Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Simulation of large scale hydrogen - air detonation with the aid of CFD
EN
Application of Computational Fluid Dynamics (CFD) methodology for the simulation of industrial scale hydrogen detonation accident scenario is demonstrated in this work. The CFD model based on the reactive Euler equation set and one-step Arrhenius kinetics with tuned parameters at moderate computational cost in 2D geometry, allowed for satisfactory agreement of calculated overpressure field and detonation front velocity with the published measurement results taken during large scale (300 m3 hemisphere) open-space detonation of stoichiometric hydrogen - air mixture.
PL
Przedstawiono użycie metodologii obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do symulacji sytuacji awaryjnych związanych z wybuchem detonacyjnym mieszaniny wodom i powietrza o zasięgu typowym dla w skali przemysłowej. Podano wyniki obliczeń opartych na równaniach Eulera dla ośrodka ściśliwego z jednoetapową reakcją chemiczną, której kinetykę modelowano za pomocą równania Arrheniusa o odpowiednio dobranych parametrach. Uzyskano zadowalającą zgodność przewidywanego nadciśnienia fali uderzeniowej oraz prędkości frontu fali detonacyjnej, obliczonych podczas symulacji 2D, z opublikowanymi wynikami pomiarów przeprowadzonych podczas detonacji stechiometrycznej mieszaniny wodom i powietrza w półsferycznym balonie o pojemności 300 m3 w przestrzeni otwartej.
2
Content available remote Modelowanie procesu pirolizy odpadów gumowych
PL
Przedstawiono model matematyczny procesu pirolizy odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych. Wyniki obliczeń oparte na przedstawionym modelu i parametrach kinetycznych uzyskanych z analizy TG/DTG dość dobrze zgadzają się z wynikami pomiaru dla próbek o rozmiarach kilku mm. Obliczenia symulacyjne dla większych próbek (rzędu kilku cm), które są typowe dla rozdrabniaczy przemysłowych wskazują na możliwe rozbieżności obliczeń zakładających jednorodność ziaren i pomiarów, wynikające z ujawniających się oporów ruchu ciepła i masy oraz niehomogeniczności próbki w czasie pirolizy.
EN
A mathematical model of the pyrolysis process of rubber wastes composed of used tires is presented in the paper. The model predictions based on kinetic parameters obtained from TG/DTG analysis are in satisfactory agreement with the laboratory measurements, in which shred tire samples of a few millimeters in diameter were used. The calculations carried out for larger particles (of a few centimeters), typical for industrial shredders, indicate a possible divergence of “homogeneous models” predictions with the experiment due to heat and mass transfer resistance and tire inhomogeneity during the pyrolysis.
3
Content available remote Modelowanie procesu ozonowania zanieczyszczeń organicznych
PL
W pracy przedstawiono model procesu destrukcji benzaldehydu za pomocą ozonu oparty na mechanizmie zachodzących reakcji o wartości stałych kinetycznych cechujących się większym stopniem ogólności niż wartości pozorne, wyznaczone jak dla reakcji 2-rzędu. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane doświadczalnie w reaktorze zbiornikowym oraz w laboratoryjnym absorberze ze zwilżaną ścianką w zakresie pH (3,3+6,5). Uzyskano dobrą zgodność obliczonych wartości stężenia ozonu w fazie ciekłej z wartościami zmierzonymi. Przedstawiony model pozwala na symulację i ocenę efektywności usuwania lotnych związków organicznych w absorberach przemysło¬wych wskazując kierunki możliwej optymalizacji procesu.
EN
Kinetic model of benzaldehyde destruction by ozonation in aqueous solutions is presented in this paper. The model is based on mechanistic approach and enables one to estimate kinetic constants pertaining to benzaldehyde oxidation of greater generality then that previously determined using the apparent 2nd order reaction rate constants. The model was validated against the experimental data obtained in a stirred tank and co-current laboratory wet- ted-wall absorber in a range of pH (3.3+6.5). The presented results indicate a good performance of the VOC removal process in such system. The model enables the process simulation in industrial conditions in order to optimize its efficiency in terms of ozone usage and apparatus utilization.
