Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 928

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hałas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
EN
Electric power steering is the most commonly used solution in passenger cars. It is a more economical and reliable solution than the hydraulic equivalent. Its main parts are usually the rack, pinion, and worm wheel, which are subject to wear during driving. A steering gear that works incorrectly poses a direct threat to the safety of the driver and other road users. The paper presents various types of electric power steering gears, with a particular emphasis on the problems that arise during the design of the pinion and rack. In this paper, a new electric power steering system consisting of a steering gear with two pinions working on a common toothing of the rack (TPEPS) is proposed. The benefits of placing two pinions on one tooth set of a steering rack are described, which eliminates many problems during production, and thus allows the reduction in production costs. As part of the analysis, design challenges for a new type of transmission are presented, taking into account key customer requirements, with a particular emphasis on durability and ensuring the desired noise level, which is important due to the replacement of cars with an internal combustion drive with an electric drive. This paper presents selected friction and noise test results for a new power steering system. A comparison is made with a system that has two pinions and different teeth on the rack (DPEPS). The results indicate that the new system could become an alternative solution due to its lower friction value and lower noise.
PL
Elektryczne wspomaganie kierownicy jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem w samochodach osobowych. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i niezawodne niż hydrauliczny odpowiednik. Jego głównymi częściami zazwyczaj są zębatka lub ślimak, które podczas jazdy ulegają zużyciu. Przekładnia kierownicy działająca nieprawidłowo stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa kierującego pojazdem i innych uczestników ruchu drogowego. Wpływa to również na hałas. W pracy przedstawiono różne rodzaje przekładni kierowniczej ze wspomaganiem elektrycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów, które pojawiają się podczas projektowania zębnika i listwy zębatej. W pracy zaproponowano nowy układ elektrycznego wspomagania kierownicy składający się z przekładni kierowniczej z dwoma zębnikami pracującymi na wspólnym uzębieniu listwy zębatej (TPEPS). Opisano korzyści płynące z umieszczenia dwóch zębników na jednym uzębieniu listwy zębatej, które niwelują wiele problemów podczas produkcji, a tym samym pozwalają na obniżenie kosztów wytworzenia. W ramach analiz przedstawiono wyzwania konstrukcyjne dla nowego typu przekładni z uwzględnieniem kluczowych wymagań klienta. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań tarcia i hałasu dla nowego układu wspomagania kierownicy. Porównano jest z układem, który posiada dwa zębniki na różnym uzębieniu na listwie zębatej (DPEPS). Wyniki wskazują, że nowy układ może stać się alternatywnym rozwiązaniem ze względu na niższą wartość tarcia oraz mniejszy hałas.
EN
This paper presents the results of laboratory studies on the effect of wind turbine noise as an annoyance factor affecting the employees’ ability to carry out their basic tasks. It was assumed that different acoustic conditions characterizing wind turbine noise induce different levels of mental strain leading to differences in performance on cognitive performance tests. Therefore, during exposures to 9 different virtual acoustic environments, representing different wind turbine noises, 50 participants of the study performed 2 psychological tests the Vienna Test System: the ALS Work Performance Test and the COG Cognitrone Attention and Concentration Test. The statistical analysis of the obtained results allowed to formulate the following conclusion: the wind turbine noise with the equivalent continuous A-weighted sound pressure level of at least 50 dB(A) should be considered as the annoyance factor affecting the employees’ ability to carry out their basic tasks.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych uciążliwości hałasu turbin ' wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań. Przyjęto, że różne warunki akustyczne charakteryzujące hałas turbin wiatrowych wywołują różny poziom obciążenia psychicznego prowadząc do różnic w wykonywaniu testów sprawności poznawczej. W związku ztym podczas ekspozycji na 9 różnych wirtualnych środowisk akustycznych, reprezentujących różne hałasy turbin, 50 uczestników badań :onywało 2 testy psychologiczne z Wiedeńskiego Systemu Testów: test wydajności pracy ALS oraz test uwagi i koncentracji COG Kognitron. Analiza statystyczna uzyskanych rezultatów pozwoliła na sformułowanie następującego wniosku: hałas turbin wiatrowych o równoważnym poziomie dźwięku a wynoszącym co najmniej 50 dB należy uznać za hałas uciążliwy ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present the concept of calculating indexes of effectiveness and acoustic efficiency of road investments that facilitate decision-making on the sequence of work implementation and the development of investment task schedule. The presented indexes are used in the development of strategic noise maps of cities and in the creation of noise protection programs. The presented concept fits into the topic of managing the acoustic climate of cities. Design/methodology/approach: The method of ranking road investments described in the article was developed based on the author's many years of experience in developing strategic noise maps of cities and presented as a case study for the city of Siemianowice Śląskie. Findings: The proposed method supports urban investment management. It allows for selecting the sequence of implementation of road investments in cities which ensures the achievement of maximum acoustic efficiency. The developed index of acoustic efficiency is defined as the ratio of costs incurred to the number of people exposed to excessive noise before and after the implementation of the investment. This index can be used to rank investments in the development of strategic noise maps and the creation of noise protection programs. Practical implications: Strategic noise maps are prepared every 5 years in accordance with EU legislation. Based on them, noise protection programs are developed, within which future investments reducing noise in the city must be identified and their effects determined. The presented concept of introducing a ranking index for investments in terms of their acoustic efficiency is a response to the cities' demand for the development of a uniform methodology supporting the selection of investments based on the criterion of acoustic efficiency. The applied method can be introduced to standardize the way of evaluating the justification of implementing noise reduction investments in cities for the purposes of developing noise protection programs. Originality/value: The article presents a concept of calculating indexes of the effectiveness and acoustic efficiency of road investments. These indexes are helpful in managing urban investments aimed at reducing the exposure of residents to noise, and in particular for proper planning of the sequence of investment implementation when developing noise protection programs. The defined indexes and the method of their calculation relate not only to road investments but can also be used to rank investments related to reducing railway and industrial noise.
EN
The constant growth of energy demand, as well as the accompanying increase in environmental pollution resulting from the prevailing use of fossil fuels, has led to a rising use of energy from renewable sources. The use of wind turbines to generate electricity has many obvious advantages, such as lack of fuel costs during operation and lack of harmful pollutants, including carbon dioxide. Despite advantages, the use of wind turbines constantly raises questions concerning the impact of wind farms on humans. This impact includes many factors related to the operation of wind farms, and in particular noise emitted by these farms. The wind turbine noise impact on humans has been studied by the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. A test bench to conduct noise annoyance tests of different types of wind turbine noise in laboratory conditions have been developed. During exposures to 6 different virtual acoustic environments, representing different wind turbine noise, 40 participants assessed wind turbine noise annoyance. The paper describes the results of the studies concerning the assessment of wind turbine noise annoyance.
EN
Aim of the study was to asses noise annoyance in relation to psychoacoustic metrics of sound in an office environment. The Vienna Test System was used for this purpose. Virtual office acoustic environments were developed with sources of different psychoacoustic parameters (loudness, sharpness, fluctuation strength, roughness) but with a constant A-weighted sound pressure level of 55 dB - sound environment with conversations, sound environment with office equipment (computers, printers, telephones) and sound environment with all office noise sources together. The reference environment was a quiet office room with no additional noise sources. Recorded real noise sources were transferred to a virtual 3D sound environment and converted into binaural sound, which was then played back on headphones. During the exposure to each of the acoustic environments, the subjects performed the ALS test (work performance series) and COG test (measurement of attention and concentration) and then assessed the given environment using a questionnaire. The paper presents the results of the statistical analysis - despite different psychoacoustic metrics of office noise sources in the examined acoustic environments, no statistically significant differences were observed in the results of psychological tests.
