Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radioactive waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W poniższym artykule autor porusza kilka zagadnień związanych z energetyką jądrową i elektrowniami jądrowymi. W pierwszej kolejności wyjaśniono zjawisko uwalniania energii jądrowej i jej wykorzystanie w reaktorach energetycznych oraz wskazano zalety energetyki jądrowej. Dodatkowo omówiono problematykę powstawania, składowania i neutralizacji odpadów promieniotwórczych. Następnie krótko scharakteryzowano największe awarie elektrowni jądrowych na świecie i ich skutki, ponieważ awarie te miały silny wpływ na decyzje o zamknięciu lub nawet zaniechaniu budowy takich elektrowni. Jednak wdrożenie nowych rozwiązań w budowie reaktorów jądrowych, opartych na wnioskach z poprzednich awarii, znacznie ogranicza możliwość wystąpienia tego typów awarii w przyszłości. Na koniec autor omawia kwestię budowy elektrowni jądrowych w Polsce, wskazując na fakt eliminacji węgla i gazu z produkcji energii elektrycznej w celu ograniczenia emisji CO2. Konieczność budowy elektrowni jądrowej wynika również z faktu, że energia pozyskiwana z tzw. odnawialnych źródeł energii nie zaspokoi w pełni zapotrzebowania na energię, jednak przed rozpoczęciem jej budowy w Polsce należy rozwiązać kilka problemów.
EN
In this article, the author addresses several issues related to nuclear energy and nuclear power plants. Firstly, the phenomenon of nuclear energy release and its usage in energy reactors is explained as well as the advantages of nuclear energy is pointed. Additionally, the attention to the problem of radioactive waste generation, neutralization and storage is discussed. Next, the largest failures of nuclear power plants and their effects were briefly characterized, since such accidents had a strong impact on decisions to close or even abandon the construction of such power plants. However, the implementation of new solutions in the construction of nuclear reactors, based on the conclusions of previous accidents, significantly reduces the possibility of their occurrence in the future. Finally, the author discuss the issue of construction of nuclear power plants in Poland pointing to the fact of elimination coal and gas from electricity production in order to reduce CO2 emission. This is motivated by the fact that energy obtained from the so-called renewable energy sources will not fully meet the energy demand. However, a few problems should be solved before starting the construction of a nuclear power plant in Poland.
2
Content available remote Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Polsce
PL
Przedstawiono klasyfikację odpadów radioaktywnych, źródła ich pochodzenia, a także metody postępowania i składowania tego typu odpadów. Praca zawiera odniesienie do aktów prawnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, regulujących postępowanie z odpadami promieniotwórczymi.
EN
A review, with 12 refs., of classification of radioactive waste, sources of their origin and methods of handling and storage of this type of waste. There was also a reference to legal acts, both national and international, regulating the management of radioactive waste.
PL
Podstawowym aktem w polskim systemie prawnym, który reguluje działalność w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej związaną z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące jest ustawa – Prawo atomowe. Wprowadzona w 1986 r. ustawa na przestrzeni lat ulegała wielu modyfikacjom uwzględniając między innymi dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) oraz wzrastające wykorzystywanie substancji promieniotwórczych w medycynie, nauce oraz przemyśle.
EN
The basic act in the Polish legal system that regulates the activities in the field of peaceful use of nuclear energy related to actual and potential exposure to ionizing radiation is the Atomic Law Act. The Act, introduced in 1986, has undergone many modifications over the years, taking into account, inter alia, the directives of the European Atomic Energy Community (Euratom) and the increasing use of radioactive substances in medicine, science and industry.
PL
Bezpieczne zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych, a zwłaszcza wypalonego paliwa jądrowego, jest jedną z najczęściej podnoszonych kwestii przeciwników dalszego rozwoju energetyki jądrowej i stosowania radioizotopów w różnych dziedzinach życia. Prowadzenie zaawansowanych prac badawczych wspierających program jądrowy kraju i pozwalających na dalszy rozwój metod izotopowych w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska naturalnego, jest zadaniem nauki. Jest również jednym z podstawowych celów działania instytutów związanych z atomistyką.
