Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolektory słoneczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy techniczno-ekonomicznej instalacji prosumenckiej w domu jednorodzinnym, składającej się z kolektorów słonecznych, pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Zaproponowano metodykę doboru konkretnych rozwiązań technicznych, opartą na danych eksploatacyjnych oraz modelach matematycznych komponentów instalacji. Rozważono trzy warianty, zróżnicowane pod względem udziałów mocowych komponentów. Kalkulacji ekonomicznych dokonano z uwzględnieniem dostępnego programu dotacyjnego. Analiza pokazuje wpływ rozmiaru instalacji na okres zwrotu inwestycji.
EN
This paper presents a technical and economic analysis of a prosumer installation in a single-family house, consisting of solar collectors, a heat pump and a photovoltaic installation. A methodology was proposed for the selection of specific technical solutions, based on operational data and mathematical models of the installation components. Three variants were considered, differentiated by the power shares of the components. Economic calculations were made taking into account the available subsidy programme. The analysis shows the impact of installation size on the payback period.
PL
W artykule przedstawiono ideę sezonowego magazynowania ciepła w systemach ciepłowniczych. Dokonano przeglądu potencjalnych technologii długoterminowego magazynowania ciepła wraz z opisem przykładowych instalacji. Skupiono się na magazynach typu PTES współpracujących z kolektorami słonecznymi. Przedstawiono także autorski model układu ciepłowniczego wyposażonego w sezonowy magazyn ciepła, opracowany w programie TRNSYS.
EN
The article presents the concept of seasonal thermal energy storage in district heating systems. A review of potential long-term heat storage technologies is included and some examples of installations are described. The focus is on the technology of pit thermal energy storage (PTES) systems integrated with solar collectors. Moreover, the original model of a district heating system equipped with seasonal thermal energy storage developed using TRNSYS software is presented.
3
Content available Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej
PL
Wyczerpywanie się paliw kopalnych i degradacja środowiska prowadzą do zwiększania udziału źródeł odnawialnych w pokryciu zużycia energii, przynajmniej do czasu opanowanie nowych możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych. Istnieje [...] powszechne przekonanie, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie narusza ekosystemu planety... [wstep]
PL
Koszty uprawnień do emisji CO2 są coraz wyższe. Powoduje to wzrost cen energii, ale jednocześnie pozwala zwiększyć wpływy państwa, w tym środki na dekarbonizację gospodarki. Regulacje ETS zeszły do poziomu mocy ciepłowni miejskich i opłaty za emisję nie tylko pożerają ich zyski, ale i zwiększają ceny ciepła. Wyjście jest tylko jedno - zwiększanie udziału energii odnawialnej. Wybierać można spośród biomasy, ciepła odpadowego, bloków kogeneracyjnych, dużych pomp ciepła, ale do dyspozycji są też kolektory słoneczne. W jakich układach kolektory sprawdzają się pod względem ekonomicznym, jak dobierać duże instalacje i gdzie je montować?
PL
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało poradnik nt. instalacji kolektorów słonecznych służących do wspomagania ogrzewania budynków. Opisywane są w nim m.in. typowe instalacje hybrydowe kolektorów słonecznych z różnymi źródłami ciepła, takimi jak np. kotły gazowe i na biomasę, pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne. Omówiono też zagadnienia doboru i obliczeń stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło, wielkości powierzchni kolektorów, magazynowania ciepła, a także kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
PL
Niewątpliwy światowy sukces systemu certyfikacji dla termicznych kolektorów słonecznych oparty na znaku KEYMARK miał duży wpływ na decyzję o rozszerzeniu zasięgu programu na nowy typ produktów i regulację rynku pomp ciepła. Europa stawia na jednolitość systemów certyfikacji, a znak KEYMARK ze względu na jasne procedury i kryteria certyfikacji, coraz większą uznawalność i powszechność stosowania przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i zaufania konsumentów w Europie.