EN
Sound localization tools are important in the environmental protection and the human searches. The article is one of the stages of the implementation of the concept of using aircraft to localize sound sources. The use of a fixed-wing aircraft instead of a multirotor would increase the total flight time, and expand the surveyed area. It is important to determine the most favourable positions of the receivers on the surface of the aircraft. The scattering effects of the sound waves coming from the ground source and aircraft engine on the acoustic field on the aircraft surface are not homogeneous. In the article the authors present the modelling of the scattering of the sound waves over the airplane surface with the usage of boundary element methods. After determining the effects from the sound source on earth and from the aircraft engine the conclusion was made, that the influence from the engine noise is greater than that from the ground source, and in order to localize the low amplitude signals, the aircraft need to glide. Considering only the effects of the ground source, the optimal areas for the microphones placement were determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań komfortu i klimatu akustycznego w miejskich strukturach mieszkaniowych. Uznano, że komfort akustyczny jest cechą odpowiedzialnej urbanizacji i zdrowego środowiska mieszkaniowego. Badania dotyczyły wnętrza urbanistycznego mieszkaniowego zespołu zabudowy wielorodzinnej. W artykule przedstawiono ogólny zarys metodyki wykonania poszczególnych etapów badań. W celu porównania przeprowadzono badania w dwóch zespołach mieszkaniowych różnych pod względem formy urbanistycznej. Oddziaływanie wybranych źródeł dźwięku zbadano za pomocą badań terenowych i symulacji komputerowych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że komfort i klimat akustyczny zostały zidentyfikowane. Stwierdzono, że forma urbanistyczna oraz rozmieszczenie programu funkcjonalnego mają wpływ na poziom komfortu akustycznego. Potwierdzono, że możliwe jest zidentyfikowanie elementów negatywnie wpływających na klimat akustyczny w zespole mieszkalnym i określenie sposobu ich modyfikacji w celu poprawy klimatu akustycznego. Przedstawione mapy hałasu oraz mapy hałasu 3D elewacji mogą posłużyć jako tło do dalszych badań klimatu akustycznego środowiska mieszkaniowego.
EN
The article presents the results of research on the comfort and acoustic climate of urban housing structures. Acoustic comfort has been recognized as a hallmark of responsible urbanization and a healthy living environment. The research concerned the urban interior of a multi-family housing complex. The paper presents a general outline of the methodology of performing individual stages of the research. In order to compare, the research was carried out in two housing complexes different in terms of urban form. The impact of selected sound sources was investigated by means of field tests and computer simulations. Based on the obtained results, it can be concluded that the comfort and acoustic climate have been identified. It was found that the urban form and the distribution of the service program have an impact on the level of acoustic comfort. It was confirmed that it is possible to identify elements that negatively affect the acoustic climate in a residential complex and determine how to modify them in order to improve the acoustic climate. The presented noise maps and 3D noise maps of the elevation can be used as a background for further research on the acoustic climate of the residential environment.
PL
Eurovent opracował pierwsze wydanie rekomendacji 16/3 - 2023 Air curtain unit: Acoustic performance and calculations (Kurtyny powietrzne: charakterystyka i obliczenia akustyczne). Ma ona pomóc producentom w określaniu poziomu dźwięku emitowanego przez kurtyny powietrzne.
PL
Zagadnienia z obszaru oddziaływania hałasu turbin wiatrowych na człowieka są tematami licznych prac i publikacji naukowych, które jednak w zdecydowanej większości dotyczą skutków tego hałasu u osób zamieszkałych w pobliżu farm wiatrowych. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym zrealizowano badania dotyczące oddziaływania hałasu turbin wiatrowych na człowieka, lecz w przeciwieństwie do innych badań dotyczyły one wpływu tego hałasu jako czynnika uciążliwego na możliwość realizacji przez pracowników ich podstawowych zadań. Przeprowadzono pomiary dotyczące wyznaczenia wartości poziomów hałasów turbin wiatrowych w funkcji odległości od farm wiatrowych. Obiektami badań były 3 farmy wiatrowe, zaś pomiary przeprowadzono w punktach pomiarowych zlokalizowanych w odległościach od 100 m do 3000 m od farm wiatrowych. Największe wartości równoważnego poziomu dźwięku A zostały zmierzone w punktach pomiarowych zlokalizowanych w odległości 100 m od farm wiatrowych (od 50,5 dB do 55,4 dB), a zwiększanie odległości od farm wiatrowych skutkowało zmniejszeniem mierzonych wartości poziomów hałasu turbin wiatrowych. Stwierdzono, że strefa uciążliwości hałasu turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań to obszar wokół farmy/turbiny wiatrowej, na którym równoważny poziom dźwięku A hałasu turbin wiatrowych jest równy lub większy od 50 dB, zaś zasięg tej strefy nie przekracza odległości 500 m od farmy wiatrowej.
