Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Artykuł jest kontynuacją cyklu prac nad metodą analizy ryzyka prac geodezyjnych w przedsięwzięciach budowy dróg. W pracy przedstawiono zastosowanie logiki rozmytej do określenia charakteru i wartości ryzyka prac geodezyjnych na podstawie bazy reguł oraz funkcji przynależności podanych przez ekspertów. Uzasadnione jest to tym, iż problem występowania geodezyjnych czynników ryzyka w pracach budowy dróg nie jest deterministyczny. W pracach tego typu występuje wiele niepewności w określaniu wartości czasu ich trwania w dłuższym okresie. Metodę przedstawiono w postaci teoretycznej wraz z przykładem jej zastosowania. Zaprezentowano również zestawienie wyników badań w formie porównawczej w odniesieniu do wcześniejszych publikacji wykorzystujących inne narzędzia badawcze.
EN
The article is a continuation of the series of works on the method for risk analysis in surveying works in road construction projects. The paper presents the application of fuzzy logic to determine the nature and value of the risk of surveying works based on a database of rules and affiliation functions provided by experts. The fact that the issue of occurrence of risk factors in road construction works is not deterministic justifies the above. In such works, there are many uncertainties in establishing the value of their duration in the long term. The theoretical framework of the method is presented together with an example of its application. Moreover, research results are compared with previous publications using other research tools.
2
Content available remote Stacja paliw i niepełnosprawni
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi dostępności stacji paliw dla osób niepełnosprawnych. W sposób przekrojowy opisano problematykę korzystania przez osoby niepełnosprawne ze wszystkich funkcji jakie oferuje stacja paliw, skupiając się na jednej - zdaniem autora zaniedbanej - problemowi tankowania pojazdu. Opisuje nieakceptowany stan aktualny i możliwe sposoby jego poprawy.
EN
The article is devoted to the problem of accessibility of petrol stations for people with disabilities. In a cross-sectional way it describes the problems of disabled people using all the functions off ered by a petrol station, focusing on one - which is neglected in the author's opinion - the problem of refueling a vehicle. It describes the unacceptable current situation and possible ways of improvement.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza powoduje na powierzchni terenu deformacje, które mogą negatywnie oddziaływać na drogi i rurociągi znajdujące się w obszarze ich wpływów. Zarówno drogi jak i rurociągi należą do tzw. obiektów liniowych, charakteryzujących się dużą wrażliwością na górnicze deformacje podłoża. Deformacje te wywołują dodatkowe obciążenia i przemieszczenia obiektów liniowych, które mogą powodować ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono charakterystyczne uszkodzenia dróg i rurociągów zlokalizowanych na terenach górniczych. Przedstawiono skutki oddziaływania górniczych deformacji podłoża występujące w pasie drogowym, w szczególności na nawierzchni drogowej. Deformacje te prowadzą do pogorszenia równości podłużnej i poprzecznej dróg, powodując dyskomfort jazdy, a nawet mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono także skutki oddziaływania eksploatacji górniczej na rurociągi. Charakter uszkodzenia rurociągu zależy od rodzaju sieci, konstrukcji rurociągu i zastosowanego materiału do jego budowy, a także stanu technicznego, czy sposobu zabezpieczenia przed skutkami oddziaływania wpływów górniczych deformacji podłoża.
EN
Underground mining causes deformations on the surface of the land that may adversely affect roads and pipelines in the area of their influence. Both roads and pipelines belong to the so-called linear objects that are characterized by high sensitivity to mining ground deformations. These deformations cause additional loads and displacements of the linear objects that can contribute to their damage. The article presents the characteristic damage to roads and pipelines located in mining areas. The effects of underground mining extraction occurring in the roadway, particularly on the road pavement, caused by deformations of the subsoil, were presented. These deformations lead to the deterioration of longitudinal and transverse evenness of roads, causing driving discomfort, and may even pose a threat to road traffic safety. The article also presents the effects of mining extraction on pipelines. The nature of the pipeline damage depends on the type of network, pipeline structure and type of material used for its construction, as well as the technical condition or the method of protection against the effects of mining impact.
PL
W artykule opisano kwestie problemów technicznych związanych z odwodnieniem powierzchniowym, z uwzględnieniem wielkości spływu. Autor przedstawia również aspekty, od których jest uzależniona sprawność systemu odwodnienia.
