Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The aim of this work was to produce a composite based on the blend of polylactide and polycaprolactone and reinforced with flax fiber, intended for processing by injection molding, with improved mechanical and biodegradation properties as compared to neat polylactide (PLA) and polycaprolactone (PCL). The material was prepared by mixing PLA, PCL and flax fibers (about 5 mm long), extrusion and granulation with subsequent injection molding to obtain test samples. The composites differed in the content of PCL (0, 5, 10, 15 and 30 wt %) whereas the content of flax fibers was kept constant (20 wt %). The samples were characterized by means of scanning electron microscopy (SEM), tensile and impact strength measurements, differential scanning calorimetry (DSC) and dynamic mechanical analysis (DMA). Biodegradation studies were carried out using proteinase K at laboratory conditions. It was found that a reduction of fiber lengths took place during the extrusion process and that addition of flax fibers to PLA/PCL blend resulted in an increase in elastic modulus and biodegradation rate. The composite impact strength was significantly improved at 30 wt % PCL fraction.
PL
Celem badań było opracowanie kompozytu wzmocnionego włóknem lnianym na osnowie z mieszaniny polilaktyd/polikaprolakton, przeznaczonego do przetwórstwa metodą wtryskiwania, wykazującego lepsze właściwości mechaniczne oraz lepszą biodegradowalność niż niemodyfikowane polilaktyd (PLA) i polikaprolakton (PCL). Materiał przygotowano metodą wytłaczania. PLA, PCL oraz włókna lniane (o długości około 5 mm) mieszano, wytłaczano, granulowano, a następnie wtryskiwano w celu uzyskania próbek do badań. Kompozyty różniły się zawartością PCL (0, 5, 10, 15 lub 30% mas.), natomiast udział procentowy włókien lnianych był stały (20% mas.). Próbki badano metodami: skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Oceniano też ich wytrzymałość na jednoosiowe rozciąganie i udarność. Podatność na biodegradację badano w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem enzymu proteinazy K. Stwierdzono, że w procesie wytłaczania nastąpiła znaczna redukcja długości włókien lnianych, ich dodatek do mieszaniny PLA/PCL wpłynął na zwiększenie modułu sprężystości i szybkości biodegradacji, a udział 30% mas. PCL wyraźnie poprawił udarność kompozytu.
EN
The results of an investigation on the stability of low-temperature plasma and corona discharge modification effects on polyhydroxybutyrate (PHB) surface layers (SL) are presented. The changes in geometrical structure and chemical composition were examined using atomic force microscopy (AFM) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), respectively. The measurements were carried out immediately after the modification process, as well as 3, 6, and 9 weeks later.
PL
Oceniano efekty modyfikowania warstwy wierzchniej (ang. SL) polihydroksymaślanu (PHB) za pomocą plazmy niskotemperaturowej oraz wyładowań koronowych po upływie 3, 6 i 9 tygodni od zakończenia procesu. Metodami mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) wykazano, że modyfikowanie warstwy wierzchniej PHB powoduje trwałe zmiany struktury geometrycznej i składu chemicznego badanych powierzchni.
3
Content available remote Wybrane właściwości polilaktydu modyfikowanego polikaprolaktonem
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu udziału poli(ε-kaprolaktonu) w jego mieszaninach z polilaktydem na wytrzymałość przy statycznym rozciąganiu, udarność, moduł zachowawczy i współczynnik stratności (tanδ), entalpię procesów zimnej krystalizacji i topnienia oraz na ubytek masy w funkcji temperatury wyprasek wytwarzanych z tych mieszanin. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości poli-ε- kaprolaktonu maleje wytrzymałość na zerwanie a wzrasta udarność badanych wyprasek. Stwarza to możliwości modyfikowania polilaktydu, stosowanego do wytwarzania niektórych produktów, tylko za pomocą poli(ε-kaprolaktonu).
EN
Poly(lactic acid)/poly-ε-caprolactone blends (poly-ε-caprolactone content up to 30% by mass) were prepd. by extrusion and studied for tensile and impact strength, storage modulus, tanδ, enthalpies of cold crystn. and melting, and mass loss. The tensile strength decreased while the impact strength increased with increasing content of polycaprolactone.
