Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  graphite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Graphite-glass screen-printed film electron emitters
EN
In this paper, we present the technology and principle performance of film electron emitters made of graphite-glass composite paste using screen printing. As a result, we got working emitters with emission current densities and the turn-on electric field voltage comparable to film electron emitters made of nano-scale carbon composites that were reported in the literature.
PL
W tym artykule prezentujemy technologię i podstawowe charakterystyki pracy warstw emitujących elektrony i wykonanych techniką sitodruku z wykorzystaniem pasty kompozytowej grafitowo-szkłanej. Emitery te osiągnęły gęstości prądów emisji oraz napięcie progowe, przy którym rozpoczyna się emisja, porównywalne do tych, jakie zostały opisane w literaturze naukowej dla materiałów węglowych w nano-skali.
EN
We discuss the numerical modeling of electromagnetic, carbon-based periodic structures, including graphene, graphane, graphite, and graphyne. The materials are suitable for sub-micron sensors, electric lines, and other applications, such as those within biomedicine,photonics, nano-and optoelectronics; in addition to these domains and branches, the applicability extends into, for example, microscopic solutions for modern SMART elements. The proposed classic and hybrid numerical models are based on analyzing a periodic structure with a high repeatability, and they exploitthe concept of a carbon structure having its fundamental dimension in nanometers. The models can simulate harmonic and transient processes;are capable of evaluating the actual random motion of an electric charge as a source of spurious signals; and consider the parameters of harmonic signal propagation along the structure. The results obtained from the analysis are utilizable for the design of sensing devices based on carbon periodic structures andwere employed in experiments with a plasma generator.The aim is to provide a broader overview of specialized nanostructural modeling, or, more concretely, to outline a model utilizable in evaluating the propagation of a signal along a structure’s surface.
PL
W artykule omówiony został procesnumerycznegomodelowaniaelektromagnetycznych, węglowych struktur okresowych, w tym grafenu, grafanu, grafitu i grafinu. Materiały te nadają się do czujników submikronowych, przewodów elektrycznych i innych zastosowań, takich jak biomedycyna, fotonika, nano-i optoelektronika.Oprócz tych dziedzin i gałęzi przemysłu, zastosowanie materiałów pokrywa się także na przykład z mikroskopijnymirozwiązaniamidla nowoczesnych elementów SMART. Proponowane klasyczne i hybrydowe modele numeryczneopierają się na analizie okresowej struktury o wysokiej powtarzalności i wykorzystują koncepcję struktury węglowej o podstawowym wymiarze w nanometrach. Modele mogą symulować procesy harmoniczne i przejściowe,potrafią ocenić rzeczywisty losowy ruch ładunku elektrycznego jako źródła fałszywych sygnałówi uwzględniająparametry propagacji sygnału harmonicznego wzdłuż konstrukcji. Rezultaty uzyskane w wyniku analizy można wykorzystać do projektowania czujników opartych na węglowych strukturach okresowych oraz do eksperymentów z generatorem plazmy. Celem jest zapewnienie szerszego przeglądu specjalistycznego modelowania nanostrukturalnego lub, bardziej konkretnie, zarysumodelu nadającego się do oceny propagacji sygnału wzdłuż powierzchnistruktury.
EN
The study evaluated the effect of temperature on the values of yield stress and cohesion energy of lubricating compounds thickened with calcium 12-hydroxystearate, prepared on the basis of mineral oil. Lubricating compounds without additives and with selected solid additives in the form of copper particles, graphite, molybdenum disulphide, and polytetrafluoroethylene were analysed. A rotational rheometer working with a plate-plate geometry was used for rheological studies. The influence of temperature on the rheological properties of lubricating compounds with additives was observed. Solid additives caused significant changes in the structure of the soap thickener, especially at negative temperatures.
PL
W pracy oceniono wpływ temperatury na wartości naprężenia stycznego granicznego i energii kohezji kompozycji smarowych zagęszczanych 12-hydroksystearynianem wapnia, wytworzonych na bazie oleju mineralnego. Analizie poddano kompozycje smarowe bez dodatków oraz z wybranymi dodatkami stałymi w postaci cząstek miedzi, grafitu, dwusiarczku molibdenu oraz politetrafluoroetylenu. Wyniki badań wskazały istotny wpływ temperatury i dodatków na właściwości reologiczne kompozycji smarowych.
