Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka wibroakustyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article presents the results of research of the Gwarek 1200 belt conveyor. The work aimed to determine the possible benefits of changing the type of rollers used. It was expected that the change of the rollers from N-type to C-type will reduce the costs of energy consumed by the conveyor drive system. This part of the research was carried out in a hard coalmine at the level of 665 m. The test was given the entire power unit in terms of the starting power demand and rated power in real time. Measurement works were carried out before and after the modernization of the conveyor for 5 years. Moreover, it was decided to extend the research to include vibroacoustic tests, aimed at determining the technical condition by measuring vibrations. It is expected that based on the analysis of vibration signals in the long term will allow to develop a method for diagnosing belt conveyor rollers and to quickly detect their malfunction under normal operating conditions.
EN
The dynamic development of internal combustion engine design and requirements for high reliability generates the need to apply a strategy of their operation based on the current technical condition. The paper concerns vibration diagnostics of automatic compensators of valve lash of a combustion engine. It presents the course of an active experiment conducted in order to develop a methodology for identifying the state of compensators based on measures of vibration signals measured at the engine head. Based on the results of the experiment, a classifier was developed in the form of a decision tree, which with high accuracy identified the technical condition of the compensators. The set of simple rules obtained thanks to the built up trees allows for easy implementation of the diagnostic system in practice.
EN
The paper deals with the problem of evaluation of technical condition of rolling bearings on the basis of synchronously measured vibroacoustic symptoms and temperature. Rolling bearings were subjected to accelerated wear under controlled conditions. The values recorded in the study were sound pressure in a broad band including ultrasound (band up to 40 kHz), vibration acceleration in a radial direction, ultrasound in a band up to 100 kHz (processed into audible band), and bearing housing temperature. The identification of the condition was carried out with the help of a supervised learning system. Two conditions were distinguished: fit - examples were obtained in the initial phase of bearing operation in temperature stability conditions, and pre-failure - examples were obtained from fragments of recording just before the occurrence of bearing failure. The CART (Classification and Regression Tree) binary tree method was used to determine the technical condition and significance of particular diagnostic symptoms.
EN
Diagnostics of machines operating at variable loads has been widely described in literature. The methods of analysing the vibroacoustic signals generated by such machines have been developed since the 1980s. They involve a synchronous sampling of signals which carry diagnostic information, where the sampling frequency depends on the machine rotational speed. Presently, there are many methods in the literature used for synchronization of signals with rotational speed based on signal decimation, subsampling or Gabor transform. However, these methods do not totally solve the problem of diagnosing the machines operating at various loads. The change of machine load also affects the amplitudes of diagnostic parameters. The paper attempts to develop a diagnostic method that is independent of the system load change. The method is based on parameterization of amplitudes of characteristic orders. Single-number statistical parameters have been proposed for diagnostics of rolling bearings operating at variable loads. Tests have been conducted on a laboratory rig where the tested object was a rolling bearing on an output shaft of a planetary gearbox. The bearing was damaged by removing the grease which is a frequent type of damage in industry and can lead to a quick bearing seizure.
PL
Diagnostyka maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu jest problemem szeroko opisywanym w literaturze. Metody analizy sygnałów wibroakustycznych pochodzący od tego typu maszyn rozwijane były już od lat 80-tych. Polegają one na synchronicznym próbkowaniu sygnałów niosących informację diagnostyczną, gdzie zmienna częstotliwość próbkowania zależy od sygnału prędkości obrotowej diagnozowanej maszyny. Obecnie w literaturze znaleźć można wiele metod służących do synchronizacji sygnałów z prędkością obrotową opartych na decymacji sygnału, subsamplingu czy transformacji Gabora. Jednak zastosowanie tych metod nie rozwiązuje do końca problemu diagnozowania maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu. Zmiana obciążenia maszyny ma również wpływ na zmianę wartości amplitud parametrów diagnostycznych. W pracy podjęto problem opracowania metody oceny stanu technicznego niewrażliwej na zmianę obciążenia badanego układu. Metoda bazuje na parametryzacji przebiegów amplitud rzędów charakterystycznych. Zaproponowano jednoliczbowe parametry statystyczne do diagnozowania łożysk tocznych pracujących przy zmiennym obciążeniu. Przeprowadzono badana na stanowisku laboratoryjnym gdzie badanym obiektem było łożysko toczne na wale wyjściowym przekładni planetarnej. Diagnozowane łożysko uszkodzono poprzez wypłukanie smaru, co jest często spotykanym uszkodzeniem w przemyśle i może prowadzić do szybkiego zatarcia łożyska.