EN
Issues in the area of the impact of wind turbine noise on humans are the topics of numerous scientific works and publications, which in the vast majority concern the effects of this noise on people living near wind farms. The Central Institute for Labour Protection — National Research Institute carried out a research task on the impact of wind turbine noise on humans, but unlike other studies, it concerned the impact of this noise as an annoyance factor on the ability of employees to perform their basic tasks. The sound pressure levels of wind turbines noise as a function of distance from 3 wind farms were carried out. The measurement positions were located at distances from 100 mto 3000 m from the wind farms. The highest values of the equivalent A—weighted sound pressure level were measured in the measurement positions located at a distance of 100 m from the wind farms (from 50.5 dB(A) to 55.4 dB(A)), and increasing the distance from the wind farms resulted in the decrease in the measured values of sound pressure levels of wind turbine noise. It was found that the wind turbine noise annoyance zone due to the ability of employees ability to perform their basic tasks is the area around the wind farm/turbine, where the equivalent A-weighted sound pressure level of wind turbine noise is equal to or greater than 50 dB(A), and the range of this zone does not exceed a distance of 500 m from the wind farm.
PL
Z uwagi na narastający problem negatywnego oddziaływania hałasu tramwajowego podjęto próbę jego ograniczenia poprzez montaż sma rownic torowych w kilku lokalizacjach we Wrocławiu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów na terenie wybranych pętli tramwajowych przed i po zamontowaniu smarownic torowych. Zestawiono i przeanalizowano zebrane dane wraz ze wskazaniem dalszego kierunku badań.
EN
Due to the growing problem of the negative impact of noise, an attempt was made to reduce it by installing track lubricators in several locations in Wroclaw. The article presents the results of measurements in selected tram loops before and after the installation of track lubricators. The collected data were compiled and analyzed together with an indication of the further direction of research.
11
Content available Hałas jako szkodliwy czynnik w budownictwie
PL
Artykuł porusza kwestię hałasu, który towarzyszy pracom budowlanym. Przedstawione zostały regulacje prawne, które określają dopuszczalne poziomy hałasu i sposoby jego mierzenia. Autorzy podkreślają, że hałas w miejscach prac budowlanych może być szczególnie uciążliwy, z powodu charakteru wykonywanych prac i stosowania ciężkiego sprzętu. W artykule opisano również negatywne skutki hałasu dla zdrowia, takie jak uszkodzenia słuchu, nadmierny stres i problemy z koncentracją. W związku z tym autorzy przedstawiają sposoby zabezpieczania przed hałasem, które można zastosować w trakcie prac budowlanych. Wśród tych sposobów są między innymi środki indywidualne, takie jak słuchawki czy nauszniki, oraz środki zbiorowe, takie jak ekrany akustyczne i ścianki dźwiękochłonne.
EN
The article discusses the issue of noise that accompanies construction work. Legal regulations are presented that determine permissible noise levels and methods of measurement. The author’s emphasizes that noise in construction workplaces can be particularly burdensome due to the nature of the work and the use of heavy equipment. The article also describes the negative effects of noise on health, such as hearing damage, excessive stress, and concentration problems. Therefore, the author’s presents ways to protect against noise that can be applied during construction work. Among these methods are individual measures, such as headphones or earplugs, and collective measures, such as acoustic screens and sound-absorbing walls.
EN
Symmetric functions play a crucial role in classifying representations of symmetric groups, and they are largely involved with combinatorial algebras and graph theory. Bayer filter technique is largely applied in most of the professional digital cameras due to the fact that it is a low-cost, and it allows photosensors not only to capture the intensity of light, but also to record the wavelength of light as well. Using Bayer Pattern, we introduce the Bayer Noise symmetric functions and the Bayer Noise Schur functions, and we study some combinatorial structures on the Bayer Noise modules. We study the connection between Bayer Noise symmetric functions and other bases for the algebra of symmetric functions, and we explicitly calculate special cases over a fixed commutative ring k. We also study the compatibility of such algebraic and coalgebraic structures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów czasu pogłosu oraz tła akustycznego w modelu laboratoryjnym pomieszczenia mieszkalnego oraz dydaktycznego. Model laboratoryjny jest zbudowany w skali rzeczywistej. Celem tego typu badań jest przygotowanie modelu oraz środowiska laboratoryjnego w taki sposób, aby można było badać systemy wentylacji przy różnych strumieniach powietrza wentylacyjnego. Systemy wentylacji mają spełniać wymagania dotyczące równoważnego poziomu dźwięku nieprzekraczającego 40 dB. Dla tak postawionego zadania zbudowano model, dla którego otrzymano wyniki poziomu tła akustycznego na poziomie 20,8 dB. Równoważny poziom dźwięku z nawiewem wentylacji wynosił 50,4 dB. Ponadto zbudowano model w oprogramowaniu ODEON, który skalibrowano, w celu późniejszego modelowania różnych parametrów akustycznych badanego wnętrza.