EN
The paper takes into account mineral commodities that have been listed as critical by the EU Commission. It concentrates attention on the issue of global demand/supply balances, and summarizes causes for critical listing of these commodities.
PL
W artykule przedstawiono surowce mineralne wymienione przez Komisję Europejską jako krytyczne. Koncentruje uwagę na globalnym popycie i podsumowuje przyczyny zestawienia listy pierwiastków krytycznych.
EN
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku grafitu do PLA na zużycie liniowe oraz współczynnik tarcia. Jako próbkę zastosowano walec o średnicy 8 milimetrów wytworzony w procesie Fused Filament Fabrication, popularnie zwanym drukiem 3D. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku typu pin-on-disc, w którym wykorzystano wyżej wspomnianą próbkę, współpracującą ślizgowo ze stalową tarczą – przeciwpróbką. Próbki użyte w badaniu wzbogacone były kolejno o 5%, 10%, 20% oraz 30% grafitu względem filamentu bazowego, tzw. Natural PLA, niewzbogaconego żadnymi dodatkami polepszającymi właściwości tribologiczne. Przeprowadzony eksperyment ma charakter badań wstępnych, a uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania optymalnego składu filamentu o polepszonych właściwościach tribologicznych.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę kompozytów polimerowych z napełniaczami węglowymi. Materiały te są coraz częściej stosowane jako materiały konstrukcyjne, ze względu na swoje ciekawe właściwości, mogą stanowić konkurencję, w niektórych przypadkach nawet dla stali węglowych. W niniejszej pracy skupiono się na charakterystyce stosowanych napełniaczy węglowych: włókna węglowe i nanorurki węglowe, sadza, grafit, grafen, czysty węgiel kamienny i jego odmiany. Przedstawiono ich wpływ na właściwości różnych osnów polimerowych w zależności od zawartości napełniacza oraz możliwości aplikacyjne powstałych kompozytów.
EN
The paper presents the polymer composites with carbon fillers characterization. These materials are more and more often used as construction materials, because of their interesting properties, they can competitive, in some cases even with carbon steels. This paper focuses on the characterization of: carbon fibers, carbon nanotubes, carbon black, graphite, graphene, fine coal and it's varieties as carbon fillers phase. Their influence on the properties of various polymer matrices, depends on the filler content and application possibilities of the obtained composites were presented.
EN
Hybrid materials with the metal matrix are important engineering materials due to their outstanding mechanical and tribological properties. Here are presented selected tribological properties of the hybrid composites with the matrix made of aluminum alloy and reinforced by the silicon carbide and graphite particles. The tribological characteristics of such materials are superior to characteristics of the matrix – the aluminum alloy, as well as to characteristics of the classical metal-matrix composites with a single reinforcing material. Those characteristics depend on the volume fractions of the reinforcing components, sizes of the reinforcing particles, as well as on the fabrication process of the hybrid composites. The considered tribological characteristics are the friction coefficient and the wear rate as functions of the load levels and the volume fractions of the graphite and the SiC particles. The wear rate increases with increase of the load and the Gr particles content and with reduction of the SiC particles content. The friction coefficient increases with the load, as well as with the SiC particles content increase.
EN
It is well documented that unavoidable ions in a pulp such as Mg2+, Ca2+, and K+ have a significant effect on the interaction for particles, especially for flotation of metallic sulfide minerals and clay minerals. In this study, the effect of electrolytes on the flotation of inherently hydrophobic mineral-graphite was studied. It was found that the zeta potential showed a dramatic decrease, and the reagent adsorption capacity of mineral enhanced in the present of electrolytes. The possible mechanism responsible for improved recovery was investigated by electrokinetic, surface tension and ions adsorption tests. It is likely that the hydrophobic force is stronger than the electrostatic force due to the reduced potential of graphite. This might be in favor of the formation of hydrophobic oil film leading to an increase in the graphite floatability. The experiments provided a new spectacle to study inherently hydrophobic mineral processing with electrolyte solution.
EN
Comparison of flotation performance between the flotation column and mechanical flotation was carried out to promote the grade and economic value of the graphite ore (15.40% ash content). The ash content of the concentrate of the mechanical flotation was 10.77% at the yield of 79.34%. In contrast, the yield of the concentrate of the column flotation was increased to 88.93% with 10.55% ash content. Comparative study of the Fuerstenau upgrading curves indicated that the column flotation was more efficient for cleaning the graphite ore in the presence of the centrifugal force field, nanobubbles (generated by hydrodynamic cavitation), and the thicker froth layer in comparison with the mechanical flotation.
