Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EFQM model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zarządzanie jakością jest szansą (choć nie gwarancją) na sukces firmy na rynku. Wzbudza zaufanie do szpitala, ponieważ dotyczy całokształtu jego funkcjonowania, a więc: doskonalenia struktury organizacyjnej, jednoznacznego określenia odpowiedzialności i uprawnień, określonych sposobów postępowania przy realizacji procesów, umotywowanej i świadomej załogi (odpowiednich zasobów ludzkich, tj. wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników). System zarządzania w szpitalu powinien integrować strukturę organizacyjną, procesy, procedury oraz zasoby konieczne do osiągnięcia ustanowionych celów jakości. System taki musi zapewnić korzyści wszystkim uczestnikom, a więc udziałowcom, odbiorcom, właścicielom, pracownikom, dostawcom i społeczeństwu. W artykule przedstawiono procedurę i korzyści dla szpitala oraz pacjentów, wynikające z udziału w Polskiej Nagrodzie Jakości.
EN
Quality management is a chance (although not guaranteed) the hospital success on the market. It instills confidence to the hospital, because it concerns the whole of its operation, and so improve the organizational structure, clearly identify the responsibilities and powers set out procedures in the implementation process, reasoned and informed the crew (appropriate human resources, ie. skilled and experienced employees). The management system at hospital should integrate the organizational structure, processes, procedures and resources necessary to achieve the quality objectives. Such a system must provide benefits to all participants, and therefore shareholders, customers, owners, employees, suppliers and society. The article presents the procedure and the benefits from participated in the Polish Quality not only to the hospital, but first of all to the patients.
PL
Obiekty budowlane stanowią sztuczną formę antropogeniczną. Są one wytworzone przez człowieka i są ściśle związane z ludzką działalnością i w wielu przypadkach powodują utratę bezpieczeństwa. Wiedza techniczna, organizacyjna, ekonomiczna oraz wiedza z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotycząca obiektów budowlanych staje się w takich przypadkach niezbędna. W artykule przedstawiono problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obiektów antropogenicznych w budownictwie i zaproponowano wykorzystanie modelu EFQM do jego doskonalenia.
EN
The construction works are a form of artificial anthropogenic. They are man-made and are closely related to human activities and in many cases, result in the loss of security. Knowledge of technical, organizational, economic and knowledge of safety and health protection for buildings becomes necessary in such cases. The article presents the problems of safety and health in the construction of objects of anthropogenic and proposed use of the EFQM model for its improvement.
3
Content available Włoska nagroda jakości w administracji publicznej
PL
W niniejszej publikacji zaprezentowano i przeanalizowano Włoską Nagrodę Jakości, a w szczególności zaprezentowano Włoską Nagrodę Jakości przyznawaną podmiotom administracji publicznej. Przedstawiono w niej akty prawne, sposób dokonywania selekcji kandydatów oraz organy dokonujące wyboru zwycięzców. Zaprezentowano również listę laureatów odbytych edycji.
EN
In this paper we present and analyze the Italian Quality Award, and in particular presents Italian Quality Award granted to public entities. There is also description of acts, a way of making the selection of candidates and the authorities responsible for the selection of winners. Also we presented a list of winners held editing.
4
Content available remote Wybrane metodyki i narzędzia podnoszenia dojrzałości procesowej
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metodyk i narzędzi podnoszenia dojrzałości procesowej organizacji. Punktem wyjścia do rozważań w artykule jest definicja dojrzałości procesowej oraz syntetyczna prezentacja najważniejszych modeli dojrzałości procesowej, a także wyniki badań empirycznych identyfikujących podejścia stosowane do oceny dojrzałości procesów. W dalszej części artykułu zaprezentowano wybrane rozwiązania nie będące typowymi modelami dojrzałości procesowej, które wraz ze wzrostem potrzeb menedżerskich w zakresie rozwoju organizacji, umożliwiają podnoszenie dojrzałości procesów.
EN
The purpose of this article is to present selected methodologies and tools for improving process maturity within the organization. The starting point for considerations is the definition of process maturity and synthetic presentation of the most important process maturity models, as well as empirical identification of approaches used to assess the maturity of processes. The second part of the article focuses on highlighting solutions not being typical process maturity models, which with growing managerial needs for organisational development are suitable tools for improving process maturity.
EN
This paper is about the necessity to establish a quality management system in universities capable to improve the performance of these ones and to achieve the excellence in their current activities. The research objectives were to analyse the main trends of higher education services in Romania and to propose future strategies in line with the current orientations at the European level. The results of our research stress the necessity to improve the quality inside the higher education institutions as the education market become smaller year by year mainly due to the demographic changes. In this respect the EFQM Excellence Model could be used in the development of the Quality Management System.
PL
Artykuł ten porusza zagadnienie konieczności ustanowienia systemu zarządzania jakością w uczelni, który może poprawić jej wydajność i pomóc w osiągnięciu doskonałości w jej bieżącej działalności. Celem badań była analiza głównych trendów usług szkolnictwa wyższego w Rumunii, i zaproponowanie strategii na przyszłość, zgodnie z aktualnymi kierunkami na poziomie europejskim. Wyniki naszego badania podkreślają konieczność poprawy jakości wewnątrz instytucji szkolnictwa wyższego, jako że rynek edukacji staje się mniejszy z roku na rok, głównie ze względu na zmiany demograficzne. W tym zakresie można wykorzystać model doskonałości EFQM w celu rozwoju Systemu Zarządzania Jakością.
EN
The general information about the EFQM model and the Competition of Wielkopolska Quality Award and their importance for the implementation of TQM-u is shown in the paper. Then several finalists of the competition, which gained market successes, arę presented. The results of the survey carried out among the participants of the competition are analyzed.
PL
Autor przedstawia koncepcję wykorzystania modelu EFQM w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w budownictwie jako narzędzia samooceny pozwalającej zmierzyć w jakim miejscu znajduje się przedsiębiorstwo budowlane w drodze do doskonałości oraz zrozumienia istniejących braków a następnie znalezienia rozwiązania prowadzącego do poprawy jego wyników. Zastosowanie modelu EFQM może przyczynić się do poniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie.
EN
The author presents the conception of EFQM model utilization for safety and health protection management in building enterprises as a tool of opinion. It permits to estimate place on which the company exists on its way to perfection, show tasks and find solutions that lead to company result improvement. The use of EFQM model can contribute to bearing the of safety and the of health in building.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.