Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certification tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metod obliczeniowej mechaniki płynów w projektowaniu stanowiska badawczego do testowania czujek dymu w procesie certyfikacji. Przedstawiono problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układów wykrywania dymu w kanałach wentylacyjnych. Zaprezentowano wymagania stawiane osłonom przeciwwietrznym, jakie muszą spełniać w celu uzyskania certyfikatu dopuszczającego do zastosowania w systemach ppoż. Opisano budowę stanowiska składającego się z testowego kanału wentylacyjnego z komorą badawczą do montażu osłon przeciwwietrznych wyposażonego w system kontrolno-pomiarowy odpowiedzialny za realizację opracowanych procedur badawczych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej CFD (Computational Fluid Dynamics) pozwalające na wyznaczenie charakterystyk przepływowych stanowiska. Przeprowadzono stanowiskowe badania weryfikacyjne zrealizowane na podstawie wyznaczonych charakterystyk nastaw elementów regulacyjnych.
EN
The article presents the application of computational fluid dynamics methods in the design of a test stand for smoke detectors test conducted at the time of their certification. FVoblems connected with an improper functioning of smoke detecting systems installed in ventilation ducts are indicated, and the requirements anti wind covers need to meet in order to pass the tests are described. The authors present the structure of the stand in which the following elements are included: a test ventilation duet with a test chamber for the installation of anti wind covers eguipped with a control and measurement system responsible for the realisation of designed test procedures. Additionally, the results of Computational Fluid Dynamics (CFD) computer simulation are aiso presented. These results allow for the determination of flow characteristics of the test stand designed, which in turn were the foundation for the verification tests realised in a stand.
PL
Każdy nowo skonstruowany pojazd dopuszczony do użytkowania na obszarze UE musi uzyskać certyfikat homologacyjny. Jednym z kryteriów branych pod uwagę w trakcie wykonywania takich testów jest poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Rosnące wymagania co do czystości spalin wymuszają na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych. W celu kontroli wielkości emisji UE opracowała szereg testów homologacyjnych w tym również dla pojazdów poruszających się głównie poza drogami publicznymi. W opracowaniu przedstawiono wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów zgodnych z wymaganiami UE, procedurę opracowania testu NRTC dla konkretnego silnika oraz wyniki badań hamownianych konkretnego silnika o zapłonie samoczynnym. Zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy założonymi i eksploatacyjnymi punktami pracy silnika.
EN
Every newly constructed vehicle passed for using in the area of EU must get the certification. One of the criteria taken into consideration under making such tests is a level of emission of harmful substances to the environment. The increasing requirements as for the cleanness of the exhaust force the producers to search for new technical solutions. For the purpose of controlling the emission size EU has prepared series of the certification tests also for vehicles moving mainly outside highway roads. This study presents the requirements concerning the measurements pursuant to EU requirements, the procedure of the NRTC test for the particular engine and research of the engine tests bench of the particular self-ignition engine. Attention has been paid to divergences between the established and real items of the work of the engine.
PL
W referacie przedstawiono wymagania oraz zasady przeprowadzenia hałasowej próby certyfikacyjnej samolotów wg amerykańskich przepisów FAR 36 Appendix G oraz Rozdziału 10 Załącznika 16 Konwencji ICAO.
EN
The paper presents the requirements and rules to perform aircraft noise certification tests according to the U.S. FAR 36 Appendix G and Chapter 10 of Annex 16 of the ICAO Convention.
PL
Dyrektywa 2003/10/EC Parlamentu Europejskiego i Rady zobowiązuje pracodawców do oceny hałasu na jaki narażeni są pracownicy, a w przypadku gdy pracownicy stosują ochronniki słuchu i poziomy hałasu osiągają wartości dopuszczalne zobowiązuje do uwzględnienia tłumienia stosowanego ochronnika. Wymagania te powodują że problem rozbieżnościi pomiędzy tłumieniem ochronników słuchu mierzonym w warunkach laboratoryjnych w procesie ich certyfikacji oraz w warunkach rzeczywistych - podczas ich stosowania przez pracownika - staje się bardzo istotny. W artykule omówiono standardowe metody laboratoryjnych badań akustycznych ochronników słuchu, stosowanych w procesie certyfikacji oraz metody prognozowania poziomu dźwięku A pod ochronnikiem. Przedstawiono wyniki badań narażenia na hałas pracowników stosujących nauszniki przeciwhałasowe, wpływu trzyletniego czasu użytkowania, magazynowania i oddziaływania warunków atmosferycznych na tłumienie nauszników oraz omówiono wyniki pomiarów laboratoryjnych tłumienia wtrącenia wkładek przeciwhałasowych wykonywanych w celu oceny jakości wyrobu.
EN
According to the Noise Directive 2003/10 the employer shall be responsible for assessing the exposure of workers to noise and when the exposure matches limit values for taking "account of the attenuation provided by the individual hearing protectors worn by the worker". The problem of the discrepancy between the attenuation of hearing protectors measured in laboratories for certification purposes and real-world attenuation is of major importance in view of the requirements of the noise directive. The acoustic laboratory standard methods for testing of hearing protectors for certification process and the methods for assessing of the A-weighted sound presure level under the hearing protectors are described. The paper presents the analysis of a study results on the individual exposure to noise of workers using ear-muffs, investigation results of the influence of ear-muffs usage time on their attenuation and measurments of the insertion loss of ear-plugs for the quality inspection purposes.
PL
W referacie omówiono metody numerycznej symulacji wytrzymałościowych badań homologacyjnych kół wykonanych ze stopów lekkich. Na przykładzie pokazane zostały aspekty budowy modelu geometrycznego i dyskretnego, ustalania warunków brzegowych zgodnie z normami międzynarodowymi. Zaprezentowno przykładowe wyniki obliczeń numerycznych i sposoby interpretacji ich wyników.
EN
The paper presents numerical methods of wheel certification sets. For example of light alloy wheel some aspects of geometrical and finite element model creaton, bound condition constitution in conformity with international standards are deckribed. Some calculation results and means of this results interpretation are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.