Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road pavement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono algorytm oznaczania grubości warstw nawierzchni drogowych metodą georadarową, zapewniający uzyskanie możliwie największej dokładności przy minimalizacji liczby odwiertów koniecznych do wykonania. Zastosowanie algorytmu umożliwia zredukowanie błędów oznaczeń grubości bez wykonywania odwiertów z ±30 do ±10% rzeczywistej grubości, tj. do mieszczących się w zakresie tolerancji pomiarowej metody georadarowej.
EN
The article presents an algorithm for determining the thickness of road pavement layers using GPR method which allows to obtain the highest possible accuracy while minimizing the number of drillings required. Presented algorithm allows to reduce errors in road pavement layers thickness determination using the GPR method without drilling from ± 30% to ± 10% of the actual thickness, i.e. to the GPR method tolerance range.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
4
Content available remote Materiałowe aspekty równości nawierzchni betonowej
PL
Zgodnie z definicją podaną w MEPDG 2020, równość nawierzchni odzwierciedla profil nawierzchni w śladach kół. W artykule przestawiono przegląd materiałowych i technologicznych czynników wpływających na równość nawierzchni drogowej z betonu cementowego, dyblowanej i kotwionej, przeznaczonej do kategorii ruchu KR5-KR7. Omówiono specyfikę metody ślizgowej, która jest procesem ekstruzji betonu, pozwalającym na monolityczne ułożenie warstwy przy jednym przejeździe układarki. Omówiono właściwości reologiczne mieszanki betonowej oraz jej praktyczne cechy techniczne, mające decydujące znaczenie przy formowaniu powierzchni jezdni. Utrzymanie stałego profilu nawierzchni w projektowanym 30-letnim okresie eksploatacji jest możliwe dzięki wysokiej odporności betonu na silne oddziaływania mechaniczne, termiczne i agresję środowiska.
EN
According to the definition given in MEPDG 2020, the evenness of pavement reflects the surface profile in the wheel tracks. A review of material and technological factors influencing the evenness of the road pavement made of cement concrete, doweled and anchored, designed for traffic category KR5-KR7 is presented. The specificity of the slip-formmethod, which is a process of concrete extrusion, allowing for monolithic paving at one pass of the paver is discussed. Rheological properties of the concrete mixture and its practical technical features, which are decisive for the formation of roadway surface, are discussed. Maintaining a constant surface profile over the designed 30-year service life is possible due to the high resistance of concrete to strong mechanical, thermal and environmental influences.
PL
Każda konstrukcja powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewniała trwałość przez cały zamierzony okres użytkowania. Wymóg uznaje się za spełniony, jeśli konstrukcja przez zamierzony okres użytkowania spełnia swoje role w zakresie nośności, użytkowalności i stabilności bez znacznego zmniejszenia swojej roli i bez nadmiernych, nieoczekiwanych kosztów. Wiąże się to z koniecznością przewidywania odpowiedzi obiektu budowlanego w danych warunkach obciążenia w całym okresie jej użytkowania, co jest także zgodne z planowanym podejściem BIM. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się analizy numeryczne przy użyciu metod elementów skończonych MES. Jednak numeryczny model obliczeniowy MES może być zbudowany w różny sposób. W pracy przedstawiono wpływ geometrii modelu, doboru wielkości siatki dyskretyzującej oraz doboru odpowiedniego modelu (3D) lub (2D) na odpowiedź modelu obliczeniowego układu nawierzchnia-podłoże gruntowe. Przez pojęcie modelowania przestrzennego (3D) rozumie się modelowanie rzeczywistych zagadnień inżynierskich w pełnej przestrzeni (3D) oraz jako modelowanie uproszczone z wykorzystaniem osiowej symetrii (OS).
EN
Each structure should in turn be designed and built to show sufficient durability for the intended period of use. This requirement is met if, throughout its intended lifetime, the structure fulfils its roles regarding load-bearing capacity, serviceability limits and stability without a significant decrease in its role and without excessive, unexpected costs. This is associated with the need to predict the response of an engineering structure to given loads throughout its life. This is consistent with the approach BIM. Thus it becomes increasingly common to employ numerical analyses using the finite elements method (FEM). However, a numerical calculation model FEM may be constructed in different ways. This paper presents the impact of the model’s geometry, the choice of a discretization mesh and the choice of 3D or 2D model on the response of a road pavement-subsoil system calculation model. 3-dimensional modelling was carried out in this paper as full modelling of actual engineering problems in 3-dimensional space, and in the form of simplified modelling using axial symmetry.