4
Content available Metalizowanie bezprądowe tworzyw polimerowych
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej bezprądowego metalizowania tworzyw polimerowych. Przedstawiono podstawowe rodzaje metalizowania: na drodze wymiany, w wyniku redukcji pierwiastka metalicznego oraz autokatalityczne. Omówiono znaczenie odpowiedniego przygotowania warstwy wierzchniej (WW) metalizowanych wytworów, umożliwiającego osadzanie i aktywowanie prekursorów metalizowania, a także dominującą rolę palladu jako uniwersalnego katalizatora metalizowania. Opisano też znaczenie kompleksów metaloorganicznych stosowanych w charakterze prekursorów w procesach metalizowania bezprądowego. Wskazano możliwości wykorzystania materiałów i przedmiotów metalizowanych bezprądowo.
EN
This article is a review of the literature related to the electroless metallization of plastics. The basic methods of electroless metallization by: displacement, metal reduction, and autocatalysis have been described. The importance of proper preparation of the surface layer of metallized materials, which enables the deposition and activation of metallization precursors, as well as the dominant role of palladium as a common metallization catalyst have been discussed. The role of organometallic complexes as precursors of electroless metallization has also been described. The possible applications of electroless metallized plastics and most recent research trends have been presented.
EN
The effects of the UV radiation on the surface geometrical structure, phase transition temperatures, and the temperature of the onset of thermal decomposition of a polylactide film containing 2 wt % of dye are presented. The surface geometrical structure was examined using a scanning electron microscope (SEM) and atomic force microscope (AFM). The temperatures of both the phase transitions and the changes in the melting enthalpy of the crystalline phase were determined using a differential scanning calorimeter (DSC). The temperature of the onset of thermal decomposition of the film was determined with a thermogravimetry (TG) instrument. It was found that the UV radiation generated in an aging test chamber mostly causes changes in the surface geometrical structure of the examined film and reduces the onset temperature of the film thermal decomposition.
PL
Przedstawiono wpływ promieniowania UV na strukturę geometryczną powierzchni, temperaturę przejść fazowych i temperaturę początku rozkładu cieplnego folii polilaktydowej zawierającej 2 % mas. barwnika. Badania struktury geometrycznej powierzchni wykonano metodami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM). Za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) wyznaczano temperaturę przejść fazowych i zmian entalpii topnienia fazy krystalicznej. Temperaturę początku rozkładu cieplnego folii badano przy użyciu termograwimetru (TG). Stwierdzono, że promieniowanie UV, generowane w komorze starzeniowej, zmienia głównie strukturę geometryczną powierzchni folii oraz obniża temperaturę początku jej rozkładu.
PL
Artykuł stanowi przegląd wyników badań doświadczalnych dotyczących procesu autokatalitycznego miedziowania bezprądowego wybranych tworzyw polimerowych. Przedstawiono wpływ acetyloacetonianu miedzi(II) [Cu(acac)2] i tlenku miedzi(II) (CuO), dodawanych łącznie do poliamidu 6 (PA6) lub kompozytu na osnowie z PA6, na przebieg tego procesu. Stwierdzono, że Cu(acac)2 i CuO stosowane łącznie są skutecznymi prekursorami miedziowania, dzięki występującemu efektowi synergii, zwiększającemu szybkość tego procesu. Wykazano, że napromienianie laserowe powoduje powstawanie stożkowej struktury geometrycznej powierzchni PA6 zawierającego te prekursory. Materiał znajdujący się na wierzchołkach utworzonych stożków nie ulega ablacji i stanowi ochronę dla materiału usytuowanego niżej. Miedź osadzana w procesie autokatalitycznego miedziowania bezprądowego ma strukturę ziarnistą, a wielkość ziaren i grubość warstwy osadzanej miedzi zależą od czasu trwania procesu. Omówiono także wyniki badań nowego kompozytu na osnowie PA6, zawierającego prekursory Cu(acac)2 i CuO oraz włókna szklane. Kompozyt ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami przetwórczymi, a obecność w nim włókien szklanych wpływa na zwiększenie wytrzymałości adhezyjnej warstwy miedzi nanoszonej na ten kompozyt, chroniącej przed ablacją laserową polimer osnowy. Zaprezentowano efekty wstępnych badań trzech nowych kompleksów metaloorganicznych, w tym L-tyrozyny miedzi, która może być cennym prekursorem autokatalitycznego miedziowania bezprądowego materiałów polimerowych.