EN
The article presents the results of reverberation time and acoustic background measurements in a laboratory model of a living quarter and didactic room. The laboratory model is built in real scale. The purpose of this type of research is to develop a model and the laboratory environment in the way that makes it possible to test ventilation systems with various ventilation air streams. Ventilation systems have to meet the requirements for an equivalent sound level not exceeding 40 dB. To meet the above objective, a model was built for which the results of the acoustic background level of 20.8 dB were obtained. The equivalent sound level with ventilation air inflow was 50.4 dB. In addition, a model was built in the ODEON software, which was calibrated for later modeling of various acoustic parameters of the tested interior.
PL
Hałas w środowisku pracy wciąż jest jednym z dominujących czynników szkodliwych lub uciążliwych oddziałujących na człowieka. Niezależnie od metod eliminacji hałasu istotną kwestią jest możliwość szybkiej oceny narażenia na hałas w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czasochłonność tego procesu zależy m.in. od sposobu realizacji czynności prowadzonych w ciągu dnia pracy oraz zastosowanej strategii pomiarowej. Niekiedy przeprowadzenie oceny narażenia wymaga wykonania nie tylko pomiarów, lecz także dodatkowych złożonych obliczeń. Coraz większą rolę w tym zakresie odgrywa Internet, w którego zasobach pojawiają się programy wspomagające wymienione operacje. Przykładem takiego programu jest przedstawiony w artykule skrypt wspomagający ocenę narażenia na hałas na stanowisku pracy przy zastosowaniu strategii pomiarowej z podziałem na czynności, które pracownik wykonuje w ramach swojej pracy. Program wyznacza wartości redukcji poziomów hałasu i czasu narażenia w odniesieniu do każdej czynności prowadzącej do osiągnięcia wartości dziennego poziomu ekspozycji na hałas zgodnego z obowiązującymi przepisami.
EN
Despite the progress in noise reduction in work environment, noise is still a dominant harmful or bothersome factor affecting humans. Regardless of the noise control methods, it is important to quickly assess occupational exposure to noise in accordance with applicable regulations. The time needed to complete this process depends, among other factors, on the complexity of activities carried out during the working day and on the measurement strategy in place. Noise exposure assessment often requires not only measurements, but also additional, complex calculations. The Internet plays an increasingly important role in this respect, with programs supporting the above-mentioned operations appearing on its resources. An example of such a program is the script presented in the article supporting the assessment of noise exposure at the workplace with the use of a measurement strategy divided into activities performed by employees as part of their work. The program determines the reduction values for noise levels and exposure time for each activity leading to the daily noise exposure level in accordance with applicable regulations.
PL
Stosowanie ochronników słuchu wiąże się z ograniczaniem dźwięku docierającego do uszu ich użytkownika, przez co ograniczona jest również możliwość percepcji dźwięków, których odbiór jest istotny w miejscu przebywania pracownika. Z tego względu coraz powszechniej stosowane są rozwiązania w postaci układów elektronicznych wbudowanych w ochronniki słuchu, umożliwiające przekazywanie pod te ochronniki odpowiednio przetworzonych dźwięków. Rozwiązania obecnie stosowane w ochronnikach słuchu z regulowanym tłumieniem oferują możliwość wpływu na właściwości dźwięku przekazywanego użytkownikowi ograniczoną do prostej regulacji ogólnego wzmocnienia w torze odtwarzania sygnału. W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania przeznaczonego do wykorzystania w ochronniku słuchu i umożliwiającego dopasowanie właściwości przenoszonego dźwięku do potrzeb użytkownika dzięki poprawie odbioru użytecznych dźwięków poprzez kształtowanie charakterystyki częstotliwościowej przenoszonego dźwięku.