7
Content available remote Beton nawierzchniowy z eksponowanym kruszywem fotoluminescencyjnym
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i polowych betonu nawierzchniowego z eksponowanym kruszywem fotoluminescencyjnym. Zakres przeprowadzonego programu badawczego obejmował selekcję i dobór kruszywa o odpowiednich parametrach „zimnego świecenia”, wybór dezaktywatora powierzchni pozwalającego na optymalne wyeksponowanie kruszywa oraz wykonanie projektu trwałej i odpowiednio wybarwionej matrycy kompozytu betonowego. Po etapie badań laboratoryjnych wykonano próbny odcinek nawierzchni betonowej z eksponowanym kruszywem, który poddano długookresowej obserwacji, badaniu wytrzymałości mechanicznej i trwałości. „Świecący beton” pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa przez zwiększenie widoczności traktu bez konieczności oświetlania go. Z punktu widzenia ekologii oraz architektury krajobrazu niezanieczyszczonej sztucznym światłem może to być przyszłościowe rozwiązanie. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki potwierdziły trwałość nawierzchni ze „świecącego betonu” eksploatowanej w polskich warunkach klimatycznych.
EN
The article presents the results of laboratory and field tests of road concrete with exposed photoluminescent aggregate. The scope of the research program included selection of aggregates with appropriate parameters of "cold light", selection of surface deactivator allowing optimal exposure of the aggregate. After the laboratory tests, a test section of the road concrete with exposed aggregate was made, subjected to a long-term observation and for which mechanical strength and durability tests were carried out. "Shining concrete" allows you to ensure safety by increasing the visibility of the road without having to provide lighting. From the point of view of ecology and landscape architecture not contaminated with artificial light, it can be a future-proof solution for this type of application. The tests carried out and the results obtained confirmed the durability of this type of surface exploited in our climatic conditions.
PL
W artykule przedstawiono nowy rodzaj warstwy ścieralnej z przeznaczeniem do wykonania nawierzchni dróg o ruchu ciężkim. Mieszanka oznaczona symbolem HVA, charakteryzuje się obniżoną zawartością asfaltu w stosunku do dotychczas stosowanych w Niemczech warstw typu zagęszczanego z betonu asfaltowego i mastyksu grysowego SMA, które odpowiadają wymaganiom przepisów (TL Asphalt–StB i ZTV Asphalt-StB). {Mieszanka HVA stanowi rezultat wieloletnich badań warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, zawierającej jedynie 5,4% asfaltu B80, natomiast uzyskany wskaźnik zagęszczenia warstwy jest znacznie powyżej 100%.}
EN
The paper presents a new type waring course intended for construction of heavy traffic load pavement. The mixture, marked with HVA symbol, has a lower asphalt content than asphalt concrete and stone mastic asphalt SMA used in Germany, which comply with the regulations (TL Asphalt-StB and ZTV Asphalt-StB). The HVA mix is the result of many years of testing of asphalt wearing course made of asphalt concrete containing only 5,4% B80 asphalt, while the compression rate is well above 100%.
9
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kontrolnych mastyksu grysowego SMA 8S wykonanych przez Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych w Berlinie. Nawierzchnie z SMA o uziarnieniu kruszywa 0/8 mm są często wykonywane w Niemczech m.in. z uwagi na korzystne właściwości w zakresie właściwości przeciwpoślizgowych, emisji hałasu. Badania wykonywano na wytypowanych odcinkach nawierzchni z SMA w okresie 13 lat.
EN
The article presents the results of control tests of stone mastic asphalt SMA 0/8 carried out by Resarch Institute of Building Materials in Berlin. Pavement made of SMA with aggregate 0/8 mm are often made in Germany due to their favourable properties in terms of skid resistance and noise emission. Testing was carried out on selected sections of the surface with SMA over a period of 13 years.
PL
W celu rozwiązania problemu z brakiem naturalnych kruszyw zaproponowano stosowanie kruszyw odzyskanych ze zniszczonych nawierzchni asfaltowych. W przypadku ich właściwej obróbki składają się one z dobrej jakości kruszywa, jednak pokrytego warstewką asfaltu. W doświadczeniach naturalne kruszywa zastępowano częściowo tym odzyskanym kruszywem. Badania właściwości uzyskanych betonów wykazały, że zastąpienie naturalnego kruszywa w ilości przekraczającej 20% powodują znaczne zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie. Natomiast zastępowanie nie przekraczające tego poziomu zapewniało jakość betonu utrzymującą się w poprawnych granicach dla betonu klasy 40 MPa. Także wytrzymałość na zginanie betonu zawierającego 20% kruszywa odzyskanego z nawierzchni asfaltowej była większa od 4,5 MPa. Uzyskane wyniki pokazują, że zawartość odzyskanego kruszywa w betonie nie przekraczająca 20% nie ma niekorzystnego wpływu na właściwości uzyskanych betonów.
