Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 877

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
EN
This paper is devoted to the development of an effective system for monitoring the technical condition of the axle boxes of rolling stock. To this end, the possibility of solving problems of fault diagnostics based on the theory of fuzzy sets is considered. This allows one note such difficult-to-formalise factors as experience and intuition of a highly qualified expert specialist. It showed that an expert system-based monitoring approach allows evaluation of the technical condition of the axle boxes, characterised by internal and external operating uncertainty. It also proposed the use of parameters such as vibration and noise for comprehensive monitoring of the technical condition of axle box units together with temperature. Furthermore, the combination of these diagnostic parameters and expert system’s possibility to receive all necessary information about the condition of the most critical components of the axle boxes in real-time and analyse the changes in their operational parameters was explored. The stages of modelling an expert system in the Fuzzy Logic Toolbox package of the MATLAB computing environment are presented.
EN
The friction brakes convert a significant part of a vehicle’s kinetic energy into thermal energy. Some of its parts is distributed to the places around the brakes, and another part is accumulated in several vehicle components. This article is focused on the measurement of temperature increase of selected vehicle components during re-deceleration. These components include brake discs, brake pads, calliper, wheel rim and tire side in the area of its bead and tread. The measurements were performed during the repeated braking of a fully-loaded vehicle according to ECE Regulation No 13 - type I.
EN
The paper presents numerical calculations of polymer sliding bearings during their operation at low temperatures. Calculations of the frictional moment and the contact area were performed for bearing pans made of PA and PEEK. In the numerical model, the influence of temperature on the mechanical properties (modulus of longitudinal elasticity) and tribological properties (coefficient of friction) were taken into account. The diversified influence of the temperature and thickness of the polymer bearing pans was demonstrated with regards to elements made of different polymer materials. At low temperatures (up to T = -50°C), a different (depending on the used polymer) influence of mechanical and tribological properties on the resistance to motion was found. The ABAQUS calculation package and the finite element method (FEM) were used in the calculations
PL
W pracy przedstawiono obliczenia numeryczne polimerowych łożysk ślizgowych podczas pracy w niskiej temperaturze. Obliczenia momentu tarcia oraz powierzchni styku wykonano dla panewek wykonanych z PA i PEEK. W modelu numerycznym uwzględniono wpływ temperatury na własności mechaniczne (moduł sprężystości podłużnej) oraz właściwości tribologiczne (współczynnika tarcia). Wykazano zróżnicowany wpływ temperatury oraz grubości panewki polimerowej dla elementów wykonanych z różnych materiałów polimerowych. W niskiej temperaturze (do T = -50°C) stwierdzono zróżnicowany (w zależności od zastosowanego polimeru) wpływ cech mechanicznych i tribologicznych na opory ruchu. Do obliczeń z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) wykorzystano pakiet ABAQUS do obliczeń.
EN
The purpose of the work was to perform experimental tests on a plate heat exchanger. For this purpose, a laboratory test stand located in the hall of the Koszalin University of Technology was used. The experiment concerned checking the isothermal face of a flat panel radiator. Temperature distributions were checked at three board heights and in twelve finite elements. Temperature distribution fields were obtained depending on the flow rates tested.
PL
Celem pracy było wykonanie badań eksperymentalnych na płytowym wymienniku ciepła. W tym celu wykorzystano laboratoryjne stanowisko badawcze zlokalizowane w sali Politechniki Koszalińskiej. Eksperyment dotyczył sprawdzenia izotermicznej powierzchni płaskiego grzejnika płytowego. Rozkłady temperatury sprawdzono na trzech wysokościach płyty i w dwunastu elementach skończonych. W zależności od badanych natężeń przepływu uzyskano pola rozkładu temperatury.
5
Content available remote Chemiczne konsekwencje pochodzenia i przechowywania miodu
PL
Przeprowadzono badania zawartości 5-hydroksymetylo-2-furfuralu (HMF) w miodach pozyskanych z różnych krajów w 2017 i 2020 r. Miody z 2017 r. przechowywano w temp. 23–31°C przez 3 lata, podczas których uległy one rozwarstwieniu. Surowiec pozyskany w 2020 r. przechowywano w temp. 23–26°C. Miody pozyskane wiosną 2020 r. charakteryzowały się nieznacznie większą zawartością HMF w porównaniu z miodami pozyskanymi latem tego roku. Temperatura ogrzewania surowców podczas produkcji ziołomiodu wytworzonego wiosną wpłynęła na ponad dwukrotnie większą zawartość HMF. Wśród miodów pozyskanych w 2017 r. i przechowywanych do jesieni 2020 r. odnotowano istotnie najmniejszą zawartość HMF w miodzie polskiego pochodzenia, a istotnie większe ilości HMF oznaczono w miodach będących mieszaniną produktów pochodzących z UE oraz spoza UE.
