Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3251

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 163 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Poland
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 163 next fast forward last
EN
The article proposes a definition of the term „infrastructure supporting the process of internationalization of higher education” and examines its role in the development of higher education in the context of globalization and strengthening of international relations, focusing on the experience of Poland. The authors of the article highlight the importance and functions of the infrastructure supporting the process of internationalization of higher education at different levels - academic, institutional, and systemic. Support infrastructure is considered as a system of organizational, structural, human, financial and informational resources created and maintained by higher education institutions, government bodies, international organizations, and other stakeholders to promote the internationalization of higher education. Special attention is paid to the analysis of three infrastructure subsystems supporting the internationalization of higher education: international, state, and private. The example of Poland is given as an example of a successful country that is actively developing the internationalization of its higher education institutions, becoming attractive to foreign students, and the infrastructure supporting the internationalization of higher education plays a key role in creating favourable conditions for international cooperation and knowledge exchange.
PL
W artykule zaproponowano definicję pojęcia „infrastruktura wspierająca proces umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” oraz zbadano jej rolę w rozwoju szkolnictwa wyższego, w kontekście globalizacji i zacieśnienia stosunków międzynarodowych, skupiając się na doświadczeniach Polski. Autorzy artykułu podkreślają znaczenie i funkcje infrastruktury wspierającej proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego na różnych poziomach – akademickim, instytucjonalnym i systemowym. Infrastruktura wspierająca jest rozumiana jako system zasobów organizacyjnych, strukturalnych, ludzkich, finansowych i informacyjnych, tworzony i utrzymywany przez instytucje szkolnictwa wyższego, organy rządowe, organizacje międzynarodowe i innych interesariuszy w celu promowania umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę poświęcono analizie trzech podsystemów infrastruktury wspierających internacjonalizację szkolnictwa wyższego: międzynarodowego, państwowego i prywatnego. Podano przykład Polski jako kraju odnoszącego sukcesy, który aktywnie rozwija internacjonalizację swoich uczelni, stając się atrakcyjnym dla zagranicznych studentów, a infrastruktura wspierająca internacjonalizację szkolnictwa wyższego odgrywa kluczową rolę w tworzeniu sprzyjających warunków do międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy.
2
Content available Polish container ports, new baltic hubs?
EN
Over the last decade, the Baltic ports have welcomed a remarkable growth, especially oil transportation and containerised flows. The regional container network is mainly made up of feeders services. Consequently, Baltic ports as nodes of a regional maritime network are integrated into a larger system. Indeed, the port development and the evolution of maritime traffic are symptomatic of economic and territorial mutations. In this context, the Polish ports, Gdansk and Gdynia, were originally mainly connected to the Polish hinterland and Central European market. They are now becoming new transhipment ports for the regional traffic. It is especially the case for Gdansk which recorded considerable and continued growth in container traffic during the last years. The purpose of this paper is to analyse the activity of the polish container ports and examine their role and position in the Baltic and European container network. This study is based on a literature review and mainly on the analysis of a statistical database as well as using Automatic Identification System data.
EN
The manuscript presents fossil records of Riccia spores in the Quaternary deposits. They are rarely reported and identified to the species level during routine pollen analysis. In the available sequences 5 species, including R. cavernosa, R. beyrichiana, R. sorocarpa, R. crinita and R. bifurca were noted. The occurrence of spores in fossil records proves the existence of temporary wet habitats characteristic both for natural environments (e.g. temporary dry lake shores or peat bogs) as well as habitats resulting from human activity, e.g. microhabitats in crops and pastures or trench walls. The spores recorded in sequences present an opportunity for discussion of their potential use as proxies in palaeoenvironmental reconstructions.