EN
The paper presents areview of experimental studies related to the process of autocatalytic electroless copper plating of selected polymeric materials. The effect of copper(II) acetylacetonate [Cu(acac)2] and copper(II) oxide (CuO), added together to polyamide 6 (PA6) or its composite on the metallization process is discussed. It was found that Cu(acac)2 and CuO applied together are effective precursors for copper deposition due to asynergistic action of the precursors, increasing significantly the rate of deposition. It was also shown that laser irradiation caused the formation of conical structure of PA6 surface containing these precursors. The material located on the tops of the cones does not undergo ablation, acting as amask protecting material situated below. Copper deposited in the autocatalytic electroless plating process has agrain structure. The grain size and the thickness of the deposited copper layer depend on the metallization time. The results of tests on new composite composed of PA6 matrix, Cu(acac)2 and CuO precursors and glass fibers have been discussed. This composite is characterized by good processing properties. The glass fibers significantly increase the adhesion strength of the deposited copper layer, which protects the matrix polymer from laser ablation. The results of preliminary tests of three new organometallic complexes have been presented, from which L-tyrosine-copper can be avaluable precursor for autocatalytic electroless copper plating of polymeric materials.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesów separacji elektrostatycznej mieszanin poli(ε‑kaprolaktonu) (PCL) z poli(chlorkiem winylu) (PVC) lub poli(tereftalanem etylenu) (PET). Zbadano cztery wielkości wejściowe tych procesów (i) udział masowy poszczególnych składników mieszaniny, (ii) czas elektryzowania fluidyza cyjnego, (iii) różnicę potencjałów między elektrodami separatora oraz (iv) prędkość obrotową elektrody walcowej. Wygenerowano oraz przeanalizowano modele matematyczne procesów separacji elektrostatycznej mieszanin PCL/PVC i PCL/PET. Stwierdzono poprawność procesu separacji badanych mieszanin oraz możliwość praktycznego wykorzystania otrzymanych modeli matematycznych.
EN
Effect of mass fractions of the individual components of the polymer mixt., electrification time of fluidized bed, potential difference between the electrodes and rotational speed of the cylindrical electrode on course of polymer sepn. was detd. The exptl. data were used to elaborate math. models of the process.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu separacji elektrostatycznej mieszanin polilaktydu (PLA) zpoli(ε-kaprolaktonem) (PCL), PLA zpoli(chlorkiem winylu) (PVC) iPLA zpoli(tereftalanem etylenu) (PET). Oceniono cztery wielkości wejściowe procesu, mające podstawowy wpływ na efekty separacji elektrostatycznej badanych mieszanin: udział masowy poszczególnych składników mieszaniny, czas elektryzowania fluidyzacyjnego, różnicę potencjałów między elektrodami oraz prędkość obrotową elektrody walcowej. Opracowano, anastępnie przeanalizowano modele matematyczne procesu separacji elektrostatycznej badanych mieszanin. Stwierdzono, że otrzymane modele matematyczne separacji elektrostatycznej mieszanin PLA, PCL, PVC iPET można wykorzystać praktycznie do analizy efektywności rozdziału tych mieszanin.