EN
To overcome the deficit of natural aggregates, alternate materials are being proposed. As an alternative to natural aggregates, reclaimed asphalt pavement (RAP) aggregates in the present study was used. When processed properly, RAP consists of well-graded, high quality aggregates, coated by a layer of asphalt. In the current study natural aggregates were partially replaced by RAP aggregates. These specimens were tested for the mechanical properties. A substantial loss in the compressive strength of RAP based concrete was observed when more than 20% of RAP aggregates were used. For 20% replacement of RAP aggregate, the compressive strength was within the acceptable limits for producing a 40 MPa concrete. Also the flexural strength of 20% RAP concrete was higher than 4.5 MPa and also, 20% had higher flexural toughness compared to the control mix, without RAP. These results suggest that as much of 20% of RAP aggregates can be used for PQC without any significant impact on the properties of the concrete produced.
PL
Zjawisko chłodzenia radiacyjnego w bardzo dużym stopniu wpływa na stan techniczny dróg w Polsce i tym samym na bezpieczeństwo użytkowników obiektów liniowych. Celem artykułu jest określenie zasadności popularyzacji wiedzy na temat zjawiska chłodzenia radiacyjnego wśród kierowców w kontekście systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ankieta została przeprowadzona na grupie 50 kierowców.
EN
The phenomenon of radiation cooling has a very large impact on the technical condition of roads in Poland and thus on the safety of users of linear facilities. The aim of the article is to determine the legitimacy of popularizing knowledge on the phenomenon of radiation cooling among drivers in the context of traffic safety management system. The survey was conducted on a group of 50 drivers.
PL
Wykonanie nawierzchni platformy drogowej na nowym nabrzeżu Portu Gdańskiego – DCT T2 o konstrukcji zaprojektowanej indywidualnie, opartej na modelu obliczeniowym zakładającym ponadstandardowe obciążenia, nieporównywalnie większe od nawet najcięższych obciążeń na drogach publicznych – jako wyzwanie sprostania reżimowi czasowemu realizacji inwestycji, technologicznemu i materiałowemu.
EN
Execution a pavement of the road platform on the new jetty embankment of the Port of Gdansk – DCT T2 individually designed, based on a calculation model assuming above-standard loads, incomparably bigger than even the heaviest loads on public roads – as a challenge to meet the schedule of investment, regime of technology and material.
PL
W przestrzeni publicznej stosuje się wiele oznaczeń służących polepszeniu bezpieczeństwa. Wspomniane oznaczenia bazują na komunikacji wizualnej, często są podświetlane. Takie rozwiązania wymagają doprowadzenia instalacji elektrycznej. Interesującym rozwiązaniem eliminującym zastosowanie kosztownej energii elektrycznej jest zastosowanie pigmentów fotoluminescencyjnych zespolonych z elementami nawierzchni drogowej. Artykuł przedstawia ocenę właściwości technicznych i użytkowych elementów wyposażenia nawierzchni drogowej z oznakowaniem fotoluminescencyjnym.
EN
In the public space, one can encounter many markings which serve to improve safety. These markings are based on visual communication and they often tend to be illuminated. Such solutions require an electrical installation. An interesting solution eliminating the use of costly electricity is the use of photoluminescent pigments combined with the elements of the road surface. The article presents the assessment of technical and functional properties of elements of road surface equipment with photoluminescent marking.
PL
Zawilgocenie nawierzchni drogowej wpływa negatywnie na jej właściwości mechaniczne. Dostępne są różne metody oceny nawierzchni drogowych pod kątem zawilgocenia. Najprostsze w interpretacji metody grawimetryczne wymagają inwazyjnej ingerencji w stan nawierzchni i pomiarów wagowych w warunkach laboratoryjnych pobranych próbek. Istnieją także metody nieniszczące, m.in. metoda georadarowa. W artykule przedstawiono ocenę zawilgocenia za pomocą metody georadarowej na odcinku drogi długości 200 m, prowadzącej przez tunel wybudowany w technologii „białej wanny” z nawierzchnią w postaci warstwy asfaltowej grubości 12 cm, ułożonej na warstwie kruszywa grubości 20 cm. Po ok. pięciu latach użytkowania drogi zaobserwowano na niej wysięki w postaci mokrych plam. Zauważono także deformację w formie wyniesienia (wybrzuszenia) warstw asfaltowych. Georadar umożliwił zlokalizowanie miejsc zawilgoconych w obu warstwach nawierzchni drogowej i podanie przyczyny powstawania deformacji i wysięków wody na nawierzchni drogi.