EN
The paper presents the results of studies of composite layers with nickel matrix and dispersed phase in the form of: alumina oxide (Al2O3) and graphite (Cgraphite) produced by electrodeposition on steel substrate. Three variants of composite layers were produced: Ni/Al2O3, Ni/Cgraphite, Ni/Al2O3/Cgraphite and for comparison purpose a nickel layer was also produced. Alumina oxide and graphite powders were used as dispersion phases. The dispersed phases were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy for graphite powder. The results of investigations of the structures of the produced layers with SEM, EDS, and results of Vickers hardness measurements as well as results of corrosion tests using electrochemical potentiodynamic method are presented. Damage characteristics after corrosion studies were obtained using a light microscope.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań warstw kompozytowych z niklową osnową oraz wbudowanymi w nią cząstkami faz dyspersyjnych w postaci: tlenku glinu (Al2O3) oraz grafitu (C grafit) wytwarzanych w procesie elektroosadzania na podłożu stalowym. Wytworzono trzy warianty powłok kompozytowych: Ni/Al2O3, Ni/C grafit, kompozytową warstwę hybrydową Ni/Al2O3/C grafit oraz w celach porównawczych warstwę niklową. Jako fazy dyspersyjne stosowano proszki Al2O3 oraz grafitu rozproszone w kąpieli Wattsa. Charakterystykę faz dyspersyjnych realizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz spektroskopii Ramana dla proszku grafitu. Przedstawiono wyniki badań struktury oraz składu chemicznego wytworzonych warstw za pomocą SEM z przystawką EDS, wyniki pomiarów twardości metodą Vickersa, a także wyniki badań korozyjnych za pomocą elektrochemicznej metody potencjodynamicznej. Charakterystykę zniszczeń po badaniach korozyjnych dokonano za pomocą mikroskopu świetlnego.
EN
The paper has focused on market for critical raw materials and its influence on mineral prices. Usually ores and ore products are deemed critical raw materials if they mostly or totally come from foreign countries, have difficult replacement, and are vital for the Nation’s economy, especially for defence issues. Tungsten, niobium, graphite and lithium were chosen for analysis from the critical mineral commodities declared by the European Commission and the Government of the Czech Republic. An analysis of these mineral commodity market conditions has been made, and their impacts on particular mineral availability and price have been assessed. As regards tungsten supplies, there are relatively many producer countries with the existing or developing extraction structures, but China has at its disposal 60% of the deposits. Lithium reserves are sufficient, but supplies are highly concentrated – four producer companies deliver about 90% of lithium in the world. Also niobium supplies are extremely concentrated, in the period, 2009–2012, two Brazilian mines and a single Canadian one produced 99% of niobium in the world. The biggest world producer of natural graphite is China that dominates 70% of the market. Natural resources of the above mentioned mineral commodities are not critical. The Earth’s crust deposits are sufficient for long-term exploitation, and what’s more, a technology has been patented for lithium recycling. What rather matters is the issue of the free play of market forces. The theoretical preconditions for the free play of market forces and balanced price convergence – market presence of many various producers and many customers – are disturbed by producer structure, high concentration of mining companies and countries. Free market interference is implied in dominance of individual producer countries or production companies, and their ability to decide about production levels and related prices. Nevertheless, the inevitable rise of mineral commodity prices will mean that exploitation of some sources, which are currently deemed uneconomical, may become interesting.