EN
The article presents results of the work on creation of an application for Android mobile devices to perform hearing screening using pure-tone air conduction audiometry. The application was created in accordance with the procedure defined in the ISO 8253-1: 2010 standard and is to serve the widest possible group of people in a domestic environment, using headphones included with mobile devices. The effectiveness of the application was verified by performing comparative hearing tests on a representative group of patients with different hearing status. Validation was performed using the Interacoustics AD629 clinical audiometer and procedures adopted in the standards. The results of the test comparison were satisfactory. The mean error of the hearing threshold tested using the mobile application, compared to the clinical audiometer was 5.2 dBHL. In addition, the hearing threshold curves for the mobile application are similar in shape to the hearing thresholds for the clinical audiometer and coincide with the auditory experiences of the patients.
PL
Artykuł przedstawia wyniki prac nad stworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android w celu wykonania przesiewowych badań słuchu w zakresie progowej audiometrii tonalnej przy przewodnictwie powietrznym. Aplikacja została stworzona zgodnie z procedurą określoną w normie ISO 8253-1:2010 i ma służyć jak najszerszej grupie osób w domowych warunkach badań przy wykorzystaniu słuchawek dedykowanych urządzeniom mobilnym. Działanie aplikacji zostało zweryfikowane poprzez wykonanie porównawczych badań słuchu na reprezentatywnej grupie pacjentów o zróżnicowanym stanie słuchu. Walidację przeprowadzono przy użyciu audiometru klinicznego Interacoustics AD629 i procedur przyjętych w normach. Wyniki badań porównawczych okazały się zadowalające. Średni błąd zbadanego progu słyszenia przy pomocy aplikacji mobilnej, w porównaniu do badań przeprowadzonych przy pomocy audiometru klinicznego, wyniósł 5.2 dBHL. Dodatkowo, krzywe progu słyszenia dla aplikacji mobilnej są zbliżone w kształcie do krzywych progu słyszenia dla audiometru klinicznego i pokrywają się z wrażeniami słuchowymi pacjentów.
EN
Temporomandibular joints are part of the stomatognathic system and play an important role in chewing, swallowing and speech articulating and expressing emotions. Unfortunately, they often do not work properly. Occasional disorder, postural defects, increased muscle tone bearing down due to stress deprivation through such parafunctions as clenching and grinding teeth, long-term chewing gum, nail biting or chewing lips and cheeks can lead to the appearance of dysfunctions in the temporomandibular joints. Analysis of vibrations caused by dysfunctions enables a more accurate diagnosis and an objective way of monitoring the treatment process. The article presents the results of pilot studies carried out in this area by Authors on a group of 13 people (9 women and 4 men) suffering from various diseases within the stomatognathic system. Particular attention was paid to the problems associated with vibroacoustic registration of temporomandibular joint cracks that occurred during the determination of the test methodology.
PL
Stawy skroniowo-żuchwowe są elementem układu stomatognatycznego i pełnią ważną rolę w procesach żucia, połykania, artykulacji dźwięków i wyrażania emocji. Zaburzenia okluzyjne, wady postawy ciała, wzmożone napięcie mięśni unoszących żuchwę spowodowane rozładowywaniem stresu przez takie parafunkcje jak zaciskanie i zgrzytanie zębami, długotrwale żucie gumy, obgryzanie paznokci czy przygryzanie warg i policzków mogą doprowadzić do pojawienia się dysfunkcji w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. Artykuł przedstawia efekty badań pilotażowych przeprowadzonych w tym obszarze przez Autorów na grupie 13 osób (9 kobiet i 4 mężczyzn) cierpiących na różne schorzenia w obrębie układu stomatognatycznego. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z wibroakustyczną rejestracją trzasków stawów skroniowo-żuchwowych, które pojawiły się podczas ustalania metodologii badań.