EN
The content of 5-hydroxymethyl-2-furfural (HMF) was detd. in 10 natural honeys by using the reflectometric method with test strips. Honeys collected from Polish apiaries in 2020 showed a low HMF content, not exceeding 5.38 mg/kg while the value increased to 89 mg/kg in honeys collected in 2017. The HMF content in com. honeys from EU and non-EU collected in 2017 was 97–280 mg/kg. The content of HMF in honey may be a good indicator of its quality.
PL
W artykule przedstawiono matematyczny model wyznaczania strat mocy oraz temperatury w kablu elektroenergetycznym średniego napięcia. Dokładne wyznaczenie mocy wydzielanej w kablu, a w konsekwencji jego temperatury jest bardzo skomplikowane. Straty mocy generowane w kablu uzależnione są od prądu oraz od napięcia. Straty zależne od prądu odnoszą się do ciepła generowanego w elementach przewodzących kabla (żyle roboczej oraz ekranie). Z kolei straty generowane w izolacji kabla związane są z napięciem roboczym. W niniejszym artykule wyznaczono straty mocy i temperaturę kabla pomijając straty występujące w izolacji. Obliczenia wykonano dla przypadku kabla z izolowanym ekranem oraz z prądem powrotnym w ekranie. W obliczeniach uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz zbliżenia.
EN
The paper presents a mathematical model for determining power losses and temperature in a medium voltage cable. The exact determination of the power emitted in the cable and, consequently, its temperature is very complicated. The power losses generated in the cable depend on the current and voltage. Current-dependent losses refer to the heat generated in the cable's conductive elements (phase conductor and screen). In turn, the losses generated in the cable insulation are associated with the operating voltage. In the paper the power losses and cable temperature, excluding insulation losses were determined. The calculations were made for a cable with insulated shield and with return current in the shield. The calculations took into account the skin and proximity effects.
EN
Changes in the surface topography of polymeric materials can be analyzed to find the correspondence between observed surface features and specific external factors that might also influence physical and functional properties of the investigated material. In this work, atomic force microscopy (AFM) measurements were carried out to investigate the thermal changes in the surface topography as well as in the inner structure of the low density polyethylene (LDPE) samples subjected to 10 recirculations (rLDPE). For better assessment, fractal analysis and AFM results were additionally compared to DSC tests results.
PL
Analiza zmian topografii powierzchni materiałów polimerowych pozwala wyznaczyć zależności między obserwowanymi cechami powierzchni a określonymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpływać na właściwości fizyczne i funkcjonalne badanego materiału. W niniejszej pracy metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) oceniano zmiany termiczne topografii powierzchni, a także wewnętrznej struktury próbek polietylenu małej gęstości (LDPE) poddanych 10-krotnej recyrkulacji (rLDPE). Wyniki AFM i analizy fraktalnej porównywano z wynikami badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).
8
EN
The article presents the methodology of thermal imaging tests of a disc brake of a DB Link III rail vehicle performed in field conditions. The test methodology was developed on the example of the above-mentioned vehicle, and the temperature distribution of the brake disc during braking was measured. In the article, particular attention was paid to the configuration of the thermal imaging camera to the actual conditions occurring during the test. It is important because due to the rotating brake disc, it is difficult to verify the temperature value with another contact type measuring device. In exceptional cases, temperature measurement with the use of thermocouples is used, but it requires an extensive additional measuring system, which will significantly extend the time of preparing the vehicle for testing and increase its costs. Although the temperature is measured indirectly with the thermal imager, the correct configuration of the camera settings to the real conditions may affect the measurement error by several percent.
