Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the era of the fight against global warming and in light of the search for energy with the least possible impact on the environment, interest in hydrogen has become a natural direction of development. Striving for a zero-emission Europe by 2050, the EU promotes low-emission and ultimately emission-free hydrogen for the widest possible use in the economy. Poland has developed a strategic document specifying the necessary activities for the use of hydrogen in the economy, which should at the same time maintain its competitiveness. Poland is currently the third producer of hydrogen in the European Union, which enables strategic thinking about maintaining Poland as a leading player on the hydrogen market in the long term. Currently, hydrogen in Poland is produced by (usually large) state-owned enterprises for their own needs with only a small margin of its resale. This is conventional hydrogen that is mainly obtained from natural gas. Therefore, it is difficult to talk about the hydrogen market, which must develop so that this raw material can be widely used in many branches of the modern economy. However, this requires taking a number of legislative, research and development and investment activities, as well as directing the national energy transformation to renewable energy sources, which may ultimately reduce the costs of pure hydrogen production. A number of actions have been taken, but the delay in legislative actions is slowing down the creation of the hydrogen market and is limiting the interest of private businesses in engaging in transformation activities.
PL
W dobie walki z ociepleniem klimatu i w świetle poszukiwań energii o jak najmniejszym wpływie na środowisko, zainteresowanie wodorem jest naturalnym kierunkiem wykorzystania i rozwoju. Dążąc do zeroemisyjnej Europy do 2050 roku, Unia promuje niskoemisyjny – a docelowo bezemisyjny wodór do jak najszerszego wykorzystania w gospodarce. Polska opracowała dokument strategiczny określający niezbędne działania wykorzystania wodoru w gospodarce, która powinna jednocześnie utrzymać swą konkurencyjność. Polska jest obecnie trzecim producentem wodoru w Unii Europejskiej, co pozwala na strategiczne myślenie o utrzymaniu w dłuższej perspektywie Polski w roli wiodącego gracza na rynku wodoru. Obecnie wodór w Polsce produkują (zwykle duże) przedsiębiorstwa skarbu państwa (państwowe), na własne potrzeby z niewielkim tylko marginesem jego odsprzedaży. Jest to wodór konwencjonalny (z gazu ziemnego). Trudno zatem mówić o rynku wodoru, a ten musi się rozwinąć, aby można było szeroko wykorzystywać ten surowiec w wielu gałęziach nowoczesnej gospodarki. Wymaga to jednak podjęcia szeregu działań legislacyjnych, badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, a także ukierunkowania transformacji energetycznej kraju na odnawialne źródła energii, które mogą docelowo obniżyć koszty produkcji czystego wodoru. Podjęto szereg działań, ale opóźnienie w działaniach legislacyjnych spowalnia tworzenie rynku wodoru oraz ogranicza zainteresowanie prywatnego biznesu w angażowanie się w działania transformacyjne.
EN
The article presents the possibility of increasing the production efficiency in an enterprise dealing in the production of lounge furniture. The literature review shows that Poland is the sixth country in the world in the amount of furniture production. It is also one of the leading exporters of upholstered furniture in Europe. Each year, the value of furniture sales production increases by a few percentage points. Due to the constantly growing customer orders, many companies in this industry are struggling with delays in delivering products to customers. This problem also occurs in the analyzed company. While analyzing the production process, the occurrence of a large number of non-conformities was also noticed. An analysis was carried out to indicate the number of non-conformities and the place of their occurrence. The FMEA analysis was used, which indicated which non-conformities are the most important, and the 5Why method, which allowed to indicate the cause of their occurrence. The analysis of production processes showed which activities do not bring added value and how they can be eliminated at no cost. All these measures contributed to increasing the efficiency of the production of lounge furniture.