PL
W.artykule opisano poziom i zmiany produkcji soków zagęszczonych oraz soków pitnych w Polsce w latach 2015-2022. Przedstawiono także tendencje spożycia tych produktów w kraju oraz zmiany w poziomie eksportu i cen eksportowych zagęszczonego i pitnego soku jabłkowego, które to produkty dominują w produkcji i spożyciu soków w Polsce. Oceniono ponadto pozycję polskiego sektora soków i napojów wśród państw UE. Z.analizy wynika, że produkcja soków zagęszczonych nie wykazuje tendencji wzrostowych. Dynamicznie zwiększa się natomiast produkcja soków pitnych, głównie soku jabłkowego tłoczonego bezpośrednio, przeznaczonego przeważnie na eksport. W.latach 2015-2022 zwiększało się spożycie soków owocowych ogółem, a w miarę stabilna była konsumpcja soków warzywnych i owocowo-warzywnych. Jednocześnie Polska cały czas umacniała się na pozycji jednego z najważniejszych w UE producentów i konsumentów soków. Pod względem wartości produkcji soków znalazła się na wysokiej, trzeciej pozycji, a pod względem spożycia soków na osobę zajmowała piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, mimo niewielkiego pogorszenia w 2022 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania.
EN
The article describes the level and changes in the production of concentrated juices and drinking juices in Poland in the years 2015-2022. It also presents trends in the consumption of these products in the country as well as changes in the level of export and export prices of concentrated and drinking apple juice, which dominate the production and consumption of juices in Poland. Moreover, the position of the Polish juice and beverage sector among the EU countries was assessed. The analysis shows that the production of concentrated juices does not show an upward trend. On the other hand, the production of drinking juices, mainly direct-pressed apple juice, mainly intended for export, is growing dynamically. In the years 2015-2022, the total consumption of fruit juices increased, and the consumption of vegetable and fruit and vegetable juices was relatively stable. At the same time, Poland was constantly strengthening its position as one of the most important producers and consumers of juices in the EU. In terms of the value of juice production, it was ranked third in the EU, and in terms of per capita juice consumption, it was ranked fifth in the EU. The financial results of producers, despite a slight deterioration in 2022, ensured the safety of operations for companies.
PL
Handel spożywczy stanowi niemal jedną trzecią rynku handlu detalicznego w Polsce. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej – szoków wywołanych pandemią COVID, wojną w Ukrainie i rosnącą inflacją – branża detalicznego handlu spożywczego odnotowywała w ostatnim okresie wysoką dynamikę wzrostu. Głównymi graczami na rynku pozostawały zorganizowane sieci handlowe. Artykuł prezentuje strukturę podmiotową, organizacyjną i własnościową branży detalicznego handlu spożywczego, w tym stopień koncentracji oraz udziały rynkowe największych detalicznych sieci handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych w Polsce.
EN
Grocery retail trade accounts for almost one-third of the retail market in Poland. Despite the difficult economic situation – the shock caused by the COVID pandemic, the war in Ukraine and rising inflation – the agri-food retail industry has been witnessing high growth rates in recent years. The organized retail chains have remained the main market participans. The article presents the entity, organizational and ownership structure of the food retail industry, including the degree of concentration and market shares of the largest retail chains selling agri-food products in Poland.
6
Content available remote Polska technologia wytwarzania Bisfenolu A
PL
W latach 70. XX w. zespół naukowców z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (ICSO) oraz technologów z Zakładów Chemicznych „Blachownia” (ZChB) w Kędzierzynie-Koźlu opracował oryginalną polską technologię wytwarzania Bisfenolu A (BPA), kluczowego półproduktu dla poliwęglanów i żywic epoksydowych. Zespół ten zrealizował badania w skali laboratoryjnej i pilotowej, opracował założenia technologiczne, projekt procesowy i techniczny, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, a także nadzorował rozpoczęte z wyprzedzeniem prace modernizacyjne zatrzymanej wytwórni DMT w ZChB. W wyniku tych prac w ciągu zaledwie 2 lat udało się uruchomić produkcję BPA, a po następnych kilku latach doskonalenia procesu technologia BPA stała się przebojem eksportowym. Do 2004 r. zawarto i zrealizowano 8 kontraktów na sprzedaż licencji za granicę, a sprzedaż samego produktu na eksport przekroczyła znacząco poziom 50 % całej produkcji. Wytwórnia BPA w ZChB była eksploatowana do 2010 r. W ostatnich latach proces udoskonalono i pod nazwą Advance BPA oferowany jest przez Instytut Technologiczny Mexeo w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2014-2022 był on dwukrotnie przedmiotem eksportu technologii w formie licencji i dokumentacji technicznej.