EN
The presence of water in the road structure has a negative impact on its mechanical properties. Various methods are available for assessing roads in terms of their humidity. The simplest in interpretation - gravimetric methods - require invasive intervention in the road condition and measurements of weights of the samples in laboratory conditions. There are also non destructive methods, among them the Ground Penetrating Radar (GPR). The article presents the assessment of moisture using the GPR on a 200-meter section of the road leading through a tunnel built in the „white box” technology with road surface built of 12-centimeter of asphalt layer on 20-centimeter of aggregate. After about 5 years of use, there were wet spots on the road and deformation of asphalt layers in the formof elevation. GPR made it possible to locate wet areas in both layers and point the probable reasons of the deformation and wet spots on the road surface.
PL
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDKiA są pierwszym w kraju dokumentem, zawierającym wymagania dla betonów nawierzchniowych w zakresie parametrów struktury porowatości w stwardniałym betonie. Liczne badania oraz opublikowane wyniki w zakresie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach zgodnie z PN-EN 480-11 wykazują, iż pomimo spełnienia wymagań przez domieszkę napowietrzającą, dość często nie uzyskuje się prawidłowej struktury napowietrzenia w stwardniałym betonie nawierzchniowym. W artykule zamieszczono niniejsze wymagania, ich genezę, schemat pobierania próbek, a także podjęto próbę wyjaśnienia problematyki braku stabilności napowietrzenia w stwardniałym betonie, będącej przyczyną częstego niespełniania wymagań w zakresie charakterystyk porów powietrznych w stwardniałych betonach. Analiza wykazała, iż celem badań na etapie projektowania mieszanek betonowych jest przede wszystkim sprawdzenie kompatybilności układu cement-domieszka napowietrzająca-superplastyfikator, natomiast kontrola jakości wbudowanego w nawierzchnię betonu uwzględnia wpływ procesów technologicznych, które w istotny sposób wpływają na strukturę porów powietrznych w stwardniałym betonie.
EN
General Technical Specifications GDDKiA is the first document in the country that contains requirements for pavement concrete in terms of air-voids parameters in hardened concrete. Numerous studies and published results in the field of air-voids characteristics in hardened concretes according to PN-EN 480-11 show that, despite meeting the air-entraining admixture requirements, quite often the correct air-void system is not obtained in hardened pavement concrete. The article contains the requirements, their genesis, sampling scheme, as well as an attempt to explain the problem of lack of air-void stability in hardened concrete, which is the reason for frequent failure to meet the requirements for the characteristics of air voids in hardened concretes. The analysis showed that the aim of the tests at the stage of designing concrete mixes is first of all to check the compatibility of cement-air-entraining admixture-superplasticizer, while the quality control of embedded concrete takes into account the influence of technological processes that significantly affect the structure of air-voids in hardened concrete.
16
Content available remote Ocena współczynnika tarcia nawierzchni betonowych w warunkach laboratoryjnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych współczynnika tarcia BPN określone wahadłem angielskim na nawierzchniach betonowych teksturowanych różnymi metodami. Ustalono, że w wypadku nawierzchni betonowych technika teksturowania ma wpływ na współczynnik tarcia. Największe wartości BPN uzyskano w przypadku nawierzchni teksturowanych metodą szczotkowania i rowkowania poprzecznego, a najmniejsze na nawierzchni z rowkowaniem podłużnym.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of the BPN coefficient of friction determined by the British Pendulum Testers on cement concrete pavements textured by various methods. It was found that in the case of cement concrete pavement, the texturing technique affects the coefficient of friction. The highest BPN values were obtained on the pavements textured by broomdrag and transverse tining and the lowest value on longitudinal tining.
PL
W artykule dokonano porównania wyników badań odporności na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wykonanych na próbkach o zróżnicowanym kształcie i wymiarach: prostopadłościennych oraz walcowych o średnicy ø200 mm i ø250 mm. Badania przeprowadzono na dwóch najczęściej stosowanych typach mieszanki mineralno-asfaltowej, jakimi są: beton asfaltowy oraz SMA. Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu wyniki testu koleinowania próbek walcowych będą się różnić od wyników otrzymanych na próbkach prostopadłościennych. Uzyskane wyniki badań wykazały, że w przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA wartość wyznaczonych parametrów (WTSAIR oraz PRDAIR) nie wykazuje istotnej różnicy bez względu na kształt badanej próbki. Dużo bardziej zróżnicowane są wyniki uzyskane na próbkach prostopadłościennych i walcowych z betonu asfaltowego.