EN
The results of investigations of electrostatic separation of mixtures of polylactide (PLA) with poly(ε-caprolactone) (PCL) and PLA with poly(vinyl chloride) (PVC) or poly(ethylene terephthalate) (PET) are presented. Four input quantities of the process, having abasic influence on the effects of electrostatic separation of the investigated mixtures, were examined: (a) mass fraction of the individual components, (b) fluidized-bed charging time, (c) potential difference between the electrodes, (d) rotational speed of the roll electrode. The mathematical models of electrostatic separation process of PLA, PCL, PVC and PET mixtures were developed and analyzed. It was found that these models can be used in practice for analysis of separation of these mixtures.
EN
There are presented results of investigation of electrostatic separation of binary mixtures containing a biodegradable polymer {polylactide (PLA), polycaprolactone (PCL), or poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) [P(3,4HB)]} and a commonly used polymer [poly(vinyl chloride) (PVC) or poly(ethylene terephthalate) (PET)]. It was found that the binary mixtures of these polymers could be efficiently separated. The electrostatic separation process of the P(3,4HB)/PET mixture appeared to be most successful. It is indicated that the share of a biodegradable component in the mixture essentially influences the separation effects. Therefore, suitable choice of necessary conditions is needed to perform the separation process, which includes appropriate separator settings, depending on fractions of individual components in the mixture being separated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu separacji elektrostatycznej mieszanin dwuskładnikowych zawierających polimery biodegradowalne {polilaktyd (PLA), polikaprolakton (PCL) lub poli(3-hydroksymaślan-co-4-hydroksymaślan) [P(3,4HB)]} i polimery powszechnego użytku [poli(chlorek winylu) (PVC) lub poli(tereftalan etylenu) (PET)]. Stwierdzono, że mieszaniny tych polimerów mogą być skutecznie rozdzielane w tym procesie. Najbardziej efektywna okazała się separacja mieszaniny P(3,4HB)/PET. Z badań wynika również, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność tej separacji jest udział masowy składnika biodegradowalnego w danej mieszaninie. Z tych względów wymagany jest odpowiedni dobór warunków prowadzenia separacji elektrostatycznej, w tym nastaw separatora w zależności od udziału poszczególnych składników mieszaniny rozdzielanej.
PL
Przedstawiono wyniki badania zmian chropowatości powierzchni folii polilaktydowej zachodzących w okresie 3 miesięcy po jej zmodyfikowaniu metodą wyładowań koronowych. Proces modyfikowania prowadzono w atmosferze powietrza, z jednostkową energią wyładowań koronowych wynoszącą 3,5 lub 10 kJ/m². Badania chropowatości wykonano metodą mikroskopii sił atomowych. Wykazały one znaczny wzrost chropowatości powierzchni folii zachodzący pod wpływem wyładowań koronowych, a następnie powolne zmniejszanie się chropowatości wraz z upływem czasu.
EN
Extruded polylactide film was surface-modified by corona discharge treatment (3.5 or 10 kJ/m²) and studied by at. force microscopy for surface roughness immediately after treatment and after 3 mo. long storage or after washing with water. The corona discharge resulted in an increase in the surface roughness. The roughness increased with increasing the modification energy but decreased during the film storage or after washing with water.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej właściwości i zastosowań kompozytów jednopolimerowych (SPC), stosunkowo nowej i obiecującej grupy materiałów polimerowych o dużych możliwościach aplikacyjnych. Omówiono rodzaje i wybrane właściwości SPC i porównano ich najważniejsze cechy: adhezję na granicy wzmocnienia i osnowy kompozytu, różnicę wartości temperatury topnienia fazy krystalicznej wzmocnienia i osnowy, wytrzymałość na rozciąganie i moduł Younga. Scharakteryzowano SPC wytwarzane obecnie w skali przemysłowej.
EN
This paper constitutes a review of the literature concerning properties and applications of the single polymer composites (SPC). These materials are a relatively new and promising group of polymer composites which have good mechanical properties and high potential of application. The types and selected properties of single polymer composites were discussed. The most significant of these properties include adhesion at the interface of reinforcement and matrix, different melting points of crystalline phase of reinforcement and matrix, tensile strength and Young's modulus. Additionally, SPC currently produced in an industrial scale were characterized.
