Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz zrealizowany model fizyczny przyrządu do pomiaru napięcia i prądu stałego. Miernik zbudowano sprzęgając mikrokomputer serii Raspberry Pi z mikrokontrolerem serii Arduino. Opracowano aplikacje umożliwiające zaimplementowanie autorskich programów do obu urządzeń. Przyrząd został wyposażony w rezystancyjny ekran dotykowy pozwalający użytkownikowi decydować o trybie przeprowadzania pomiarów (automatyczny czy manualny) oraz o sposobie archiwizacji i wizualizacji efektów pomiarów. W aplikacji wykorzystano tzw. kompilację skrośną, dzięki której możliwe jest efektywne sprzęgnięcie tak odrębnych struktur jakim są układy Raspberry PI i Arduino.
EN
The article presents the concept and implemented physical model of the device for voltage and direct current measurement. The meter was built by coupling a Raspberry microcomputer with an Arduino series microcontroller. Applications have been developed to implement proprietary programs for both devices. The device has been equipped with a resistive touch screen allowing the user to decide on the mode of measurements (automatic or manual) and on the method of archiving and visualizing the effects of measurements. The application uses the so-called cross-compiling, thanks to which it is possible to effectively connect such separate structures as the Raspberry and Arduino systems.
PL
Trwałość (i niezawodność) podzespołów jest podstawowym celem zapewnienia ważnego aspektu bezpieczeństwa (security and safety). W transporcie szynowym po katastrofie w Eschede stosuje się ulepszone techniki badań w zakresie ultradźwięków i prądów wirowych, tzn. stosuje się głowice wieloczujnikowe, automatyzację badań, złożoną obróbkę cyfrową sygnału i archiwizację wyników badań. W artykule przedstawiono przykłady detekcji powierzchniowej materiału w zakresie metod magnetycznych, magnetoindukcyjnych aż po rezonans magnetyczny. Badania te pozwalają stwierdzić obecność stref o znacznych zmianach magnetycznych materiału, sugerujących zmiany ciągłości struktury, często powiązane z procesem pękania. Przedstawione urządzenia można stosować manualnie lub półautomatycznie. Ze względu na niski koszt przedstawionych rozwiązań i ich nowatorstwo są warte dalszego rozwijania we współpracy z koleją.
EN
The durability (and reliability) of the components is the main goal of providing an important aspect of safety (safety and security). On railway transport after the Eschede disaster, we use an improved test method in the field of ultrasonic and eddy currents. Multisensor heads, test automation, complex digital signal processing and archiving test results are used. The article presents examples of surface detection of material in the field of magnetic methods, magnetic induction and magnetic resonance. Many solutions can improve the safety of the chassis by detecting areas with significant magnetic changes in the material. Differentiation of the signal level indicates a change in the continuity of the structure, which is often associated with a close process of cracking. The presented devices can be used manually or semi-automatically. Because of the low cost of the solutions presented and their innovativeness, it is worth continuing to develop from cooperation with the railway.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne skłaniające do ograniczania emisji dwutlenku węgla w warunkach naszego kraju. Wykazano, że mimo niestabilnej i niesprzyjającej polityce finansowej inwestowanie w budowę lokalnych instalacji produkujących biogaz i przetwarzających go na energię elektryczną jest uzasadnione. Przedstawiono schemat technologiczny instalacji przystosowanej do przetwarzania gnojowicy, obornika bydlęcego i kukurydzy na biogaz. Wykazano, że pod względem surowcowym stado liczące ok. 1000 krów pozwala uruchomić i podtrzymać pod względem ilości niezbędnego surowca bioelektrownię o mocy 500 kW. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono dane dla takiej instalacji oraz dla instalacji o mocy dwukrotnie większej. Wskazano podstawowe kryteria doboru liczby zespołów prądotwórczych, typu napędu mechanicznego (silnika) dla zespołu prądotwórczego oraz samego generatora tak, aby źródła energii elektrycznej mogły pracować zarówno na sieć jak też w systemie wyspowym (wydzielonym). Wskazano na możliwość kompleksowego zagospodarowania całej wytworzonej w biogazowni energii cieplnej.
EN
The article presents the legal constraints for limiting carbon dioxide emissions in Poland. It has been shown that, despite unstable and unfavorable financial policies, investing in the construction of local biogas plants and converting them into electricity is justified. The technological processes in such installations have been described. The article presents a flowchart of the technological process of processing manure, bovine manure and maize for biogas. It has been shown that a herd of about 1000 cows provides enough waste that this enables the bio-power plant of 500 kW. Tabular data lists data for such installations and for installations with twice the power. The basic criteria for selecting the number of generating sets, the type of mechanical drive (motor) for the generating set and the generator itself, are given, so that the power sources can work both on the grid and in the island system (isolated). It was indicated the possibility of comprehensive development of all heat generated in the biogas plant.