EN
The article addresses some of technical problems related to surface drainage, especially taking into account the convenient size of runoff. The efficiency of a drainage system depends on the type of drained surface as well as the impact of water not directed to the system on road traffic safety.
PL
Jednym z istotniejszych elementów mających wpływ na poprawę obsługi logistycznej kraju jest zwiększenie ilości terminali intermodalnych oraz poprawa ich stanu technicznego. Ważnym elementem funkcjonowania terminali jest praca w układzie sieciowym oraz powstanie tego rodzaju obiektów w regionach gdzie one nie występują, a istnieje rynkowe zapotrzebowanie na nie. Województwo kujawsko-pomorskie posiada sprzyjające warunki do budowania na jego obszarze infrastruktury logistycznej. Strategie przedsiębiorstw powinny zakładać dywersyfikację przewozów swoich ładunków. Obecnie na terenie województwa większość towarów przemieszczana jest transportem samochodowym. Budowa nowej infrastruktury kolejowej, w tym terminali intermodalnych, rozszerzy możliwości w zakresie dystrybucji towarów.
EN
Ones of the most important drivers of the country-wide logistics service performance are the number, quality and functionality of intermodal terminals. A systemic operational cooperation between node elements in the net of such facilities is crucial for the efficiency and environmental friendliness of the national logistic system. Moreover, looking from the perspective of national economy sustainable development, there is also a need to provide intermodal reloading services all over the county so creation of appropriate facilities in regions where they are missing is especially important. The Kujawsko-Pomorskie Region has favourable conditions for placement of logistic service infrastructure. Enterprise strategies should assume increased freight diversification as according to the EU transport policy 30% of long distance inland surface transport should be done with usage of environmentally friendly modes. Vast majority of freight is transported by roads. Construction of a new railway infrastructure, including intermodal terminals, should create new possibilities in the field of organization of physical distribution flows.
8
Content available remote Operation preparation of the state territory and transport
EN
The paper titled Operational Preparation of the State Territory and Transport analyzes possible methods of operational preparation of the state territory by means of a descriptive method. It defines the continuity of operational preparation of the state territory to the infrastructure of the Czech Republic, it describes the place and importance of socio-technical infrastructure in the operational preparation of the territory, states the legislative standards under which construction is carried out. The directions of operational preparation of the area from the perspective of road, rail and water transport are described in detail. The paper recommends the process of operational preparation of the state territory not only from the point of view of possible state of war, but also from the point of view of non-military threats.
EN
Recently the extensive growth of the vehicles number in large cities have been observed, which leads to the road network overload. The purpose of current article is to demonstrate the method of mathematical model creation for environmental monitoring at the crossroads. This mathematical model can be used in intelligent transport systems (ITS). The basic parameters for the mathematical model are selected basing on the knowledge structuring in the field of the road network (RN) environmental monitoring. Knowledge structuring about environmental contamination simplifies and demonstrates the choice of the mathematical model basic parameters for RN environmental monitoring. The mathematical model can be implemented by using the cellular automata (CA) theory. The method of creating the RN ecological condition modeling module, which can be used in ITS, is shown on the particular example. The knowledge structuring method in the field of RN state environmental monitoring and its implementation with help of the CA theory are suggested.
10
Content available Stal i jej zastosowanie w budownictwie
PL
Stal jako materiał budowlany posiada wyjątkowe właściwości pod względem nośności mechanicznej. Spośród materiałów powszechnie wykorzystywanych w budownictwie wykazuje też największą nośność dla kształtownika o najmniejszym przekroju – zarówno przy rozciąganiu, jak i ściskaniu. Dzięki swoim unikatowym cechom stal umożliwia architektom stosowanie jej do szerokiej gamy rozwiązań technicznych i estetycznych.
11
Content available Budowy dróg betonowych realizowane przez PORR
PL
Koncern PORR został utworzony w 1869 r. w Austrii. Grupa, licząca obecnie ponad 16 tys. pracowników, jest jednym z wiodących przedsiębiorstw budowlanych w Europie. W ciągu 30 lat istnienia na polskim rynku PORR zrealizował wiele inwestycji budowlanych. Firma specjalizuje się w budownictwie drogowym, mostowym, kubaturowym, kolejowym, hydrotechnicznym, inżynieryjnym i energetycznym.