EN
The publication reflects the current situation concerning the possibilities of using augmented reality (AR) technology in the field of production technologies with the main intention of creating a tool to increase production efficiency. It is a set of individual steps that respond in a targeted manner to the possible need for assisted service intervention on a specific device. The publication chronologically describes the procedure required for the preparation and processing of a CAD model. For this preparatory process, the PTC software package is used which meets the requirements for each of the individual operations. The first step is the routine preparation of CAD models and assemblies. These are prepared based on real models located on the device, and their shape and dimensions correlate with the dimensions of the model on the device. The second phase is the creation and timing of the disassembly sequence. This will provide the model with complete vector data, which is then paired with the CAD models in AR. This phase is one of the most important. It determines the location of the model concerning its relative position on the device, provides information on the relocation of parts of the model after the sequence is started, and essentially serves as a template for the interactive part of the sequence. The last two phases are used to connect CAD models with vector data, determine their position for the position mark, and prepare the user interface displayed on the output device. The result of this procedure is a functional disassembly sequence, used for assisted service intervention of a worker in the spindle drive of the Emco Mill 55 device.
PL
W artykule przedstawiony został stan aktualny w zakresie struktury produkcji zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Zebrane dane zostały przedstawione w układzie tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowany został również uproszczony blokowy schemat technologiczny zakładów wzbogacania węgla energetycznego i koksowego. W oparciu o przedstawione dane opisane zostały planowane potrzeby i trendy w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy. Przedstawiona została również lista niezbędnych do podjęcia prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie oraz wykaz głównych czynników determinujących rozwój technologiczny zakładów wzbogacania węgla kamiennego
EN
The article presents current state of the structure of hard coal enrichment plants in Poland, taking the capacity, the range of grain enrichment and the type of equipment used into account. This data were presented in a tabular format for each Polish Coal Company operating on the Polish market. The article was also present simplified: flow sheet of the steam and coking coal enrichment system. Based on the presented data, the planned needs and trends were described in terms of increasing production efficiency, minimizing water consumption and safety of work. A list of research and development works which must be undertaken were also presented as well as factors determining the technological development of the processing plants
5
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w systemie produkcyjnym – studium przypadku
PL
W artykule podjęto problematykę zarządzania ryzykiem systemów produkcyjnych przez analizę i ocenę ryzyka. Przedstawiono literaturowe podejście do procesu zarządzania ryzykiem. Omówiono wykorzystanie zintegrowanej metodyki analizy i oceny ryzyka systemów produkcyjnych. Opisano istotę prowadzenia ciągłej analizy możliwych ryzyk z grupy 4M, ich identyfikacji, oceny oraz sposobu postępowania z nimi. W artykule zaprezentowano wyniki badania identyfikującego czynniki zakłócające wydajność procesu produkcyjnego oraz dokonano oceny poziomu ryzyka i wskazano działania doskonalące analizowany proces.
EN
The article focuses on the issue of risk management in productive systems through risk assessment and analysis. Different approaches of risk management have been presented. The use of integrated methodology of risk assessment and analysis in productive systems have been discussed. The author describes the matter of performing continuous analysis of possible risks from 4M group, their identification, assessment and mitigation method. This article features a case study by which production efficiency disturbing factors have been identified. Additionally the risk levels have been assessed and process improving actions indicated.
6
Content available remote Efektywny model jakości logistyki i poprawy ochrony środowiska w cementowni
PL
Przedmiotem badań była poprawa efektywności produkcji i bezpieczeństwa procesowego na poziomie zarządzania przez zastosowanie nowych zasad logistyki. Opracowany system obejmuje cementownię CF, wytwarzającą cement i kooperującą zarówno z hutami, jak i ze spalarniami odpadów komunalnych znajdującymi się w tym samym regionie. Cementownia stosuje efektywny model logistyczny oraz ochronę środowiska.
EN
Industrial prodn. of cement was modeled from logistic point of view to improve the process operability, prodn. stability, supply flexibility and degree of capacity utilization as well as to decrease the storage costs and energy consumption under economic conditions of Slovak Republic.
PL
W artykule przedstawiony zostanie stan aktualny w zakresie struktury produkcji zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Dane te zostaną podane w układzie tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowane zostaną również uproszczone blokowe schematy technologiczne zakładów: wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 20 (10) mm, wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 0,1 (0,5) mm, wzbogacania węgla energetycznego w pełnym zakresie uziarnienia oraz wzbogacania węgli koksowych. W oparciu przedstawione dane opi-sane zostaną planowane potrzeby i trendy w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy.