4
Content available remote Pomiarowo-numeryczna metoda monitorowania stanu technicznego hydrogeneratorów
PL
Artykuł dotyczy oceny stabilności pracy maszyny synchronicznej sprzężonej z turbiną wodną. Opracowano model numeryczny hydrozespołu oraz przeprowadzono obliczenia umożliwiające wizualizację deformacji badanej konstrukcji. Deformacje konstrukcji występujące podczas eksploatacji zespołu określono metodą ODS. Umożliwia ona badanie zachowań obiektów opisanych nieliniowym układem równań różniczkowych, a jej istotną zaletą jest zachowanie rzeczywistych warunków brzegowych. Zaproponowana metodyka oceny stanu technicznego stanowi bardzo efektywne sprzężenie metod pomiarowych z metodami modelowania cyfrowego.
EN
The paper is about rating of stability of working synchronous machine coupled with water turbine. A numerical model of the unit has been prepared. Calculation that provides data for visualization of deflections of unit during operation have been made. For this purpose the ODS method have been chosen. This method rather then on theoretically determined physical parameters of examined unit operates on measured vibrations and displacement. Proposed methodology of technical condition assessment is an effective combination of numerical methods that as input takes real measured data.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe właściwości wybranych metod analizy sygnałów odkształconych. Przedstawiono w nim wyniki eksperymentu pomiarowego zmierzającego do wskazania przyczyn uszkodzenia konstrukcji silnika napędzającego prasę wykrawającą o nacisku 250 ton. Analizę przeprowadzono korzystając z metody ODS oraz krótkoczasowej transformaty Fouriera. Wykazano, że synergia różnych metod pomiaru i analizy drgań poprawia możliwości właściwej oceny stanu technicznego maszyny.
EN
In the article basic properties of chosen analysis methods of deformed signals were presented. The presented method was used to analyze the causes of failure of the induction motor. This engine powered punching press with a pressure of 250 tons. The analysis was conducted using the Operating Deflection Shape method (ODS) and Short Time Fourier Transform (STFT). It has been shown that the synergy of different methods of measurement and analysis of vibrations improves the possibility of a proper assessment of the technical condition of the machine.
PL
W artykule zaprezentowano algorytmy zamiany głosu ludzkiego na postać cyfrową i na tej podstawie rozpoznawanie wydawanych komend. Przedstawiono opis algorytmu MFCC oraz jego aplikację działającą na platformie Raspberry Pi. Opisano spotykane open-source’owe programy umożliwiające rozpozanawanie mowy, działające w środowisku LINUX. Zaprezentowano koncepcję stanowiska dydaktycznego realizującego proste komendy głosowe. Przedstawiono rezultaty testów sprawdzających.
EN
The article features basic algorithms which are responsible for converting human voice into digital form. It also describes MFCC algorithm and the steps required to put it into practice. It includes presentation of the primary open-source software programs, that allow speech recognition in Linux environment, on the platform Raspberry Pi. At the end, the article presents a concept of didactic station, performing simple voice commands using Jasper program and its possibility to use in future.
EN
The article presents the possibility of using a cell phone to control the level of carbon dioxide in undercover tunnels and greenhouses. Studies show that increasing the level of carbon dioxide in the air under covers results in a significant increase in the yield of the crops produced. The proposed system is autonomous. Its essential element is the multimedia Raspberry Pi platform. Under the manufacturer’s assumptions, the Raspberry Pi is a microcomputer designed primarily for the operation of audio-visual equipment. It can also be used to build simple measurement systems and control systems such as the access control system. This article describes the basic features of the platform along with the extended modules. The proposed application is used to measure the CO2 content in the air in the cultivation tunnel. The system also measures temperature and relative humidity. The measured values are compared with the threshold values and the report is sent to the mobile phone selected by the user. The developed program reports on the values recognised as threshold ones. In response to the information received, the user may decide to remotely enable the increase of CO2 content in the air under cover. The motion sensor integrated with the system informs the user of the unauthorized entry into the controlled area. The latter element is considered a security element. While designing the system, a cost-minimisation principle of its adaptation was taken into account.