PL
W artykule zaprezentowano metodykę badań termowizyjnych hamulca tarczowego pojazdu szynowego DB Link III w warunkach poligonowych. Na przykładzie wspomnianego pojazdu opracowano metodykę badań oraz przeprowadzono pomiar rozkładu temperatury tarczy hamulcowej w czasie hamowania. W artykule szczególną uwagę zwrócono na konfigurację kamery termowizyjnej do rzeczywistych warunków występujących podczas badania. Jest to istotne, gdyż ze względu na obracającą się tarczę hamulcową, utrudniona jest weryfikacja wartości temperatury innym stykowym przyrządem pomiarowym. W wyjątkowych sytuacjach stosuje się pomiar temperatury z zastosowaniem termopar, jednak wymaga to rozbudowanego dodatkowego układu pomiarowego, co znacząco wydłuży czas przygotowania obiektu do badań i zwiększy jego koszty. Mimo, że kamerą termowizyjną dokonuje się pomiaru temperatury w sposób pośredni, prawidłowa konfiguracja ustawień kamery do warunków rzeczywistych, może wpłynąć na kilku procentowy błąd pomiaru.
PL
W artykule przedstawiono wpływ minimalnej i maksymalnej temperatury otoczenia deklarowanej przez producenta na pracę urządzeń zabezpieczających w reduktorach średniego ciśnienia o przepustowości do 60 m3 /h. Opisano zasadę działania reduktorów średniego ciśnienia, które służą do obniżania ciśnienia roboczego od 10 kPa do 0,5 MPa na wejściu do ciśnienia wyjściowego na poziomie 1,3 kPa lub 2,0 kPa w zależności od wymaganego ciśnienia gazu w instalacji. Scharakteryzowano metody badawcze, które zostały wybrane w celu sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Opisano również wymagania w stosunku do urządzeń zabezpieczających. Przedstawiono fabryczne nastawy oraz temperatury robocze reduktorów średniego ciśnienia wytypowanych do badań. Na wybranych próbkach przeprowadzono badania trwałościowe w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Po każdym badaniu trwałości dokonano sprawdzenia urządzeń zabezpieczających, tj.: zaworu upustowego, który powinien zadziałać w zakresie ciśnień: – 2,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 3,3±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 3,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 4,5±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 0,8±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 1,3±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; oraz sprawdzono szczelność wewnętrzną i ciśnienie zamknięcia, którego wartość powinna być ≤ 2,5 kPa o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa. Badania laboratoryjne wykonano na stanowisku do badań reduktorów średniego ciśnienia w Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów w INiG – PIB. Po badaniach przedstawiono i omówiono wyniki.
EN
This article presents the experimental results of the impact of the minimum and maximum ambient temperature declared by the manufacturer on the operation of safety devices in medium pressure regulators with a capacity of up to 60 m3 /h. The article describes the principle of operation of medium pressure regulators that are used to reduce the pressure in the device from 10 kPa to 0.5 MPa at the inlet to the outlet pressure of 1.3 kPa or 2.0 kPa depending on the value of gas pressure in installation. Selected testing methods aimed at checking the operation of safety devices at the minimum and maximum ambient temperatures have been characterized. The requirements for safety devices, as well as factory settings and the working temperature of medium pressure regulators selected for testing are described. Durability tests at minimum and maximum ambient temperature were carried out on selected samples. After each period of durability testing, safety devices have been checked, i.e.:  the bleed valve which should operate in the pressure range: – 2.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 3.3±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure increase, which should work in the pressure range: – 3.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 4.5±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure drop that should work in the pressure range – 0.8±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 1.3±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; and internal tightness and closing pressure (the value of which should be ≤ 2.5 kPa for a regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa) were checked. The laboratory tests were carried out on a test stand for medium pressure regulators in the Laboratory of Research Fittings and Operational Techniques for Pipelines at INiG – PIB. The results obtained in the tests were presented and discussed.
10
Content available remote Funkcja dojrzałości betonu w praktyce
11
Content available remote Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określania: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
EN
The article discusses issues related to the formation of appropriate environmental conditions in archives and storage room of archival collections. Attention was drawn to two methods of determining them: conservation standards and analysis of the historical climate. Physico-chemical and biological threats to the archival collections and the types of damage were discussed. Recommended normative values of air parameters (temperature, relative humidity), allowable concentrations of air pollutants in library rooms and archives, as well as requirements for light intensity, were presented.