EN
The article presents the current status in the scope of the production structure of hard coal enrichment plants in Poland, taking into account the efficiency, grain size of enriched run-of-mine and the type of equipment used. These data will be presented in a tabular format for each Polish Coal Company operating on the Polish market. Simplified technological schemes of coal preparation plants will also be presented: enrichment of steam coal with a grain size above 20 (10) mm, enrichment of steam coal with a grain size above 0.1 (0.5) mm, enrichment of steam coal in the full graining range and enrichment of coking coals in the full graining range. Based on the presented data, the planned needs and trends in the scope of increasing production efficiency, minimizing water consumption and work safety will be described.
PL
Inteligentne, cyfrowe obiekty wyposażone w mikroprocesory, sensory oraz przekaźniki transmisyjne niskiej mocy pozwalają im się komunikować z innymi obiektami (ang. anything) w każdym momencie (ang. anytime), niezależnie od lokalizacji (ang. anyplace), zbierać oraz analizować dane, tworząc inteligentną infrastrukturę Internetu rzeczy (ang. Internet of things). Prosumenci dostrzegający wartość we wdrażaniu i korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology – ICT) realizują korzyści w wielu obszarach, m.in. obniżenia kosztów krańcowych produktów i usług, wykorzystania analityki Big Data w celu poprawy efektywności produkcji, wydajności, współdzielenia danych z innymi IoT prosumentami.
EN
Intelligent, digital buildings equipped with microprocessors, sensors and low power transmitters are objects that have network connectivity, allowing them to communicate (to send and receive data) anytime, anyplace with anything and anyone, creating the intelligent infrastructure of the Internet of Things. Prosumers perceiving value in implementing and use of modern Information and Communication Technologies (ICT) benefit in many areas, including a reduction in the marginal cost of products and services, use of Big Data analytics to improve efficiency of production, productivity, and sharing data with other IoT prosumers.
EN
Invalid organisation of the production environment in an enterprise is the cause of many disruptions during the implementation of production processes. Lean Management is aimed at improving processes and eliminating interference in accordance with the Kaizen principle. A significant element of management constantly analyses and measures the improved results. The article presents the results of the literature research from the scope of observation methods and measuring the effects of the use of Lean Management instruments in manufacturing companies.
PL
Czy ograniczanie kosztów, skrócenie czasu produkcji i osiąganie lepszej jakości kruszyw jest możliwe bez ponoszenia kosztownych inwestycji? Japońska koncepcja Lean Manufacturing zakłada, że tak. Kluczowe jest rozwiązywanie problemów u źródeł i określenie kilku marnotrawstw - identyfikacja, na co tracimy czas, ludzi, energię, zasoby i pieniądze.
PL
System 5S to narzędzie służące do ciągłego doskonalenia, wykorzystywane z powodzeniem w Lean Management. Jego celem jest utworzenie przede wszystkim bezpiecznego, dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Metoda ta wywodzi się z Japonii, a w tamtejszych przedsiębiorstwach spopularyzował i wprowadził ją na początku lat 80. XX wieku Takashi Osada. Dziś koncepcja 5S z powodzeniem implementowana jest w polskich kopalniach odkrywkowych.
PL
W celu praktycznego sprawdzenia wpływu różnych warunków i czynników na wartości wskaźników określających efektywność produkcyjną papieru oraz jej oceny, przeprowadzono badania pracy dwóch wybranych maszyn tissue funkcjonujących w różnych polskich zakładach papierniczych. Zbieranie danych i analizy trwały wiele dni i były prowadzone na kolejnych zmianach produkcyjnych. Na podstawie obserwacji i analiz dokonano opisu funkcjonujących w zakładach systemów rozliczania produkcji dla obu badanych maszyn, a efektem końcowym było określenie ich efektywności produkcyjnej. Najogólniej wielkość tę można przedstawić jako iloraz otrzymanej, rzeczywistej, wartości produkcji do oczekiwanych, optymalnych, wyników (1). Potrzebne dane i uzyskiwane wartości gromadzono na każdej zmianie wspólnie z obsługą maszyn papierniczych, wykorzystując tzw. „odręczne” bieżące zapisy i/lub uzyskiwane z systemów DCS (rozproszony system pomiarowy) oraz zapisy obsługi, gromadzone w formie zmianowych raportów produkcyjnych. Zebrane wartości liczbowe były podstawą do obliczeń wskaźników określających efektywność produkcyjną wg standardów Zellcheming – ZCH (1-2). Na podstawie wyników obliczeń dokonano analizy porównawczej efektywności produkcyjnej obu maszyn i określono czynniki i warunki, które na tę efektywność mogły mieć negatywny wpływ. Całość obszernych badań zostanie zrelacjonowana w trzyczęściowej publikacji. W niniejszej, pierwszej części podano charakterystykę obu badanych maszyn, omówiono system rozliczania wielkości ich produkcji oraz odpowiednie wskaźniki służące do oceny efektywności produkcyjnej tych maszyn.