PL
Zmiany w prawodawstwie unijnym (oraz adekwatne zmiany w polskich regulacjach) mające na celu ograniczenie emisji CO2 i wzrost efektywności energetycznej budynków skłaniają do postawienia prostego pytania: jak te ambitne cele realizować w sposób bezpieczny i przystępny finansowo dla wielu użytkowników? Wydaje się, że znaczącą rolę mogą tu odegrać m.in. kolektory słoneczne, wykorzystywane zasadniczo do ogrzewania budynków, a nie tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz współpracujące w układzie hybrydowym z innym źródłem energii cieplnej.
PL
W ostatnim czasie, zgodnie z europejską dyrektywą 2020, każde państwo członkowskie UE zwraca coraz większą uwagę na sektor energetyczny. Wyznaczone cele dotyczą zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r., pokrycia zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych na poziomie 20% oraz zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Znaczną uwagę zwraca się w szczególności na budynki i sektor mieszkaniowy, stanowiący 27% globalnego zużycia energii i emisji CO2. Jeśli chodzi o wielkość instalacji, w ostatnich latach kilka badań koncentrowało się na pompach ciepła jako systemach grzewczych. Od momentu zwrócenia uwagi na rozproszoną produkcję energii coraz częściej mówi się o systemach hybrydowych, zdolnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W przypadku technologii PV udowodniono, że chłodzenie powierzchni roboczej jest kluczowym czynnikiem eksploatacyjnym, który należy wziąć pod uwagę, w celu uzyskania wyższej sprawności. Prawidłowe chłodzenie może poprawić sprawność elektryczną i z czasem zmniejszyć tempo degradacji ogniw. Ponadto ciepło usuwane przez system chłodzenia może być wykorzystywane w zastosowaniach domowych. W systemach PVT (hybrydowy system fotowoltaiczny i termiczny) tylko 15–20% energii słonecznej padającej na panel PVT może zostać zamienione na energię elektryczną, a pozostała część na ciepło. Ta część energii cieplnej może zostać wykorzystana do uzyskania efektu grzewczego. Wielkoskalowe systemy lokalnego ogrzewania wodnego i systemy fotowoltaiczne PVT są najbardziej obiecującymi rozwiązaniami. Niektóre badania dotyczą hybrydowych systemów ogrzewania pomieszczeń, w skład których wchodzą panele PVT i pompy ciepła. Zalety tych systemów polegają na dostarczaniu energii do ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym oraz ciepłej wody użytkowej w innych porach roku i wytwarzaniu energii elektrycznej. Praca ma na celu analizę systemu grzewczego dla budynków wielorodzinnych, opartego na pompie ciepła, ogniwach PVT z systemem nadążnym za słońcem, obrotowych kolektorach słonecznych oraz magazynie energii cieplnej w gruncie. Zaproponowany system grzewczy będzie w dalszych etapach pracy badany na dwóch instalacjach w Polsce, w budynkach różniących się co najmniej dwukrotnie zapotrzebowaniem na energię cieplną.
PL
W artykule omówiono podstawowe rozwiązania techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych stosowane w wolnostojących budynkach mieszkalnych. Przedstawiono projekt koncepcyjny instalacji solarnej i fotowoltaicznej oraz przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań. Zbadano możliwości ich finansowania z funduszy proekologicznych.
EN
The article discusses the basic technical solutions of solar and photovoltaic installations used in detached residential buildings. A conceptual design of a solar and photovoltaic installation are presented, and a technical and economic analysis of the proposed solutions are carried out. The possibilities of financing them from ecological funds were examined.
PL
Z roku na rok rośnie ilość dostępnych rozwiązań technicznych opartych na odnawialnych źródłach energii, co jest odpowiedzią rynku na zwiększone zapotrzebowanie i coraz większe wymagania użytkowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest budowana wśród społeczeństwa świadomość odpowiedzialności i konieczności zadbania o środowisko. Dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności energii przed projektantami nowych rozwiązań stoi wyzwanie jej zmagazynowania, co jest zadaniem trudnym ze względu na fizykę i dyssypacyjną naturę energii.