EN
The paper considers the influence of core saturation on the dynamics of magnetostrictive fast-acting actuator. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the capacitor-actuator system is applied. Two kinds of magnetostrictive core nonlinearity are taken into account. It has been proved that the saturation of the B-H curve practically does not affect the current, and capacitor voltage waveforms, but significantly affects a core elongation waveform. The computed results are compared with experimental ones.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu nasycenia rdzenia aktuatora magnetostrykcyjnego na charakterystyki dynamiczne. Zaprezentowano metodykę analizy zjawisk nieustalonych w aktuatorze przeznaczonym do napędu zaworu komory roboczej impulsowego działa, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy. Urządzenie charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Rozparzono strukturę, w której walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony w cylindrycznej cewce zasilanej impulsami z baterii kondensatorów. Opracowano polowo- obwodowy model zjawisk elektromagnetycznych. Wykorzystując środowisko Borland Delphi wdrożono program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
In the paper, the influence of magnetostrictive core saturation on the dynamics of fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve is considered. The fieldcircuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. Two kinds of the core non-linearity have been taken into account. It has been proved that saturation of the B-H curve of the core practically does not affect the current, and capacitor voltage waveforms, but significantly affect the core elongation waveform. In the future research the elaborated field-circuit model will be coupled to Genetic Algorithm optimization unit. Parameters z, C, U0 will constitute an essential part of a set of design variables.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnego wyznaczenia statycznych charakterystyk magnesowania dla wybranych gatunków stali konstrukcyjnej oraz współczesnych materiałów magnetostrykcyjnych. Badania właściwości magnetycznych materiałów wykonano dla próbek o kształcie walcowym i o kształcie uproszczonej elipsoidy. Wyniki pomiarów przeliczono uwzględniając wtórne oddziaływanie własnego pola magnetycznego próbki na pole magnetyczne zewnętrzne. Przedstawiono zależności opisujące natężenie pola i indukcji magnetycznej w badanej próbce oraz współczynniki odmagnesowania. Wyznaczono rozkład pola magnetycznego w badanych próbkach. Zbadano obliczeniowo jaki wpływ na wartość indukcji magnetycznej ma zastosowanie próbek o kształcie uproszczonej elipsoidy.
EN
The paper presents the results of the experimental determination of the static magnetization characteristics for selected types of constructional steel and modern magnetostrictive materials. Research of magnetic properties of materials has been performed for samples with a cylindrical shape and a simplified shape of ellipsoid. The measurement results have been converted taking into account the influence of the own sample magnetic field to an external magnetic field. The relations describing the field intensity and magnetic flux density in the sample and the coefficients of demagnetization have been presented. The magnetic field distribution in the test samples has been determined. The impact on the value of magnetic flux density by the use of samples of simplified shape of ellipsoid has been investigated.
EN
The article presents the most important causes of energy losses in magnetic circuits of electrical machines and describes a new design of a synchronized induction motor. The basic operational parameters of two structures: induction machine with squirrel cage (IM) and newly designed machine with a rotor with permanent magnets and a copper squirrel cage (induction machine synchronized with self-starting (LSPMSM) have been identified and compared. Performance characteristics were determined for work in steady states. In both cases the stator, type Sg 100L-4B of 3 kW induction motor was used. It has been shown that the PSPMSM supplied from the public mains grid shows the efficiency approx. 5% higher than the conventional motor. The influence of the change in the supply voltage frequency on the work of both structures was tested, i.e. on the measured efficiency, power factor and the electricity from electrical grid. Studies have shown that the LSPMSM can be a replacement for an induction motor. It has been shown that the torque pulsations occurring in the new structure (cogging torque) do not increase the environmental risks.
EN
The paper presents the special algorithm and software for the transient FE analysis of electromagnetic phenomena in a squirrel cage induction motor and in a line start permanent magnet synchronous motor. The presented algorithm and the elaborated specialized software for the finite element analysis of transients and steady states are used to determine the power parameters of the squirrel-cage induction motor as well as the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM). The nonlinearity of the magnetic circuit, the movement of the rotor and the skewed slots have been taken into account. The results of computations have been compared with measurements. The conclusions from the comparison of calculation results with the results of measurements were presented.
PL
W artykule przedstawiono model polowy oraz opracowane na jego podstawie algorytm oraz oprogramowanie do analizy procesu rozruchu i ustalonych stanów pracy silnika indukcyjnego klatkowego oraz silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. W rozważaniach uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, ruch wirnika oraz skoszenie żłobków wirnika w silniku indukcyjnym. Obliczenia związane z uwzględnieniem skosu rdzenia stojana wykonano przy zastosowaniu modelu quasi-trójwymiarowego. Zaprezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Przedstawiono wnioski wynikające z porównania wyników obliczeń z rezultatami pomiarów.