EN
Two tissue machines operating in different mills in Poland were selected to examine an effect of different conditions and factors determining paper production efficiency. Observations and analyses had taken a few days and had been carried out on successive shifts. On the basis of observations and analyses, existing manufacturing execution systems in both machines were described and their production efficiency was determined. Required data were collected on each shift and contained handwritten current records and information from DCS systems as well as shift production reports.Collected figures were used for calculations of production efficiency indicators according to ZELLCHEMING standards – ZCH (1, 2). On the basis of calculation results, production efficiency of both machines were compared and factors which may possibly have a negative effect on the efficiency were determined. The project will be presented in 3 parts. Part 1 contains description of two tested machines, discusses existing manufacturing execution systems and indicators assessing production efficiency of the machines.
PL
Analiza efektywności procesu produkcji jest problemem aktualnym zarówno z punktu widzenia rozważań naukowych, jak również praktyki gospodarczej. Doskonalenie efektywności wymaga jednak zastosowania odpowiednich narzędzi oceny. Zasadniczą trudność stanowi przede wszystkim właściwy dobór narzędzi wykorzystywanych w danym procesie produkcyjnym, przy założeniach obranej strategii przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule Autorzy zdecydowali się na przedstawienie w formie studium przypadku, wykorzystania mapy strumienia wartości, jako narzędzia służącego do oceny i analizy efektywności procesu produkcji.
EN
Analysis of the production process efficiency is the actual problem both from the point of view of scientific considerations, as well as economic practice. Improving efficiency, however, requires the use of appropriate assessment tools. The principal difficulty is the proper selection of tools used in the production process, the assumptions chosen business strategy. In this article, authors have chosen to present in the form of a case study, the use of value stream map as a tool for the evaluation and analysis of the production process efficiency.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie technik TPM do analizy funkcjonowania systemu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie. Przedstawiona została krótka charakterystyka zakładu produkcyjnego, na terenie którego dokonano analiz funkcjonowania systemu produkcyjnego. Następnie wykorzystując wskaźnik OEE wyodrębniono linie produkcyjną pracującą z najniższą wydajnością. Zastosowano narzędzia TPM do znalezienia przyczyn tej sytuacji oraz zaproponowano zmiany mające na celu poprawę całkowitego efektywnego wykorzystania (OEE) wybranej linii produkcyjnej.
EN
This paper describes the use of TPM techniques in analysing the performance of manufacturing systems in selected companies. A brief description of a production plant is given, in which the performance of the manufacturing system is analysed. Then the production line operating with the lowest capacity is distinguished using the OEE index. TPM tools are used to investigate the causes of this situation and changes are proposed to improve the overall equipment effectiveness (OEE) of the chosen production line.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu wyposażenia technicznego gospodarstw rodzinnych, efektywności dysponowania nimi oraz zasobów w tych gospodarstwach. Badania przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z opisów działalności 46 gospodarstw rodzinnych w ramach projektu badawczego NCBiR nr NR 12 0043 06/2009. Zbiorowość gospodarstw podzielono na grupy i wyróżniono w nich trzy systemy produkcyjne: ekstensywny, konwencjonalny i intensywny. Podziału dokonano z zastosowaniem punktowej oceny intensywności organizacji produkcji według Kopcia. Określono wartość odtworzeniową parku maszynowego, nakładów pracy ręcznej i uprzedmiotowionej oraz wskaźników uzbrojenia technicznego i energetycznego. Efektywność wykorzystania technicznych środków pracy i nakładów energetycznych odniesiono do wielkości produkcji wyrażonej w jednostkach zbożowych [JZ·ha-1 UR] i dochodu rodziny rolnika [tys. zł·ha-1 UR]. Stwierdzono, że istnieje zależność między systemem gospodarowania a wskaźnikiem uzbrojenia technicznego i energetycznego. Stwierdzono również taką zależność w odniesieniu do efektywności produkcji i dochodu rodziny rolnika.