EN
The number of technical solutions based on renewable energy is constantly growing as the answer of the market for larger demand and higher users’ expectations. The social awareness of responsibility for the environment protection is important factor here. In order to assure constant availability of energy the designers have to deal with difficult task of energy storage.
PL
Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących wykorzystania OZE i efektywności energetycznej, a z drugiej instalacje, w których kolektory są podstawowym źródłem ciepła i c.w.u., są wysoce efektywne i umożliwiają praktycznie darmowe pozyskiwanie ciepła w trakcie ich eksploatacji.
PL
W kolektorach słonecznych wykorzystujemy promieniowanie słoneczne, którego intensywność jest od nas w zasadzie niezależna i zmienia się wraz z porą roku. Jakiego rodzaju instalacje dostępne są na rynku polskim i jak najefektywniej je wykorzystać do ogrzewania ciepłej wody użytkowej?
PL
W 2018 roku padł rekord sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce. Wynik 310 tys m2 był prawie trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Wynik ten był także najwyższą sprzedażą kolektorów słonecznych w jednym roku w historii, włączając w to lata funkcjonowania programu wsparcia dla instalacji kolektorów słonecznych prowadzonego przed kilku laty przez NFOSiGW.
14
Content available Hybrydowe układy ogrzewania
PL
Wybór najlepszego rozwiązania ma na celu zbadanie ekonomiczności rozwiązań dla hybrydowych układów ogrzewania oraz wybór według kryterium najniższego kosztu. Poddany analizie budynek jest biurowym obiektem budowlanym o fasadzie szklanej. Przyjęte zostały dwa układy hybrydowe. Pierwszy z nich zakłada pompę ciepła oraz węzeł cieplny do spełnienia całego zapotrzebowania na ciepło. Drugi układ przewiduje zastosowanie pompy ciepła oraz węzła cieplnego do ogrzania budynku oraz kolektory słoneczne do zapewnienia ciepłej wody użytkowej.
EN
Choosing the best solution is to examine the cost-effectiveness of hybrid heating systems and the choice one of the criterion of the lowest cost. Analyzed building is an office building structure with a glass facade. We adopted two hybrid systems. The first of these involves the heating pump and the substation to meet total demand for heat. The second system provides for the use of heat pumps and district heating to heat the building and solar panels to deliver hot water.
EN
Photovoltaic systems are becoming the most efficient one concerning proper utilization of solar radiation. But nanotechnology solution can replace photovoltaic’s by using new production technology to lower the price of solar cells to one tenth. Sun provides a nearly unlimited energy resource, but existing solar energy harvesting technologies are quite expensive and cannot compete with fossil fuels. According to the European Union’s requirements expressed in Directive 2009/28/EC, every member state of EU is obliged to increase the share of renewable energy in total energy consumption by 2020. For Poland, the target was set at the level of 15%. Nevertheless, the place of changes is not sufficient so far and in the oncoming years the sector will require further improvement. However Poland is one of Europe’s leaders in the production and sale of solar collectors and is ranked third in Europe.
PL
Systemy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne w aspekcie wykorzystywania promieniowania słonecznego. Jednak rozwiązania nanotechnologiczne mogą zastąpić systemy fotowoltaiczne z wykorzystaniem nowej technologii produkcji, co wpłynie na obniżenie ceny ogniw słonecznych do jednej dziesiątej. Słońce dostarcza praktycznie nieograniczonych zasobów energii, ale istniejące technologie pozyskiwania energii słonecznej są dość drogie i nie mogą konkurować z paliwami kopalnymi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wyrażonymi w Dyrektywie 2009/28/WE, każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku. Dla Polski ustalono, aby ten udział był na poziomie 15%. Wprowadzane do tej pory zmiany nie są wystarczające, a w nadchodzących latach sektor ten będzie wymagał dalszych działań rozwojowych.