EN
The wearing degradation of the structure is accompanied by the increase of non-linear disturbances of the observed dynamic processes. The first of the mentioned effect can become the basis of the technical diagnostics as well as of the prognosis of the machine state change during its maintenance, if only it is possible to describe and measure such effect. In the further part of this study, it is shown that modern methods of signal analysis allow one to achieve such aims. The example of a gearbox diagnosis is considered.
PL
Zużyciu eksploatacyjnemu maszyny towarzyszy zwykle nieliniowe zaburzenie obserwowanych procesów dynamicznych. To zjawisko może stanowić podstawę diagnostyki technicznej oraz prognozy pozwalającej na przewidywanie stanu maszyny w trakcie eksploatacji, jeżeli tylko potrafimy taki efekt zmierzyć i opisać. W artykule pokazano, że nowoczesne metody analizy sygnałów pozwalają na rozwiązanie tego zadania. Rozpatrzono przykład diagnostyki przekładni zębatej.
PL
Problem wyznaczenia rozkładu amplitud impulsów wymuszających drgania oscylatorów liniowych z tłumieniem z wykorzystaniem analizy przebiegu drgań jest zagadnieniem odwrotnym. W artykule przedstawiony został wpływ amplitud impulsów wymuszających drgania na rozkłady wyznaczone w skończonym odcinku czasu 1800 s. W badaniach symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku MATLAB, porównując dwa różne przebiegi drgań tego samego oscylatora, wyznaczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla trzech różnych intensywności uderzeń i siedmiu prób dla każdej z intensywności. Badania mają na celu odpowiedź na dwa pytania związane ze zmianą amplitud impulsów wymuszających drgania - jaki jest wpływ amplitud impulsów na różnice pomiędzy stochastycznymi momentami wyliczonymi z przebiegu oraz wpływ wprowadzonej zmiany amplitud na rozkłady wyliczone z modelu.
EN
The problem of determining the distribution of amplitudes of pulses forcing vibrations of linear oscillators with damping using an analysis of the vibration is a reverse problem. The article describes the impact of the amplitudes of pulses forcing vibrations on the distributions determined in a finite time interval of 1800 s. In the simulations conducted in MATLAB environment, by comparing two different vibration cycles of the same oscillator, coefficients of Pearson's linear correlations were determined for three different intensities of hits and for seven trials at each intensity. The studies are aimed at answering two questions connected with changes of amplitudes of the impulses forcing vibrations. The first issue is to find out what is the impact of the modification of pulses on the differences between stochastic moments calculated from the cycle while and the second issue refers to the influence of the introduced modification on the distributions calculated from the model.
EN
Vibrationacoustic diagnostics is increasingly used in new technical facilities to assess their condition. The main advantages of this diagnosis is the easiness of measurement, high speed transmission of information, the opportunity to assess the state of the whole or the individual components and high information content of the signal. All these features make it also possible to use WA diagnostic to assess the state of the braking system components. The article gives the possibility of determining the use of disc brake friction elements. This can be done on the basis of the analysis of vibration accelerations signals generated by the brake friction pads. The article presents diagnosis regression models [15] based on the analysis of vibration acceleration signals in the field of amplitude and frequency.
PL
Diagnostyka wibroakustyczna ze względu na swoje zalety znajduje coraz to nowe zastosowania w obiektach technicznych do oceny ich stanu. Główne zalety tej diagnostyki to łatwość pomiaru, duża szybkość przekazywania informacji, możliwość oceny stanu całego obiektu lub poszczególnych elementów oraz duża zawartość informacji w sygnale. Wszystkie te zalety sprawiają, że również możliwe jest zastosowanie diagnostyki WA do oceny stanu elementów układu hamulcowego. W artykule przedstawiono możliwości określenia zużycia elementów ciernych kolejowego hamulca tarczowego na podstawie analiz sygnałów przyspieszeń drgań generowanych przez okładziny cierne hamulca. W artykule przedstawiono regresyjne modele diagnostyczne [15] bazujące na analizie sygnałów przyspieszeń drgań w dziedzinie amplitud oraz w dziedzinie częstotliwości.