13
Content available Autocatalytic metallization of polylactide
EN
In this work experimental results of a research aimed to provide the assessment of the ability of chemical modification to prepare polylactide (PLA) surface for autocatalytic metallization are presented. Chemical modification of PLA was performed using two solutions (1 and 2). Analysis of PLA samples was performed by means of goniometry, atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM) and photoelectron spectroscopy (XPS). Results of contact angle measurements and surface energy calculations were presented. Qualitative and quantitative analysis of elemental composition of PLA surface layer was performed. Based on the experimental results, it was found that the proposed method can be successfully applied to prepare PLA surface for metallization. Autocatalytically deposited copper layer exhibited good adhesion to PLA and electrical conductivity.
PL
Zbadano możliwość wykorzystania modyfikacji chemicznej w procesie przygotowania powierzchni polilaktydu (PLA) do procesu autokatalitycznego metalizowania. Modyfikację chemiczną PLA przeprowadzono za pomocą dwóch roztworów (1 i 2). Próbki PLA zbadano metodami: goniometrii, mikroskopii sił atomowych (AFM), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Wykonano też pomiary kątów zwilżania oraz obliczenia swobodnej energii powierzchniowej, a także przeprowadzono jakościową i ilościową analizę składu chemicznego warstwy wierzchniej PLA. Wyniki badań wskazują, że zaproponowana metoda może być wykorzystana w procesie przygotowania powierzchni polilaktydu PLA do metalizowania. Uzyskana warstwa metaliczna charakteryzuje się dobrą wytrzymałością adhezyjną i dobrymi właściwościami elektrycznymi.
14
Content available remote Electroless metallization of polymers
EN
Purpose: The purpose of this article was to review selected issues related to the electroless metallization of polymeric materials. Design/methodology/approach: The presented issues concerned classic electroless metallization, laser-assisted electroless metallization and electroless metallization of biodegradable polymers. Findings: The electroless metallization is most commonly used process of polymer metallization. It is possible only when the surface of a polymer product is seeded with metallic catalyst. Due to its good properties of catalysing the oxidation reaction of most reducing agents used in electroless metallization, palladium is the most commonly used catalyst in this process. Lasers can be effective tools for the preparation of polymer surface to be coated with metal layer, especially to clean, roughen, and/or induce chemical reactions on polymer surface prior to or along with metallization process. In recent years, new polymeric materials, produced from renewable resources are intensively studied and polylactide is one of such materials. An increasing interest in application of polylactide to manufacture electronic printed circuit boards and carriers was recently noticed. Research limitations/implications: A number of various metallization methods are widely reported in literature. In this article a review of only few methods is presented, which are in line with the newest trends in polymer industry and science. Practical implications: There are a number of methods of electroless metallization of polymer materials, which need to be improved to satisfy specific application conditions. For that reasons researches are leading to find better and universal metallization methods to improve overall properties of deposited metal layer. Originality/value: This article presents results of some researches related to the electroless metallization of polymeric materials.
PL
Separacja elektrostatyczna jest jedną ze znanych metod rozdziału mieszanin odpadów tworzyw polimerowych. W procesie tym wykorzystuje się różnicę właściwości tryboelektrycznych polimerów stanowiących daną mieszaninę. Efekty procesu separacji elektrostatycznej zależą od: (a) stopnia naelektryzowania poszczególnych cząsteczek mieszaniny oraz (b) skuteczności rozdziału naelektryzowanej mieszaniny w polu elektrostatycznym. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu separacji elektrostatycznej dwuskładnikowych mieszanin tworzywowych o różnych zawartościach (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90% mas.) poli(chlorku winylu) (PVC) i polilaktydu (PLA). Oceniono zdolność naelektryzowania mieszaniny PVC/PLA, czystość oraz wydajność odzysku poszczególnych jej składników. Separację prowadzono za pomocą skonstruowanego przez nas prototypowego stanowiska badawczego, wyposażonego w elektrostatyczny separator walcowy.