PL
Kolektory słoneczne są głównymi elementami solarnych systemów grzewczych. Praca tych urządzeń polega na konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło czynnika roboczego. Czynnikiem tym może być zarówno ciecz (glikol lub woda), jak i gaz (powietrze). Ze względu na konstrukcję wyróżnia się kolektory płaskie, próżniowe, próżniowo-rurowe i skupiające. Kolektory płaskie są stosowane przede wszystkim w budynkach, w których potrzeby cieplne są niskie lub średnie, czyli na przykład w gospodarstwach domowych. Rozwój kolektorów został ukierunkowany na zwiększenia wydajności oraz poprawy efektywności ekonomicznej inwestycji. W artykule oceniono wpływ zmiany powierzchni płaskich kolektorów słonecznych na opłacalność ekonomiczną inwestycji. Do analizy wytypowano dom jednorodzinny, zlokalizowany w województwie małopolskim, w którym instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej została rozbudowana o system solarny. System ten składa się z płaskich kolektorów, o łącznej powierzchni absorberów 5,61 m2. Jako czynnik roboczy w instalacji stosowany jest glikol. W celu poprawy efektu ekonomicznego zaproponowano zwiększenie powierzchni absorberów. Na podstawie trzyletnich pomiarów nasłonecznienia oraz efektów cieplnych instalacji, stworzono model ekonomiczny służący do oceny opłacalności zwiększenia powierzchni kolektorów słonecznych. Obliczenia z użyciem modelu promieniowania HDKR wykonano w środowisku Matlab dla lokalizacji Tarnów (najbliższej instalacji). Ponadto na podstawie rzeczywistych pomiarów z tej instalacji, odzwierciedlających wpływ wielu niemierzalnych czynników na efektywność przetwarzania energii słonecznej, wykonano symulacje efektu ekonomicznego dla różnych wielkości zapotrzebowania na ciepło. Otrzymane wyniki uogólniono, co daje możliwość ich wykorzystania w procesie doboru wielkości powierzchni kolektorów w przypadku podobnych instalacji.
EN
Solar collectors are the main components of the solar heating systems. This devices convert radiation from the sun into the heat of distribution medium. The medium can be either (water, glycol) or gas (air). Two types of solar panels can be distinguished on the basis of the construction criterion: flat plate collectors and evacuated tube collectors. Solar collectors development progresses towards improving their efficiency and economic profitability. Flat plate collectors are popular for low and medium heating applications, i.e. in households. In this paper, flat plate collectors with glycol as a distribution medium are investigated. The authors evaluate the impact of changing the size of the solar collectors on the heating economic profitability. A detached house, located in the Malopolskie Province was selected for the analysis. The house was fitted with domestic hot water installation which was extended with the solar system. At present, the collector area amounts to 5.61 m2. In order to improve the economic effect, the authors propose to increase their area. The radiation from the sun, sun exposure and thermal results were collected and calculated for three years. The authors prepared an economic model on the basis of the collected data. This model was created to assess the economic effect in relation to increasing the collector area. Calculations were made with the HDKR radiation model using Matlab software. The authors chose Tarnow as location because the city is the nearest to the tested installation. In addition, the authors created a simulation that allowed the economic effect for different detached houses with different heat demands to be assessed. By using real data an impact of many non-measurable factors on the efficiency of solar energy conversion could be taken into account in the simulation. The obtained results have been generalized and thus can be applied in a similar installation during the process of choosing an appropriate collector area size.