EN
In seventies of XX century, a team of scientists form Blachownia Research Institute and Chemical Company Blachownia at Kędzierzyn-Koźle developed under laboratory and pilot scale the technological assumptions, process design and technical documentation as well supervised the modernization and adaptation of closed DMT plant, intended for the future production of Bisphenol A. Just 2 years later after a process improvement, the Bisphenol A technology became an export hit. Until 2004, 8 contracts for the sale of licenses abroad were concluded and implemented, and the sale of the product itself for export significantly exceeded 50% of its total production. Bisphenol A was produced at Chemical Company “Blachownia” until 2010. In recent years, the improved process called Advance BPA, is offered by the Mexeo Institute of Technology in Kędzierzyn-Koźle. In 2014-2022, the process was exported twice in the form of licenses and technical documentation.
PL
Współcześnie we wszystkich językach istnieje określenie papier banknotowy, zazwyczaj bez bliższej jego charakterystyki. Jest to zrozumiałe ze względu na ochronę i zabezpieczenie drukowanych na nim banknotów. Niemniej pewne ogólne i szczątkowe dane szczegółowe tego rodzaju papieru są znane. Papiery banknotowe, przeznaczone głównie do drukowania banknotów, produkowane są jako bezdrzewne. Do ich produkcji stosuje się najlepsze jakościowo surowce. Są one trwałe (odporne na starzenie) i mocne, mają też różnego rodzaju zabezpieczenia, utrudniające ich fałszowanie. W jednym nominale banknotu jest zazwyczaj kilkadziesiąt zabezpieczeń. Jednak celem tego artykułu nie jest przed- stawianie stosowanych zabezpieczeń (na ich temat obszerne informacje można znaleźć w naszej monografii [1]). Tu zaprezentujemy, rzadko publikowane, charakterystyki techniczne papierów banknotowych.
PL
Banknot (niem. Banknote, ang. banknote – kwit bankowy) to: • Pieniądz papierowy emitowany przez dowolny bank, poświadczający posiadanie przez okaziciela pewnej wartości, np. złota; • Pieniądz emitowany przez bank centralny, będący prawnym środkiem płatniczym w danym kraju lub obszarze. Do niedawna banknoty były odróżniane od biletów skarbowych, które są kwitami emitowanymi przez bank centralny, nieposiadającymi żadnego zabezpieczenia w złocie. Obecnie określenia banknot i bilet skarbowy w języku polskim nabrały tego samego znaczenia. Znalazło to odzwierciedlenie w napisach umieszczanych na polskich kwitach. Do 1995 r. widniał na nich napis: Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Natomiast po denominacji umieszczono na nich sformułowanie: Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
PL
Populacja w naszym kraju wynosi blisko 38 mln osób, jak wynika ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2022 r., ale oczywiście populacja czytelników jest znacznie mniejsza. Z badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że obecnie 38% Polaków powyżej 15 roku życia deklaruje, że przeczytało co najmniej jedną książkę w roku. W tej grupie 40% kupiło książkę, co trzeci dostał w prezencie lub wypożyczył od znajomych czy rodziny, a co czwarty wypożyczył z biblioteki publicznej, szkolnej lub innej. Polacy najchętniej sięgają po literaturę kryminalną, obyczajową a także biografie, wspomnienia i książki historyczne dotyczące XX wieku.