EN
Safe management of radioactive waste, especially spent nuclear fuel, is one of the most frequently raised issues of opponents of further development of nuclear energy and the use of radioisotopes in various areas of life. Conducting advanced research works supporting the country's nuclear program and enabling further development of isotope methods in medicine, industry and environmental protection is the responsibility of science. It is also one of the main goals of the institutes related to atomic science.
PL
W artykule omówiono aktualnie stosowane technologie przetwarzania odpadów promieniotwórczych stałych oraz ciekłych, postępowanie z izotopowymi czujkami dymu, oraz promieniotwórczymi odpadami biologicznymi. Przedstawiono także historię Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) oraz klasyfikację odpadów promieniotwórczych.
EN
In this article the currently used treatment and conditioning technologies for solid and liquid radioactive waste, handling isotope smoke detectors and radioactive biological waste are presented. The history of the Radioactive Waste Management Plant and the classification of radioactive waste are also presented.
PL
Druga połowa lat 50. ubiegłego wieku była bardzo owocna w sukcesy dla polskiej atomistyki. W roku 1956 rozpoczęto budowę badawczego reaktora jądrowego EWA (nazwa to akronim: Eksperymentalny, Wodny, Atomowy), którego uroczyste otwarcie miało miejsce już dwa lata później 14 czerwca 1958 r. Reaktor ten wykorzystywany był do produkcji izotopów promieniotwórczych oraz do prac badawczych. Każdej działalności związanej z produkcją bądź stosowaniem izotopów promieniotwórczych towarzyszy powstawanie odpadów promieniotwórczych, które już od 60 lat są bezpiecznie gospodarowane w Polsce. W artykule przedstawiono historię powstania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, źródła i rodzaje odpadów promieniotwórczych powstających w Polsce, kryteria ich podziału i klasyfikacji oraz podstawowe zasady postępowania z nimi.
EN
The second half of the 1950s was very successful for the Polish atomic industry. In 1956, the construction of the EWA nuclear research reactor (the name is the acronym: Experimental, Water, Atomic) started and its ceremonial opening took place two years later on June 14, 1958. This reactor was being used for the production of radioactive isotopes and for research. Each activity related to the production or use of radioactive isotopes is accompanied by the generation of radioactive waste which has been safely managed in Poland for 60 years. The article presents the history of origin of the Radioactive Waste Management Plant, sources and types of radioactive waste generated in Poland, criteria for their division and classification as well as basic principles of their management.
7
Content available remote Monitoring and management of geoengineering repositories of radioactive waste
EN
The paper provides the approach to the management of the repositories of radioactive waste, which include monitoring of contaminants migration into environment in case of natural or technogenic accidents which may influence on soil, subsoil waters and repository’ installations structures. The aim of the research is the development of system of estimation of radioactive state of the environment in the area of radioactive repository, based on the cumulative data, the knowledge base, set of rules of production, logical deduction gear and conclusion building gear by means of uncertain and incomplete input data. It is proposed the use of several models for the spectral characteristics of radioactive pollutants migration. The evaluation of possible damages of repository containment is made. The heuristics for the radioactive waste repository expert system are developed. The proposed procedure of quality definition of decision making for the radioactive waste repositories management should take into account the reliability of information about the state of the radioactive repository.
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
9
Content available remote Nowe składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce
PL
Przedstawiono konieczność budowy dwóch składowisk odpadów promieniotwórczych (powierzchniowego dla odpadów nisko- i średnio- aktywnych oraz głębokiego dla odpadów wysokoaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego). Przedstawiono podstawy prawne i założenia techniczne składowisk oraz prawdopodobne lokalizacje.
EN
A review, with 8 refs., of nuclear energy legal acts and the prospects for construction of a nuclear power plant in Poland, with particular emphasis on the location and techn. assumptions of radioactive waste repositories.
PL
Przeprowadzono syntezę sferycznego sorbentu na bazie chitozanu. Określono jego zdolność sorpcyjną, a także możliwości użycia do usuwania radionuklidu Am-241 z rozcieńczonych roztworów wodnych. W celu określenia zdolności sorpcyjnej chitozanu wyznaczono współczynniki dekontaminacji oczyszczanych roztworów oraz wartości współczynników podziału. Symulację rozkładu kompleksów Am(III) w zależności od pH roztworów wykonano za pomocą programu Medusa. Określono trwałość termiczną sorbentu, wykorzystując analizę termograwimetryczną sprzężoną z różnicową kalorymetrią skaningową i spektrometrią mas. Wykazano, że chitozan może stać się alternatywnym sorbentem do oczyszczania roztworów zawierających ciekłe odpady promieniotwórcze.