PL
W artykule skoncentrowano się na rynku surowców krytycznych i ich wpływie na ceny surowców mineralnych. Zazwyczaj rudy i produkty wzbogacania uznane za surowce krytyczne surowce jeśli w większości lub w całości pochodzą z innych krajów, mają trudno zastępowalne i są niezbędne w gospodarce narodowej, zwłaszcza dla przemysłu obronnego. Jako przedmiot analizy wybrano wolfram, niob, grafit i lit będące surowcami krytycznymi w dokumentach opublikowanych przez Komisję Europejską i rząd Republiki Czeskiej. Przeprowadzono analizę rynku surowców oraz jego wpływ na dostępność i cenę minerałów. Zasobywolframu zostały zidentyfikowane w kilku krajach natomiast 60% złóż znajduje się w Chinach. Rezerwy litu są wystarczające, ale podaż jest bardzo skoncentrowana cztery firmy producenckie dostarczają około 90% litu. Również podaż niobu jest niezwykle skoncentrowana, w latach 2009-2012 dwie kopalnie brazylijskie i jedna kanadyjska wyprodukowały 99% niobu na świecie. Największym światowym producentem grafitu naturalnego są Chiny, które obejmują 70% rynku światowego. Zasoby naturalne wymienionych surowców mineralnych nie są krytyczne. Złoża skorupy ziemskiej są wystarczające dla długotrwałej eksploatacji, a ponadto opatentowano technologie recyklingu np. litu. Isotny jest problem gry wolnorynkowej. Teoretyczne warunki wstępne dla swobodnej gry sił rynkowych i zrównoważonej konwergencji cen – rynek to obecność wielu różnych producentów i wielu klientów – warunki są zakłócane przez strukturę producentów, dużą koncentrację firm górniczych. Zakłócenia wolnego rynku są implikowane przez dominację poszczególnych krajów producenckich lub przedsiębiorstw produkcyjnych, oraz ich zdolność do decydowania o poziomach produkcji i cenach. Niemniej jednak nieunikniony wzrost cen surowców mineralnych może oznaczać, że wykorzystanie niektórych źródeł, które obecnie uważa się za nieekonomiczne, może stać się interesujące.
12
Content available Environmental Impacts Of Mining Of Mineral Resources
EN
The article focuses on mining of non-energy mineral resources with minimum environmental impacts. It issues from research results of a project Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources implemented at the Faculty of Mining and Geology at VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Geological Survey, a company Watrad ltd., a state enterprise Diamo, a company RPS Ostrava plc and a company Sedlecký kaolin plc. The paper starts with a partial analysis of the existing legal norms related to mining and processing of mineral resources. Next, it analyses mineral resource mining options free of negative environmental impacts. The fundamental tool to assess potential environmental impacts of mining is the implementation of Environmental Impact Assessment (EIA) process for a given mineral resource. In the Czech Republic environmental impact assessment is carried out by course of Act 100/2001 Coll. Its important amendment is Act 39/2015 Coll. claiming, inter alia, that the environmental impact assessment is rigidly connected with other permits and procedures, such as the zoning process and building construction permits. The article describes the environmental impacts of mining of non-energy mineral resources, including the following factors: appropriation of land, impacts on surface water, ground water and soil, noise, influence on the landscape character, and air pollution. The paper also includes a case study summarizing information on the environmental factors that may play a role in potential underground mining of graphite in the deposit Český Krumlov – Městský Vrch and the deposit Lazec– Křenov.
PL
Artykuł jest poświęcony eksploatacji górniczej surowców nieenergetycznych w aspekcie minimalizacji oddziaływania na środowisko. Przedstawiono wyniki realizacji projektu pod nazwą Centrum Kompetencji Efektywnego i Ekologicznej Eksploatacji Zasobów Mineralnych realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geologii na VŠB – Technical University of Ostrava, przy udziale Czech Geological Survey, firma Watrad ltd., Przedsiębiorstwo państwowe Diamo, spółka RPS Ostrava plc oraz spółka Sedlecký kaolin plc. Artykuł rozpoczyna analiza obowiązujących norm prawnych związanych z wydobyciem i przetwarzaniem zasobów mineralnych. Następnie przedstawiono analizę opcje wydobywania surowców mineralnych wolne od negatywnego wpływu na środowisko. Podstawowym narzędziem oceny potencjalnego oddziaływania górnictwa na środowisko jest wdrożenie procesu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla danych zasobów mineralnych. W Republice Czeskiej ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest zgodnie z ustawą 100/2001 Sb. Jej istotną zmianę wprowadza ustawa 39/2015 Sb. w której zapisano między innymi, że ocena oddziaływania na środowisko jest ściśle powiązana z innymi zezwoleniami i procedurami, takimi jak plan zagospodarowania przestrzennego i pozwolenia na budowę. W artykule opisano wpływ wydobycia surowców mineralnych nieenergetycznych na środowisko, w tym następujące czynniki: zajęcie gruntów, oddziaływania na wody powierzchniowe, wody gruntowe i gleby, hałas, wpływ na charakter krajobrazu i zanieczyszczenie powietrza. Artykuł zawiera także studium przypadku podsumowujące informacje o czynnikach środowiskowych, które mogą odgrywać rolę w potencjalnym podziemnym wydobywaniu grafitu w złożu Český Krumlov – Městský Vrch i złożu Lazec – Křenov.