EN
Electrostatic separation is the known method of plastics wastes separation. In this process the difference in triboelectric properties of polymers contained in the mixture are used. The effectiveness of the electrostatic separation process depends on: (a) degree of the electrification of individual mixture molecules and (b) separation of these mixture in a strong electrostatic field. The investigation results of an electrostatic separation process of binary polymeric blends with different (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90 wt%) contents of an polyvinyl chloride (PVC) and polylactide (PLA) are presented. The ability of the electrification of PVC/PLA mixtures, purity and yield of recovery of separated components, was evaluated. The separation was carried out by using a home-made prototype, equipped with a roll-type electrostatic separator.
16
PL
Przedstawiono wyniki badań elektrostatycznej separacji dwuskładnikowych mieszanin poli-(chlorku winylu) (PVC) i poli(tereftalanu etylenu) (PET) o różnej zawartości poszczególnych składników (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90% mas.). Badania wykonano za pomocą prototypowego separatora elektrostatycznego. Stwierdzono, że efekty elektryzowania fluidyzacyjnego zależą od czasu trwania tego procesu i od składu poszczególnych mieszanin. Wykazano również, że im bardziej zrównoważony jest skład danej mieszaniny, tym większa jest czystość i wydajność frakcji PVC i PET uzyskanych w procesie separacji.
EN
Binary blends of poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) granules (contents 10–90% by mass) were sepd. in electrostatic field after electrocharging in a fluidized bed. The recovery of the individual polymers and purity of the fractions were higher than 98% by mass.
PL
Przedstawiono przegląd różnych konstrukcji separatorów swobodnych i walcowych, a także niektóre wyniki współczesnych badań procesu elektrostatycznej separacji mieszanin polimerowych. Wyniki prac eksperymentalnych wskazują, że proces ten uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą skład i wilgotność mieszaniny polimerowej, materiał tryboelektryzatora, czas elektryzowania oraz natężenie pola elektrostatycznego w strefie rozdzielania separatora. Elektrostatyczna separacja mieszanin polimerowych może znaleźć zastosowanie w procesach recyklingu tworzyw polimerowych.
EN
An extended review, with 50 refs., of the constructions of free-fall and roll-off electrostatic separators used in plastics recycling as well as of the some current studies on electrostatic sepn. process of polymer blends. Compn. and humidity of polymer blends, kind of tribocharger material, charging time and electric field strength in the sepn. zone were taken into consideration.
PL
Oceniono wpływ modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu (PLA) za pomocą wyładowań koronowych w atmosferze powietrza lub azotu na stopień utlenienia, kąty zwilżania oraz wartości swobodnej energii powierzchniowej PLA. Stwierdzono, że w wyniku wyładowań koronowych wzrasta wartość stopnia utlenienia warstwy wierzchniej PLA, niezależnie od zastosowanej dawki jednostkowej energii aktywacji (Ej) i atmosfery. Natomiast wartość stopnia naazotowania próbek modyfikowanych w atmosferze azotu rośnie wraz ze wzrostem wartości Ej i jest większa niż w przypadku próbek modyfikowanych w atmosferze powietrza. Stwierdzono również, że wyładowania koronowe w atmosferze powietrza lub azotu powodują zmiany wartości kątów zwilżania warstwy wierzchniej PLA wodą i dijodometanem oraz wzrost swobodnej energii powierzchniowej.
EN
The effect of the modification of poly(lactic acid) (PLA) surface layer using corona treatment in air or nitrogen was evaluated by determination of oxidation degree, contact angle measurements and surface free energy calculations. It was found that as a result of corona discharge the degree of PLA surface layer oxidation increases independently of the applied unit activation energy Ej as well as the type of atmosphere used. However, the degree of nitriding of the samples modified under nitrogen increases with an increase of Ej value and is higher than for the samples modified in air. It was also found that corona discharges in both air and nitrogen atmospheres result in the changes in contact angle values of water and diiodomethane on PLA surface layer as well as an increase of surface free energy.