EN
This paper deals with the problem of diagnosing the technical condition of a planetary gearbox operating at variable load. The severity of the subject and related difficulties were discussed. Theoretical basis of analysis of non-stationary signals (order analysis) and its use in signal resampling was also presented. The paper tests the functionality of the planetary gearbox diagnostics method. The Multilayer Perceptron Network was used to identify and classify the damage. The network’s learning vectors were built on the basis of order analysis results and measurements of the planetary gearbox load. The functionality of two-layer and three-layer unidirectional artificial neural network was also analysed for potential use in diagnosing the technical condition of planetary gears.
PL
Praca podejmuje tematykę diagnostyki stanu technicznego przekładni planetarnej pracującej przy zmiennych warunkach obciążenia. Omówiono w niej istotność podjętego tematu i trudności z nim związane. Przedstawiono również teoretyczne podstawy metody analizy sygnałów niestacjonarnych - analizy rzędów oraz jej zastosowanie przy użyciu metody przepróbkowania sygnału. W artykule zbadano funkcjonalność metody diagnozowania stanu technicznego przekładni planetarnej. Do identyfikacji oraz klasyfikacji uszkodzeń wykorzystano wielowarstwową sieć perceptronową. Wektory uczące sieci zbudowano na podstawie wyników analizy rzędów oraz pomiarze obciążenia przekładni. Przeprowadzono również analizę funkcjonalności sztucznej sieci neuronowej o architekturze dwuwarstwowej oraz trójwarstwowej jednokierunkowej, pod kątem wykorzystania do diagnozowania stanu technicznegoprzekładni planetarnej.
11
Content available Proaktywna strategia eksploatacji
PL
Biorąc pod uwagę współczesne wyzwania konkurencji, dzisiejsi dostawcy usług muszą być bardziej proaktywni w spełnianiu warunków środowiskowych oraz potrzeb klientów. Proaktywna eksploatacja powinna rozpocząć się na etapie projektowania, z ustanowieniem funkcji, błędów funkcjonalnych i rodzajów uszkodzeń. Zrozumienie zachowania w fazie uszkodzenia, specjalne zależności pomiędzy potencjalnym uszkodzeniem, błędami funkcjonalnymi i parametrami diagnostycznymi, są najważniejszymi zadaniami. W następnym kroku projektant powinien zbadać czynności eksploatacyjne, które powinny być zastosowanie jako kryteria projektowe. Modele i sposób postępowania zostały przedstawione w artykule jako zwarty przegląd literatury i wyniki badań laboratoryjnych.
EN
Given challenging competition of today service providers are required to be more proactive in satisfying the environmental conditions and customer needs. Proactive maintenance should start at the design stage with establishing the functions, functional failures and failure modes. The understanding the failure behavior, especially the relationship between potential failures, functional failures and diagnostic parameters is the most important task. In the next step the designer have to explore the maintenance activities as they have to apply to the design criteria. The models and frameworks have been presented in the paper also a comprehensive review of literature and some results of laboratory investigations.
PL
W artykule przedstawiono ideę identyfikacji wzorców statystycznych odpowiadających stanowi zdatności maszyny lub urządzenia oraz tworzeniu residuów informujących o powstawaniu różnic w stanie monitorowanego obiektu. Omówiona w artykule nieinwazyjna metodyka diagnozowania na podstawie danych doświadczalnych, uzyskanych z obserwacji sygnału drgań, wykorzystuje niezawodne algorytmy numeryczne rzutów ortogonalnych przestrzeni macierzy obserwacji, realizowanych za pomocą dekompozycji LQ oraz rozkładów macierzy według wartości szczególnych SVD. Algorytm zweryfikowano w trakcie tworzenia residuów dla układu zaworowego silnika o zapłonie iskrowym w różnych stanach eksploatacyjnych.