PL
W artykule omówione zostały wyniki badań tribologicznych kompozytów epoksydowych i rezolowych. Zbadano stan powierzchni próbek kompozytów, pracujących w węzłach ślizgowych. Stwierdzono, że istnieje możliwość zastosowania tańszych żywic rezolowych do kompozytów ślizgowych (w miejsce stosowanego Epidianu 5). Wykonano testy, które wykazały, że zwiększenie zawartości PTFE w kompozycie powodowało obniżenie zarówno współczynnika tarcia, jak i zużycie. Wyniki analizy rentgenograficznej potwierdziły występowanie zjawiska selektywnego przenoszenia.
EN
The article discusses the results of tribological tests of epoxy and resol composites. There was examined the surface condition of samples of composites operating in sliding nodes. It has been found that it is possible to use cheaper resole resins for sliding composites (in-stead of Epidian 5). Tests that have been carried out showed that increasing the PTFE content in the composite resulted in lowering both the coefficient of friction and wear. X-ray analysis results confirmed the occurrence of the selective transfer phenomenon.
EN
The paper presents the results of tribological research on AlSi12CuNiMg/5.7 wt.% Gr aluminium composite material (containing graphite particles in the amount of 5.7% wt.%) and on its matrix. This composite is used as high-tech construction material in the automotive industry, particularly for pistons, cylinder liners, and slide bearings. The tribological properties of these materials can be significantly changed as a result of the introduction of graphite particles. Therefore, wear tests have been carried out using the ball-on-disc tribometer. Microstructure and wear resistance of the matrix and composite alloy have been subjected to comparative analysis. It was demonstrated that the composite reinforced with graphite is characterized by a lower friction coefficient and lower wear in comparison to the matrix.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań tribologicznych aluminiowego materiału kompozytowego AlSi12CuNiMg/5.7 wt.% Gr (zawierającego cząsteczki grafitu w ilości 5,7% wag.) i jego osnowy. Kompozyt ten znajduje zastosowanie jako nowoczesny materiał konstrukcyjny w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie na tłoki, tuleje cylindrowe i łożyska ślizgowe. Wprowadzenie cząstek grafitu znacząco może zmieniać właściwości tribologiczne tych materiałów. W tym celu wykonano testy zużycia na tribometrze typu kula-tarcza. Mikrostruktura i odporność na zużycie stopu osnowy i kompozytu zostały poddane analizie porównawczej. Wykazano, że kompozyt zbrojony grafitem charakteryzuje się mniejszym współczynnikiem tarcia i mniejszym zużyciem w porównaniu z osnową.
15
Content available remote Grafit i diatomit jako dodatki do zaczynów uszczelniających otwory w geotermii
PL
Przeanalizowano wpływ przewodnictwa cieplnego uszczelnienia na efektywność energetyczną otworów (straty ciepła). Podano przykłady obrazujące zastosowanie dobranych zaczynów uszczelniających oraz ich wpływ na funkcjonowanie ujęcia ciepła Ziemi. Przedstawiono wpływ tanich środków (grafit, diatomit), które umożliwiają regulację przewodności cieplnej stwardniałego zaczynu. Grafit zwiększa przewodność cieplną, a diatomit minimalnie ją zmniejsza. Ze względu na duże ilości zaczynu do uszczelniania otworów, które tworzą podziemne magazyny ciepła, środki regulujące parametry zaczynów nie mogą być drogie.
EN
Plate graphite and diatomite were added to cement grouts used for sealing the boreholes. The addn. of graphite resulted in an increase in the thermal cond. of the grout while the addn. of diatomite resulted in its decrease.
EN
The effect of colloidal montmorillonite (MMT) on froth flotation of graphite, galena and fluorite was investigated in this work. The results showed that the presence of sufficient amount of colloidal MMT particles in the mineral slurry would be detrimental of flotation by reducing the recovery of minerals. This observation was attributed to slime coating of MMT on the coarse valuable mineral particles and entrainment of MMT particles in the froth product together with water in the triangle froth zones. The former would reduce the recovery of the valuable minerals because of hydrophilic MMT coating. The latter would decrease the concentrate grade. The degree of slime coating depended on slurry pH, while the degree of entrainment was closely related to water recovery. It was also found that slime coating was a dominant factor in mineral flotation in acidic pH regions in the presence of colloidal MMT particles.
