning conditions and dynamic changes in Polish public organizations result in the growing importance of strategic management and strategic orientation of Social Welfare Centres. This paper attempts to answer the following question: what is the strategic orientation of Social Welfare Centres? This goal will be achieved by presenting the literature study and results of survey research, which will be discussed in the context of changes taking place in the social welfare system in Poland.
PL
Nowe warunki funkcjonowania i dynamiczne zmiany zachodzące w polskich organizacjach sektora publicznego powodują wzrost znaczenia zarządzania strategicznego i kształtowania odpowiedniej orientacji strategicznej ośrodków pomocy społecznej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jaka jest orientacja strategiczna ośrodków pomocy społecznej? Cel ten zostanie zrealizowany przez zaprezentowanie studiów literaturowych i wyników przeprowadzonych badań ankietowych, które omówione zostaną w kontekście zmian zachodzących w systemie pomocy społecznej w Polsce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.