EN
Measurements of the absorption rate of carbon dioxide into aqueous solutions of N-methyldiethanoloamine (MDEA) and 2-ethylaminoethanol (EAE) have been carried out. On this basis a mathematical model of the performance of an absorption column operated with aqueous solution of a blend of the above amines at elevated temperatures and pressures have been proposed. The results of simulations obtained by means of this model are described. The work is a part of a wider program, aimed at the development of a new process.
5
Content available remote Opracowanie modelu matematycznego reaktora syntezy trioksanu
PL
Wykorzystując dane literaturowe kinetyki reakcji tworzenia trioksanu z wodnych roztworów formaldehydu opracowano model matematyczny reaktora syntezy trioksanu. Model ten został zweryfikowany przy użyciu danych z instalacji przemysłowej. Może być on wykorzystywany do obliczeń optymalizacyjnych węzła syntezy trioksanu.
EN
Making use of literature data on the kinetic of trioxane synthesis, a mathematical model of the trioxane synthesis reactor was developed. This model has been verified on the basis of industrial reactor data. The presented model may be used for optimization of the industrial reactor.
6
Content available remote Kinetyka utleniania benzaldehydu za pomocą ozonu
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań efektywności oraz kinetyki reakcji ozonowania benzaldehydu w absorberze ze zwilżaną ścianką. Opracowano model matematyczny tego procesu, który zweryfikowano doświadczalnie, uzyskując zadowalającą zgodność z wynikami pomiarów. Wykorzystanie tego modelu do interpretacji wyników pomiarów, pozwoliło na wyznaczenie wartości pozornej stałej szybkości reakcji utleniania benzaldehydu w układzie heterogenicznym (gaz - ciecz).
EN
The research results on kinetics and effectiveness of benzaldehyde ozona-tion in a wetted wall absorber are presented in this paper. A process model was proposed and verified against the experimental data. After fitting to the measured outlet concentration of reagents, the model allowed one to determine the apparent reaction rate constant in the benzaldehyde - ozone system for heterogeneous conditions (gas - liquid).
7
Content available remote Modelowanie nieizotermiczne absorpcji w kolumnie ze zwilżaną ścianką
PL
Opracowano model matematyczny nieizotermicznej absorpcji amoniaku w wodzie amoniakalnej w dwustopniowej kolumnie ze zwilżaną ścianką. Wykonano obliczenia symulacyjne i określono rozkład temperatury i stężenia amoniaku w obu fazach wzdłuż wysokości kolumny.
EN
A mathematical model of non-isothermal absorption of ammonia into ammonia water in a two-stage wetted-wall column was developed. The profiles of temperature and ammonia concentration in both phases were obtained as a result of calculations based on the presented model.
EN
A method of calculation of the vapour-liquid phase equilibrium for the formaldehyde-water-trioxane system is presented. The results of calculations are compared with the literature data.
PL
Opracowano metodę obliczeń równowagi ciecz-para w układzie formaldehyd-woda-trioksan. Wyniki obliczeń porównano z dostępnymi danymi literaturowymi.
9
Content available remote Utlenianie lotnych zanieczyszczeń organicznych za pomocą ozonu
EN
The ozone demand and ozonation kinetics of selected volatile organic compounds in aqueous solutions (styrene and benzaldehy-de) were measured and are presented in the paper. A special care was paid to minimise desorption of reagents during reaction. The influence of temperature, pH and presence of free radical scavengers (tert-butanol) was examined in the experiments. The results obtained should facilitate designing and optimisation of VOC oxidation plants using ozone.
EN
Numerical simulation of bubble formation process from a stagnant nozzle immersed in a quiescent liquid (water) and from a nozzle located on a rotating cylinder set in a cross-flowing liquid was performed with the aid of a computational fluid dynamics (CFD) code. Solution of momentum balance equations was coupled with VOF algorithm for tracking the gas-liquid interface in 2D and 3D domains. The results of the simulation are compared with the experimental data obtained from a high-speed video camera observation. The agreement was favourable in the case of rotating nozzle. In the case of a stationary nozzle, the VOF algorithm seems to perform best when the process is dominated by inertial forces (higher gas flow rates).