EN
The use of hearing protectors reduces the sound reaching the wearer's ears. As a result, the possibility of perceiving sounds, the perception of which is important in the environment of a worker's presence, is also limited. For this reason, solutions in the form of electronic systems built into hearing protectors are more and more commonly used, enabling the transmission of properly processed sounds under the hearing protectors. Solutions currently used in level-dependent hearing protectors offer the possibility of influencing the properties of the sound transmitted to the user limited to a simple adjustment of the general gain in the signal audio path. The aim of the article is to present the concept of the solution intended for use in a hearing protector and enabling the adjustment of the properties of the transmitted sound to the needs of the user, i.e. improving the reception of useful sounds. This is done by shaping the frequency response of the transmitted sound.
PL
W Polsce liczba osób z dysfunkcjami wzroku (uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku), w tym osób z niepełnosprawnościami prawnymi oraz deklarujących ograniczenia w wykonywaniu normalnych czynności, stanowi aż 1/3 ogółu ludności. Powszechnie wiadomo, że słuch odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Jednocześnie osoby te często boją się opuścić znane im otoczenie, np. własne domy. Istotnym wsparciem osób z niepełnosprawnością narządu wzroku byłaby możliwość zapoznania się z takimi dźwiękami, które mogą napotkać w środowisku zewnętrznym. W toku badań w CIOP-PIB zebrano zestaw dźwięków, które mogą być wykorzystane przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku do zapoznania się z otoczeniem, do którego potencjalnie mogą się udać. Dźwięki nagrywano z wykorzystaniem techniki ambisonicznej oraz binauralnie za pomocą mikrofonów wbudowanych w zestaw słuchawkowy. Rozwiązania te pozwoliły na uzyskanie wrażenia przestrzennego związanego z prawidłowym kierunkiem docierania dźwięku. Materiał dźwiękowy obejmuje szereg sytuacji, w których osoba z niepełnosprawnością narządu wzroku może się znaleźć, i zawiera dźwięki zarejestrowane nie tylko w domu, lecz także np. w pobliżu skrzyżowań czy w budynkach biurowych. Dokonano niezbędnych konwersji danych w celu uzyskania plików w formacie, który można odtwarzać na słuchawkach podłączonych do komputera. Pozyskane dane przeznaczone są do wykorzystania w oprogramowaniu służącym do zapoznania osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z potencjalnie nowymi dla nich.
EN
In Poland, the number of people with visual impairment (damage and disease of the visual organ), including legal disabilities and those who declare that they have limitations in carrying out normal activities is 1/3 of the total population. It is well known that the hearing plays an important role in the functioning of people with visual impairment. At the same time, these people are often afraid of leaving their well-known environment, such as their homes. It would be important for people with visual impairment to become familiar with surrounding sounds that they might encounter in an external environment. During the research carried out in CIOP-PIB a set of sounds has been collected that can be used by people with visual impairment to familiarize with the environment to which they can potentially go. The Ambisonics technique was used and sounds were binaurally recorded with the use of microphones built into the headset. These solutions allowed to obtain the spatial impression associated with the correct direction of the sound. The audio material includes a number of situations in which a person with a visual impairment could potentially be found, recorded not only at home but also, for example, near junctions or in office buildings. Necessary data conversions were used to obtain files in a format that could be played back over headphones connected to a PC. The data obtained is intended for use in the software familiarizing people with visual impairment with potentially new situations for them.
EN
The article presents the results of numerical calculations of noise generated by an axial fan installed in a ventilation duct with a circular cross-section. The research takes into account the installation of the axial fan due to the distance of the rotor from the curvature of the pipeline. The uRANS turbulent flow modeling methods were used in the calculations. The uRANS stands for the Navier-Stokes equation with Reynolds averaging in the version that takes into account the non-stationarity of the flow. The purpose of the work is to determine the sound power in the vicinity of the sound source. The decisive parameters affecting the noise emitted will be the length of the installation in front of and behind the rotor. The propagation of acoustic disturbances in the far field was modeled using the aeroacoustic analogy of Ffowcs-Williams and Hawkings. Based on the calculations, the directional characteristics of the sound source were determined.