EN
The article presents a comparison of wheel tracking test results of HMA obtained by using samples of various shapes and sizes: prismatic and cylindrical with diameters of ø200 mm and ø250 mm. The tests were carried out for the two most commonly used types of HMA: asphalt concrete and SMA. The aim of the research was to check how much results of the rutting test conducted using cylindrical samples will differ from the results obtained for a prismatic sample. The obtained test results showed that in the case of the SMA specimens the differences in the determined parameters (WTSAIR and PRDAIR) are not significant regardless of the shape of the tested sample. Much bigger differences between results of the tests performed on prismatic and cylindrical samples were obtained in the case of asphalt concrete.
18
Content available remote Nawierzchnie drogowe w strefach ruchu uspokojonego
PL
Nawierzchnie drogowe są bardzo ważnym elementem publicznych przestrzeni miejskich i kształtowania stref ruchu uspokojonego. Obok swojej podstawowej funkcji ruchowej, w zależności od klasy ulicy i jej charakteru, mogą znacznie poprawić estetykę przestrzeni. Nawierzchnie w połączeniu z elementami małej architektury mają szczególne znaczenie w przestrzeni miejskiej. W przypadku odpowiedniego zastosowania elementów małej architektury i zieleni ulicznej dla wielu użytkowników nawierzchnia jest najłatwiej dostrzegalnym elementem wdrażanych rozwiązań.
EN
Road pavements are a very important element of public urban spaces and shaping traffic calming zones. In addition to its basic traffic function, depending on the street class and its character, they can significantly improve the aesthetics of space. The role of the pavement in combination with the elements of small architecture has a special meaning as it is “the floor” of street interiors. Appropriate development in the elements of small architecture and street greenery, causes that for many users the surface is the most easily visible element of the implemented solutions and has a synergistic effect on the perception by users.
19
PL
Głównym celem laboratoryjnych metod oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych jest weryfikacja materiałów przeznaczonych do stosowania w warstwach ścieralnych oraz technologii ich budowy, w celu zapobieżenia śliskości nawierzchni. Ich liczba jest nieporównywalnie mniejsza od liczby sprzętu wykorzystywanego w rzeczywistych warunkach ruchu na drodze. W artykule przedstawiono najważniejsze laboratoryjne metody oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych oraz kierunki prac związanych z ich wdrożeniem.
EN
The main purpose of laboratory methods for evaluating skid resistance is verification of individual materials and technologies of wearing courses to prevent slippery road surfaces. Their number is incomparably lower than the number of equipment used in traffic conditions on the road. This paper presents the most important laboratory methods for assessing skid resistance and indicates the directions of the further works related to their implementation.
20
Content available remote Analiza hałaśliwości innowacyjnej nawierzchni z asfaltu porowatego
PL
W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) finansowane są działania kształtujące postawy innowacyjne w społeczeństwie oraz promujące partnerstwo międzysektorowe. W taką politykę doskonale wpisuje się jeden z aktualnie realizowanych przez firmę BAM INFRA z Holandii projektów dotyczących, zgodnie z Inteligentnymi Specjalizacjami, ochrony energii w budownictwie oraz wykorzystania w budownictwie materiałów z recyklingu. Projekt o nazwie LE2AP (Low Energy for Asphalt Pavement) umożliwia wprowadzenie nowoczesnych nawierzchni porowatych na holenderskie drogi. Pierwsze badania autorzy wykonali w 2017 r. na odcinkach doświadczalnych w miejscowościach Doesburg i Veghel. Uzyskane wyniki w pełni potwierdzają przydatność wykonanych badań do opracowania projektów pilotażowych zgodnych z Inteligentnymi Specjalizacjami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
EN
Smart Growth Operational Program (SG OP) finances actions shaping innovative attitudes in society and promoting intersectoral partnership. This policy fits perfectly into one from currently implemented by BAM INFRA from the Netherlands projects related to, in line with Intelligent Specialties, energy protection in construction and the use of recycled materials in construction. The project called LE2AP (Low Energy for Asphalt Pavement) enablies to implement modern porous surfaces on Dutch roads. The first tests were performed by authors on experimental road sections in Doesburg and Veghel in 2017. The obtained results fully confirm the usefulness of the tests performed to develop pilot projects according to the Intelligent Specializations of the Smart Growth Operational Program.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.