EN
Spheric chitosan sorbent was prepd. and used for removal of Am-241 from its aq. solns. The sorbability was detd. as decontamination factor and distribution coeff. The parameters depended on pH of soln. and were highest in alkaline solns. The thermogravimetric anal. coupled with differential scanning calorimetry and mass spectrometry were used to det. the thermal stability of the sorbent. Water and CO2 were found in the decompn. products.
EN
Perovskite is able to sequester simultaneously, in its structure, both actinides and alkaline-earth elements. This study is an attempt to synthesize a complex perovskite Ca0.91-xCe0.09Rb0.04Csx [(Zr0.50Ti0.45)Al0.05]O3 (0.2≤x≤0.4), doped in the same time, with Ce, Cs and Rb. The synthesis is conducted by sintering at 1150°C during 16h. XRX analysis confirms the perovskite formation. SEM observations show a less porous microstructure. FTIR analysis reveals TiO6, Ti-O-Ti, Ti-O and Zr-O vibrations. Raman spectroscopy indicates many orthorhombic perovskite active modes, as: Ti-O6 and Ti-O3 torsions, ZrO7, CaO8 vibrations, the totally symmetric oxygen, and the O-octahedron cage rotation.
PL
Składowanie nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych wymaga opracowania długoletniej koncepcji zapewniającej bezpieczeństwo środowiska. Narzędziem pozwalającym uwiarygodnić przyjęte koncepcje składowania jest kompleksowa ocena bezpieczeństwa opracowywana zarówno indywidualnie przez organizacje zajmujące się gospodarką odpadami promieniotwórczymi w poszczególnych krajach, jak również w ramach międzynarodowej współpracy np. pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu (MAEA). Prace prowadzone w ramach międzynarodowych projektów finansowanych przez MAEA pozwoliły na opracowanie założeń metodycznych w zakresie oceny bezpieczeństwa dla składowisk odpadów promieniotwórczych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione zagadnienie związane z oceną bezpieczeństwa obejmującą: charakterystykę systemu składowania oraz analizy bezpieczeństwa związane z oceną możliwości uwalniania i migracji izotopów promieniotwórczych do środowiska i pozwalającą na określenie poziomu narażenia na promieniowanie jonizujące.
EN
The storage of low and intermediate level radioactive waste requires the development of a long-term safety strategy ensuring environmental safety. The tool for building confidence for the concepts of waste disposal is a comprehensive safety study which is developed individually by the organizations involved in radioactive waste management as well as within the framework of international cooperation e.g. under the auspices of the International Atomic Energy Agency in Vienna (IAEA). International cooperation within the framework of projects financed by the IAEA has allowed for the development of safety assessment methodologies for radioactive waste disposal facilities. In this article, the issues regarding the safety study including disposal system characteristics and safety assessments of the potential radionuclide release and its migration in the geosphere to identify the level of exposure to ionizing radiation will be presented.
EN
Safety of radioactive waste repositories operation is associated with a multibarrier system designed and constructed to isolate and contain the waste from the biosphere. Each of radioactive waste repositories is equipped with system of barriers, which reduces the possibility of release of radionuclides from the storage site. Safety systems may differ from each other depending on the type of repository. They consist of the natural geological barrier provided by host rocks of the repository and its surroundings, and an engineered barrier system (EBS). The EBS may itself comprise a variety of sub-systems or components, such as waste forms, canisters, buffers, backfi lls, seals and plugs. The EBS plays a major role in providing the required disposal system performance. It is assumed that the metal canisters and system of barriers adequately isolate waste from the biosphere. The evaluation of the multibarrier system is carried out after detailed tests to determine its parameters, and after analysis including mathematical modeling of migration of contaminants. To provide an assurance of safety of radioactive waste repository multibarrier system, detailed long term safety assessments are developed. Usually they comprise modeling of EBS stability, corrosion rate and radionuclide migration in near fi eld in geosphere and biosphere. The principal goal of radionuclide migration modeling is assessment of the radionuclides release paths and rate from the repository, radionuclides concentration in geosphere in time and human exposure to ionizing radiation.