19
Content available remote Wpływ wyładowań koronowych na właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu
PL
Zbadano wpływ oddziaływania wyładowań koronowych (WK) na właściwości warstwy wierzchniej (WW) folii z polilaktydu (PLA). Modyfikowanie PLA prowadzono w atmosferze powietrza lub helu. Efekty modyfikowania w powietrzu lub w helu porównano na podstawie oceny zwilżalności, obliczonej — metodą Owensa-Wendta — swobodnej energii powierzchniowej (SEP) oraz, wyznaczonego z zastosowaniem spektroskopii fotoelektronowej, stopnia utlenienia (O/C) modyfikowanej WW.
EN
The paper investigates the effect of corona discharge (CD) treatment on the properties of surface layer (SL) of polylactide (PLA) film. The modification of PLA was carried out in the air and helium atmosphere and the results were compared on the basis of the assessment of wettability, surface free energy (SFE) calculated using Owens–Wendt method as well as the degree of oxidation (O/C) of the modified SL, determined by photoelectron spectroscopy.
EN
The results of an investigation of the process of electrostatic separation of binary polymeric blends with different content (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90 wt %) of acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer (ABS) and poly(methyl methacrylate) (PMMA) are presented. The separation was carried out by using a home-made prototype of electrostatic cylindrical separator. It was found that the effects of the tribocharging in fluidized bed depended on the process duration. A maximum value of the electric potential (over 22 kV) of the blend containing 50/50 wt % of ABS and PMMA was attained after ca. 20 s of the electrization. Instead, during the mechanical tribocharging, an electric potential increased with the rise of the rotational speed of a stirrer and reached a value of ca. 18 kV. The blend separation was performed in an electrostatic field arising between a high-voltage elliptic electrode and cylindrical ground electrode rotating at a rate of 30 rpm. The dc voltage between the electrodes was 20 kV and the electrostatic field intensity did not exceed 4 kV/cm. It was found that the effects of the separation process, i.e., purity of the particular fractions and yield of the ABS and PMMA recovery, depended on both the tribocharging effects and contents of the individual blend components. A better separation was achieved for the more balanced compositions. The investigations also indicated that the separation of blends containing 20—70 wt % ABS (30—80 wt % PMMA) may result in a purity of the particular fractions above 95 wt % and recovery yield above 97 wt %. Further increase in the purity and yield is possible by application of a multi-step separation.
PL
Zbadano proces separacji elektrostatycznej dwuskładnikowych mieszanin tworzywowych o różnych zawartościach (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90 % mas.) terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) i poli(metakrylanu metylu) (PMMA). Separację prowadzono za pomocą skonstruowanego przez nas elektrostatycznego separatora walcowego. Stwierdzono, że efekty elektryzowania fluidyzacyjnego zależą od czasu trwania tego procesu, a maksymalna wartość powierzchniowego potencjału elektrostatycznego, mieszaniny zawierającej po 50 % mas. ABS i PMMA — wynosząca ponad 22 kV — występuje po ok. 20 s elektryzowania. Natomiast podczas elektryzowania mechanicznego powierzchniowy potencjał elektrostatyczny rośnie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej mieszadła i osiąga wartość ok. 18 kV. Rozdzielanie mieszanin prowadzono w polu elektrostatycznym, występującym między eliptyczną elektrodą wysokiego napięcia i walcową elektrodą uziemioną, wirującą z prędkością 30 min-1. Napięcie stałe między elektrodami wynosiło 20 kV, a natężenie pola elektrostatycznego nie przekraczało 4 kV/cm. Stwierdzono, że efekty procesu separacji, tzn. czystość poszczególnych frakcji oraz wydajność odzysku ABS i PMMA, zależą od wyników elektryzowania oraz od zawartości poszczególnych składników w mieszaninie, przy czym rozdział jest tym lepszy im bardziej zrównoważony jest udział składników. Z badań wynika również, że rozdzielając mieszaniny o zawartości od 20 do 70 % mas. ABS (30—80 % mas. PMMA) można uzyskać poszczególne frakcje o czystości większej niż 95 % mas. z wydajnością odzysku przekraczającą 97 % mas. Zwiększenie otrzymanej czystości i wydajności jest możliwe w warunkach separacji wielostopniowej.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.