13
EN
The paper deals with a magnetostrictive fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve. The actuator is characterized by a relatively small displacement (les then 0.1 mm), but with a very short response time – below 0.1 ms. System is designed for so called “high intensity plasma pulses gun” which is applied in the area of plasma physics and material engineering [1]. A structure with an axisymmetrical actuator energised by discharged pulses of a capacitor has been proposed. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. The model includes: the equation of transient electromagnetic field in a non-linear ferromagnetic material and equation of electric circuit. Using the Borland Delphi 9.0 environment, the computer software has been elaborated. Results of simulation are presented.
14
Content available Polowo-obwodowy model aktuatora magnetostrykcyjnego
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny zjawisk elektromagnetycznych w szybkoreagującym aktuatorze magnetostrykcyjnym. Aktuator jest przeznaczony do napędu zaworu doprowadzającego medium (najczęściej gaz) do komory roboczej impulsowego działa plazmowego, służącego do badań w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki plazmy oraz inżynierii materiałowej [1]. Urządzenie charakteryzuje się stosukowo małym krokiem roboczym (poniżej 0,1 mm), ale bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Zaproponowano aktuator o strukturze osiowosymetrycznej. Walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony wewnątrz cylindrycznej cewki zasilanej impulsami prądowymi z baterii kondensatorów. Opracowano polowo-obwodowy model nieustalonych zjawisk elektromagnetycznych w układzie. Model obejmuje równania opisujące nieustalone pole magnetyczne w nieliniowym środowisku ferromagnetycznym oraz równanie obwodu elektrycznego z uwzględnieniem pojemności. Wykorzystując środowisko Borland Delphi opracowano program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
The paper deals with a magnetostrictive fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve. The actuator is characterized by a relatively small displacement (of the order of tens of microns), but with a very short response time – below 100 microseconds. System is designed for so called “plasma gun” which is applied in the area of plasma physics and material engineering. A structure with an axisymmetrical actuator energised by discharged pulses of a capacitor has been proposed. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been proposed. The model includes: the equation of transient electromagnetic field in a non-linear ferromagnetic material and equation of electric circuit. Using the Borland Delphi environment, the computer software has been elaborated. Results of simulation are presented.
PL
W pracy przedstawiono układ równań nieliniowych opisujący ruch szczotki w kierunku stycznym do kierunku ruchu styku ruchomego i pozwalający określić częstotliwości drgań stycznych szczotki. Rozważania przeprowadzono dla przypadku szczotki pracującej w maszynie prądu stałego. W opracowanym algorytmie obliczeń uwzględniono rzeczywiste zmiany współczynnika tarcia występującego pomiędzy powierzchnią ślizgową komutatora a szczotką w zależności od prędkości wzajemnej styków. Uwzględniono wpływ gęstości przewodzonego przez zestyk prądu oraz luz szczotki w gnieździe trzymadła. W zaimplementowanym w środowisku Matlab Simulink programie obliczeniowym uwzględniono nieciągłość powierzchni styku szczotki i komutatora. W obliczeniach wykorzystano charakterystyki tarcia szczotki o styk ruchomy jako funkcji prędkości wzajemnej współpracujących elementów wyznaczone doświadczalnie dla wybranej pary materiałów oraz odwzorowano rzeczywisty kształt komutatora.
EN
The paper discloses a system of nonlinear equations describing the movement of the brush in the tangential direction to the moving direction of the movable contact and for defining the oscillation frequency of the brushes. Considerations performed for the case of working brushes in DC machine. The developed algorithm calculation takes into account the actual change of the friction between the sliding surface of the commutator and the brush, depending on the speed of mutual contact. Taking into account the impact of the density of current flowing through the contact and brush clearance in the slot holders as well. As implemented in Matlab Simulink calculation program included the brush and commutator contact surface discontinuity. Used in the calculation of the friction characteristics of the movable contact brushes as a function of the speed of mutual cooperation means empirically determined for the selected pair of materials. Moreover, mapped the actual shape of the commutator.
EN
In this paper, the steady-states operation of a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) and a squirrel-cage motor have been compared. The stator of a Sg 100L-4B type, 3 kW induction motor, was used in both structures. The squirrel cage in the rotor of the LSPMSM is made from copper. The influence of the frequency change of the supply voltage on the motor’s efficiency and current as well as the power factor has been examined.