14
EN
Computer-aided colour analysis can facilitate cyclostratigraphic studies. Here we report on a case study involving the development of a digital colour analysis method for examination of the Boda Claystone Formation which is the most suitable in Hungary for the disposal of high-level radioactive waste. Rock type colours are reddish brown or brownish red, or any shade between brown and red. The method presented here could be used to differentiate similar colours and to identify gradual transitions between these; the latter are of great importance in a cyclostratigraphic analysis of the succession. Geophysical well-logging has demonstrated the existence of characteristic cyclic units, as detected by colour and natural gamma. Based on our research, colour, natural gamma and lithology correlate well. For core Ib-4, these features reveal the presence of orderly cycles with thicknesses of roughly 0.64 to 13 metres. Once the core has been scanned, this is a time- and cost-effective method.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia postępowania z odpadami, zarówno promieniotwórczymi, jak i konwencjonalnymi, powstającymi w okresie eksploatacji elektrowni jądrowych. Ponadto w pracy dokonano charakterystyki procesu postępowania z powstającymi w okresie eksploatacji odpadami promieniotwórczymi, z uwzględnieniem: zasady 3R, nowoczesnych metod przetwarzania odpadów promieniotwórczych oraz stosowanych do przemieszczania pojemników. Dane dotyczące wielkości poszczególnych rodzajów odpadów, ilości zużywanych pojemników do transportu odpadów promieniotwórczych zostały zaprezentowane dla przykładowej elektrowni jądrowej wykorzystującej reaktor wodny ciśnieniowy o elektrycznej mocy zainstalowanej netto 1330 MWel.
EN
The paper presents selected aspects of the waste, both radioactive and conventional, generated during the service life of nuclear power plants. In addition, the paper presents the characteristics of the process of dealing with generated during the service life radioactive waste, including: 3R concept, modern methods of the treatment of radioactive waste and used for them transport containers. The data on the size of the different types of waste, the quantity consumed containers for the radioactive waste transport are presented for the nuclear power plant that uses pressurized water reactor with a net installed electric power 1330MWel.
PL
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem energetycznym przy jednoczesnym wzroście wymogów ochrony środowiska w Unii Europejskiej czynniki ekonomiczne zmuszają do pozyskiwania energii z innych źródeł niż węgiel. Autor wskazuje, że w Polsce konieczna będzie budowa elektrowni jądrowych. Energetyka jądrowa wymaga rygorystycznego spełniania warunków bezpieczeństwa nie tylko przy budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych, ale także przy pozyskaniu surowca oraz odpowiedniej gospodarki odpadami promieniotwórczymi i składowaniem zużytego paliwa. Te zagadnienia zostały przedstawione między innymi na przykładzie przodującej szwedzkiej atomistyki, z którą Autor zapoznał się bezpośrednio podczas swojego pobytu w Szwecji. Autor zwraca uwagę na konieczność podjęcia w Polsce na szerszą skalę kształcenia w tej dziedzinie nie tylko specjalistów od energetyki jądrowej, ale także studiujących na wydziałach mechanicznych uczelni technicznych. Wiedza z tej dziedziny zwiększy też społeczną akceptację budowy w Polsce elektrowni jądrowych.
EN
Due to growing energy demand and strengthening regulations of environmental protection in the EU, economic factors make it necessary to obtain energy from sources other than coal. The Author points out that building nuclear power stations in Poland will be necessary. Nuclear power requires rigorous compliance with safety requirements not oniy during construction and maintenance of nuclear power stations, but also when it comes to extracting raw material and in regards to appropriate management of radioactive waste and storing used fuel. These issues were presented, among others, on the example of the leading Swedish atomism, with which the Author became acquainted during his stay in Sweden. The Author draws attention to the necessity of educating not only specialists in the field of nuclear power, but also those studying at mechanical departments of technical universities in Poland. He highlights that sound knowledge in this field will increase social acceptance of constructing nuclear power plants in Poland.