EN
The development of our civilization and increasing noise pollution are strongly connected. In 2021, the Tatra National Park was visited by a record number of tourists - about 4 million 600 thousand. The previous record was broken in 2018 - then the Polish Tatra Mountains were visited by 3 million 800 thousand. people. The aim of the paper is the analysis of noise pollution and soundscape of the most popular national park in Poland - Tatra National Park. The Koscieliska Valley was selected for the study, because it is the second area in the park in terms of the number of tickets sold according to the statistics kept by the Tatra National Park. The paper presents the results of the analysis of acoustic measurements and ambisonic recordings made during four seasons using classical method and the soundscape method. In addition, psychoacoustic parameters and soundecology indicators such as: loudness, sharpness or roughness, ACI (acoustic complexity index), NDSI (normalized difference soundscape index), BIO (bioacoustic index), ADI (acoustic diversity index), AEI (acoustic evenness index) were calculated.
PL
Dokonujące się w ostatnich latach remonty i otwarcia linii tramwajowych w polskich miastach prowokują do porównań i refleksji z analogiczną praktyką i długą tradycją za granicą. Przedmiotem tego artykułu jest relacja przestrzenna między kompleksami wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej a linią tramwajową. Oczywiście przyjęte rozwiązania różnią się od siebie, tym niemniej widać na Zachodzie wyraźny trend do zbliżania obu elementów do siebie, mimo kosztów środowiskowych, które linie szynowe powodują. W modelowym ujęciu bardzo liczne są przypadki prowadzenia trasy „środkiem struktur”, wskutek czego powstają warunki do symbiozy, w myśl zasad urbanizacji zorientowanej na transport publiczny (transit oriented development – TOD). Występuje ono czasem w klasycznej postaci odpowiednio intensywnej zabudowy sprowokowanej wcześniejszą budową tramwaju, a czasem w postaci odwróconej – z wtórnym wprowadzeniem tramwaju we wcześniej istniejące struktury. Niekiedy zaś mamy przypadki mieszane, w którym dokonuje się uzupełnienia zabudowy towarzyszącej korytarzom tramwajowym – nie zawsze tylko mieszkaniowej, ale często także usługowej, dopełniając program osiedli i dzielnic, korzystając z potencjału ekonomicznego wynikającego z obecności użytkowników tramwaju. Obudowa korytarzy linii tramwajowych sprzyja tworzeniu przyjaznego środowiska urbanistycznego i skraca drogi dojścia. Sposób, w jaki uniknięto przeskalowania przestrzeni i zbyt dominującego ruchu decyduje o dobrym rozwiązaniu problemu. Liczne przykłady mogłyby posłużyć za wzorzec dla miast polskich.
EN
The renovation and opening of tram lines in Polish cities in recent years provoke comparisons with similar practice and long tradition abroad. The subject of this article is the spatial relationship between multi-family residential complexes and a tram line. Of course, the solutions adopted differ from each other, but there is a clear trend in the West to bring both elements closer to each other, despite the environmental costs that rail lines cause. In the model approach, there are numerous cases of planning the route through the "centre of structures", which creates conditions for symbiosis in terms of "transit oriented development" (TOD). Sometimes it appears in the classic form of intensive building up provoked by the earlier construction of the tram, and sometimes in a reversed form - with retrofitting tram into previously existing structures. Sometimes there are mixed cases, with structural infills next to tram corridors – not always just residential, but often with service facilities, complementing the program of housing estates and districts aimed to capitalise on the economic potential which results from the presence of tram users. Infilling the tram line strips fosters the creation of a friendly urban environment and shortens the access routes. How space overscaling and overly dominant traffic are avoided is decisive for a good solution to the problem. Numerous examples could serve as a model for Polish cities.
PL
Hałas powodowany przez wyposażenie techniczne budynków, w tym instalacje kanalizacyjne, jest przez ich użytkowników odbierany jako bardziej uciążliwy niż np. zewnętrzny hałas komunikacyjny. Dlatego w projektowaniu instalacji budynkowych, a zwłaszcza kanalizacji, dąży się do zapewnienia ich jak najcichszej pracy.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.