PL
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczych, początkowo zaniedbywany, staje się jednym z priorytetów Unii Europejskiej w promocji ogólnego wzrostu udziałów OZE w zużyciu energii oraz w dzialaniach na rzecz zwalczania smogu i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
18
Content available remote Izolacje w instalacjach słonecznych
PL
Artykuł omawia znaczenie stosowania izolacji w kolektorach słonecznych. Charakteryzuje urządzenia grzewcze typu solarnego, a następnie charakteryzuje materiały izolacyjne z wełny mineralnej oraz nowoczesne izolacje z pianek poliuretanowych. Wskazuje na znaczenie ekonomiczne stosowania materiałów izolacyjnych dobrej jakości.
EN
The paper discusses the importance of the use of insulation in solar captors. It presents the characteristics of solar heating devices, which is followed by a description of minerał wool-based insulation materials as well as advanced PUR foam insulation options. Economic relevance of high quality insulation materials is emphasized.
PL
Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi charakteryzuje się nierównomiernością rozkładu w poszczególnych dniach w roku, co ma wpływ na uzyski energii. Jedną z metod zwiększenia rocznych uzysków energii odbiornika słonecznego jest sezonowa regulacja stopnia nachylenia jego płaszczyzny. Największy uzysk energii słonecznej występuje w sytuacji, gdy powierzchnia odbiornika jest prostopadła do kąta padania promieni słonecznych. Celem pracy jest oszacowanie najbardziej korzystnego kąta nachylenia odbiornika w okresie wiosenno-letnim oraz okresie jesienno-zimowym, zlokalizowanego w Warszawie. Ponadto określenie momentów w czasie, w którym powinna nastąpić zmiana kąta nachylenia. W pracy wykorzystano godzinowe wartości natężenia promieniowania bezpośredniego oraz rozproszonego w typowym roku meteorologicznym. Zastosowano model Haya, Davisa, Kluchera, Reindla (HDKR). Dwukrotnie w ciągu roku przestawienie kąta nachylenia powierzchni odbiornika, tj. zarówno w sezonie jesienno-zimowym, jak i wiosenno-letnim (β1 = 19°, β2 = 49°) zwiększy uzysk dostępnego nasłonecznienia w stosunku do maksymalnego uzysku liczonego bez przestawienia kąta (β = 28°) o 17 kWh (1,6%). Optymalny czas przestawienia kąta nachylenia odbiornika z położenia jesienno-zimowego na wiosenno- letnie stanowi przełom 99 i 100 dnia roku, a z położenia wiosenno-letniego na jesienno-zimowe przełom 271 i 272 dnia roku.
EN
The solar radiation reaching the Earth’s surface is characterized by uneven distribution over individual days throughout the year, which has an influence on the energy yields. One of the methods of increasing the annual energy yields on the solar receiver is the seasonal adjustment of the angle of inclination of the receiver plane. The largest yield of the solar energy occurs when the surface of the receiver is perpendicular to the angle of incidence of sunlight. The purpose of the work is to estimate, for Warsaw, the most favourable receiver inclination angle for the spring and summer and for the autumn and winter periods as well as definition of the moment in time when the angle of inclination should change. The work uses hourly values of the intensity of direct and scattered radiation for a typical meteorological year. The models of Hay, Davis, Klucher, Reindel (HDKR) were used for the calculation. The use of a seasonal solution to change the inclination angle of the surface twice a year, i.e. both in the autumn and winter and spring and summer seasons (β1 = 19°, β2 = 49°) will allow increasing the yield by 17 kWh (1.6%) of available insolation in relations to the maximum yield calculated without changing the angle (β = 28°). The optimum adjustment of the angle of inclination from the autumn-winter to spring and summer positions should be made at the turn of the 99th and 100th day of the year, and from the spring-summer to autumnwinter positions at the turn of 271 and 272 of the year.
PL
Autorka przedstawiła rozwiązania układów hybrydowych dostosowanych do wymagań technicznych obowiązujących w 2017 roku i planowanych na 2021 rok: hybrydowy układ urządzeń grzewczych, znaczenie zbiornika buforowego, rozwiązania kolektorów słonecznych z biomasą, centrale grzewcze ze zintegrowanymi pompami ciepła.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.