EN
Tissue papers are still one of the most popular and widely used types of. As a material used for the production of utility products such as toilet paper, towels, handkerchiefs, industrial wipes and medical liners, it is present in our everyday life in many forms. Tissue papers are a widely used product with a strong position on the market. We use them every day at home in the form of toilet paper, kitchen towels or tissues, at work, e.g. using industrial wipes or in medical facilities, where medical liners are used.
11
PL
W artykule omówiono parametry opisujące rynek nieruchomości oraz czynniki wpływające na sytuację na tym rynku. Na podstawie analizy dostępnych danych omówiono aktualną sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Określono zmiany popytu i podaży, a także przeanalizowano zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych.
EN
The article discusses the parameters describing the real estate market and the factors influencing the situation on this market. Based on the analysis of available data, an attempt was made to discuss the current situation on the residential real estate market in Poland. Changes in supply and demand were determined, and changes in house prices were analysed.
PL
Dojrzałe stosowanie BIM zmienia podejście do realizacji procesu inwestycyjnego. Pozytywne doświadczenia przedsiębiorstw doprowadziły do promowania metodyki BIM w zamówieniach publicznych przez niektóre państwa. W artykule dokonano przeglądu przykładów implementacji BIM w zamówieniach publicznych w państwach europejskich o różnym stopniu rozwoju gospodarczego. W Polsce trwają dyskusje na temat wprowadzenia obligatoryjności stosowania BIM w zamówieniach publicznych. Jednym z efektów przeprowadzonych prac było stworzenie tzw. Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych. Jednakże konieczne jest podjęcie dalszych konkretnych działań wprowadzających realne zmiany.
EN
The mature use of BIM is changing the approach to the investment process. Positive experiences of companies have led some countries to promote BIM methodology in public procurement. The article reviews examples of BIM implementation in public procurement in European countries with different degrees of economic development. In Poland, there are discussions to make the use of BIM mandatory in public procurement. One of the results of the work carried out was the creation of a Roadmap for the implementation of BIM methodology in public procurement. Concrete actions are needed to bring about real change.
13
Content available Problematyka GOZ w polskim sektorze budowlanym
PL
Filozofia GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym) dotyczy spraw klimatu, środowiska naturalnego i zrównoważonego gospodarowania zasobami. Jest to szczególnie ważne w polskim sektorze budowlanym. W artykule dokonano analizy dostępnej literatury i aktów prawnych oraz skupiono się na definicjach związanych z tym zagadnieniem w celu przeprowadzenia transformacji w kierunku GOZ.
EN
The Circular Economy philosophy concerns climate, natural environment and sustainable management of resources. This is particularly important in the Polish construction sector. The article analyzes the available literature and legal acts and focuses on definitions related to this issue in order to carry out the transformation towards circular economy.
PL
W artykule opisano przykładowe praktyki prowadzące do zjawiska nazywanego szeroko „patodeweloperką”. Wyszczególnione zabiegi stosowane przez deweloperów poddano analizie prawnej. Przeanalizowano poszczególne postanowienia zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.2021.1177 z dnia 2021.06.30). Przeprowadzono badanie ukazujące udział transakcji flippingowych w transakcjach sprzedaży. Ustalono podstawowe źródła przytoczonego problemu, jak również wskazano przykładowe działania prowadzące do zmniejszenia skali uchybień.
EN
The article describes examples of practices leading to the phenomenon broadly referred to as “patho-development”. The listed treatments used by developers were subjected to legal analysis. The individual provisions of Act of May 20th 2021 - on the protection of the rights of the purchaser of a dwelling or single-family home and the Developer Guarantee Fund (Journal of Laws 2021.1177 of 2021.06.30) were analyzed. A study was carried out showing the share of flipping transactions in sales transactions. The basic sources of the indicated problem were determined, as well as exemplary actions leading to the reduction of the scale of violations.