13
Content available remote Problemy dotyczące ustalania kosztów eksploatacji dróg
PL
Potrzeby finansowe związane z przedsięwzięciami drogowymi w Polsce znacznie przewyższają środki przeznaczane na te cele. Niewystarczający budżet to istotny czynnik wpływający na konieczność przygotowania niezbędnych analiz kosztowych i ekonomicznych. W artykule zaprezentowano podstawowe problemy związane z ustalaniem kosztów utrzymania, remontów i przebudów dróg samochodowych przede wszystkim dotyczących dysproporcji w finansowaniu dróg i różnic wynikających z technologii wykonania nawierzchni.
EN
The financial demand in range of road projects in Poland significantly exceed the resources for such goals. The insufficient budget is an important factor influencing the necessity of preparing the necessary cost and economic analyses. The article presents the basic dilemmas connected with determination of costs of maintenance, repairs, and reconstruction of motor roads. Among the main problems there are disproportions in financing the roads and differences resulting from the pavement realization technologies.
PL
W artykule rozważano zagadnienia związane ze statecznością skarp wykopów w budownictwie komunikacyjnym. Zdefiniowano podstawowe zagadnienia związane z kształtowaniem, analizą statyczną oraz metodami zabezpieczeń. Odniesiono się również do zapasu bezpieczeństwa, jakie te wzmocnienia są w stanie zagwarantować, oraz praktycznych możliwości ich realizacji.Podano najczęściej stosowane metody analiz stateczności oraz dane potrzebne do uzyskania wiarygodnych wyników.
EN
The article considers problems concerning the stability of excavation slopes in road engineering. Basic issues related to slope designing, analysis of its behaviour and methods of its protection are discussed. The paper also refers to the safety margin that these protections are able to guarantee and the practical feasibility of their implementation. The most commonly used methods of stability analysis and data needed to obtain reliable results are also given.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę skutków eksploatacji górniczej obserwowanych w pasie drogowym. Przedstawione przykłady mogą być przydatne zarówno na etapie projektowania rozwiązań komunikacyjnych, jak również w okresie utrzymania sieci drogowej poddanej wpływom eksploatacji górniczej.
EN
The article presents the characteristics of the effects of mining exploitation observed in a road lane. The presented examples can be useful both at the stage of designing communication solutions and during the maintenance of the road network that is a subject to mining exploitation.
EN
The paper presents a data normalization method for processing the data that makes it possible to choose the road building technology. There are two technologies for road construction, a flexible one and a rigid one, and both of them have their advantages and disadvantages. The main advantage of rigid pavement lays on the fact that it doesn’t require higher financial expenditures within 30 years of exploitation (provided that necessary pavement maintenance treatments are carried out). In the case of flexible pavement it is necessary to mill the wear off layer of the road already after 9 years. It leads to the question: which of these technologies should be chosen, which one is better? The problem of the choice of technology for road building still remains to be unresolved. The work hereby carries on the analysis concerning a comparison of the technologies for road building; the flexible pavement and the rigid pavement. Based on the analysis carried out using the data normalization method it was found that the achieved values of synthetic coefficient for flexible and rigid pavements are close to each other which may indicate that both technologies are comparable within the sectors taken for analyses in relation to accepted technological-technical and usability features.
EN
The paper presents the concept of the risk evaluation for road infrastructure exposed to natural hazards - floods and landslides. Floods and surface mass movements impose a serious threat to the contemporary activities and people’s lives in modern economy. The natural meteorological and hydrological phenomena are main causes of a landslide activation. Typically, heavy or prolonged rain is combined with the progressive flooding. In river valleys, an increased lateral erosion of rivers and rapid snow melting in early spring would also lead to flood events. In Poland, the Carpathian regions are mostly predisposed to the formation of landslides. This may be favoured by the nature of shapes associated with high and steeply sloping slopes of the valleys and flysch geological structure. The paper presents the general characteristics of precipitation in Poland and the concept of a risk assessment with risk matrix. The issue is illustrated by an exemplary detailed risk matrix for a selected section of the road infrastructure in Subcarpathian province.