EN
In the paper the idea of identifying statistical patterns matching to the machine or devices in good technical condition and generation of residuals informing about the monitored object s state changes is presented. Noninvasive methodology based on experimental data obtained from the observation of the vibration signal is discussed. The indicated method uses robust numerical algorithms of orthogonal projections realized through LQ factorization and singular value decomposition SVD. Method was verified during the generation of residuals for the IC engine valve system in the various maintenance states.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania odpowiedzi nieliniowej badanych układów mechanicznych, widocznej w zarejestrowanych sygnałach przyspieszeń drgań, do diagnostyki elementów układu przeniesienia napędu pojazdów. Poruszono problem wpływu niestacjonarnej pracy takiego układu na wyniki analizy Zaproponowano wykorzystanie funkcji koherencji zwyczajnej do zwiększenia dokładności analizy w dziedzinie częstotliwości. Pozwoliło to na zwiększenie dokładności wyznaczania wartości częstotliwości i amplitudy istotnych diagnostycznie składowych widmowych. Takie postępowanie umożliwia łatwiejszą identyfikację modeli diagnostycznych i pozwala na większą skuteczność diagnozy.
EN
The paper proposes the use of non-linear response of mechanical system, visible in the recorded signals of vibration acceleration, to diagnose the driveline components of vehicles. The article discusses the problem of the effect of non-steady operation of such a system on the results of the analysis. This made it possible to increase the accuracy of determining the frequency and amplitude of the diagnostically relevant spectral components. This enables easier Identification of diagnostic models and allows for more effective diagnosis.
PL
Przekładnie należą do najbardziej rozpowszechnionych elementów układów mechanicznych i przede wszystkim od ich trwałości uzależniona jest poprawna praca tych układów. Ocena trwałości przekładni zębatej jest bardzo złożonym zagadnieniem. Podczas eksploatacji przekładni zębatej może wystąpić wiele uszkodzeń wywołujących różne objawy oraz skutki, związane z nie do końca wyjaśnionymi zjawiskami fizycznymi. Obciążenia oraz właściwości materiałów, z których wykonane są elementy przekładni zębatej zmieniają się losowo, dlatego tworzy się modele stochastyczne, będące jedynie przybliżeniem rzeczywistości. Dla pełniejszej oceny wytrzymałości przekładni należy wziąć pod uwagę zmniejszanie się wytrzymałości elementów przekładni wraz z czasem eksploatacji. Wykonanie i montaż przekładni zębatej przeprowadzone są z pewną tolerancją, w związku z czym uzyskane geometryczne wymiary zmieniają się losowo w zadanym polu tolerancji. W referacie zostaną przedstawione przyspieszone badania zmęczeniowego wyłamania zęba przekładni zębatej. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu została przeprowadzona analiza zarejestrowanego sygnału drganiowego, której wyniki pozwalają na wykrywanie inicjacji uszkodzenia. Zaproponowano również sposób modelowania zmian parametru diagnostycznego w trakcie inicjacji i rozwoju wyłamania zęba.