PL
Przeprowadzono symulację numeryczną procesu formowania się pęcherzy z dyszy nieruchomej oraz z powierzchni wirującego walca umieszczonego w strumieniu płynącym poprzecznie do jego osi. Numeryczne rozwiązanie bilansu pędu w ramach pakietu CFD w przestrzeni 2D oraz 3D sprzęgnięto z algorytmem VOF śledzenia powierzchni międzyfazowej. W przypadku wirującego walca uzyskano zadowalającą zgodność wyników symulacji z eksperymentem. W przypadku nieruchomej dyszy algorytm VOF dawał najlepsze wyniki dla większego przepływu gazu, gdy w procesie dominowały siły bezwładności.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika wnikania masy od pęcherzy CO2 do 70% wodnego roztworu gliceryny. Pęcherze były wytwarzane za pomocą dystrybutora w postaci wirującego walca. Taki rodzaj dystrybutora gazu w cieczy umożliwia przeciwdziałanie tworzenia się dużych pęcherzy w cieczach o dużej lepkości, a tym samym sprzyja intensyfikacji ruchu masy.
EN
The results of measurements of the mass transfer coefficient for CO2 bubbles in 70% aqueous glycerol solution have been presented. The bubbles have been generated by means of a distributor made of a rotating cylinder. Such a type of gas distributor prevents formation of large bubbles in liquids of higher viscosity and hence supports intensification of the mass transfer process.
PL
Przedstawiono wyniki symulacji metodą obliczeniową mechaniki płynów (CFD) heterogenicznego układu (ciecz-ciecz) w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, w którym biegnie egzotermiczna reakcja hydrolizy bezwodnika propionowego. Model reaktora weryfikowano z wykorzystaniem wyników doświadczalnych. Celem pracy było określenie lokalnych niejednorodności temperatury w reaktorze oraz warunków propagacji globalnej utraty kontroli termicznej.
EN
The results of a CFD simulation of heterogeneous (liquid-liquid) reacting system in a bath stirred tank reactor are presented. The elaborated reactor model of exothermic reaction of propionic anhydride hydrolysis was verified against the experimental results. The aim of the studies was to reveal local temperature inhomogeneities inside the reactor vessel and estimate the conditions for a global thermal runaway.
EN
Part II of the paper provides own experimental data on the mass transfer coefficients of the number of VOCs and oxygen and the values of the coefficient Y. They have been determined and/or estimated and compared with the existing data and correlations. Effects of backmixing in the gas phase on mass transfer in bubble column have considered based on DGD technique and the models of the 'two groups of bubbles'.
PL
W części II pracy przedstawiono wyznaczone doświadczalne wartości współczynników wnikania masy dla szeregu substancji (VOC) i tlenu oraz współczynnika Y. Własne dane porównano z istniejącymi danymi oraz korelacjami innych autorów. Opierając się na pomiarach techniką DGD oraz modelach 'dwóch grup pęcherzy' rozpatrzono wpływ mieszania w fazie gazowej na wymianę masy w kolumnach barbotażowych.
EN
Modelling of the VOC stripping processes into an inert gas carried out in bubble columns at different conditions (steady-state co- and counter-current, batch versions, plug flow and axial dispersion in both phases taken into account) has been considered. In Part I theoretical background and the results of numerical simulations of the stripping process are presented.
PL
Rozpatrywano proces desorpcji śladowych ilości lotnych zanieczyszczeń organicznych do gazu obojętnego realizowany w kolumnach barbotażowych w różny sposób (proces ustalony w czasie współ- i przeciwprądowy, proces okresowy, przepływ tłokowy z nałożoną dyspersją wzdłużną w obu fazach).Część I pracy została poświęcona podstawom teoretycznym oraz wynikom symulacji numerycznych procesu desorpcji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.