PL
Pierwszy w Polsce most zespolony został zbudowany w 1936 roku w Spale nad Pilicą. Artykuł przedstawia: zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zaproponowane przez Eugeniusza Hildebrandta i Stanisława Rechniewskiego; proces budowy, którym kierował Zygmunt Kossowski i Aleksander Jabłoński; historię obiektu.
EN
The first composite bridge in Poland was built in 1936 in Spała over Pilica River. The article presents: applied construction solutions proposed by Eugeniusz Hildebrandt and Stanisław Rechniewski; the construction process led by Zygmunt Kossowski and Aleksander Jabłoński; the history of the object.
PL
W artykule przedstawiono wnioski z analiz zagrożeń, awarii i katastrof konstrukcji budowlanych, które wystąpiły w latach 1962-2020 oraz rolę rzeczoznawców budowlanych w ich usuwaniu. Skuteczne zapobieganie zagrożeniom, awariom i katastrofom budowlanym jest możliwe wtedy, gdy znane są pełne dane o obiektach, w których one wystąpiły oraz gdy znane są ich przyczyny. W tym celu praktycznie we wszystkich państwach gromadzone są i analizowane informacje o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych.
EN
The article presents conclusions from the analysis of hazards, failures and catastrophes of building structures that occurred in the years 1962-2020 and the role of construction experts in their removal. Effective prevention of threats, failures and construction disasters is possible when full data about the facilities where they have occurred and their causes are known. For this purpose, information on hazards, failures and construction disasters is collected and analyzed in practically all countries.
17
Content available External social capital of enterprises in Poland
EN
The article aims to analyse the external social capital of Polish enterprises and to assess whether external social capital is related to internal social capital and the declared results of enterprises. To the author's knowledge, a separate measurement of external social capital in enterprises in Poland has not been carried out before, which is a novelty. It continues and complements previous research on internal social capital. The model Westlund and Nilsson proposed was the theoretical basis for the empirical analyses. The research was based on the results of a survey conducted on a sample of 650 micro, small, medium and large companies in Poland. Descriptive statistics, non-parametric testing methods and classification methods using the CHAID method were used in the study. Aggregate measures were also used to determine the level of social capital. The main results are: that age, the size of firms and the nature of the market are characteristics that statistically significantly differentiate enterprises due to the level of external social capital; external social capital is positively and statistically significantly correlated with internal social capital and with declared enterprises’ performance.
PL
Celem artykułu jest analiza zewnętrznego kapitału społecznego polskich przedsiębiorstw oraz ocena, czy zewnętrzny kapitał społeczny jest powiązany z wewnętrznym kapitałem społecznym i wynikami przedsiębiorstw. Według wiedzy autora osobnego pomiaru zewnętrznego kapitału społecznego w przedsiębiorstwach w Polsce nie przeprowadzono dotychczas, co jest nowością. Badania są kontynuacją i uzupełnieniem wcześniejsze badania nad wewnętrznym kapitałem społecznym. Teoretyczną podstawą analiz empirycznych był model zaproponowany przez Westlunda i Nilssona. Badania oparto na wynikach ankiety przeprowadzonej na próbie 650 mikro, małych, średnich i dużych firm w Polsce. W badaniu wykorzystano statystyki opisowe, nieparametryczne metody testowania oraz metody klasyfikacji z wykorzystaniem metody CHAID. Do określenia poziomu kapitału społecznego wykorzystano również miary agregatowe. Główne wyniki są następujące: wiek, wielkość firm i charakter rynku to cechy, które statystycznie istotnie różnicują przedsiębiorstwa ze względu na poziom zewnętrznego kapitału społecznego; zewnętrzny kapitał społeczny jest dodatnio i istotnie statystycznie skorelowany z deklarowanymi wynikami przedsiębiorstw oraz wewnętrznym kapitałem społecznym.
20
Content available remote Formy wsparcia renowacji budynków w Polsce
first rewind previous Strona / 163 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.