EN
Toothed gears are among the most widely used elements of mechanical systems and it is their durability that has enormous influence on the correct operation of these systems. Evaluation of a toothed gear’s durability is a very complex issue. Many defects with diverse symptoms and effects, that are associated with physical phenomena which have not been ultimately explained, can actually occur during operation of a toothed gear. The loads as well as the properties of materials used for constructing the elements of a toothed gear change in a random manner and that is the reason why stochastic models are created which form only an approximate reflection of reality. For the purpose of more precise assessment of a toothed gear’s strength one should take into account how a toothed gear’s strength decreases with time. Toothed gears are manufactured and assembled with some tolerance, hence the obtained geometrical dimensions change randomly within the predefined range of tolerance. The paper will present accelerated examination of fatigue-related breaking of tooth in a toothed gear. The experiment which has been performed served as the basis for analyzing the registered vibration signal. The results of this analysis allowed detection of defect-initiation. A method of modeling the changes of a diagnostic parameter during initiation and development of a tooth fracture was also proposed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań sygnałów drganiowych zarejestrowanych na kadłubie przelotowej przekładni mostowej kołowego pojazdu czteroosiowego przeprowadzonych na stanowisku dynamometrycznym z tłokowym silnikiem spalinowym jako źródłem napędu oraz na stanowisku badawczym z silnikiem elektrycznym jako źródłem napędu elementów tej przekładni. Badania te przeprowadzono pod kątem oceny przydatności danego stanowiska badawczego do opracowania metody wibroakustycznego diagnozowania przekładni mostowych tego pojazdu. Opisano stanowiska badawcze, w tym ich konfigurację, przyjęty sposób sterowania oraz konfigurację toru rejestracji i analizy sygnałów drganiowych. Przeprowadzono analizę zjawisk dynamicznych związanych z pracą stanowisk badawczych, będących źródłem drgań. Przedstawiono i przeanalizowano widma amplitudowo-częstotliwościowe sygnałów drganiowych zarejestrowanych w wybranych punktach na kadłubach badanej przekładni mostowej pracującej z wybranymi prędkościami obrotowymi silników napędzających. Wskazano, że stanowisko badawcze z silnikiem elektrycznym jest bardziej przydatne do opracowania prostej metody wibroakustycznego diagnozowania przekładni mostowych. Wskazano kierunki ewentualnych dalszych badań mogących pozwolić na opracowanie takiej metody.
EN
The paper presents the results of vibration signals recorded on the hull of drive axis of cruising transmission of eight wheeled vehicle performed on the dynamometer stand with reciprocating internal combustion engine as a power source and on the test bench with an electric motor as the power source of the transmission. These studies were conducted in order to evaluate the suitability of the test bench to develop a method of vibroacoustic diagnosing of drive axle of the vehicle. Described test benches, including their configuration, method of controlling and configuration of the track record and analysis of vibration signals. Performed analysis of dynamic effects related to the work of test stands, which are a source of vibration. Presented and analyzed spectral amplitude-frequency vibration signals recorded at selected points on the hulls of driving axis, working with selected engines speeds. It was pointed out that test stand with the electric motor is more useful to develop a simple method of drive axis vibroacoustic diagnosis. The directions of optional further research that would allow to develop such a method are presented.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
2892--2902
EN
Increasing demands concerning the reliability and durability of the various propulsion components, as well as continued efforts to minimize operating costs, contributed to the need for information about their condition. Therefore, it was necessary to timely detect any type of damage that they can be removed in time, before the effect of their occurrence exceeds an acceptable widely understood costs. Therefore, suitable diagnostic agents should have both people involved in diagnosing vehicle diagnostic stations, as well as the technicians working in plants service. Equipping them with the tools would improve their efficiency. This paper presents the concept of using vibration and acoustic signals emitted during operation of propulsion systems for diagnosing damage of individual elements.
PL
Stale rosnące wymagania dotyczące niezawodności i trwałości poszczególnych elementów układów napędowych, jak również stałe dążenie do minimalizacji kosztów użytkowania, wpłynęły na konieczność pozyskiwania informacji o ich stanie technicznym. Dlatego też niezbędne okazało się odpowiednio wczesne wykrycie wszelkiego typu uszkodzeń, aby można je było w porę usunąć, zanim skutek ich wystąpienia przekroczy możliwe do przyjęcia szeroko rozumiane koszty. W związku z tym, odpowiednie środki diagnostyczne powinny posiadać zarówno osoby zajmujące się diagnozowaniem pojazdów w stacjach diagnostycznych, jak również mechanicy pracujący w zakładach usługowych. Wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia wpłynęłoby na poprawę efektywności ich pracy. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania sygnałów drganiowych i akustycznych emitowanych w trakcie pracy układów napędowych do diagnozowania uszkodzeń poszczególnych elementów.