EN
Socio-economic changes generate the need for the rationalization of economic processes. The risk of failure to achieve the appropriate recycling level by Poland in 2020 required by the EU gives rise to the necessity of the analysis and improvement of processes carried out in the framework of the waste management system. The municipal waste collection comprising transport processes to the indicated locations and processes of waste collection from waste collection points (WCP) has a significant influence on the achieved recycling level. Therefore, the authors attempted to assess the municipal waste collection process in Wrocław. The assessment was carried out based on irregularities in notifications related to waste collection sent by the residents of Wrocław to a company managing the waste collection. The application of the indicator of notifications per resident and the indicator of notifications per WCP as well as carrying out the analysis of time dependences of notifications number enabled the authors to identify the areas in Wrocław characterized by a high intensity of notifications and the reasons for this phenomenon.
PL
W artykule opisano podstawowe parametry życiowe człowieka takich jak: tętno, temperatura ciała, poziom napięcia mięśniowego, oddech i ciśnienie krwi. W artykule przedstawiono schemat blokowy oraz ideowy systemu monitorującego parametry życiowe wraz z algorytmem oprogramowania urządzenia. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów.
EN
The article describes basic human life parameters such as: heart rate, body temperature, muscle tension, breathing and blood pressure. The article presents a block diagram and electrical diagram system for monitoring vital parameters along with the device software algorithm. Sample measurement results are presented.
EN
The paper presents some important results obtained in the thesis performed by mr. Alex Dąbrowski. Basic scientific goal of this paper is to study the negative effect of high temperature on the performance of a photovoltaic power generator and to investigate the influence of cooling on the overall efficiency of the system. The first part covers issues such as benefits, limitations and costs of the technology, and underlines the importance of proper optimization of such systems. The relation between temperature and efficiency is described in great detail, complete with a mathematical model of its theoretical behavior. In order to investigate this relation in practice, a dedicated measurement system was designed and implemented. Tests of the system were used to compare real and theoretical characteristics of photovoltaic panels efficiency, especially in relation to temperature influence on operating characteristics.
PL
Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej zrealizowanej przez Alexa Dąbrowskiego, której głównym celem pracy było zbadanie negatywnego wpływu wysokiej temperatury na pracę panelu fotowoltaicznego oraz zbadanie wpływu chłodzenia na ogólną sprawność systemu. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy działania paneli fotowoltaicznych, obejmujące korzyści, ograniczenia i koszty technologii. Omówiono wyjaśnienie zasady działania, budowy i właściwości ogniw fotowoltaicznych, a także czynników wpływających na ich działanie. W celu praktycznego zbadania tej zależności zaprojektowano i wdrożono dedykowany system pomiarowy. Badania układu pozwoliły na porównanie charakterystyk rzeczywistych z teoretycznymi, umożliwiając sformułowanie wniosków, zwłaszcza w zakresie wpływu temperatury na efektywność przetwarzania energii w omawianych układach.
EN
The seasonal dynamics of catalase activity of two related species of brown macroalgae, Cystoseira crinita (Desf.) Bory (1832) and Fucus vesiculosus L. (1753) was studied. In general, catalase activity (CA) in C. crinita was several times higher than in F. vesiculosus. The maximum values of CA in C. crinita were observed in November and the minimum ones in September. For F. vesiculosus, the maximum CA was found in January and the minimum in April. Abrupt changes in water temperature significantly affected the catalase activity in C. crinita and F. vesiculosus. In both species of algae, a similar seasonal trend in the change of CA was noted: two periods of adaptation adjustment associated with sharp changes in the temperature regime (spring and autumn) were distinguished. In spring, with a rapid increase in the temperature of the water masses, catalase inactivation occurred, whereas during summer to winter transition, accompanied by a sharp water cooling, catalase activity increases. Stabilization of the CA values of the studied macroalgae in the absence of sharp temperature variability was observed. However, this period of "stationary state” varies in time: in Cystoseira crinita it lasts from May to August, and in Fucus vesiculosus it lasts from May to December.
EN
The intensifying of the manufacturing process and increasing the efficiency of production planning of parts are the first-priority task in modern manufacturing. The use of various methods for controlling the cutting force and temperature in cutting zone under cylindrical infeed grinding and studying its impact on the quality and accuracy of parts machining can improve machining efficiency. The peculiarity of the work is to the proposal to consider a fast-moving source like a heat source in the plunge grinding process. Based on the Peclet analysis, the further development of the method for calculating the allowance removed at each workpiece revolution by optimizing the cylindrical plunge grinding cycle parameters has been justified. The methodology for determining the optimal parameters of a cylindrical plunge grinding cycle, which based on a simulation of the dynamics of such a process represented by a three-mass model of a 3M151 circular grinding machine has been used in research. The practical value of the study lies in studying the ways of improving the grinding performance of the parts by intensifying cutting modes and optimizing the structure of machining cycles.