PL
W artykule porównano pracę w stanie ustalonym dwóch silników: synchronicznego magnetoelektrycznego z klatką rozruchową (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego (IM). W obu konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W silniku synchronicznym zastosowano klatkę rozruchową wykonaną z miedzi. Zbadano wpływ zmiany częstotliwości napięcia zasilającego oba silniki na sprawność, współczynnik mocy i prąd pobierany z sieci.
PL
W artykule porównano pracę w stanie ustalonym i podczas rozruchu dwóch silników: synchronicznego magnetoelektrycznego o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego (IM). W obu konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W silniku synchronicznym zastosowano klatkę rozruchową wykonaną z aluminium i z miedzi. Zbadano proces rozruchu tych maszyn. W celu określenia możliwości polepszenia parametrów użytkowych silnika o magnesach trwałych porównano krzywe nagrzewania silników. Dla obu konstrukcji zestawiono wyznaczone na podstawie pomiarów wartości: sprawności, współczynnika mocy i prądów silnika. Zbadano możliwość uzyskania znacznie większej mocy użytecznej silnika magnetoelektrycznego w stosunku do silnika indukcyjnego mającego te same gabaryty.
EN
In the paper the transients under starting process and the steady states of line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) and squirrel-cage motor have been. The stator of 3kW induction motor, Sg 100L-4B, was used in both structures. In order to determine opportunities to increase engine performance parameters of LSPMSM the heating curves of both motors were compared. In LSPMSM the rotor with aluminum and copper cage was used. The basic operating parameters of the two structures which are characterized by identical stators was compared. Particular attention has been given to the transient under starting process. Efficiency, power factor and current in the stator windings obtained during measurements for both structures have been presented. Particular attention was paid to the possibility to obtain much greater output power for LSPMSM than for induction motor of the same size. The selected results of experimental tests was shown.
PL
W artykule przedstawiono algorytm wyznaczania naprężeń mechanicznych i deformacji kształtu obwodu magnetycznego wywołanych siłami pochodzenia magnetycznego. Naprężenia mechaniczne powodują zmiany charakterystyki magnesowania obwodu magnetycznego. W opracowanym algorytmie uwzględniono wzajemne sprzężenie pól magnetycznego i mechanicznego. Eksperyment obliczeniowy wykazał, że istnieje możliwość uwzględnienia wzajemnego wpływu obydwu pól w jednym modelu numerycznym. Opracowany algorytm uwzględniania wpływu naprężeń mechanicznych na parametry magnetyczne materiałów konstrukcyjnych można zastosować w polowych modelach 2D i 3D.
EN
In the paper the algorithm of determination of mechanical stresses and deformation of the magnetic circuit shape caused by forces of the magnetic origin has been presented. Mechanical stresses cause changes of the magnetizing characteristic of the magnetic circuit. Within the elaborated algorithm the mutual magnetic coupling of the magnetic and mechanical fields has been taken into consideration. The calculation experiment has proved the possibility of taking into account the influence of these two fields in one numerical model. The elaborated algorithm allowing for the influence of mechanical stresses on magnetic parameters of construction materials can be used in the field models of 2D- and 3D-type.
PL
W artykule porównano pracę w stanie ustalonym dwóch silników: synchronicznego magnetoelektrycznego z klatką rozruchową (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego (IM). W obu konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W silniku synchronicznym zastosowano klatkę rozruchową wykonaną z miedzi. Zbadano wpływ zmiany częstotliwości napięcia zasilającego oba silniki na sprawność, współczynnik mocy i prąd pobierany z sieci.
EN
In this paper, the steady-states operation of a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) and a squirrel-cage motor have been compared. The stator of 3kW induction motor, Sg 100L-4B, was used in both structures. The squirrel cage in the rotor of LSPMSM motor is made from copper. The influence of the frequency change of the supply voltage on the motors efficiency and current as well as Power factor has been examined.
EN
In the paper the transients under starting process and the steady states of squirrel-cage motor (IM) and line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) have been compared. The original stator of 3 kW induction motor type Sg 100L-4B, was used in both structures. In order to determine opportunities to increase energy parameters of LSPMSM the heating curves of both motors were compared. In LSPMSM the rotor with aluminum and copper cage was used. The basic operating parameters of the two structures which are characterized by identical stators were tested. Particular attention has been given to the transient under starting process. Efficiency, power factor and current in the stator windings obtained during measurements for both structures have been presented. The paper focuses on achieving a much higher output power for LSPMSM than an induction motor of the same size. The selected results of experimental tests were shown.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.