PL
W artykule opisano zasady optymalnego doboru parametrów spektrogramu (rozdzielczość czasowa i częstotliwościowa) w diagnostyce wibroakustycznej. Wykazano, że czytelność spektrogramu można znacząco poprawić stosując tzw. overlapping. Technika ta, stosowana w zagadnieniach dotyczących audiotechnologii, opiera się na następującym schemacie postępowania: Dla kolejnych pozycji przesuwającego się okna czasowego obliczana jest dyskretna transformata Fouriera. Każda następna lokalizacja okna ma część wspólną z poprzednią. Jeżeli liczba elementów okna czasowego wynosi N, to część wspólna dla kolejnych pozycji okna czasowego może wynosić co najwyżej N-1. Stosując overlapping o maksymalnej liczbie elementów czytelność spektrogramu znacząco poprawia się kosztem zwiększenia nakładu obliczeń. Stosowanie techniki nakładkowania wymaga przy tym odpowiedniego doboru rozdzielczości czasowej i częstotliwościowej, z uwzględnieniem charakteru analizowanego sygnału i parametrów przetwarzania analogowo – cyfrowego.
EN
The article describes the principles of the optimal selection of spectrogram parameters (time and frequency resolution) in the vibro-acoustic diagnostics. It has been shown, that the readability of a spectrogram can be significantly improved by using a so-called overlapping. This technique, used in issues relating to audio technology, is based on the following scheme of the case: For the following position of sliding time window discrete Fourier transform is calculated. Each additional location of the window has a common part of the previous one. If the number of elements of the time window is N, then the common part for the following position of the time window may be at most N-1. Using the maximum number of overlapping elements, readability of the spectrogram significantly improves at the expense of an increase of calculation. The use of overlapping techniques requires the appropriate selection of the time and frequency resolution, taking into account the nature of the analyzed signal and parameters of analog – digital conversion.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stanowiskowych wybranych przekładni mostowych czteroosiowego pojazdu napędzanych silnikiem elektrycznym. Badania te przeprowadzono w celu opracowania metody wibroakustycznego diagnozowania przekładni. Opisano stanowisko badawcze, w tym jego konfigurację, konfigurację toru rejestracji i analizy sygnałów drganiowych i rodzaje badanych przekładni mostowych. Przeprowadzono analizę zjawisk dynamicznych będących źródłem drgań stanowiska badawczego. Przedstawiono i przeanalizowano widma amplitudowo-częstotliwościowe drgań zarejestrowanych w wybranych punktach kadłubów badanych przekładni pracujących z różnymi wartościami prędkości obrotowej silnika. Wskazano, że postać zarejestrowanych sygnałów drganiowych na obecnym etapie badań daje potencjalną możliwość opracowania prostej metody wibroakustycznego diagnozowania przekładni na stanowisku badawczym. Wskazano kierunki dalszych badań mogących pozwolić na opracowanie dokładniejszej metody diagnostycznej.
EN
In Paper show results of selected gear transmission testing of four axis vehicle, propelled by electric engine at test stand. Research were held to determine vibroacoustic method of transmission examination. Described test stand, its configuration control method, configuration of signal registration, measuring circuit, signals analysis and types of measured transmissions. Analysis of dynamic effects as a source of vibrations, caused by test stand operation was held. Pointed out that registered vibroacoustic signal at present stage give potential possibility of simple method of transmission diagnosis at test bench. Further course of research, enabling to elaborate accurate diagnostic method was indicated.
19
Content available remote Eksploatacja i diagnostyka maszyn - metody i korzyści
PL
U podstaw działania każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku oraz osiągnięcie jak najwyższego stopnia zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje w park maszynowy. Jednym ze sposobów poprawy wyników finansowych jest uzyskanie wysokiej efektywności posiadanych maszyn i urządzeń poprzez przyjęcie odpowiedniej strategii ich eksploatacji wpisanej w zadania służb utrzymania ruchu. W artykule oceniono i porównano podstawowe metody diagnostyczne stosowane w jednej z najczęściej wykorzystywanych strategii eksploatacyjnych, bazujących na stanie technicznym obiektów.
20
Content available remote Determining of the transformer operating modes by means of vibroacoustic signals
EN
The paper presents the mathematical relations for determining the transformer operation mode using vibroacoustic signals analysis.
PL
W artykule przedstawiono aparat matematyczny do opisu stanów pracy transformatora na podstawie analizy zjawisk wibroakustycznych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.