18
EN
The paper deals with the assessment of slope stability on the road II / 595 near the village Zlatno. The assessment of slope stability was made before and after the landslide caused by floods in 2010. For proposal for a comprehensive assessment and possible remedial action is necessary to know the geological conditions and choose the appropriate method to assess slope stability. The calculation of factor of safety was made using GEO 5 software. The critical factors of safety have been determined by Petterson, Bishop and Sarma Methods. We analyzed possibilities to using these methods for assessment of slope stability. The Sarma Method is more appropriate for this calculation.
EN
Transportation of passengers and freight on medium and long distances is currently dominated by three basic branches: road, rail and air. One can assume than at least since the 1980s a really groundbreaking innovation has not taken place in any of these industries. The development of electric cars industry and tests of autonomous cars could be considered an exception. However, this does not change the fact that it will not eliminate other disadvantages of cars, i.e. relatively low speed, exposure to congestion, etc. In 2013 Elon Musk proposed assumptions for a new mean of transportation – the Hyperloop: a steel tube with very low air pressure in it stretched on pylons between cities, in which special pods move on air bearings at speeds up to 1220 kph. This article attempts to analyze basic economic performance parameters of existing means of transportation: road, rail and air on selected routes in Poland and to compare them with available data, which now is a bit more precise than this published in Elon Musk’s white paper, concerning the predicted effectiveness of the Hyperloop system. It hence tries to prove whether Hyperloop could become a major disruptive transportation innovation, from the point of view of its economic fundamentals. To do that two possible measures of transportation system’s performance are proposed and discussed, both based on cost-effectiveness analysis model: 1) Cost of velocity for passenger and 2) Total yearly cost per kilometer per passenger. Calculations for the first one show that high-speed rail could become competitive to road transportation, while Hyperloop might be even 6-7 times cheaper than car, from the point of view of a client. The results of the second one tell that road, conventional rail and Hyperloop (based on assumptions according to currently available data) seem to reach a similar level of cost-effectiveness, while high-speed rail is expected to be ca. 50% more expensive.
PL
Transport pasażerów i towarów na średnich i długich dystansach zdominowany jest obecnie przez trzy podstawowe gałęzie: transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Można przyjąć, że co najmniej od lat osiemdziesiątych XX w. w żadnej z wymienionych wyżej gałęzi transportu nie miała miejsca naprawdę przełomowa innowacja technologiczna. Wyjątek stanowi rozwój branży samochodów elektrycznych oraz testy samochodów autonomicznych. Nie zmienia to jednak faktu, że powyższe rozwiązania nie wyeliminują pozostałych wad samochodu, tj. stosunkowo niskiej prędkości, podatności na korki, etc. W 2013 roku Elon Musk przedstawił założenia dla nowego środka transportu - Hyperloop: stalowej rury o bardzo niskim ciśnieniu rozciągniętej na pylonach pomiędzy miastami, w której specjalne kapsuły poruszają się na poduszkach powietrznych z prędkością nawet 1220 km/h. Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie oceny podstawowych parametrów efektywnościowych istniejących środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego na wybranych trasach w Polsce i zestawienie ich z dostępnymi danymi na temat przewidywanej efektywności systemu Hyperloop.
PL
Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MCE) są powszechnie stosowanym materiałem do wykonywania podbudowy przebudowywanych dróg w Polsce. Głównym celem badań była próba uszeregowania mieszanek MCE pod względem odporności na pękanie w porównaniu z innymi materiałami do wykonywania podbudów drogowych. Dodatkowym celem było sprawdzenie, czy zmiana proporcji środków wiążących stosowanych do MCE wpływa na odporność podbudowy na propagację spękań. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podbudowa z mieszanki MCE jest bardziej odporna na pękanie niż podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz mniej odporna na pękanie niż podbudowa z betonu asfaltowego czy betonu cementowego.
EN
The mineral-cement-emulsion (MCE) mixtures are one of the most popular subbase layer used in road reconstruction in Poland. The main objective of this study was to try to rank MCE subbase in terms of crack resistance compared to other roadbase materials. The additional objective was to check whether the change in the proportion of binding agents (cement and emulsion) influences the fracture resistance of the mixtures. Based on the results of the studies, it can be concluded that the MCE subbase is more resistant to cracking than cement-treated aggregate and less resistant to cracking than asphalt concrete or cement concrete.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.