EN
In this paper, we analyze the influence of the temperature of growth of epitaxial layers during their growth. Conditions are formulated under which the homogeneity of the properties of the epitaxial layers increases. An analytical approach for the analysis of mass and heat transfer is proposed, allowing at the same time to take into account changes in the parameters of processes both in space and in time, as well as nonlinearity of these processes.
EN
Alfa fiber reinforced concretes are not used to their full potential due to the limited information on their properties, especially in more severe environments. In this study, the effects of elevated temperature on the properties of concretes reinforced with Alfa fiber were analyzed. The influence of fiber length on reinforced concretes is mainly investigated. For this purpose, five types of structural concretes were formulated; two types of concrete reinforced with 1% Alfa fiber volume using two different fiber lengths of 20 mm and 30 mm (AC-20, and AC-30), and three control concretes, two polypropylene fiber reinforced concretes (PC) using the same fiber length (PC-20, PC-30), and one ordinary concrete (OC). The results showed that with the increase of temperature, the mechanical performance decreased and the porosity rose continually for all mixtures. However, the use of Alfa fiber with a length of 20 mm showed the optimal results in terms of compressive and tensile strength, even at temperatures of 600°C. This finding suggests that Alfa vegetable fiber can be used to produce more sustainable concretes with acceptable mechanical properties compared to the use of polypropylene fiber, even under severe conditions of elevated temperature
EN
This article is focused on finding out pupils’ preconceptions about heat, temperature and energy. As a research tool we used a didactic test with individual types of tasks about the concepts. A total of 122 respondents aged 12 to 14 participated in the research. The research sample consisted of two groups of pupils. One group consisted of pupils attending a school assigned for talented pupils, for simplicity they are referred as talented pupils. The second group consisted of pupils who do not attend this type of school, we marked them as “general population”. The number of respondents in the sample of talented pupils was 54. The number of respondents in the sample “general population” was 68 pupils. In the research we compared ideas about concepts heat, temperature and energy of talented pupils and pupils of the “general population”. We also compared talented pupils and pupils of the “general population” in solving of conceptual and algorithmic tasks in didactic test. We found out pupils of the age from 12 to 14 have misconceptions about the concepts. We also identified the misconceptions and the most common are also mentioned in this article.
PL
Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w pracy są przemieszczenia i naprężenia w elementach stalowych dźwigarów kratowych, spowodowane zmianami temperatury zewnętrznej i nierównomiernym rozkładem temperatur wewnątrz hali. Wielodniowe pomiary przemieszczeń stalowych, kratowych dźwigarów dachowych dużej rozpiętości połączone z pomiarami temperatury w przestrzeni hali i w różnych punktach dźwigarów wykazały znaczący wpływ nierównomiernego rozkładu temperatur na przemieszczenia. Zmierzone wartości przemieszczeń zostały porównane z przemieszczeniami otrzymanymi drogą symulacji numerycznych, w których danymi wejściowymi były pomierzone temperatury. Poza przemieszczeniami w pracy przeanalizowano także wzrost naprężeń w wybranych elementach dźwigara kratowego, spowodowany nierównomiernym rozkładem temperatur. Oceniono destrukcyjny wpływ temperatury na stan wytężenia analizowanych stalowych dźwigarów kratowych.
EN
The subject of considerations presented in the work are displacements and stresses in steel elements of truss girders, caused by changes in the external temperature and uneven distribution of temperatures inside the hall. Multi-day measurements of displacement of steel, large-span truss roof girders combined with temperature measurements in the hall space and at various points of the girders showed a significant influence of uneven temperature distribution on the displacements. The measured displacement values were compared with the displacements obtained by numerical simulations, in which the input data were measured temperatures. In addition to displacements, the increase of stress in selected elements of the truss girder, caused by uneven temperature distribution, was also analyzed in the paper. The destructive effect of temperature on the strain and stress state of the analyzed steel truss girders was assessed.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.