17
Content available remote The graphite dispergation in the thermo vacuum apparatus
EN
The priority direction of development of science and technology is research and development of new materials, corresponding to the different needs of the development of society, meets international requirements. Especially nanotechnology is rapidly developing in recent years, which provides a new way for the development of areas such as materials science, physics, chemistry, biology, computer science, energy, engineering, and medicine. Among the methods for obtaining monodispersed materials, one can single out methods: electro spark erosion [1], spraying [2], precipitation from the gas phase [3], mechanical grinding [4], chemical [5], plasma [6]. The past decade has grown interest a monodispersed materials in significantly. This is because such objects exhibit new properties that differ significantly from the properties of matter in the macroscopic state. The priority direction of nanotechnology development is research and development of nano-carbon materials: fullerenes, carbon nanotubes and composite nano-diamond materials. Promising materials in this regard are structural modifications of carbon fullerenes and diamonds, in which the most attractive are a combination of record values of various physic-chemical parameters and unique electron-emission properties. The nano-carbon materials can have metallic conductivity and high-temperature superconductivity, be dielectrics, semiconductors, superconducting compounds. They used are in displays with low-voltage field emission, in hydrogen energy as storage containers for hydrogen, in nano-electronics [7]. The analysis of the world experience in the formation of national and regional programs on new scientific and technical areas demonstrates the need to identify some key problems in the development of nanomaterials and nanotechnologies. It is necessary to develop new nanotechnologies to create nanomaterials that can significantly affect the economy, technology, production, health, ecology, education, defense and state security. The areas of application of nanomaterials are practically unlimited.
18
EN
The manuscript focuses on an author’s original methods of ceramic grinding wheels impregnation. The authors developed 3 original methods of impregnation ceramic grinding wheels with sulphur, amorphous carbon and solid lubricants like molybdenum disulfide, graphite or hexagonal boron nitride. At the end the issue of evaluation of the application potential of developed grinding wheel impregnation methods were raised.
EN
This article presents the results of mineralogical and petrographical research of so called graphite pottery. The La Tène culture pottery samples from the valley settlement in Thunau am Kamp were tested. Stereoscopic, polarized and Raman microscopy methods were used in the studies. In addition to examination of graphite from archaeological pottery, Carboniferous Age coal was tested as a potential additive in the La Tène culture pottery masses. Studies were also carried out on graphites from a Bohemian deposit in Český Krumlov, not far from the La Tène culture settlement area of Lower Austria. Another examination included contemporary pottery masses made from local raw materials with natural carbon additives, fired at 750° C in both oxidizing and reducing atmosphere. It was determined that the studied pottery contains coal (probably from Carboniferous Age), not graphite. Due to firing of pottery in reducing atmosphere, it did not burn and did not turn into graphite. "Counterfeit" ceramic pots have been found at the site of Thunau, with only a dark surface layer containing a carbon additive.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań mineralogicznych i petrograficznych ceramiki grafitowej. Wykonano badania próbek ceramiki kultury lateńskiej pochodzących ze stanowiska dolinnego w Thunau am Kamp w Dolnej Austrii. Oprócz badań grafitu (?) z ceramiki archeologicznej wykonano badania węgli kamiennych wieku karbońskiego jako potencjalnego dodatku do mas garncarskich kultury lateńskiej. Wykonano także badania grafitów z czeskiego złoża w Czeskim Krumlovie. Przeprowadzono także badania współczesnych mas garncarskich wykonanych z dodatkami węgla, które to masy wypalono w 750o C zarówno w utleniającej jak i redukcyjnej atmosferze. W badaniach stosowano metody mikroskopii stereoskopowej, polaryzacyjnej jak tez mikroskopii ramanowskiej.
EN
The fast development of low-temperature geothermal energy affects the search for newer and newer solutions and materials used in the construction of borehole heat exchangers. One of the most important factors affecting the correct operation of heat pump systems with borehole heat exchangers is appropriately selected solidified grout. Solidifies grout has to be characterized by the highest thermal conductivity and good sealing borehole heat exchangers. The paper will present the impact of graphite on the thermal conductivity of solidified grout.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.