EN
Technical equipment level, efficiency of its disposal and work resources in the family farms were examined. Study was based on the data collected at description of activity in 46 family farms, realized within NCBiR research project No.120043.06/2009. All the farms were divided into groups and three production systems were identified: extensive, conventional and intensive one. Such a division was based on the score evaluation system according to Kopeć. Reproductive value of the machinery, hand labour and objectivized work inputs and indices of technical and energetic utilities were determined. Efficiency of using technical means of work and the energy inputs were related to production volume, expressed in cereal units per ha AL and to the farmer’s family income (thous. PLN·ha-1 AL). Relationship was stated between the management system and the index of technical and energetic utility level. Existing of such relationship was also stated with reference to production efficiency and the farmer’s family income.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wydajności produkcji biogazu oraz metanu z sorgo cukrowego (Sorghum bicolor) odmiany ród J1052 o różnej długości sieczki. Materiał badawczy stanowiła kiszonka z sorgo o różnej długości sieczki (do 4 mm, do 10 mm, 25-30 mm) oraz gnojowica świńska. Badania laboratoryjne nad fermentacją metanową statyczną wykonano w trzech powtórzeniach, zgodnie z wytycznymi niemieckiej normy DIN 38 414 – S8. Fermentacja beztlenowa w warunkach laboratoryjnych trwała 58 dni dla każdej z prób w jednym powtórzeniu. Przebieg fermentacji metanowej kiszonki z sorgo o długości sieczki 25-30 mm wykazywał się większą stabilnością, w porównaniu z pozostałymi wariantami użytymi w doświadczeniu. Kiszonka z sorgo o długości sieczki 25-30 mm oraz do 10 mm z N (azot użyty do wyporu powietrza z butli fermentacyjnej) dały najwyższy uzysk biogazu (327,92 oraz 315,41 Ndm3·kg smo-1). Najniższą wydajność biogazu oraz metanu odnotowano w próbach z kiszonką z sorgo o długości sieczki do 4 mm. Kiszonka ta cechowała się relatywnie wysoką procentową zawartością metanu w biogazie (59% CH4).
EN
The paper presents the research results concerning efficiency of biogas and methane production from sorghum bicolor of ród J1052 cultivar with different length of chaff. Silage from sorghum of a varied length of chaff (to 4 mm, to 10 mm, 25-30 mm) and pigs manure constituted a research material. Laboratory tests on static methane fermentation was carried out in three replicate tests, pursuant to the guidelines of the German standard DIN 38 414 – S8. Anaerobic digestion in laboratory conditions lasted 58 days for each test in one repeat. The course of methane digestion of sorghum silage of the chaff length 25-30 mm showed higher stability in comparison to the remaining variants used in the experiment. Sorghum silage of 25-30 mm chaff length and to 10 mm with N (nitrogen used for uplift pressure of air from digestion bottle) gave the highest biogas yield (327.92 and 315.41 Ndm3·kg smo-1). The lowest biogas and methane yield was reported in tests with sorghum silage of the chaff length up to 4 mm. This silage was characterized with relatively high percentage content of methane in biogas (59% CH4).
EN
Background: The production efficiency is one of the most important problems of the present-day logistics, both at operational as well as strategic levels. Increasing the level of the efficiency of the production process can be achieved in many ways. The reason of the selection of the issues covering the problems of the production efficiency is the lack of a comprehensive model for analyzing the efficiency of the production process, both in the scientific literature and in the business practice. Methods: The main aim of this paper is to systematize the process of obtaining input data for the assessment model of the production efficiency. The methodology for building the assessment model of production efficiency at the initial stage of the analysis was presented. Results and conclusions: The basic goal of a preliminary analysis of the model is to coordinate decision-making targets at all levels of the management. The presented assumptions should be regarded as a preliminary analysis, indispensable for the multivariate analysis of the production process efficiency, focused on the operational level.