EN
The paper presents a survey of radioactive waste disposal technologies used worldwide in terms of their influence upon natural environment. Typical sources of radioactive waste from medicine and industry were presented. In addition, various types of radioactive waste, both liquid and solid, were described. Requirements and conditions of the waste’s storage were characterised. Selected liquid and solid waste processing technologies were shown. It was stipulated that contemporary methods of radioactive waste utilisation enable their successful neutralisation. The implementation of these methods ought to be mandated by ecological factors first and only then economical ones.
EN
The perspectives of activation of a nuclear power plant in Poland are forcing the government not only to prepare the infrastructure for power industry, but they also involve the need to review an available resource base in the country and define safety and efficiency of the radioactive waste storage. The literature review presents the basis for radioactive waste management and characteristics of the main groups of radioactive waste. The article discusses two methods of waste disposal, which, depending on the activity, may be stored in the landfill surface and geological disposal.
PL
Przegląd dostępnych metod składowania odpadów promieniotwórczych Perspektywy uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowej wymuszają na rządzie nie tylko właściwe przygotowanie infrastruktury dla energetyki, ale wiążą się również z koniecznością analizy dostępnej na terenie kraju bazy surowcowej, a także określenia sposobu bezpiecznego i efektywnego składowania powstających odpadów promieniotwórczych. W przeglądzie literatury przedstawiono podstawy gospodarki odpadami radioaktywnymi oraz dokonano charakterystyki głównych grup odpadów promieniotwórczych. W artykule omówiono dwie metody składowania powstających odpadów, które w zależności od aktywności, mogą być składowane w składowiskach powierzchniowych oraz głębinowych.
EN
Our effort for decontamination of radioactive cesium scattered widely by nuclear accident in March 2011 in Fukushima, Japan has been described. Radioactive cesium scattered widely in Japan has been accumulating in arc or plasma molten-solidified ash in waste incinerating facilities up to 90,000 Bq/kg of the radioactive waste. Water rinsing of the ash resulted in dissolution of cesium ions together with high concentrations of potassium and sodium ions. Although potassium inhibits the adsorption of cesium on zeolite, we succeeded to precipitate cesium by in-situ formation of ferric ferrocyanide and iron rust in the radioactive filtrate after rinsing of the radioactive ash with water. Because the regulation of no preservation of any kind of cyanide substances, cesium was separated from the precipitate consisting of cesium-captured ferric ferrocyanide and ferric hydroxide in diluted NaOH solution and subsequent filtration gave rise to the potassium-free radioactive filtrate. Cesium was captured by zeolite from the potassium-free radioactive filtrate. The amount of this final radioactive waste of zeolite was significantly lower than that of the arc-molten-solidified ash.
PL
Opisano wysiłki podjęte po awarii nuklearnej w marcu 2011 w Fukushimie, Japonia. Radioaktywny cez rozproszony na znacznym obszarze Japonii jest akumulowany do poziomu 90,000 Bq/kg w spalarniach śmieci w procesie stapiania w łuku plazmy radioaktywnych śmieci. Przemywanie wodą popiołów powoduje wymywanie radioaktywnego cezu wraz ze znacznymi ilościami potasu i sodu. Ponieważ potas inhibituje adsorpcję cezu na zeolitach, udało się stracić cez w postaci kompleksu z żelazo żelazicyjankiem oraz tlenków żelaza w przesączu po przemywaniu radioaktywnego popiołu. Ustawodawstwo zakazuje przechowywania jakiejkolwiek substancji zawierającej grupę cyjanową, dlatego otrzymany osad rozpuszczono stosując rozcieńczony NaOH. Ponowna filtracja doprowadziła do uzyskania radioaktywnego przesączu nie zawierającego jonów potasu. Następnie radioaktywny cez został zaadsorbowany na zeolitach. Końcowa ilość radioaktywnych zeolitów była znacząco mniejsza od popiołów.
20
Content available remote Gospodarka odpadami promieniotwórczymi
PL
W artykule omówiono pojęcia związane ze składowaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych. Scharakteryzowano gospodarkę tymi odpadami w kilku krajach oraz warunki pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
EN
The paper presents the terms related to utilizing, transporting and deactivating radioactive wastes. It shows working conditions of organizations to deactivate radioactive wastes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.