PL
Wstęp: Efektywność produkcji jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej logistyki, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Podniesienie poziomu efektywności procesu produkcyjnego można osiągnąć na wiele sposobów. Wybór problematyki efektywności produkcji jest spowodowany brakiem opracowanego kompleksowego modelu służącego do analizy efektywności procesu produkcyjnego, zarówno w literaturze przedmiotu, jak również w praktyce przedsiębiorstw. Metody: Głównym celem artykułu jest usystematyzowanie procesów uzyskania danych wejściowych do modelu oceny efektywności produkcji. W artykule przedstawiono metodologię budowy modelu oceny efektywności produkcji na wstępnym etapie analizy. Wyniki i wnioski: Podstawowym założeniem wstępnej analizy modelu jest skoordynowanie celów decyzyjnych na wszystkich poziomach zarządzania. Przedstawione założenia należy traktować jako wstępną analizę niezbędną do wielowariantowej oceny efektywności procesu produkcyjnego, skoncentrowaną na poziomie operacyjnym.
PL
W artykule przeanalizowano możliwości implementacji strategii benchmarkingu informacyjnego w środowisku systemu produkcyjnego. Głównym obszarem analizy był wpływ wdrożenia wspomnianej koncepcji i jej stosowania na poziom realizacji przyjętych założeń ze szczególnym uwzględnieniem poziomu efektywności i jakości procesów produkcyjnych. W opracowywaniu odwołano się także do wyznaczników funkcjonalnych organizacji procesowych, z wyeksponowaniem tzw. centrum doskonalenia. Analiza przeprowadzona została zarówno w aspekcie relacji wewnątrz struktury procesowej, jak i dla jej relacji z jednostkami zewnętrznymi. Tym samym zaprezentowano dwie formy koncepcji benchmarkingu informacyjnego oraz zasady ich wykorzystania w procesach zarządzania efektywnością i kosztami.
PL
W pracy określono ilościowe wyposażenie gospodarstw w techniczne środki produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej, wartość odtworzeniową parku maszynowego, wskaźnik technicznego uzbrojenia oraz wartość produkcji i koszty na nią ponoszone, co pozwoliło obliczyć efektywność gospodarowania. Do badań przyjęto obiekty specjalizujące się w produkcji mleka ekologicznego. Obliczone wskaźniki techniczno-ekonomiczne odniesiono do 3 grup gospodarstw, mianowicie: utrzymujących od 4 do 10, od 11 do 20 i powyżej 20 krów mlecznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wielkość stada w istotny sposób wpływa na efektywność produkcji.
EN
The study presents quantitative equipment of farms in technical means of production, especially machines and devices for the animal production, the reproductive value of a machinery park, the technical infrastructure indexes, as well as the production value and the costs incurred on this production, what allowed for calculation of farming efficiency. Objects specialising in ecological milk production were accepted for the research. Technical and economical indexes were calculated and referred to three groups of farms, that is: maintaining from 4 to 1, from 11 to 20 and more than 20 milking cows. The analysis, which was carried out, proves that the size of a herd considerably influences the production efficiency.
20
Content available remote Produkcyjna i ekonomiczna efektywność odkrywkowej kopalni bazaltu
PL
Na przykładzie odkrywkowej kopalni bazaltu oznaczonej symbolem Z dokonano oceny produkcyjnej oraz ekonomicznej efektywności wytwarzania kruszyw drogowych. Przeprowadzono statyczną i dynamiczną analizę kształtowania się podstawowych wskaźników produkcyjno-ekonomicznych w latach 2005-2009. Zakłócenia procesu produkcji kruszyw zidentyfikowano poziomem średnim, odchyleniem od wartości średniej oraz współczynnikiem zmienności. Sezonowość sprzedaży bazaltowych kruszyw drogowych określono trendem empirycznym. Dokonano analizy kosztów własnych produkcji kruszyw w układzie rodzajowym, a także wyznaczono próg rentowności produkcji kruszyw.
EN
On example of the road basalt opencast designated by Z evaluation of productive and economic efficiency of road aggregates production was made. The statistical and dynamic analysis of the basic productive- economic indices in the years 2005-2009 has been carried out. Aggregates production disturbances were identified by the average level, deviations from the average value as well as changeability factor. Seasonality of road aggregates sale was designated by empirical trend. Analysis of aggregates production self costs in generic system was carried out, and also aggregates production profitability threshold was appointed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.